Vásárhely és Vidéke, 1910. március-június (28. évfolyam, 73-147. szám)

1910-03-31 / 73. szám

Politikai napilap, a helybeli fü­ggetlenségi és 48-as párt lapja. Hm.-Vásárhely, 1010 márczius 31., csütörtök Megjelenik­ naponként délután 9 órakor. | XXV111 Évfolyam 73-ik lapszám. Sserke­sd«»^ és kiadóhivatal. Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Előfizetési­ dij helybe­n, házhoz hordva, egész évre 8 kor., félévre _ _ , - , 4 kor., negyedévre 0 kor. Vidékre postán küldve egész évre 14 SZEül­finík­ m 1, TBÍBtUnSZám II. Qp. EndPE]/ Gyuls. tíííljö böjSS, kor., félévre 7 kor., negyedévre 8-50 kor. Egyes szám ára 2 filt. A granicsár kudarcza. A granicsárhad síppal, dobbal, czintányérral, na meg jókora darab húsvéti kalác­csal meg­próbált ünnep másodnapjára Budapesten a „Vigadó“ nagy­termében egy olyan népgyűlést összehívni, amelyik hajlandó lett volna a múlt heti parla­menti véres botrányt elítélni és Hédervárynak, valamint bécsi mézzel itatott czimboráinak bi­zalmat szavazni. A kormánynak ez az első vállalkozása is fiaskóval végző­dött, mert a nép nem gyűlt a gyűlésre, a Vigadó nagy­termét félig se töltötték be az érdeklő­dök, akik megjelentek, azokról meg mindenki tudja, hogy a granicsár kormány húsvéti ka­lácsából bőven kivették a maguk jussát. Ezek bíznak abban, hogy legalábbis a választások lezaj­lásáig nem ürül ki a kamarájuk és csak természetes, hogy ilyen irányban, de csakis ilyen irány­ban, bizalommal viseltetnek Héderváryék iránt. S ha ennek a bizalomnak a kifejezését nép­­gy­űlésen kívánják tőlük, ők nem pirulnak, népgyűlésen is kifejezik a bizalmat. Minden kormánynak vannak ilyen lé­­hűtői, akik a kormány támoga­tásából élnek, sőt urizálnak. A mai kormánynak meg éppen sok van parázs pénzzel felfoga­dott tapsolója, éljenzője, biza­lomszavazója, akiktől azt várják, hogy majd az ország hangula­tát kellő időben ellensúlyozzák. Ezek a kitartott alakok, meg a szoczialistáknak egy ráérő tá­bora felszállingózott a Vigadóba a Khuen gyűlésére. A polgárok közül kevesen mentek fel, akik felmentek, azokat is a kíváncsi­ság vitte fel vagy az unalom. De ez a néhány ember, aki ta­lán puszta véletlenségből vett részt a granicsárék gyűlésén, felforgatta az egész szépen megállapított tervet, mert az egyébként békés polgárok nem tudták szó nélkül tűrni, mikor a Khuenék fogadott bizalmi em­bere valami vaskos ostobaságot mondott, vagy az önálló bank­ért küzdő függetlenségieket gya­­lázta, hanem a teremnek hol egyik, hol másik sarkából meg­eresztettek egy pár csípős meg­jegyzést, ami a felfogadott tap­solókat és éljenzőket arra kész­tette, hogy véres­ pecsenyét ver­jenek a tenyerekből és rekedtre kiabálják magukat. A gyűlés ilyenformán már majd elakadt a kezdet kezdetén, mikor a szoczialisták segítségére siettek Khuenék embereinek és azzal a kikötéssel, hogy a nép­­gyűlés határozati javaslatának felét ők diktálják, készek voltak a tapsolókkal egy szívvel és egy akarattal elhatározni, hogy Hédervárynak a véres parla­menti gyűlésen kapott sebeire megadják a megrendelt és sok húsvéti kalácscsal jól megfize­tett flastromot. A töredék népgyűlés aztán papíron elhatározta, hogy ezer tagból álló­­küldöttséget meneszt a miniszterelnökhöz, aki húsvéti álmodozását megszakítva, rohant a fővárosba, hogy ezt az előre megrendelt nagy küldöttséget fogadja. Az ezer tagból álló küldöttség leolvadt pár száz emberre, de azért csak „ezer tagú küldöttség“ volt annak a neve. Hárman-négyen, a grani­csár jóvoltából, az ország pén­zéből fényesen népgyülésezők közül felmentek Héderváryhoz, hogy a sok ezer emberből álló népgyűlésnek s az ezer tagú küldöttségnek bi­zalmát, ragaszkodását tolmá­csolják neki. A granicsár pedig komolyan vette a dolgot, legalább mutatta, hogy egészen komolyan veszi és hálásan megköszönte a sok ezer embernek „minden kérés nélkül“ megnyilatkozott nagy bizalmát. A kormánypárti újságok öröm­től repeső szívvel repítik világgá a granicsárt ért nagy szerencsét, kitűnő bizalmat és a király, mi­vel mindig csak kormánypárti újságokból informáltatja magát, azt hiszi, hogy ennek a kedves Hédervárynak a sorsa fenékig tejfel, mert ha egy ember meg­­sebzi, ezer meg ezer a csók­jával gyógyítja be a sebet, Így félrevezetve, még azt is hiszi a király, hogy a magyar nemzet milliói a granicsárral tartanak és a választásokon tel­jes győzelemmel kerül ki a munkapártnak bérmált Tiszapárt. Csalódnak ! Hamarabb karóra húzzák Héderváryt, mint ezt az örömet megszerezhetné a király­nak, mert zsarolt pénzen, bécsi pénzen, piszkos pénzen sok embert megvásárolhatnak, akik­kel hamis színben tüntetik fel a Burg kényura előtt az ország hangulatát, de a magyar néped megvásárolniok nem sikerül, mint a király mondaná, — soha. A politikai helyzet. — Rágalmak a függetlenségi párt ellen.— A függetlenségi párt diadalmas előnyomulása. — Budapest, márczius 30. Az a nagy erkölcsi tőke, a­melyet a függetlenségi és 48-as párt szer­zett magának azzal, hogy a felkínált hatalmat magától elutasította, mert elveit és törekvéseit feláldozni nem volt hajlandó és az a nagy vonzóerő, amelyet a függetlenségi és 48-as párt a nemzet széles, nagy tömegeire gyakorol: ezek keltik föl a többi pár­tok dühét és gyűlöletét. Innen van, hogy mind arra törekszenek, hogy a függetlenségi és 48-as párt erkölcsi tőkéjét, becsületét ráfogásokkal és rágalmakkal csorbítsák, kisebbítsék. Ezért vádolják ha­zugul a hatalomra való törekvéssel, a kormánynyal való paktálással azt a pártot, amely tettleg bebizonyította, hogy elveit a hatalomért föláldozni nem hajlandó. Hiába azonban minden igyekezet, a tények beszélnek, a nemzet pedig lát és ítél. A rágalom nyilai lepattannak a függetlenségi és 48 as párt szeplőtelen be­csületének védőpajzsáról és a legtöbb esetben magukat a rá­galmazókat sebesítik meg. Igen sok esetben látjuk, hogy maga a közön­ség fojtja bele a rágalmazókba a szót és vonja felelősségre a hazugsá­gok és ráfogások hirdetőit. A munkapárt eszközei. Csúnya dolgokról beszélnek mos­tanában a Délvidéken. Azt beszélik, hogy a kormány most már nemcsak a kitüntetéseket, de a közhiva­talokat is pénzért árulja, így egy legutóbbi, nagy feltűnést keltett főispáni kinevezésről beszélik a beavatottak, hogy a kinevezett főispán százezer koronát fizetett be a kormánypárt kasszájába azért, hogy főispán lehessen. Azt is mondják, hogy ez az eset nem áll egyedül az utóbbi időkben történt kinevezések között. Választási mozgalmak. A húsvéti ünnepek alatt a válasz­tási mozgalmak már nagy hullámo­kat vetettek. Az agitáczió terén a függetlenségi és 48-as párt fejti ki a legnagyobb tevékenységet, sőt bát­ran állíthatjuk, hogy ez az egyetlen párt, mely agitáczióval, meggyőző­déssel, felvilágosítással szerez magá­nak híveket. A többi pártok inkább „suba alatt” dolgoznak. A kormány megfizetett korteseivel és a hivatalos apparátussal operál. A néppárt elke­seredve nézi, hogyan vesz lábai alól a talaj és elkeseredésében teljesen reménytelen kísérletekbe ugrik be. A választások határidejét a leg­közelebbi minisztertanács fogja meg­állapítani. Hir szerint a választáso­kat a kormány végső terminusra, június elejére tűzi ki, mert úgy találja, hogy a talaj még nincs eléggé „előkészítve“. Khuenék tanácskozása. A­­kabinet tagjai ma délelőtt tíz órakor a miniszterelnökségi palotá­ban a rendes heti minisztertanácsra gyűltek össze. Képviselőválasztás előtt. — Otromba valótlanságok és fenyegetődzések. — — márczius 30. Ha nem vétenénk a minden tisz­tességes újságírót egyaránt kötelező irodalmi hang és a minden művelt embert jellemző jóizlés ellen, akkor sorainkat azzal kezdhet­nék mi is, hogy a „Vásárhelyi Reggeli Szemétgyűjtő*, más szavakkal a „Reggeli Újság“, mely mai számának vezérújdonságában la­punkat „Garamberzenczei Kis Bűnös* névvel illeti: ismét otromba való­tlan­­ságokkal ámítja a közönséget s hogy múltját leplezhesse és takargathassa, azzal fenyegetődzik, hogyha mi nem hallgatunk, hát majd ö üvöltözni kezd. Mivel azonban minket újság­írói minőségünkben és közéleti sze­replésünk terén is a tisztesség szabályai köteleznek, az akasztófa­humornak ezen példáját nem követ­jük, hanem egész tárgyilagosan vá­laszolunk a nevezett lap legújabb ferdítéseire. Azt írja nevezetesen a Kovács József úr képviselőjelöltjének a lapja, hogy mi tegnapi számunkban czúl­­zatos és valótlan tudósítást tá­laltunk fel olvasóinknak a hétfői je­lölő gyűlésről s otromba valótlansá­got követtünk el, mikor azt állítot­tuk, hogy a gyűlésen csak 150—200 szavazó polgár volt. — Hát mi nem ezt állítottuk, hanem szó szerint a következőket írtuk: „Hétfőn délelőtt 10 órára meg­telt a „Sas“ emeleti terme közönséggel. Voltak ott nagy számmal függetlenségiek, munkapár­tiak, szoczialisták, más érdeklődök és

Next