Vasárnapi Ujság – 1854

Lapszámok - 3. szám / 1854-03-19

A ,Vasárnapi Ujsas' hetenként egyszer egy nagy negyedrétü iven meg fog jelenni. (Kf Postán elküldve minden egyéb költség nélkül : márczius, április, május és ju-Elófizetési dij helybeli : márczius, április, május és junius hónapokra, azaz : négy nius hónapokra, azaz : négy hónapra 1 pft. — Márcziustól fogva utolsö decemberig, hónapra 40 pk'r. (Házhoz küldve 1 pft.) — Márcziustól fogva utolsó decemberig, azaz: azaz : tiz hónapra 2 f't. 24 kr. pp. — Az előfizetési dij az alulirt kiadókhoz bérmentve tiz hónapra 1 ft. 10 kr. pp. (Házhoz küldve 2 ft. 24 kr. pp.) utasitandók. — Landerer és Heckenast, kiadók (Egyetem-utcza 4. szám alatt). rendet behozni a hadseregbe , a jancsárok rendetlenségei által meggyőződve, hogy az európai hadtudomány ellen a rendetlen hadak vitézsége semmit sem segit : e végett a jancsárok közül kiválogatták a fiatalabbakat, s ezeket Ekskendzsik neve alatt rendes hadakká alakiták , s elkezdék a tizenkét tempóbani pus­katöltésre oktatni. Ez adott okot a jancsárok fellázadására , mellynek elnyo­másával harminczezeret leöltek közülök, s azóta az egész rendes török hadsereg alig különbözik veres fövegén kivül egyebbel, a hadaktól. Török katonaság. Hazánkban, hol legtöbben a törököket csak a dohánykeres­kedések czimerein látták , még sokan azt hiszik, hogy azok most is ama böbugyogökat, kócsagos turbánokat és földig érő kaftánokat viselik, mikben Karamustafa idejében parádéztak. Jelen képünk megezáfolja e véleményt. A török hadsereg jelen­leg egészen európai mintára van alakítva, magyar dolmány,pan­tallón és fejükön veres fesz.Csatarendjük és fegyverkezelési mód­juk a poroszéhoz hasonló. II. Mahmud szultán kezdé meg legelébb az európai hadi-

Next

/
Thumbnails
Contents