Vásárhely és Vidéke, 1909. január-június (27. évfolyam, 1-145. szám)

1909-01-01 / 1. szám

Politikai napilap, a helybeli függetlenségi és 48-as párt lapja. Hun-Vásárhely, 1909 január 1., péntest­­ Megjeleníti naponként délután 6 órakor. | XXIIII. évfolyam 1-18 lapszám. Szerkesztőség és kiadóhivatal. Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Előfizetési­ dij helyben, házhoz hordva, egész évre 8 kor.,félévre ... . . , 1­­­4 kor., negyedévre 2 kor. Vidékre postán küldve egész évre 14 Szent-fiatal-u­tcza 7. — Telefonszám B8. DP. endPBy Gyula. DIDÓ Lajos. kor., félévre 7 kor., negyedévre 3­50 kor. Egyes szám ára 2 fill. .... iiiii^m.i mii - ■lirTTigiTr- — ....... mm ........ m—'imr-------------------------------------------------------------------------------­ Uj esztendő a politikában. A váltakozó idők forgatagában ismét egy évforduló küszöbéhez jutva, talán nem lesz érdekte­len, ha egy futó visszapillantást vetünk a múltra, azokra a poli­tikai küzdelmekre, melyeket a nemzet folytatott, hogy megin­gott alkotmányos életrendjét visszaállítsa és az ellenséges ha­talom esetleges újabb támadásai­val szemben biztosítsa. Mindenki tudja, mennyi csel­szövés, mennyi rágalom, mennyi gyűlölet fenyegette kezdettől fogva a nemzeti jogok védel­mére szövetkezett pártok együtt­működését. Az alkotmányrablók összetört reménysége, a régi rendszer híveinek megsemmisült uralma végvonaglásában is két­ségbeesett erőfeszítéssel akart gáncsot vetni az új korszak bé­kés munkálkodásának. Öntudat­lan, de nem veszélytelen szö­vetségesekre akadtak a nemzeti kormányzat ellenségei az örökké szertelenkedők szenvedélyes túl­­csapongásaiban és a gonosz indulattal felizgatott tömegek fék­telen és türelmetlen háborgásá­ban. Mindez pedig csak arra való, hogy a meghátrált önkény­uralom titkos vágyait új életre keltse és egy új, az előbbinél vészesebb összeütközés magvait elhintse. A nemzet azonban fő­képen dolgozni akart. Amennyire bizonyos, hogy a le­folyt küzdelem czéljaiért meg­újuló harczot soha vissza nem utasítaná, és annyira kétségte­len az az akarata, hogy erre a harczra az időt maga akarja megválasztani, akkor, amidőn magát arra mindenkivel szem­ben olyan erősnek fogja tudni, hogy a sikert feltétlenül biztos­nak tekintheti. És ha tartanunk kell attól, hogy a harczot ismét reánk kényszerítik, ennek a le­hetősége százszorosan azt pa­­rancso­ja, hogy minden pillana­tot arra használjunk fel, hogy a nemzet erejét fokoz­zuk, ellenálló képességét öregbítsük. Akinek nincsenek saját külön czéljai, aki hol kétes kedvezés­sel, hol esztelen gyűlölködéssel nem akarja a nyugvó ellentéte­ket felkavarni, hogy az áhított zavarban a maga hálóját kife­szíthesse, gondolja meg, hogy minden megfontolatlan szóval, minden elhamarkodott lépéssel — akaratlanul is — csak azok ér­dekeit szolgálja, akik sokkal szí­vesebben támadnának újból a nemzetre akkor, amidőn a le­zajlott küzde­lm pusztításait jó­formán még ki sem heverte, mint olyan időben, amikorára már régi erejét összeszedve és új erőkkel meggyarapodva, az új harczra teljesen fölkészülhetett. Nem az ötletek és nem az indulatok politikája fog minket czélunkhoz elvezetni. Terv­szerű munka és nyugodt megfontolás útján lehet a mi, minden más alkotmányos ország viszonyaitól eltérő, hely­zetünkben a nemzet akara­tát megvalósítani. Minden más parlamenti államban ele­gendő egy alkotmányos párt programjának az érvényesülésé­hez a többség elérése. Az érvényesülésnek ezt a ki­zárólagos feltételét a független­ségi párt megszerezte. És még­sem foghat hozzá a független­ségi program röig­tönös meg­valósításához. Akiknek a vér a szívükből a fejükbe szállott és ezért nem tudnak tisztán látni, vagy akiknek a szivében több az önzés, mint elméjükben az előrelátás, egyre-másra biztatnak, hogy vessünk véget ennek a tarthatatlan helyzetnek, éljünk, ha tudunk, a többség minden jogával. Buzgóságukban vagy számításukban természetesen el­felejtik, hogy a helyzet tartha­tatlanná leghamarabb épen a pártok becsületes szövetségének idő előtti megbontása által válnék. A függetlenségi párt tiszta látásával szemben kárba vész az ilyen buzgólkodás és hiába­valónak bizonyul minden efféle számítgatás.­­ Súlyos áldozatokat hoz a szövetség fentartása érde­kében. Nem engedi, hogy ed­digi önmegtagadása a nemzet jövőjére kárba vesszen. A nem­zeti pártok szövetségét, amíg annak czéljai elérve nincsenek, amíg az alkotmány tervbe vett és feltétlenül szükséges új biz­tosítékait kivívni nem sikerült, amíg a kormány programjába fölvett népjóléti alkotásokkal és a nemzet egész egyetemét az alkotmány védelmébe sorozó választási reformmal az átme­neti időre vállalt feladatokat meg nem oldották, meggyőző­désünk szerint híven fentartani és minden külső támadás ellen megoltalmazni hazafiai köteles­ség. Ennek a kötelességnek a tel­jesítésével megjön az ideje a pártok teljesen különálló cse­lekvésnek. A megerősödött nem­zet akkor aztán az alkotmányos élet rendjének veszedelmeitől megvédve, határozzon új sorsa fölött. Mi nem kételkedünk benne, hogy elhatározása ak­kor is a függetlenségi eszme rendületlen híveit juttatja dia­dalra és a függetlenségi párt leküzdve minden önzést, min­den hazugságot és minden gyű­löletet, el fogja vezetni a ma­gyar nemzetet az óhajtott czélhoz. Budapest, deczember 31 A bank kérvénye. Tegnap nyújtotta be — deczember 30-án — a kö­zös bank a szabadalom megújítása iránti kérelmét. Kihasználta tehát az utolsó perc­ig a törvényben nyújtott határidőt, nehogy az ország rendel­kezésére álló ideje valamivel is meg­­hosszabbíttassék. Ezzel szemben a magyar kormánynak és törvényho­zásnak lesz most már kötelessége, hogy a hátralevő időt a legnagyobb óvatossággal és előrelátással hasz­nálja fel az önálló bank elő­készítésére. A katonai kérdések. A katonai kérdések tekintetében meglepő Bie­­nerthnek az a nyilatkozata, hogy „a közel­jövőben nem vár­ható a katonai kérdések felvetése“. Ez ellen magyar rész­ről alig emelnek kifogást. Ha nem kell a felemelt ujonczlétszám és nem kellenek az egyéb égető refor­mok sem, akkor a katonai kérdések maradhatnak egész bátran a követ­kező parlament összeilléséig kikap­csolva. tultak a földszinéről s velük együtt még más városokat és falva­kat is említenek még a táviratok, amelyekben kő kövön nem maradt. Megnyílt alattuk a föld és elnyelte tornyaikat a ten­ger. Herculanum és Pompeji tragé­diája érte utól Sziczilia és Calabria e virágzó helyeit. A délolaszországi katasztrófa mon­­struózus arányairól azonban még ma sincs teljes képünk. Az elpusztult emberéletek számáról a legellentéte­sebb jelentések érkeznek. Egy táv­iratunk ötvenezerre becsüli az áldozatok számát, egy másik távira­tunk szerint ezek a százezret is meghaladják. Annyi bizonyosnak látszik, hogy a szerencsétlenség min­den emberi képzeletet meghalad és méretei felülmúlják a legrettenete­­sebb katasztrófákat, amelyekről eddig tudtunk. Az irtózatos szerencsétlenségről szóló újabb jelentések itt következnek: 148.000 halott. A „Secolo“ jelenti Palermóból. A földrengés Messinát a föld­del tette egyenlővé. 160,000 lakóból legfelebb 12,000 menekülhe­tett, eszerint tehát 148,000 ember esett a katasztrófának ál­dozatul. A királynak ama küldöttséggel való beszélgetéséről, mely őt a pályaud­varon fogadta, azt jelentik, hogy a király Khimishri képviselő beszédét e szavakkal szakította félbe: — Ne bolondozzon! Calabria pusztulása. Calabria prefektusa, aki sértetlen maradt, beszéli, hogy Calabria a földrengés következtében teljesen elpusztult. A katasztrófa ezrek életébe került. A prefektúra és a többi kormányépületek beomlottak. A vidék más községeiben is nagy kárt tett a földrengés. Királyunk részvéte. A király. hir szerint táviratban fe­jezte ki szívből jövő részvétét V­i­k­­tor Emánuel olasz királynak a szicziliai földrengés katasztrófa alkal­mából. Az olaszországi szörnyű katasztrófa. — Százezer halott a romok alatt. — — deczember 31. Az egész világ megdöbbenéssel olvassa Olaszország tragikus sorsát. Pusztulását ama csodás helyeknek, amelyeket a természet kivételes bő­kezűsége és az emberi kultúra vará­zsolt nemcsak az olasz föld, hanem az egész földkerekség legszebb tün­dérkertjévé. Ma már nincs kétség az iránt, hogy Messina és Calabria jóformán egészen elpusz­ A magyar képviselőház részvéte. J­u­s­­­h Gyula, a képviselőház el­nöke franczia nyelven a következő táviratot intézte az olasz képviselő­ház elnökéhez: Mélyen meghatva a rettenetes szeren­csétlenségtől, mely a királyság déli ré­szét érte, a magyar nemzetet, melyet az­ igaz rokonérzés számtalan köteléke fűz az ön vitéz nemzetéhez, mélyen elszo­morította a végzetes katasztrófa és mély és élénk rokonérzéssel van eltelve oly súlyosan megpróbált testvérei iránt. Én, elnök úr, a magyar képviselőház szim­pátiáját és meleg részvétét fejezem ki önnek s kérem önt, fogadja nagyra­becsülésem kifejezését.

Next