Vásárhelyi Ellenzék, 1904. június (1. évfolyam, 73-98. szám)

1904-06-01 / 73. szám

Hódmező-Vásárhely, 1904. szerda, június 1. 1 krajcár (2 fillér). I. évfolyam 73. szám. VÁSÁRHELYI ELŐFIZETÉSI Alt: Melyben házhoz hordva félévre 3, negyedévre 1*50 kor. Vidéken postán küldve félévre 6, negyedévre 3*5 kor. FÜGGETLEN NAPILAP Főszerkesztő . Felelős szerkesztő : Dr. GONDA JÓZSEF ESPERSIT JÁNOS Szerkesztőség és kiadóhivatal, Andrássy­ utca 12. Megjelenik minden nap, fontos alkalommal hétfőn is Hirdetések díjszabás szerint vétetnek fel. A szegedi választás. A Bánffy-párt győzelme. Kiküldött tudósítónktól. Hmv., 1904 május 31. Az egész politikai Magyarország lázas figyelme kíséri a mai szegedi mérkőzést. A dr. Lázár György le­mondásával megüresedett törzsökös kormánypárti kerületben választa­nak képviselőt a szegediek. A jelöltek: Bánffy Dezső báró, Rónay Jenő szabadelvű és Be­­csey Károly függetlenségi. Az egész város talpon van. A bel­város utcáin izgalmas lárma, min­denfelé élénk mozgolódás jelenti a nagy küzdelem lázas előkészületeit. Valósággal mámoros hangulat lett úrrá mindenek fölött, a választás színhelye pedig egy országos jelen­tőségű döntő ütközet csataállomá­sának forrongó képét mutatja. A közhangulat és a Bánffy-párt választóinak óriási számú jelenléte Bánffy Dezső bárónak győzelmét látszik hirdetni. Ez a tábor uralja az egész választási küzdelem külső képét is s fennen hirdeti a párt győz­hetetlenségét. Reggel hét óra után gyülekeztek a Tisza-szállóban, a Csikós-féle Kos­suth Lajos-sugárúti vendéglőben és a Dugonics-téri Regdán-féle vendég­lőben. A csikós vendéglőből a Bánffy­­párt híveinek hatalmas tömege Er­délyi Kálmán és Urbán Lajos egye­sült zenekarainak lelkesítő muzsikája mellett fölvonult a Dugonics-térre, a­hol a Regdán-féle vendéglőben időző nagyszámú választókkal egye­sülve impozáns menetben, indulók hangjai mellett vonultak föl a Tisza­­szállóba, a Bánffy-párt fő­hadiszál­lására. Itt kora reggeltől fogva nagy volt a lelkesedés, mert ide sereglett a Bánffy-párti választók zöme. A párt egyesült táborai fél kilenc órakor álltak csatasorba a Tisza­­szálló jobboldali szárnya mentén s onnan vonultak föl a választás szín­helyére, a Bánffy-párt sátrába. Hatal­mas zászlóerdő jelezte az óriási tá­bor élét, melyben vagy ezer ember sorakozott. A lobogókat az egyetemi polgárok hordozták, a­kik hazafias lelkesedéssel támogatják a Bánffyék pártját. Mikor a tömeg készen állott az indulásra, Wogman Ferenc dr. pártelnök „Éljen Bánffy Dezső báró! Előre!“ kiáltására elemi erővel har­sogott föl az éljen és megindult a hatalmas emberáradat. Rövid volt a menet útja, mert az óriási tábor a Tisza-szálló kapu-bejáratától csak­nem a választási sátorig ért. A Bánffy-párt fölvonulása való­sággal konsternálta a Rónay-pártot, amely 140 választóval vonult föl nyolc óra után nyomott hangulatban az Európa-szállóból. A Becsey-pár­­tiak igen csekély számban a Páva­vendéglőben levő tanyájukról gyűl­tek tartózkodási helyükre, a város­háza udvarára. Nyolc órakor jelent meg a vá­lasztás színhelyén a választás hiva­talos vezetősége. Fél kilenc órakor föleskettették a bizalmi férfiakat, azután a szavazás­­ rendjét eldöntő sorshúzást ejtették­­ meg. Lázár György dr. választási elnök kilenc órakor a városháza erkélyé­ről tudatta a közönséggel a három jelölt nevét, valamint a szavazás sorrendjét: Bánffy vezet. A szavazás a legnagyobb rend­ben kezdődött. Az arány fél 11-kor a következő : Bánffy .... 192 Rónay .... 138 Becsey .... 28 Háromnegyed 11-kor : Bánffy .... 220 Rónay . ... 160 Becsey .... 31 11 óra előtt 5 perccel: Bánffy .... 240 Rónay .... 180 Becsey .... 31 Egynegyed 12-kor : Bánffy .... 300 Rónay .... 221 Becsey .... 31 Háromnegyed 12-kor: Bánffy . ... 410 Rónay .... 323 Becsey .... 41 Fél 1 órakor: Bánffy .... 480 Rónay .... 412 Becsey .... 41 Ekkor nyomultak elő a Rónayra szavazó tisztviselők, a különféle állami és törvényhatósági alkalma­zottak, a­kikkel azután egyszerre megszaporodott a Rónay párt. Háromnegyed 3 órakor: Bánffy .... 593 Rónay .... 570 szavazatot nyert. Óriási izgatottság és nyugtalanság vesz erőt a választás színhelyét körülölelő közönségen s várják, hogy a szavazástól ez ideig még tartóz­kodó függetlenségi pártiak hova sza­vaznak, mert ez dönti el ezt a poli­tikai csatát. A függetlenségi választók dr. Len­gyel Zoltán képviselővel a Páva vendéglőben tanyáznak s várják a jelt, hogy leszavazhassanak Bánffyra. Fél négy órakor a Tisza-szálló­ban megjelent Hock János, a­kit százan és százan öveztek körül. Hock közölte, hogy most már biz­tosra veszi a Bánffy-párt győzelmét. Eddig leszavazott Bánffyra . . . 691 Rónayra . . . 597 Becseyre . . . 44 Ekkor hire járt, hogy a Rónay­­pártnak a tartalékcsapatja kezd fölvonulni és a Rónay-tábor ismét megtelik vöröstollas mamelukokkal és félő, hogy a kivívott győzelmet meggyengítik. Erre a Bánffy-párt kortesei ismét kocsira kaptak és fáradozásuknak nemsokára meg is lett az ered­ménye, mert egyenként hozták a Bánffystákat, akiket valóságos ová­ciókkal fogadtak, mint valami csata hőseit. A függetlenségi pártiak közül d. e. 11 óra óta csak 1­2 szavazott, de néhányan meg ott ülnek a Pá­vában és Polczner Jenő pártelnök­kel és Kulinyi Zsigmonddal, az ő vezéreikkel tárgyalnak, hogy most már mitévők legyenek. Záróra. Lázár György dr. választási elnök a zárórát körülbelül hét órakor fogja kitűzni. Négy órakor a szavazatok így ál­lanak : Bánffy ... 720 Rónay .... 630 Becsey .... 44 így a Bánfi eddigi többsége 90. Háromnegyed 5 órakor szavaztak. Bánffyra . . . 801, Rónayra . . . 674, Becseyre . . . 74. Hock János délután öt órakor Bánffy Dezső bárónak Budapestre telefonon jelentette az eredményt és arra kérte Bánffyt hogy a hét­­órás vonattal jöjjön Szegedre. Öt órakor valóságos hömpölygő emberáradat lepte meg a Széche­­nyi-teret. A hangulat izzó. Az az általános óhaj, hogy Bánffynak, aki nemzeti politikát ígér, meg kell buktatni a kormányt és a bukást nem szabad megakadályozni. A függetlenségiek szavaznak. Délután 4 órakor dőlt el a válasz­tás sora, a­mikor is a független­ségiek Polczner Jenő füg­getlenségi képviselő egye­nes ellenzése dacára Bán­ffy Dezsőre szavaztak le. Becsey Károly, a függetlenségiek képviselőjelöltje adta meg a példát s délután 5 órakor ment a választási urnához s Bánffy Dezsőre adta le szavazatát. Ekkor kétségtelenné vált Bánffyék győzelme. A függetlenségi választókat Hock János vezette az urnához, kik kivétel nélkül Bánffyra szavaztak. Óriási örömujjongás tört ki az ezrekre felszaporodott tömeg sorai között. Elfogta a közönséget a dia­dal mámora, kendőket lobogtattak, zúgott a viharos éljen . . . Ekkor küldötte Rósa Izsó dr. a szabadelvű párt elnöke Tisza István­hoz a szabadelvű jelölt bukásáról szóló sürgönyt. Pánik fogta el a szabadelvű pártiakat, fél 7 órakor már egyetlen szavazójuk sem volt. Sürgöny, feladatott 8 órakor, V2 8 órakor tűzte ki Lázár György választási elnök a zárórát. A kormány­párt kétségbeesett erő­feszítése dacára sem lehetett több szavazót találni Rónayra, a Bánffys­­ták pedig csak nem akartak fogyni, mintha a földből teremtek volna, zöldtollas kalappal, lelkes hangu­latban, egymást buzdítva. 8 órakor. Bánffy .... 902 Rónay . ... 768 Sürgöny, feladatott 9 órakor. Fél 9 órakor lezárta a választást Lázár György választási elnök. Az eredmény ez volt: Bánffy . . .32 Rónay . . 702 Reesey . . . 50 Vagyis Bánffy Dezső bá­ró 115 szavazattöbbséggel

Next