Vásárhelyi Ellenzék, 1904. augusztus (1. évfolyam, 126-150. szám)

1904-08-02 / 126. szám

2 tagjai 1 koronáért kapjanak idény­jegyet. A belépti­ díjak ezen megállapítá­­sát az intéző bizottság többek hozzá­szólása után változatlanul elfogadta. A kiállítás látható reggel 8 órá­tól esti 7 óráig. Az igazgatóság gondoskodott róla, hogy a kiállítás területén három helyen szolgáltas­sanak ételt és italt. A földmivelési és kereskedelmi miniszterek levél­ben meghivattak. Dr. Lukács György városunk főispánja, ki tudvalevőleg a sí­lousi (Amerika) nemzetközi kongresszusra aug. 12-én szándé­kozott elutazni, utazását csak azért, hogy a kiállitás megnyitásán jelen lehessen, elhalasztotta. A zsűriszabályokat felolvasás után az intéző bizottság változatlanul el­fogadta. A fogadtatásokat és ünne­pélyeket rendező bizottságot a vá­ros társadalmának minden rétegé­ből választott 150 taggal az intéző bizottság megalakította. Endrey Gyula dr. által adott s az iparosok jutalmazására fordítandó 200 korona adományt négy díjra osztják fel: 100, 50, 30 és 20 ko­ronásra, djdönsísve. — augusztus 2. Petőfi. Ötvenöt éve halt meg a szerelem és a harci kedv legnagyobb költője , Petőfi Sándor. Olyan halált halt, a­minőt fenséges sugárkoszo­­rúval dicsőített meg költészetében. Holttestén át fújó paripák szágul­dottak keresztül . . . Névtelen köz­legényekkel dobták egy sírba annak a földi maradványait, akinek a ne­ve a poézis történetének legelsői között fog ragyogni mindenha. Sze­relmes versei olyanok, mint a mező istenadta virágai: mióta eszmélünk, ismerjük őket, azért mindig gyönyö­rűséggel közeledünk hozzájuk és nem győzünk eléggé elmerülni illa­tukban. Csatadalai és egyéb erős indulattól izzó poémái pedig az ele­mek féktelenül vad, mégis oly szép és méltóságos, a természet pazar színeiben szikrázó tombolása. És a mai időben, amikor az Írott szó gyakran feltűnően erős szögben haj­lik el a valóságban vegetáló lélek­től, legenda, hogy Petőfi ugyanazzal a förge­teges vitézséggel törtetett ki a világból, a­mivel örök időkre szóló dalait lövellte ki csodálatosan forró szive. Pedig ez nem legenda. Ha nem is egészen históriai tény, de majdnem az. És utolsó napjának öt­venötödik évfordulóján bánatos büsz­keséggel tekintünk Segesvár felé... — Rákóczi kamrainak te­metése. Berzeviczy Albert kultusz­­miniszter értesítette Kassa városát, hogy a jövő hónap folyamán ellá­togat Kassára, hogy Rákóczi hamvai temetésének módozatait és az ün­nep programját, helyszíni szemlék alapján, az erre kiküldött bizottság­gal személyesen megállapítsa. A gyors intézkedésekre, mint a kassai városi hatóság bizalmasan értesült, azért van szükség, mert a kormány a diplomáciai megállapodás szerint még ez évben, valószínűleg októ­berben szállítja haza a hamvakat. Kassa város törvényhatósága a te­metés előkészületeinek tárgyalására bizottságot választott, a­mely a jövő héten tartja első ülését.­­— Tartalékosok fegy­ver­­gyakorlata. Augusztus elsején, hétfőn százkilencven tartalékos ka­tona vonult be fegyvergyakorlatra a szegedi 46. gyalogezredhez. A gyakorlatok tizenhárom napig tar­tanak. Azután a nagygyakorlatok következnek, a­melyekhez jóval több tartalékos vonul be. Itt említ­jük meg, hogy a jövő héten tartják meg a tábori céllövészetet is. —­ Kik. ülés. A közigazgatási bi­zottság f. hó 13-án délután 4 órakor dr. Lukács György főispán elnöklete alatt ülést tart. — A pusztaszeri Árpád-ün­nep. A szegedi-pusztaszeri Árpád­­egyesület vezetősége már most te­vékenykedik az évenkint tartani szokott Árpád-ünnep előkészítésén. Az idei ünnep augusztus 21-én lesz és most készíti a fölhívást az ün-A két bemutató előadás kerete ki­sebb méretű, semhogy egy ily nagy­számú, sok értékes erőkből konstru­ált társulat összes akvizíció abban, erejükhöz képest elhelyezkedhessenek. A­mit azonban már most jóleső örömmel konstatálunk s a­mi ben­nünk a jövő eredményeit illetőleg bizodalmat és teljes megnyugvást kelt, ez az, hogy Nádassy József társulatával, komoly, dolgozni akaró és dolgozni tudó, ifjú erők köszön­töttek be színkörünkbe. Szorgalom, ambíció és igazi munkakészség a szereplőknél, műgond, ízlés és fe­gyelem a rendezésben, áldozatkész­ség a kiállítás körül: Íme ezek az első benyomások, melyek az első előadások után bennünk kialakultak. Szeretjük hinni, hogy a jövő és a jövő eredményei, igazolni fogják a mi városunk közönségének, taná­csának és színügyi bizottságának a Nádasy-regime művészi kvalitásaiba vetett bizodalmát. A szombati kapunyitás impozáns volt. Angyal Ilka nemes pathoszszal, művészi készséggel és ritka ambí­cióval szavalta el a Fáklyalángok című alkalmi prológust. A prológot a Takarodó követte; ez a modern légköre, lüktető drámaissága da­cára is szentimentális német színmü­­nepre Tömörkény István, az egye­sület főtitkára. Meghívják az összes hazafias egyesületeket, az Országos Nemzeti szövetséget és az ifjúsági egyesületeket. Azt hisszük, hogy a hódmezővásárhelyi egyetemi ifjúság is részt vesz az ünnep rendezésében, a­mely nagy sikerűnek ígérkezik. Kétségtelen dolog ugyanis, hogy ennek a hazafias ünnepségnek je­lentősége évről-évre jobban nő s az egyesületnek is mindent el kell követ­nie, hogy ezt az ünnepet minél orszá­gosabb jelentőségűvé tegye, a mely mentes legyen minden politikai cél­zattól s igy tisztán a hazafias ügy­nek szolgáljon. — Szabadság. Hódi Ferenc vá­rosi fogalmazó egészségének helyre­állítása céljából újabb négy heti sza­badságot kér a közgyűléstől. — Az aradi tífuszjárvány. Aradról jelentik. Tegnap tizenkét újabb tífusz esetet állapítottak meg. Hivatalosan eddig 37 esetet kons­tatáltak. A közegészségügyi bizott­ság a vízvezetéki vizet a bakteoro­­lógiai intézetnek küldte föl meg­vizsgálás végett. — Eljegyzés. Wahlfisch Soma orosházi iparos, vasárnap tartotta el­jegyzését Hódmezővásárhelyen Lampel Blanka kisasszonynyal. — Gyilkosság! kísérlet. Csi­kós Márton helybeli napszámos va­sárnap este 8 óra táján a vasúti nagy állomástól feleségével és 19 éves fiával ment hazafelé a Simo­­nyi-utcán. A Simonyi-utcában össze­találkozott vejével Pólyák Istvánnal, a­ki leányától néhány nap óta külön­válva él. Alig hogy egy­más mellett elhaladtak, gyors egymás utánban három lövés dördült el a levegőben. Csikósék a sötétség miatt ugyan nem látták, hogy ki lőtt rájuk, de valószínű, hogy mivel Pólyák Csi­kós leányától különválva él s e miatt a családra haragszik, a gyil­kossági kísérletet ő követte el. — Szerencsétlenség. Elekes Lajos mindszenti illetőségű, 20 éves gépsütő, a­ki Rózsa Imre helybeli gazdálkodónál volt alkalmazva, f. hó 30-án d. u. a magánjáró cséplő­gépnek tovaszállitásánál a róla le-Az elszászi garnizon tisztjeinek sze­relmi léhaságait bontja ki ez a ha­­lovány tendenciájú, romantikus me­­séjü s mégis a hatásvadászat te­kintetében modern allűröket arro­­gáló dráma. A helyőrségi katona­élet zordon légkörében gyűl ki s lobog magasan Laufen hadnagy és Volkhardt Klárika tragikus szerelme. A poézis, a hangulat, a szín, a drá­mai akcentus sehol sem hiányzik e drámában s hogy a mi színpadun­kon mégsem tett mélyebb hatást, ez a darab légkörének, idegen szel­lemének s szentimentális szóárada­tainak tulajdonítható. Színészeink sok kedvvel és dicséretes ambíció­val végezték a dolgukat. Volkhardt Klárika poétikus szerepét Jeskó Ariadne kreálta, inkább több szenti­­mentalizmussal mint drámai erővel. Bemutatkozását rokonszenvesen fo­gadta a ház s a tapsokból is ki­vette a részét. Értékes és színes volt Fekete Mihály Laufen hadnagya. Temperamentumos, gondolkozó szí­nész, sok rutinnal. Hídvégi Ernő drámai erővel kidolgozott Helbig káplárján kivül kiemeljük még Sajó Géza eredeti és gondosan megját­szott szakaszvezetőjét. Részt vettek még a jól betanult, összevágó elő­adásban Kemény Lajos, Farkas Béla, szakadt lánc jobb alsó lábszár­csontját eltörte. Gyógykezelés vé­gett kórházba szállíttatott. —­ Gyász. Özv. Csaba Ferencné Ballabás Mária életének 72-ik, öz­vegységének 21-ik évében julius 31-ikén elhunyt. Augusztus hó 2-án d. u. 4 órakor temetik róm. kath. szertartás szerint a Szt.-István-utca 31. sz. alatti gyászháztól. Gyerme­kei és kiterjedt rokonság gyászolják. — Az ellopot­tab. Hódi Péter Agyag utcai lakostól, a­ki az ara­tási részét f. hó 27-én szállította haza vasúton, valaki egy 5 korona értékű kiszsák zabot eltolvajolt. A rendőrség keresi a tettest, sőt már nyomában is van. — Ifjoncok bálja. A besoro­zott gazdálkodó ifjak szept. 11 én a Vigadó összes helyiségeiben a szanatórium javára búcsú tánces­télyt rendeznek s e célra a Vigadó helyiségének átengedését kérik. — Lopásra hajtották. A hely­beli vasúti állomáson raktározott lisztes zsákok közül egyet Demján József 13 éves suhanc cserép da­rabbal kihasított s belőle 4—5 ki­lónyit a kötényébe eresztett s vele meg akart szökni. A vasúti munkás azonban észre vette, elfogta s be­­kisértette a rendőrségre. A rendőr­ségnél beismerte, hogy már többször is lopott, de avval védekezett, hogy erre az anyja kényszerítette. A m­eg­­tévelyedett gyerek átadatott a bí­róságnak. — Szegedi gazdák a vásár­helyi kiállításon. A hódmező­vásárhelyi kiállítás megszemlélése miatt a szegedi gazdasági egyesület az összes gazdakörökkel egyetem­ben augusztus hó 21-én társas ki­rándulást rendez. A kirándulás rész­vételi díja 4 korona, amelyben ben­ne van a reggeli, ebéd, vacsora és a kiállítási belépődíj. Az egyesület felkérte Szeged gazdaközönségét, hogy minél tömegesebben jelentkez­zék a részvételre. Jelentkezni lehet a szegedi gazdasági egyesület kul­­turpalotai földszinti hivatalos helyi­ségében. — Dobra került dolgok. Gy. Szabó Imre a nagytakarékpénztárból kicsalt 1200 koronából vásárolt egy Nádasy József és Rákosi Ferenc. Vasárnap este az operett en­­samble mutatkozott be Strauss dal­lamos zenéjű operettjében, a Tavasz­ban. Ez a bájos zenéjü, kedves lé­haság szives fogadásra talált. Sze­gedi Zelma igazi szubret­t, talentum­nak ígérkezett Anna szerepében. Tüzes, temperamentumos és gra­­ciózus. Kellemes, tisztán intonáló mezzó-szopránjával tele van a szín­pad. Ragányi Iza és Hajós Elza is ugyancsak ez operettben mutatkoz­tak be. Hajós Elzának graciózus, tüzes tánca tetszett. Pompás alakí­tás volt Rákosi Ferenc Hollós Je­romosa. Sajó Géza a csélcsap ügy­védet játszotta meg az ő megkapó rutinjával. Nádasy Ferenc, Fekete Mihály, Ferenczi Frigyes eredeti alakításaikkal váltak ki. Az előadást különben a gondos rendezés és a fegyelem tette előttünk értékessé. Lélekkel és ambícióval vette ki ré­szét minden szereplő a munkából is, a sikerből is. Az operettet hétfőn megismételte a társulat. Ez volt az első bérlet. Szívesen várjuk a továbbiakat. A munka, az ambíció, a göncs és a fegyelem meg fogja hódítani a kö­zönséget. Kívánjuk, hogy így legyen. A VÁSÁRHELYI ELLENZÉK TÁRCÁJA. Kapunyitás. — A bemutató előadásokról. — Szinte meglepő szerénységgel, har­sogó dobpergés és reklám-lárma nél­kül vonult be egy lelkes, ambició­zus, fiatal gárda a mi országosan híres szépségű színkörünkbe. Vall­juk meg csak : a tendenciózus vész­­hírek egész légiója sietett Nádasy József előtt. És tegyük is hozzá, hogy e tendenciózus hírek meg is tépászták egy kissé ha nem is a tár­sulat művészi reputációját,­­ de a bérletének eredményességét minden­esetre. Sajnáljuk hogy így történt. Mert az első jelek, az első impressziók és l­ az első előadások után ítélve úgy tetszik, hogy a tendenciózus hí­rek a kollégiális irigység és gyűlöl­ködés gyanús forrásából fakadtak, a­miért is őszinte örömünkre fog szolgálni, ha egy becsületes mun­kával, komoly és művészi ambíció­val teli szezon értékes eredményei fegyverzik le a kollégiális szellenke­­dés nyári kacsáit. Természetesen a társulat művészi erejéről, program­­­járól, eredményei­ről ma nem nyilatkozhatunk még. Dr. Gonda József: Vásárhelyi Ellenzék 1904 augusztus 2.

Next