Vásárhely és Vidéke, 1910. július-december (28. évfolyam, 148-299. szám)

1910-07-01 / 148. szám

Politikai napilap, a helybe!! f figgetlenségi és 48-as párt lapja. Hm.­llásik­hály, 1910 julius 1., péntek Sierkegettség és kikdédiratal: Szent-fiatal-utczi l ~ Telgfeimám 88. Megjelenik­ naponkint délután S érakor. XXVIII inforom IVB-ik lapszám. Főszerkesztő: Dr. Endrey Gyula. beleid. szerkesztő: Hiba 1­ 5]os. Siófizetesi-iiti helyben, házhoz hordva, egész évre 8 kor., félévre 1 kor., negyedévre 2 kor. Vidékre postán küldve egész évre 14 kor., félévre 7 kor.,, negyedévre 1­ 50 kor. Egyes szám­ára 2 fill. »Sztrájkoló aratók. A régi világban azt tartották, hogy Péter Pálkoz vágják a ka­szát először az arany kalászos rónába. És az aratók via­dalá­tól már hangos is a mező, megkezdődött az egész Alföldön az aratás. Az aratók kaszája előtt gyorsan dűlnek a vastag rendek, amelyek a közepesnél jóval gazdagabb termést ígérnek, mert nemcsak a „gaz“ nagy, hanem a szem is elég szapora, kövér és aczélos. E tekintetben nem sok panaszra van okunk. Amit a földbe vetettünk, azon Isten áldása volt s lehetősen fizet a termés. Mégis veszedelem fenyeget bennünket. Régen, ha megadta az Isten a termést, volt aki le­vágja. A dalos véteknek tartot­ták volna aratatlanul a földön hagyni az Isten áldását, az életet. Ma azonban már na­gyot fordult a világ. Lelketlen emberek egyezség útján vállal­ják, hogy betakarítják a termést s mikor leérett a búza és gyor­san, habozás, halogatás nélkül vágni kellene, újabb követelé­sek útján kibújnak vállalt köte­lességeik teljesítése alól és nem aratják le a gabonát. Sztrájkba lépnek az aratók. Képesek any­­nyira, hogy ott hagyják a termő­földön elrothadui, amit már Isten megadott. Péter Pál elmúlt s mint min­den évben, a megújuló szomorú hírek az arató sztrájkokról már kezdenek érkezni. Most a szom­szédos Leién, holnap az ország más részében állnak ki az ara­tók a munkából, romlásba, éh­ínségbe, szegénységbe döntvén ezátal magukat s az egész kör­nyéket. A legsúlyosabb elítélés alá es­nek ezek a szavukat megszegő, dologtalan sztráj­kólók. A nemzet csűre is kiürült. A nemz­et termése is megérett. Egy jobb, gazdagabb aratás után vágyott az ország. A sok csaló­dás után jobb jövőt remélt. A nagy aratásra szerződtette is a munkásokat a választáson. Azzal lépett egyességre, aki töb­bet ígért, aki kevés bérért nagy munkára vállalkozott. A munka ideje már küszöbön van. A kasz­ákat lehet kalapálni. Az országgyűlés össze van híva, megkezdődhet a nemzeti­­munka, a nagy aratás, a nemzet vá­gyainak betöltése, a vállalt kö­telességek teljesítése, az üresség­től kongó nagy magtárnak hasz­nos dolgokkal való megtöltése, a­mikből élni tud a nemzet. Még bele se suhintották a kaszájukat a munkába a nagy aratásra szerződött „nemzeti munkások“ és máris veszedel­mesen fenyeget a politikai sztrájk Vezetőik szavaiból kiértettük, hogy ezek ugyan a nemzet üres csűrét nem­ töltik meg, hanem még a csűrt is eladják, felélik. A nevek ugyan munkapárt, de a dolgot kerülik, a sztrájkot azorban mindenek felett szere­tik. A piaczokon, a nép előtt programbeszédeikben vállalt kö­telességeiket nem teljesítik, adott szavukat megszegik, a válasz­táskor kötött szerződés egyetlen pontját smi tartják írig. Sztráj­kolnak. Mivel p­dig a nemzeti munka hosszú id­ig tart,­ ők is hosszú ideig, mi­ndig sztrájkol­nak, romlásba, szegénységbe, nyomorba döntvén ezáltal az országot. A sztrájkoló munkapárt és a sztrájkoló aratók egy kalap alá tartoznak, egy elbírálás a má­­s nek, mindegyik a nemzet leg­drágább kincsét, az életet pusztítja és emészti fel anélkül, hogy egy mákszemnyit is hasz­nálna a hazának. Mására nézve a két miniszter meg­egyezik, mert csak lényegtelen el­térések forognak még fenn. A kész­fizetések felvétele kérdésében ugyan vannak még nehézségek, de bizonyosra vehetjük, hogy a K h­u­e­n­­k­ormány itt is eleget fog tenni az osztrák kívánságoknak. A banktárgyalásokról ezt jelentik Bécsből a félhivatalos­­Magy. Tudó­nak . Lukács László pénzügyminisz­ter délelőtt meglátogatta B­i­l­i­n­s­k­i osztrák pénzügyminisztert, akivel egy óránál tovább tárgyalt. Lukács ezután az Osztrák-Magyar Bank épü­letébe hajtatott, ahol P­o­p­o­v­i­c­s bankkormányzóval és Pranger ve­zértitkárral folytatott hosszabb ta­nácskozást. Lukács László pénzügyminiszter a dé­után folyamán fogadta a félhi­vatalos kőnyomatos lap munkatársát, aki előtt a tanácskozásokról tett köz­lést. Ebből kitűnőleg az osztrák pénz­ügyminiszterrel és az Osztrák-Magyar Bank vezetőségével folytatott ta­nácskozások tárgya csak­nem kizárólag a bank kér­d­é­s volt s folytatása azoknak a skozásoknak, amelyeket Buda­pesten a két kormány szakreferensei megkezdettek. Mivel annak idején egyes fontosabb kérdésekben a szak­referensek megegyezni nem tudtak, szükséges volt, hogy a két pénzügy­miniszter közvetlenül érintkezzék egy­mással. A fő nehézség a készfizetések kér­désében mutatkozik. A többi kérdés­ben, amely a készfizetések kérdésé­vel összefüggésben van s amely a tanácskozás során is szóba került, csak lényegtelen nehézségek merül­tek fel. A mandátum árnyai. Mikor a szerecsen mosakodni akar. — június 30. Abból az esetből kifolyólag, hogy a rendőrkapitányság, tekintettel a kö­zelgő kánikulai napokra és a köz­­egészségügy érdekeire, szigorúan és a szokáshoz képest elrendelte az udvarok tisztántartását és a dudva kihordását, ellenőriztetvén egyúttal rendeletének végrehajtását: az or­szággyűlési képviselővé felcseperedett Kun Béla úr lapja, a »Reggeli Új­ság“ fenyegetésbe futó jajgatásban tör ki, hogy a hatóság közegei zaklatják az ő választóit s apró-cseprő haszontalanságokért ül­dözik a kisembereket, akik­nek szavazataik és magánviszonyaik felől tudakozódnak, mert­­ meg­akarják fojtani Kun Bélát, a város diadalmasan megválasztott képvise­lőjét. Hát az ellen, hogy így jajgat és így rágalmazza Kun ú­r lapja a hatóságot és annak tiszt­viselőit, mi nem tehetünk sem­mit, mert a megtorlás nem a mi kötelességünk. Hanem a legerélye­sebb és leghatározottabb visszauta­sításban kell részesítsük a »Reggeli Újság“ azon rágalmazó állítá­sait, melyekkel ismételten gya­­lázza az Endrey Gyula dr. ve­zérlete alatt álló függetlenségi és 48 as pártot és annak vezérembereit, kiket »letörölt, szemétdombokon ku­­taszkodó politikai férfiaknak“ nevez a munkapárt vezetőivel egyetemben. Azt mondja és azt hazudja neve­zetesen Kun úr lapja, a »Reggeli Újság“ egyik utóbbi számában: ... »a város két hatalmas, eddig külön-külön zsarnoki uralmat gyakorló politikai pártja szövetkezett Kun Béla letörésére. Fellázítot­ták ellene a város társadal­mát, úgy tüntették fel szereplését, mint a legaljasabb demagógiát s min­denképen azon mesterkedtek, hogy előbb a nép, azután a város intelli­gens elemei előtt befeketítsék.“ . . . „Megakarják Kun Bélát, a város diadalmasan megvá­lasztott képviselőjét egy­szerűen fojtani. Ne legyen béke, ne legyen összhang, ne legyen emberi belátás, ne legyen többségi elv, de legyen igazi fekete boszu, otromba erőszak és érvényesüljön a kisebbség elbizakodott terrorja“ . . . Íme így jajgát, igy hazudik és így rágalmaz Kun úrnak, a „diadalma­san megválasztott“ képviselőnek az újságja, fehérre akarván mosdatni a szerecsent, akinek csak a lelke feketébb az arczánál. Hát állíthatja ép ésszel valaki azt, hogy városunkban a pár­ok a Kun ur „letörésére“ szövetkeztek? Hát ki volt itt. Kun úr, hogy őt „letörni“ kelljen ? A pártok mindössze is csak azt akarták és arra törekedtek, hogy a város tisztességét és becsületét megmentsék, hogy a képviselőségre ne tolakodhassék fel egy tanulmá­nyaiban félbenmaradt, politikailag szokszorosan hitehagyott renegát, mert ez mindnyájunknak a szégyenét, a megalázását jelenti. Nem lázszott itt Kun úr ellen senki egy szóval sem, hanem az ő közéleti és politikai szereplését a va­lóságnak megfelelően, ezé­­geres meztelenségében tár­ták fel a közönség előtt, ellenben Kun úr a „kisemberek“ jelsza­vával igazi osztálygyűlöletre izgatott s felháborító demagógiája abban a förtelmes rágalmazásban és gyaláz­­kodásban csúcsosodott ki, melyek­kel elhalmozta városunk valamennyi vezető férfiat, ezzel mintegy reá uszítván a „kisembereket“ a vagyonosabb és intelligens elemre, felzavarván a békét, a nyu­galmat, a polgárság együttérzését hosszú időkre. Nem a város becsületének és tisz­tességének védelmére egyesült pártok fekesítették be tehát az értelmesebb nép és intelligens elem előtt Kun Béla urat, mert Kun Béla úr maga haji­gált állandóan sarat és szemetet a város vezető és törvényhatóságunk irányító férfiaira, kiközösítvén ezzel magát abból a társadalomból, mely­nek ízlése van s mely a rágalma­zókkal és gyalázkodókkal egy csapá­son haladni nem akar. A politikai helyzet. — Lukács tárgyalásai. — A közös bank szabadalmát meghosszabbítják.— Budapest, junius 30. Lukács László pénzügyminiszter pár nap óta Bécsben időzik s tegnap az osztrák pénzügyminiszterrel, B i- 1 i n s k i v e 1 másfél óra hosszáig tár­gyalt a bankkérdésről s a készfizetések felvételéről. A közös bank szabadalmának 1917-ig való meghosszabbí­tásáról tanácskozott a két minisz­ter s egy bécsi lap jelentése szerint a bankszabadalom meghosz­­szabbitása semmi különös nehézségekre nem fog al­kalmat adni s a mai állapot 1917 ig való kiterjesztésének nagyobb akadályok nem fognak útjában állni. Félhivatalosan is megerősítik azt a hírt, hogy a közös bank sza­badalmának meghosszabbí­

Next