Képes Folyóirat - A Vasárnapi Ujság füzetekben 30. kötet (Budapest,1901)

342 Bethlen Gábor fejedelem szobra, építőkedvének, pompaszeretetének és jó ízlésé­nek e szép emléke, mely a cseh nyugati vas­pályán Prágából alig egy óra alatt elérhető. A mészsziklákon erdős fensík fölött emelkedő vár, a sietve csörtető Mies folyócskától nem messze, kettős, sőt helyenként hármas falgyű­­rűjével és vaskos főtornyával meglepi a Prága felől érkezőt. Hatalmas arányai és a benne lévő kápolnák művészi gazdag díszítése, a mióta az állami és országos költségen eszközölt újjá­építés mind többet állít helyre e fejedelmi lak régi fényéből, — teljesen elénk varázsolják a méltán «nagy» melléknevű császár arany­szá­zadát. Az akkoriban igazán bevehetetlen erősség csendes erdei magányában, s a fővároshoz mégis egészen közel, az uralkodó kellemes pihenő helyéül volt szánva; egyúttal azonban a birodalom és az ország kincseinek, a koro­názási jelvényeknek biztos őrhelyéül is, a­mely­nek oltalmára a környék 22 lovagja volt köte­lezve. Hosszú lenne a vár sokféle viszontag­ságait s a róla szóló mondákat elregélni. Ben­nük tükröződik Csehországnak és nagy múltú fővárosának változatos sorsa. Nem csoda, ha a cseh hazafiak keble új reménytől éled, mikor a hozzájuk visszatérő fejedelmi kegy biztató sza­vaiból merítenek reményeik számára újabb iszápot. K. L. BETHLEN GÁBOR FEJEDELEM SZOBRA. A király által a fővárosnak ajándékozott tíz szobor közül ismét elkészült egy: Bethlen Gá­bor szobra, mely politikai szempontból, Bocskai szobrával együtt, kétségkívül valamennyi kö­zött legjelentékenyebb. A magyar nemzetnek és uralkodó házának teljes összeforradását jelenti ez a két emlék. A XVII. század első felében, a katholikus egyház egyetemes törekvéseivel karöltve haladt a Habsburg-ház világi politikája. A pápaságnak a protestantismus legyőzése, a császárnak a nemzeti önállóság megsemmisítése volt a czélja. Hazánkban, mely akkor még szabad választó királyság,­­ az ősi alkotmány biztosította a nemzet önredelkezési jogát. S ugyanazon szel­lem, mely megteremtő a magyar alkotmányt, a protestantismust is természetszerűleg tette magáévá. Mindkettő más-más körben ugyan­­egyet jelent: az egyén szabadságát, mely egyházi és világi dolgokban egyaránt a maga ura­, maga rendelkezik önmagával. Midőn a harminc­éves háború kezdetén egy­felől a pápaság és a császárság, másfelől az autonómmá válni akaró szellem közt élet-halál­­harc­ indul meg , Magyarországon a törvényes fejedelem, a Habsburg-házból való II. Ferdi­­nánd képviseli a katholikus és császári központo­sító törekvéseket. Vele szemben Bethlen Gábor a független magyar nemzet és az önmagát kor­mányzó kálvinizmus kifejezője. Még­pedig oly hatalmas kifejezője, mint sem előtte, sem utána senki más. A kicsiny Erdélynek és magyarországi kap­csolt részeinek fejedelme győzelmesen mérkő­zött meg a Habsburgokkal, a világ legelső ural­kodóival. Diadalmas hadait szemtől-szembe láthatta Bécsnek büszke vára. Kezében volt a királyi Magyarország a koronával együtt. S mi­dőn 1620-ban a beszterczebányai országgyűlés magyar királylyá választotta, akkor lett leg­nagyobb, mert a koronát nem tette fejére, hanem nemzetközi szerződésben, a nikolsburgi béké­ben, nemzete s vallása részére minden törvé­nyes jogot biztosítván, visszaadta a koronát jogos birtokosának II. Ferdinándnak, visszaadta a királyi czímet is ugyanannak. A törvényes alapnak ez a csodálatraméltó tisztelete nemzetünk nagyjainak legnagyobb dicsősége s bölcsesége egyúttal, Bocskaitól Bethlen Gáboron át Deák Ferenczig. S a­mily mérséklet tüntette ki Bethlen Gábort a világi dolgokban, és úgy tisztelte mindenkinek vallási meggyőződését is. E részben elég legyen csak arra utalnunk, hogy a jezsuita Káldy Györgyöt, a jeles bibliafordítót még segélyezte is. Bethlen Gábor személyileg a milyen lelkes magyar, ép oly buzgó protestáns volt. Nemzete, valása java, előmenetele lebegett mindig szeme előtt. Ez volt életének főczélja, minden tetteinek rugója. Nála méltóbbal magyar művész alig foglalkozhatik. Ifjabb Vastagh György Bethlenről készült szoborművében sikerrel oldotta meg feladatát. A három méter magasságú szobor állva tün­teti fel a nagy államférfiút és hadvezért. Bal­kezével fokosára támaszkodik, jobbjában pedig a nikolsburgi béke okmányát tartja. Fején tollas süveg van, testét pedig pánczél borítja. A fokost

Next