Vasárnapi Ujság – 1854

Lapszámok - 16. szám / 1854-06-18

A ,Vasárnapi Újság' hetenként egyszer egy nagy negyedrétü iven jelenik meg. — 1 fc^if* Postán elküldve minden egyéb költség nélkül : julius—decemberi folyamra Előfizetési dij helyben julius—decemberi folyamra azaz : hat hónapra 1 pft. azaz : hat hónapra 1 ft. 30 kr. pp. — Az előfizetési dij az alulirt kiadókhoz bér-Házhoz küldve 1 ft. 30 kr. p. p. I mentve utasitandó.— Landerer és Heckenast, kiadók (Egyetem-utcza 4. sz. a.). A szent sír. Ez előtt hétszáz esztendővel egész Europa harczban, fegy­verben volt, milliók siettek aJcsatatérre győzni vagy meghalni. S mi volt e lelkesült harczok tárgya? A szent sír. Azon imahely Jeruzsálemben, hol az Idvezitő földi hamvai nyugszanak. E szent hely birtokáért viselt harczot Europa Ázsiá­val. Hétszáz esztendő le­folyta után újra meg­újult a világharcz, Eu­ropa és Ázsia fegyver­ben állanak, csakhogy most két részre szakad­va , a keresztyén és a moziemin harczol az orosz ellen, s a mi e harcz kezdetét megin­dítá, az ismét a szent sír. Régóta vita folyt a szent hely birtoka fö­lött Franczia- és Orosz­ország, s e szerint a ró­mai és görög katholica egyházak között, s eb­ből támadt a nagy ke­leti kérdés, mellynek megoldása a kivont kardokra van bízva. Mellőzve a kérdés politikai oldalát, te­kintsük e szent helyet tisztán a történettudo­mány szempontjából. Ilona császárné,nagy Konstantin anyja épit­teté a szent kereszt fel­találásakor e templo­mot Jeruzsálemben, 32 6 évvel Krisztus születése után a Kalvariahegy mellett. A nagy égés után újra felépíttetett az 1808-ban. Husvétnapjáni nyitva áll e templom mindenki előtt, egyéb­kor csak díj mellett lá­togatható. Mellette 14 s.görög kolostor épült és • 'jd katholikus St. Salva­tor templom a Ferencz­rendi kolostorral. 1841-ben Anglia és Oroszor­szág protestáns püs­pökséget is alapított Jeruzsálemben. • Az Idvezitő sírjához minden keresztyénnek joga van, azt épen ugy nem lehet senkinek ki­zárólagos birtokába venni, mint a menny­országot; a nagy hatal­masságok érzékeny vi­tája nem eredt egyéb­ből, mint hogy a kele­ten befolyást akartak maguknak szerezni. 0-roszországczárja, mint az egész görög egyház főnöke, főúri hatalmat kívánt gyakorolni a je­ruzsálemi görög ekklé­zsiák felett is, s e köve­telését később egész Törökország görög né­pességére kiterjeszté. Ezért nevezik az oro­szok az ebből támadt harczot vallás-háboru­nak.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents