Vásárhely és Vidéke, 1903. július-december (21. évfolyam, 53-105. szám)

1903-07-02 / 53. szám

XXL évfolyam. 53. szám. Politikai és helyi érdekű társadalmi lap. Megjelenik : vasárnap 6 a csütörtökön. Előfizetési díj: *11 évre 8 kor. Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. Egyes szám ára 1Q fillér. Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Dr. Endrey Gyula, Bibó Lajos, Hm.-Vásárhely, 1903. Csütörtök, julius 2. Szerkesztőség és kiadóhivatal: IV. ker. Szent-Antal­ utcza 7. szám alatt kiadóhivatal könyvnyomdájában. a A kormány bemutatkozása. A keddi nap alighanem határkö­vet képez ennek az országnak politikai életében. Kedden tartotta meg ugyanis Khuen-Héderváry gróf, az újonnan kinevezett miniszterelnök, programmbe­­szédét az országgyűlés képviselőházá­­ban és pedig olyan jelenségek között, melyek arra engednek következtetni, hogy a parlamenti harcz, a nemzeti jogok érvényesítése érdekében eddig folytatott lelkes küzdelem még csak ezután terelődik át arra a térre, me­lyen ha viharos összeütközések után is, de a győzelem el nem maradhat. A képviselőháznak keddi ülése és a volt horvát bánnak magyar minisz­terelnöki minőségben való bemutatko­zása megmutatta, hogy a politikai válság nem oldatott meg vég­legesen, hogy az ellenzék küzdő ele­mei tovább is folytatni akarják a nem­zeti jogok érdekében megindított har­­czot, mert csalatkoztak Khue­n-H­é­­derváry gróf előzetes ígéreteiben, a­ki nemcsak ígéreteinek beváltását nem helyezte kilátásba, de az egyik meg­üresedett miniszteri székbe is olyan embert ültetett, a­ki még nem régen a képviselőház egyik nyílt ülésében insultálta és sértette végig a magyar nemzetet. Minden kerülgetés nélkül kijelent­jük, hogy az új miniszterelnök bemu­tatkozása teljes és szégyenletes fiaskót vallott. Még a kormánypárton is szánal­mat és kínos benyomást keltett a volt horvát bán vergődése, a­ki az ellenzék­­ viharos tombolása és tiltakozása miatt alig tudott szóhoz jutni, hogy f­e­l­o­l­­vashassa beszédét, melynek a tar­talma valóságosan kihívő és lesújtó volt. Az ellenzék főleg két kijelentése által volt felizgatva. Az egyik az volt, hogy a katonai javaslatokat „egyelőre“ felfügeszti. A másik pedig, hogy a ki­egyezési garanc­iális törvényt meg akarja változtatni. Tomboló vihar kisérte az új mi­niszterelnök ezen kijelentéseit s az el­lenzéken az ingerültség oly magas fokra hágott, hogy hosszú perc­ek teltek el, míg az elnök a rendet csak némileg is helyre tudta állítani. Az ellenzéki kép­viselőknek ez a haragos felzúdulása mutatta leginkább, hogy a nemzeti igé­nyek kielégítésének eltolására még csak gondolni is lehetetlenség a mai viszo­nyok között, mert a nemzeti követelé­seket a napirendről levenni még egy napra sem lehet. Ezek képezik ma a parlamenti küzdelem sarkpontját s ha valaki ebben az országban békés kor­mányzást és nyugalmat akar, annak egy perc­ig sem szabad késnie azzal, hogy kielégítse az öntudatra ébredt nemzetet. A függetlenségi párt őszintén és becsületesen óhajtotta, hogy álljon helyre a törvényes állapot, mert az a korona és a nemzet közös érdeke s késznek nyilatkozott leszerelni az ob­­strukc­iót, ha a katonai javaslatok vég­leg visszavonulnak, de ezzel a lesze­reléssel még mindig nem adta fel a harczot a nemzeti követelések tekinteté­ben, mert ez a kínálkozó békéért igen nagy ár lett volna. Nem adhatta fel pedig a küzdelmet azért, mert a fel­buzdult közvélemény könyörtelenül el­söpörné helyéről az ilyen ellenzéket, valamint elsöpri azokat a kormányokat is, a­melyek útjában állanak a törvé­nyes kívánságok megvalósításának. Az ellenzék, illetőleg a független­ségi párt az új miniszterelnökkel foly­tatott előzetes tárgyalások során ki­mondotta a jelszót, hogy a közös had­seregnek többé sem pénzt, sem kato­nát nem ad addig, mig a magyar nem­zet törvényes jogai és kívánságai nem érvényesíttetnek annak keretében. Föl­emelte a zászlót, melyet most már lo­bogtatnia is kell mindaddig, mig csak a győzelmet megnyeri az egész vonalon. Béke és állandó nyugalom ebben az országban nem lesz addig, mig a törvényeknek elég nem lesz téve s mig a nemzet jogai nem érvényesíttetnek! A kormányváltozás. — Miniszterek felmentése és kinevezése. — — julius 1-én. A hivatalos lap vasárnapi számában jelentek meg a kéziratok, melyek szerint a király Khue­n-H­éderváry Károly grófot, a báni állástól való felmentése mellett magyar miniszterelnökké nevezi ki és őt egyszers­mind a belügyminisztérium, valamint a sze­­mélye körüli minisztérium vezetésével is meg­bízza. Külön kéziratokban neveztetek ki újó­lag: Lukács László pénzügyi, Wl­assics Gyula vallás- és közoktatásügyi, Darányi Ignácz földmivelésügyi, Pr­ó­s­z Sándor igaz­ságügyi, Láng Lajos kereskedelemügyi mi­niszterekké és kineveztettek : Kolozsváry Dezső vezérőrnagy honvédelmi miniszterré, T­o­m­a­s­i­c­s Miklós horvát-szlavon-dalmát­­országi tárcza nélküli miniszterré. Kolozsváry Dezső vezérőrnagynak honvédelmi miniszterré történt kineveztetése alkalmából a király­i,belső t­i­t­k­o­s ta­nácsosi méltóságot adományozta díjmen­tesen. Fölmentette a király Cseh Ervin ed­digi horvát minisztert hi és buzgó szolgála­tainak teljes elismerése mellett, S­z­é­c­h­e­­n­y­i gróf személye körüli minisztert fárad­hatatlan buzgalommal teljesített hit és ki­váló szolgálatainak teljes elismerése mellett. Külön kéziratokat kaptak felmentésük alkalmából Széll és Fejérváry. A Széll Kálmán volt miniszterelnökhöz intézett kéz­irat a hálás elismerésnek meleg és kegytel­jes hangon ad kifejezést, ezzel szemben fel­tűnő, hogy a Fejérváry Géza báró volt honvédelmi miniszterhez intézett kézirat az elismerést ugyanazon szavakban fejezi ki, mint a másik két távozó miniszterhez, holott a politikai körökben azt hitték, hogy F­ejér­­váryval szemben a királyi kegy a szokott­nál nagyobb mértékben fog megnyilatkozni. Országgyűlés. — A Képviselőiál viharos ülése. — Budapest, julius 1-én. A zsúfolásig megtelt karzatokon, lent a teremben és künn a folyosón rendkívül nagy volt kedden az érdeklődés. Az ülés megnyitása után tett elnöki előterjesztések belevesztek a roppant zajba. De nagy derültséget keltett, hogy az elnök már befejezte mondanivalóját, a kormány azonban még mindig nem jelent meg. Végre megjelent a terem ajtajában Khuen-Héderváry gróf s őt nyomon követte az egész kormány. A jobboldalon nagyon TZÁKUfi Al f An í­r tiszta gyapjúszövetből 16, 18, 20 írtért. Lüszter és tennisz Jl fc?I llUltUIlj fW~ kelméből 12, 14 és 16 írtért készíttetik. "1H1 ■■■mHHHüHi KOUVSTAN­ÍTIM TESTVÉREK férfi ruha-szabászatában.

Next