Vásárhely és Vidéke, 1906. január-június (24. évfolyam, 1-77. szám)

1906-01-03 / 1. szám

XXI évfolyam. M.-UVI 196 Szerda, január 3. 1. szám. Politikai érzélmi érdekű társadalmi lap. —--------------1, pénteken és vasárnap. Iratok: k­eddei_ . fizetési díj: ------- ÉV e-évre 4 kor. Negyedévre 2 kor. Er­re 8 kor. ^ szám ára e fillér Egy —----------------------------­jszerkesztő: Felelős szerkesztő: Edrey Gyula. Bibó Lajos. Szerkesztőség és kiadóhivatal: IV. ker. Szent-Antal­ utcza 7. szám alatt a kiadóhivatal könyvnyomdájában. A politikai újév. . évforduló alkalmával az ősp­­arlamenti pártok köreiben poli nyilatkozatok hangzottak el, me­g a válságos helyzettel foglalkoztak e^ok­ozott politikai viszonyok közöt­t politikai újévi üdvözlések kicserélé­­. f)ek külső képében is lényeges vál ,,e^ás állott be. Mig a múlt évben a ozibadelvü párt beszédei követeltél sz­aguknak a fösulyt, — hat beszédbel szóltak a helyzethez —­ addig most "alig hogy tudomást vesz az ország lé­tezéséről. Még az utolsó napokban is az remény csillant fel, hogy az újévi t.­izedek be fognak világítani a hely szövevényes rejtekeibe és tájékozta­togják az országot arról, hogy várna egyáltalán és ha igen, milyen kito­takozásra ? Ez a remény csak résen valósult meg. Az elhangzott nyilo­zatok alaptónusa rendkívül komi- A békére való kilátást u­­gyan is kis mértékben n­­g­e­d­i­k meg. Majdnem mind— még a szabadelvű párt szónoka — konstatálják a fenyegető a­l­k­o­t­mn­y­­válságot és az abszolú ha­­talom túlkapásait, melkkel napról-napra sértik a törvényt, nap szónokai majdnem kivétel nélki c cél­­zásokat tettek arra, hogy megvoltak ugyan a békés kibontakozásra nyúló megbeszélések, de ezeknek eredényé­­től senki se vár kecsegtetőt. A lefolyt év küzdelmem­­ úgy­­látszik, még nem ürült ki a közűség pohara. Uj küzdelmekre, uj kézsé­gekre van kilátás. A békés k­­ntako­­zásnak útját nem a szövetkező ellen­zék állja. Ez domborodott­­ az el­hangzott beszédekből vezéreiként. A legérdekesebb kijelentéseit tette erre vonatkozólag Kossch Fe­­rencz, Andrássy Gyál gróf és J­u­s­t­h Gyula. Kossuth Ferencz a fügetlenségi párt szónokának, S­á­g­h­­ Gyulának érdekes és tartalmas beszére vála­szolva, hangsúlyozta, hog a korona által elfoglalt non possumo álláspont­ján múlt, ha eddig a felat alapján álló kormány alakítása nm sikerült. Andrássy Gyula jól még to­vább ment. Az alkotmánpártnak, en­nek az idén először szeplő politikai piák vezére igen érdekes nyilatká­ban rámutatott arra, hogy tisztessé­­g minden tényezőt kielégítő béke ,­­uni tekintetben sem csorbíthatja K­­­orona tekintélyét. Erőteljes szava­­:- . talált a helyzet jellemzésére J u s t­h ..­ula is, — akit az összes ellenzéki őt irtok nevében szép beszéddel Szivák ■e­nre üdvözölt — ki kijelentette, hogy e­zer sziklán, ezer örvényen és ezer ajoklokon keresztül is el fog jutni Ma­gyarország jogainak érvényesítéséhez­­és el fogja érni, hogy a népképvise­leti rendszer az eddiginél erősebb vé­delemben részesüljön. Az új párt vezérének, Bánffy Dezső Dezső bárónak rövid beszédéből bizo­nyos rezignáczió hangzott ki. A harcz­­ban való kitartásra buzdított. A meg­változott politikai viszonyok között jellemző beszédet mondott Hieronymi Károly, a szabadelvű párt szónoka is. Beszéde első részéből mintha keserves panaszkodás hangzana ki a szabadelvű párt bukása felett, de azután kemény kritikát mond a mai kormány maga­tartása felett, amely alkotmányválságba sodorja az országot. A kibontakozás első feltételéül szabja a kormány távo­zását. És az eddigiektől teljesen eltérő hangmodorban jelentkezik az egész politikai szónoklatok sorában a­­ ha­ladó párt. Ez a kisded társaság felke­reste vezérét, Fejérváry Géza bárót. Ki üdvözölhette a vezért méltóbban, mint Lányi Bertalan, aki a miniszter­­elnökben a jóságos családapát köszön­tötte. A miniszterelnök pedig­­ min­den baj okául odaállította a koalíc­iót, amely a választásoknál elért győzelme után nem vállalkozott arra, hogy a status quo alapján kormányt alakít­son. Ő is a békét hirdette, bár elis­merte, hogy ezt eddig csak szavakkal és nem tényekkel készítik elő. Kossuth Ferencz üdvözlése. Az országgyűlési függetlenségi és 48-as párt testületileg tisztelgett a párt elnökénél, Kossuth Ferencznél, hogy az újév alkalmá­ból őt üdvözölje. S­á­g­h­y Gyula üdvözölte Kossuth Ferenczet, aki a következőleg válaszolt : Kedves és tisztelt barátaim ! Szivemből köszönöm jókívánságaito­kat és kívánok nektek boldogságot, mint egyéneknek ; győzelmet, mint küzdőknek ; lelki nyugalmat, mint hazafiaknak. Abból a rám nézve nagyon hizelgő elismerésből, amelyre Sághy kedves bará­tom méltatott, köteles szerénységem a túl­nyomó részt az irántam érzett baráti jóin­dulat sugallatának tulajdonítja; és midőn hálás vagyok ezért az érzelemért, megelég­szem azzal, ha bennem a haza hű fiát is­meritek fel, ki hű maradtam hazámhoz hosszú hontalanságom alatt s a távol ide­genből magyar szivet, magyar lelket hoztam haza. Helyesen mondá Sághy, a lefolyt év küzdelemteljes volt, küzdelmünkkel nem ér­tük el kitűzött czélunkat, de azért ez az év gazdag volt megbecsülhetetlen eredmé­nyekben. A közszellem felébredt, az önér­zet, az önbizalom, az akaraterő visszatértek a nemzet lelkébe és bebizonyult, hogy a nemzet ellenségeinek támadása össze tudja kovácsolni az eltérő úton járó pártokat. A válság, mely az egész év folyamán fennállt, sok anyagi kárt okozott kár, de ez nem érintette sem az ország átlagos köz­­gazdasági állapotát, sem teljes mérvű hi­telképességét. E tényről tudomást vehet a külföld. Az alkotmánysértések és törvénytiprá­­sok hosszú lánc­olata folyvást növelte azok számát, akik meggyőződtek arról, hogy a nemzet ügyét a függetlenségi és 48-as ala­pon lehet legjobban megvédeni, úgy, hogy ellenségeink támadásai fokozatosan a mi táborunkba hozzák az egész nemzetet. E tényről tudomást vehet a korona. Tudomást vehetett volna arról is, hogy a függetlenségi párt fentartja bár minden egyes programmpontját, hajlandó volt a szövetséges pártokkal együtt egy kormány­alakításba belemenni a feliratban lefek­tetett kormányzási programm alapján , úgy, hogy több évig nem lettek volna közjogi harczok az országban s az uralkodó élete végéig teljes nyugalmat biztosíthatott volna magának. Ehelyet a korona megmaradt a „non possumus“ merev álláspontján és az alkot­mányosság alapelve foldulatott, mert a kép­­viselőház többsége, a létező alkotmányba teljesen beleülő programmja alapján nem juthatott kormányra; ehelyett az ország ügyeit egy parlamenten kívüli, tehát alkot­mány és törvényellenes kormány vezette, törvénysértéssel, erőszakoskodással; az or­szág pedig egész évben extra legem maradt. A nemzetnek alkotmányos fegyere az adó és újonczmegtagadás ; mind a kettőhöz törvényes joga van ; sőt az alkotmányosság alapelve ezekre utalja a nemzetet, ha kor­mányában nem bízik. A nemzet él alkot­­ ­m r f~* • karácsonyi és újévi ajándéknak alkalmas, kissé régebbi mintázatú, I Sxjff «^**1 Q3 de jóminőségü női- és férfi-ruhaszövetek, selyem-áruk, ( WAX WAW.J. kendjek stb. mélyen leszállított árban kiárusittatnak K­anamantin­ Testvéreknél Hódmező-Vásárhelyen. ---------------

Next