Vasárnapi Ujság – 1854

Lapszámok - 17. szám / 1854-06-25

A­­Vasárnapi Újság­ hetenként egyszer egy nagy negyedrétű íven jelenik meg. — I CT" Postán ti kis 1(­ ve minden egyéb költség nélkül : julius—decemberi folyamra Előfizetési dij helyben: julius —decemberi folyamra azaz : hat hónapra I p£'i. i azaz: hat hónapra 1 ft. 30 kr. pp. — Az előfizetési dij az alulirt kiadókhoz bér-Házhoz küldve 1 fz. 30 kr. p. p. I mentve utasitandó.— Landerer és Heckenast, kiadók (Egyetem-utcza 4. sz. a.). A fekete is em­ber!Nálunk bizo­­­nyosan senki sem fog kételkedni e mondat valósá­gán, de a föld túl­só oldalán, Ame­rikában milliók vannak,kik a sze­recsent nem tart­j­ák emberi lény­nek, hanem lel­ketlen barom­nak; a­kit adni venni, munkára hajtani, korbá­csolni lehet, mint a lovat, mint a bivalyt, mellyek fölött úrrá tette az embert a ter­mészet. Pedig, ha nyit­va állana e faj e­lőtt a mivelődés tere, ha ők is jár­hatnának iskolá­inkba , felvétet­nének a társada­lomba : ki tudja nem múlnák efe­lül sok tekintet­ben a már na­gyon is halvá­nyodni kezdő fe­hér fajt? E sejtelmünk­nek egyik erős bizonysága azon egyéniség, kit je­len­képünk ábrá­zol. Ez egy szere­csen fejedelmi család utóda, ki­nek atyja mint rabszolga elada­tott Ameriká­ban. Fiának sike­rült Angliába menekülni, Ira Ahli'id­ge (olvasd : Ájra Ehlridzs), létesíteni. Jelen­leg ő egyike Eu­rópa leghíresebb művészeinek, kit mindenütt a leg­nagyobb elra­gadtatással fo­gadnak. Az ő példája ki­áltó tanúbizony­sága annak, mire volna képes e faj, ha a legdurvább, a legigazságtala­nabb járom alól felszabadítatnék. Hogy nemcsak testi ügyesség, nemcsak után­zási tehetség az, mi­nt kitüntető, arra elég egy vo­nást felemlíte­nünk életéből. Nemrég egy né­m­er rabszolgá­id ,a család Ameriká­ban szökésben utoléretett, s a törvények sze­rint át kelle adat­nia ismét zsarnok gazdájának. Ira Aldridge ezt megtudta és sa­ját fáradsággal szerzett keres­ményét elkü­ldé értük, hogy azon váltsák ki őket zsarnokuktól s tegyék szabaddá. Az illy vonások csak nagy és ne­mes lelket tanu­sitnak, s Isten el­leni bűn, hogy illy nemes tulaj­darmok osztályába soroznak. magát a szinmű­vészetben töké- i­donokkal biró fajt embertársai

Next

/
Thumbnails
Contents