Vásárhely és Vidéke, 1907. január-június (25. évfolyam, 1-148. szám)

1907-01-01 / 1. szám

Politikai napilap, a helybeli függetlenségi és 48-as párt lapja. Amely, 1907. január 1., kedd. Megjelenik naponkint délután 6 órakor. XXI. évfolym 1-jü lapszám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Sj»ní-Sntil-utczB 7. — Telefonsam 88. Piizerke sztó: Dp. Ercire; Byuls. Felelőt; szerkesztő: " Lajc­. Előfizetési­ dij helyben, házhoz hordva, egész évre 8 kor., félévre 4 kor., negyedévre 2 kor. Vidékre postán küldve egész évre 14 kor., félévre 7 kor., negyedévre 3.50 kor. Egyes szám ára 2 fill. Az esztendő határmesgyéjén. Tavaly ilyenkor a darabont uralom ülte vad orgiáit. A nem­zet a kormány is a félreveze­tett tömegek zsarnoksága ellen vívta élet-halál harczát törhetet­len elszántsággal évezredes jo­gaiért, ősi alkotmányáért. Az erényt el akarta tiltorni a fekete bűn, a honszerelmet a hazaáru­lás. A csüggedők, k­shitűek már­­már meginogtak, az erőszak előtt meghátráltak, leszereltek. A gyávák félrevonultak, az áru­lók pedig emelt fővel jártak-kel­­tek a csillogó szuronyok közt. Gonosz esztendőnek gonosz volt a vége. Menynyire megváltozott azóta ez a sötét kép ! A tavaszról álmodó föld, mely áldást osztó bőséggel hálálta meg a verejtékes mánkát, tavaly ilyenkor sötét lett: most fehér hó boritja lágy takaró gyanúit, hogy védje, óvja az anyafőn­e méhé­­­n csírázó magot és mire a szi nap eltávolítja .Ma a hó­it, a zöld vetésen boldog -'kedéssel legeltethesse sze­­lagvető, cka sem sötétül már.­íg ügyeinek élén a­­ vezérei ilanak, nélkül dolgoztak idáig látszólag szüneteit­­; most a ideig az alkotmán­osság hajlékában a munka, a kormány nem fecsérli az időt hiáb, ha­nem az új munka anyaga ké­szíti elő. Nagy mulasztásokat kellett rövid idő alatt póolni, de a munka javarésze még látra van. Van ugyan a kormánynak ideiglenes felhatalmazása­­s a költségvetés tárgyalása mér, hos­­szú heteket vehet igénybe. É­sz sora az új alkotásoknak várja a megvalósítást, amelyek között legfontosabb az a­l­k­o­t­m­á­ny­­biztosítékok feltétlen bz­­tosítása és az á 11 a­l­á­n­os szavazati jog. Nem rózsás a politikai her­zet. Az országban szerte va izgatás folyik. A régi társadalm rend oszlopait ki akarják dön­teni bátorul az elégedetlenek és elkábzottak; gyökerében támad­ják az ezer éves nemzet­fentartó osztályt, a földbirtokos osztályt. Pusztítani, rombolni akarnak, de újat teremteni nem képesek a helyébe. A jövőről szőnek áb­rándos álmokat, ameyek nem valósulnak meg soha és az el­­vakított tömeg hisz az izgatók­­nak, mint a sivatagban .’ eltévedt vándor a délibábnak, amely azonban megcsalja, mert az eny­hét adó forrás nem ott van, ahol a délibáb mutatja. Az ország nemzetiségi vidékein is veszedelmes jeleket ölt a ma­gyar nemzet elleni bujtogatás. A tót és oláh vidékeken a tűz ki-kicsap a hamu alól, sőt a képviselőházban az egyesült­ ma­gyar pártokkal szemben, az egyesült nemzetiségi pártok álla­nak. Az oláh, tót és rácz kép­viselők beszédei az ország ha­tárain kívül keltenek gonosz visszhangot és vágyakat. Nem pihennek a nemzet ellenségei egy pillanatra sem. Az alattomos, ravasz belső ellenség még a külső ellenség­nél is veszedelmesebb, mert folyton figyelni kell és kemény kézzel fékezni. Sok tanúsága volt az elmúlt nemzeti küzdelemnek. Tapasz­talhatta az ország, hogy egész sereg törvényhatóság nyíltan áru­lója lett a nemzet igaz ügyének. Városok, sőt vármegyék voltak, sőt vannak is Magyarország te­rületén, ahol a magyar szó ide­gen, a magyar ember­gyűlölet tárgya, a nemzeti törekvéseknek pedig határozott megakasztója. Bennt, határainkon belül, kell helyreállítani először is a ma­gyar állam tekintélyét, mert kü­lönben hogyan tudnánk magunk­nak külföldön tekintélyt biztosí­tani, különösen Ausztriával szem­ben? Ha többé soha nem is egye­zünk ki Ausztriával, most még feltétlenül egyezségre kell lép­nünk, hogy belső ellenségeinkkel végleg leszámolhassunk és a magy­ar nemzeti állam (eddig csak sem volt) alapköveit, az uj e. * év biztosítékait lerak­­hassa . A 2 új esztendővel a ne­tt megváltására született függetlenségi eszme töltse be a ma­gyar föld millióinak szívét. A nemzet újjászületé­sét, megváltását képviseli ez -eszme diadala.­­Még sok az aka­dály az érvényesülés előtt, sőt kisértésnek, csábításnak vannak kitéve a vezérek, sok fenyege­tésnek, ijesztésnek a nyúlszívüek; akadnak még gyávák és kicsiny­­hitüek ; lesznek újra áldozatok ; de a nemzet feltartóztathatatlanul fog előre nyomulni lépésről-lé­­pésre azon az úton, amely a teljes állami független­ség felé vezet. Ami bethlehemi csillagunk Kossuth Lajos ragyogó neve, annak nagysága szór fényt a sötét éjszakában és eltölti a vir­radatra váró nemzet szívét-lelkét biztató reménységgel, melynek életbeléptetése 1907. július 1-ére van tervbe véve. Valószínű, hogy W­e­k­e­r­­­e Sándor miniszter­­elnök február hó folyamán terjeszti be a progresszív adóról szóló törvényjavaslatot, amely egészében már készen van, csak egyes részletei képezik meg tanácskozás tárgyát. Értesülésünk szerint az újonezjuta­­lékról szóló törvényjavaslat letárgya­­lása után berekesztik az ülésszakot. Budapest, decz. 31. A politikai újév. W­e­k­e­r­l­e Sán­dor miniszterelnököt új esztendőkor a t­oakíc­iós pártok testületileg kere­sik föl a miniszterelnöki palotában, a­hol valamennyi miniszter együtt lesz. Kossuth Ferencz kereske­­­­dmi minisztert pártja az újév nap­o délelőtt tíz órakor üdvözli. A h­t szónoka L­o­v­á­s­z­y Márton­t. Kossuthtól a párt a miniszter­­elnökségbe megy, a­hol H­o­i­t­s­y Pál üdvözli a miniszterelnököt. Az alkotmánypártban nem lesz üdvözlés, a párt levélben üdvözli elnökét, Széll Kálmánt, a­ki birtokán tölti az ünnepet. A néppárt elnökét, gróf Zichy Aladárt, mint már említet­tük, Rakovszky István alelnök üdvözli. A Ház munkarendje. A képviselő­ház január hó 10-én folytatja ta­nácskozásait. Első­sorban természe­tesen a kultusztárcza költségvetésé­­nek vitáját folytatják. A kultusztár­­czához még tizenhat szónok van fel­írva. Utána az igazságügyi tárc­a kerül sorra, majd a honvédelmi, vé­gül pedig a pénzügyi tárc­a költség­­vetésének tárgyalására térnek át. A költségvetés tárgyalása február kö­zepéig is eltarthat. A költségvetési vita befejezése után nyújtja be J­e­­kelfalussy Lajos honvédelmi miniszter az újonczlétszám­­r­ó­l szóló törvényjavaslatot, amely természetesen csak a rendes létszám megajánlását fogja kérni a törvényhozástól. A rendes ujonczlétszám megajánlása után a munkásbiztosít­ás­ról szóló törvényjavaslat kerül a Ház elé. TÁVIRATAINK. — A „Vásárhely és Vidéke“ tudósításai. — — deczember 31. Bánffy báró beszámolója. B­á­n­f­f­y Dezső báró tegnap dél­után 4 órakor tartotta meg beszámoló beszédét szegedi választói előtt, mely alkalommal sajátságosan érdekes politikai nyilatkozatokat tett. A pártnélküli volt miniszter­­elnök mindenek előtt kijelentette, hogy a parlamenti pártok életében legutóbb aggasztó tünetek merültek fel. A kormány, mikor programjáról nyilatkozott, egyedül a válasz­tói jog kérdésében ígért új alkotást. Igaz ugyan, hogy az általános vá­lasztói jog megalkotásához nagy ta­nulmányok szükségesek, de őt mégis agodalommal tölti el az idő rohamos haladása,mert Wekerle miniszter­­elnöknek legutóbbi nyilatkozata alap­ján nem is gondolhatunk arra, hogy 190­9. előtt az új törvény szerint választ­hassunk. Ezután a gazdasági önállóságról szólt nagy általánosságban, azt mond­ván, hogy az 1917. éven túli, gaz­dasági önállóságunkat biztosító törek­véseknek nyomát sem látja a kor­mány működésében, e­helyett azonban azt halljuk, hogy a védtörvény mó­dosítása és a létszámemelés kérdést, sürgős elintézést igényel, sőt az ille­tékes körök még hirdetik is a lét­számemelés szükségességét anélkül, hogy a nemzeti követelések kiegészí­téséről nyiladoznának. Majd a pártok szövetke­zéséről beszélt, melyet tovább már nem tart jogosultnak, mert a függetlenségi párt egyedül is több­ségben van és így más kor­mánynak, mint kizárólag függetlenséginek, nincsen létjogosultsága. Ő ugyan nem helyesli a függetlenségi párt prog­ramját, de mégis azt tartja, hogy a nemzet érdekében szüksé­ges, mely sz­erint ez a párt vegye át a kormányzást. A választások teljes többséget adtak a függetlenségi pártnak s ez a helyzet kényszerítette Kossuthot arra, hogy megírja ismert körlevelét, a­melylyel mintegy lehetetlenné tette a többi pártokkal való békés együtt­működést, mert a kormányzásra vál­lalkozott pártok egymás ellen szer­vezkednek s fennállásuk érdekében irtó háborút folytatnak. Már pedig Az évfordulás alkalmá- ] . *r • 11 ' | Kérem, hogy becses Pl r b­ ír fi­val ez után kívánok bol­­rdKlplOllQt 1 6S 0 lSBOlMBlBK. *“?m,|ukba Tisztelettel: NZdQlO JOZSGl szabómester dog uj évet a tisztelt fi is tartsanak meg.

Next