Vasárnapi Ujság – 1854

Lapszámok - 2. szám / 1854-03-12

A ,Vasárnapi Ujsás" hetenként egyszer egy nagy negyedrétü iven meg fog jelenni. (Kl^* Postán elküldve minden egyéb költség nélkül : márczius, április, május és ju-Elöfi/.etési dij helyben : márczius, április, május és junius hónapokra, azaz : négy nius hónapokra, azaz : négy hónapia 1 pft. — Márcziustól fogva utolsó decemberig, •íí4ü pkr. (Házhoz küldve 1 pft.) —Márcziustól fogva utolsó decemberig, azaz: azaz : tiz hónapra 2 ft. 24 kr. pp. — Az előfizetési dij az alulirt kiadókhoz bérmentve tií hnnapra 1 ft. 40 kr. pp. (Házhoz küldve 2 ft. 24 kr. pp.) utasitandók. — Landerer és Heckenast, kiadók (Egyetem-utcza 4 szám alatt). Lajos ftagmleon. Alig van ember, kiről olly rövid idő alatt annyi különféle jellemrajzokat olvastunk volna, mint a mostani franczia császár­ról, Napoleonról. Most ismét Angliában jelent meg egy röpirat, mellynek szerzője, ugy látszik, hosszabb ideig élt korábbi idők­ben a császár közelében. A többi között következőket mond róla: „1839-ben ismerkedtem meg Lajos Napoleonnal; nem egy könnyen felejtjük az illy fontos eseményt. Nagybátyja, József, a \. ; iini nápolvi és s] ra ny r>T k irííly7ég}' t^eTfejcfimlülátu, 'barát­ságos férfin, mutatott be nála. Tennészetes, hogy igy elég alkal­mam akadt, öcscsének jellemét kitanulni, — a mi egyébiránt nem volt könnyű dolog és sok időmbe került. Sokáig azt hittem, hegy már semmire sem megyek vele. Barátsága hideg volt s udvariassága távol tartá az embert magától; soha sem tett és mondott ollyat, a mi sérthetett volna, de bizalmas közeledést sem engedett meg soha. Ugy látszott , mintha szándékosan ki akarna kerülni minden rá irányzott figyelmet. Szavaiban és ma­gatartásában ugy viselte magát ugyan mindig, a mint rangjá­illett, de szorosan emberi tulajdonaihoz hozzáférni lehetet­len volt. Igazat megvallva, nem lehetett ezen csodálkozni. Legelső

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents