Vásárhelyi Ellenzék, 1904. október (1. évfolyam, 177-202. szám)

1904-10-01 / 177. szám

2 az az előny, a­mely az angol-japán szövetségből ered, ajánlatosnak mu­tatja azt a szövetség felújításakor a Kínán és Koreán kívül levő te­rületre is kiterjeszteni. A japán kelet-ázsiai érdekkört a békekötés után ki kell bővíteni. Ellenszolgál­tatásképpen számíthat Anglia Japán segítségére, ha érdekeit Perzsiában vagy Indiában Oroszország fenye­getné. Vort-Artur: A Daily Mail jelenti Csifuból f. hó 27-éről. A japánok 1600 méter­nyire megközelítették a port-arturi gyakorló­teret. Elfoglalták a 4., 5., és 6 számú erősségeket. Csifuból érkezett kínaiak megerősítik azt a hírt, hogy a japánok támadása az aknáktól előidézett nagy vesztesé­gek következtében meghiúsult. Kér­déses, hogy a japánok meg tudják-e tartani összes meghódított állásai­kat, mert azok a nagy orosz erős­ségek lövéstávolságába esnek. A Daily Express arról értesül Tokióból tegnapi kelettel, hogy ott nagy türelmetlenség uralkodik Port- Artur ostroma miatt. Egy újság úgy nyilatkozik, Nogu­­ homokról, hogy szeretnék a tábornoknak egy éles kardot küldeni, mely szerkesztősé­günkben lóg. Ezzel a lap arra akar célozni, hogy a tábornok legyen öngyilkos. Más lapok, a­melyek már jelezték a vár bevételét, most hallgatnak. Nyíltan beszélnek arról, hogy attól tartanak, hogy a vár még két-három hónapig tarthatja ma­gát. Nogy múlt héten 10—12.000 főnyi gyalogságból álló segédcsapato­kat és kilenc ostromágyút kapott. Port-Artúr egész környéke tele van orosz aknákkal, a­melyek nagy károkat okoznak. Mindkét párt ki van merülve a haloom hosszúsága miatt. ÚJDONSÁGOK. _ • — szeptember 30. - ij műszaki tanácsos. A kereskedelmi miniszter Krusper Pál kir. főmérnököt, a­ki a közigazgatási bizottságnak hivatalból tagja, mű­szaki tanácsossá nevezte ki. — Az államvasutasok re­formja. Utóbbi időben ismételten fölmerült az a hír, hogy az állam­­vasutasoknál gyökeres reformokat terveznek., Erre vonatkozóan most a Keleti Értesítő azt jelenti, hogy : gyökeresebb reformot ezidőszerint nem i­s terveznek, mert az egy külön vasúti minisztérium fölállítását tenné szük­ségessé, amire a kormány most nem gondol. Az új tervezet szerint az üzletvezetőségek számát bárom­mal szaporítani fogják és az üzlet-,­­ vezetőket bizonyos irányokban az eddiginél nagyobb hatáskörrel fog­­­ják fölruházni. Az igazgatóságot­­ ezidőszerint nem fogják decentra-l­i­lizálni és lényegesebb személyvál-­­ tozások sincsenek tervbe véve.­­ A mértékhitelesítés ál­lamosítása. A kereskedelemügyi minisztériumban most készült el a mértékekről és mértékhitelesítésről szóló törvényjavaslat. A javaslat az 1874 iki mértékekről szóló törvé-­ nyen épült föl s leglényegesebb intézkedése, hogy a mértékhitele-­­ sítést államosítja. A javaslatot a parlament egyik legközelebbi ülésén terjeszti be a miniszter. A Szinügyi bizottsági ülés: Kánitzer Sándor elnöklete alatt ma­ este ülésezett a szinügyi bizottság , s Hídvégi Ernő igazgató-helyettes bemutatta az utolsó hét műsorát. A jövő héten az Ocskay brigadéros,­­ a Hajdúk hadnagya s Arany János­ népszínműve a Farkasverem­ lesz-­ nek a műsoron. A társulat szom­baton este búcsúzik el a Hajdúk­­ hadnagyával. Szombaton délelőtt a színtársulat egész személyzete ki-­­vonul a Kossuth-szobor elé s Híd­végi Ernő a társulat nevében ko­szorút helyez a szoborra. A szín­ügyi bizottság végül jegyzőkönyvileg szavazott köszönetet Nádasy József, igazgatónak a társulat két havi szorgalmas és sikeres működéséért, a miért viszont Hídvégi Ernő a tár­sulat nevében fejezte ki őszinte háláját és köszönetét. — Állami tisztviselők egy­házi adója. Érdekes elvi döntést hozott a közigazgatási bíróság. A makói rom. kath. hitközség évek­­ hosszú sora óta harcol azért, hogy­­ az állami tisztviselők is egyházi és­­ iskolai adó fizetésére köteleztesse­­nek. A hitközség legutóbbi beadvá­­­nyára aztán ez év elsején Csanád­ vármegye közigazgatási bizottsága szóbeli tárgyalást rendelt el, ami-­­­kor jegyzőkönyvbe vették úgy a hitközség, mind az érdekelt­ tiszt­viselők előterjesztését s a fölhozott indokok alapján a közigazgatási bizottság az állami tisztviselőket hitközségi adó fizetésére kötelezte. A közig. bizottság határozata föleb­­bezés folytán a vallás- és közokta­tásügyi miniszter elé került, aki jóváhagyta a bizottság határozatát és pedig azzal az indokolással, hogy­­ a hitközségi adó nem azonos a köz­ségi pótadóval s igy azt a hitközség­­ minden egyes tagjának fizetni kell.­­ — Teherkönnyitás a kato­naságnál. Régi panasz, hogy a katonáknak gyakorlat, különösen­­ háború esetén nagy terheket kell magukkal vinniök. Most ennek meg­szüntetése végett a felszerelés sú­lyát csökkentik és egyéb módokat is keresnek a teherkönnyítésre. —­ Sikeres vizsga. Banga Sá­muel főgymnáziumi ideiglenesen meg­választott tornatanár, tegnap Budapes­ten a főgymnasiumi tornatanári vizsgát sikerrel tette le. — Október 11. A helybeli ev. ref. főgimnázium kebelében fenn­álló Petőfi-önképzőkör október 6-án, délután 3 órakor, az aradi vértanuk emlékére, a főgimn. tornacsarnoká­ban, gyászünnepélyt rendez, melyre városunk hazafias közönségét tisz­telettel meghívja. Az ünnepség mű­sora a következő: 1. Gyászinduló Bethoventől, előadja a főgymn. ze­nekar. 2. Megnyitó beszéd, tartja dr. Ernyei István felügyelő tanár. 3. Oda, irta és szavalja Földessy József VIII. oszt. tan. 4. Szózat, előadja a főgymn. ém­ekkar. 5. Em­lékbeszéd, irta Halmi Béla VIII. oszt. tan., felolvassa Vekerdi Géza VII. oszt. tan. 6. Október 6-án, köl­temény, irta Várady Antal, szavalja Vekerdy Géza VII. oszt. tan. 7.­ Gyászinduló Chopintől, előadja a­ főgymn. zenekar. — Útmutatás baleseteknél. Dr. Virosztek Győző, a mentőegye­sület főorvosa, ki két év előtt vá­rosunkban is tartott előadást a bal­esetek alkalmával nyújtandó első segélyről, most egy könyvet adott ki „Útmutatás és első segítség bal­eseteknél az orvos érkezéséig“ cím-­ mel és ezt megrendelésre ajánlja a hatóságnak a tűzoltók és rendőrök részére. — A nazarénusok nera vehet­nek templomtelket. Noha a szegények vallásának mondják a nazarénus hitet, a szegény feleke­zet mégis kezd vagyonosodna s egyik-másik helyen ingatlanba akarja a vagyonát elhelyezni. Mos azon­ban az igazságügy miniszter útját állja az ingatlanszerzésnek, ameny­­nyiben egy ma hozzánk érkezett­­ rendeletében meghagyta a törvény-­ hatóságoknak, hogy a nazarénus fe­lekezetű­ek ingatlanszerzésre vonatkozó okiratát ne lássák el a bemutatási záradékkal. Még templomépités cél­jaira se vehetnek telkeket, mert az 1885. és 40 ik törvénycikk vilá­gosan kimondja, hogy csakis a tör­vényesen elismert felekezetek szerez­hetnek bizonyos korlátozás mellett­­ ingatlant. — A vasúti osztály mérnök­ség kérelme. Az államvasutak helybeli osztálymérnöksége a na­­­pokban azon kérelemmel fordult a­­ városi tanácshoz, hogy a nagy va­­­­súti állomás északi végén fekvő azon 623 négyszögöl tes földterüle­tet, melyet a törvényhatósági köz­gyűlés már korábban átengedett az államvasút részére abból a célból, hogy az állomás rakodó tere kibő­­víttessék, bocsássa át a hatóság rö­vid úton, a belügyminiszter jóvá­hagyását be nem várva, az állam­­vasúti igazgatóság rendelkezésére, mivel az állomási rakodó terület ki­bővítése elodázhatatlan szükséget képez s a munkálatokat még az őszi esős időszak beállta előtt el­­ szeretnék végeztetni. — Sándorfalva község jubi­leuma. A szomszédos Sándorfalva­­ község folyó évi október hó 16-án ünnepli meg községgé történt ala­kulásának negyedszázados évfordu­lóját nagy ünnepélyességgel, mely jubileumi ünnepségre városunk ha­tóságát is meghívta. Az ünnepség sorrendje: reggel 9 órakor gyüle­kezés a községházánál és onnan felvonulás a templomba isteni tisz­­teletre; 10 órakor díszközgyűlés a községházánál, 11 órakor az emlék­tábla leleplezése, délben díszebéd délután nagy népünnepély, este ki­világítás. — Betörés az evan­gelikus templomba. Ma reggel nagy meg­lepetés érte az evangélikus templom harangozóját, a mikor harangozn ment. A templom főajtaját nyitva találta. Ezen alaposan megüt­közve bement a templomba s ott mind an három perselyt feltörve találta. A betörő a perselyekből körülbelü 20—25 koronányi összeget vi­hetet el. A perselyeket és a templomajtó álkulcscsal nyithatta ki az eddig is­meretlen tettes, mert azon fesze­­getésnek semmi nyoma sincs. A rendőrség széles körű nyomozata vezetett be a betörő kézrekerítésére mert a tettes munkája után ítélve a templomban professzionátus be­törő működött.­­ A hatósági orvosok tele­fon­ja, László Dániel postai főelle­nőr, a helybeli postahivatal főnöki értesítette a tanácsot, hogy a kerü­leti orvosok lakásába a telefont f hó 20-án bekapcsolták s igy a vá­rosi orvosokat sürgős ügyekben te­lefonon is el lehet hívni szerencsét­lenségekhez és balesetekhez. — Időj­árás: Hazánkban az idő a keleti részek kivételével több­nyíre esős. A délnyugati megyékben tegnap zivatarok voltak. A hőmér­séklet kissé alacsonyabb a normá­lisnál. Jóslat: Enyhe idő várható helyenként, főleg az ország nyugat felében esővel. — Anyakönyvi hírek. Kihir­dettettek: Olasz István Halász Szab Emerrel, Hajdú Mihály Szabó Rózáni­val, Mucsi János Hajdú Zsófiával, Szat­mári Imre Molnár Júliával, Kovác Béla Kovács Bertával, Bábiczki Istvá Joó Máriával, Megyeri Márton Lauki­cza Júliával. Elhaltak: Sörös József éves, Mucsi Mihály 64 éves, Héjjá Já­nos 2 hónapos, Pálft Lajos 15 hónapos .• Talált kabát. A rendőrség­nél egy talált kabát van s benne ke kulcs. Igazolt tulajdonosa a rendőrség­nél átveheti. 7x jó mellékkereset. Lapun kiadóhivatala úgy rendelkezett, hog a Vásárhelyi Ellenzék a külterüle­ten is árultassék. E végből szül­sége van kiadóhivatalunknak és megbízható férfiakra vagy neki, a kik lapunkat a külterületen, oka. hónapszám, akár percent szerinti cl­jazás mellett árusítják. Biztos e könnyű mellékkeresetre tehetne szert e lapelárusítók. A­kik az áru­sítást eszközölni óhajtják jelentkez­zenek a Vásárhelyi Ellenzék kiadó hivatalában, a főutcán, a katoliku templom átellenében. /­ Srépáli víz. A legpompásat ásványvizek egyike a Répáli víz. Ez kellemes savanyu víz, akár borral eh­gyitve, akár természetben, a legkile­nőbb üdítő és gyógyító italok közé ta­tozik. A légző vagy emésztő szervek hu­rutos, vagy krónikus megbetegedésein csoda hatást mivel, olcsósága pára­san. A legolcsóbb az összes ásvány­vizek között. Ez a kiváló ásvány, országszerte óriási kelendőségnek ö­vend. Főraktára Hódmezővásárhelye Deutsch Zoltán, fűszerkereskedőn van a János-téren. A Répáli víz­ma­­­teres üvegekben 22 fillér, egy liter üvegekben 32 fillér. A gyomor, a tik és a vizeleti szervek betegségeiben sze­vedők tegyenek próbát e kitűnő gyóg­yallal. Dah Most kesergő bamban Eltitkolt koromban Szó lelkemben nem támad. Édes busongással, Epedő zsongással Nem száll a dal utánad, Nem száll a dal utánad. Én vándor felhőtől Virágtól, szellőtől Szenetet nem kérek. Éjszaka árnyától, Bus álmok lázától Temiattad nem félek, Temiattad nem félek. Mély, nagy nyugovásban Csendes szelíd gyászban A szerelmed temetem. Mint anya magzatját Szive kihunyt napját Holtában's szeretem, Holtában is szeretem . . . Erdős Renée. Vásárhelyi Ellenzék 1904 október 1.

Next