Vasárnapi Ujság – 1854

Lapszámok - 3. szám / 1854-03-19

A ,Vasárnapi Ujsas" hetenként egyszer egy nagy negyedrétű iven meg fog jelenni. (Kf Postán elküldve minden egyéb költség nélkül : márczius, április, május és ju­ Előfizetési dij helybeli : márczius, április, május és junius hónapokra, azaz : négy m­ás hónapokra, azaz : négy hónapra ! pft. — Márcziustól fogva utolsó decemberig, hónapra 40 pk­r. (Házhoz küldve 1 pft.) — Márcziustól fogva utolsó decemberig, azaz, azaz : tiz hónapra 2 f­t. 24 kr. pp. — Az előfizetési dij az alulirt kiadókhoz bérmentve tiz hónapra 1 ft. 10 kr. pp. (Házhoz küldve 2 ft. 24 kr. pp.) utasitandók. — Landerer és Heckenast, kiadók (Egyetem­ utcza 4. szám alatt). Török katonaság. Hazánkban, hol legtöbben a törököket csak a dohánykeres­kedések czimerein látták , még sokan azt hiszik, hogy azok most is ama bebugyogókat, kócsagos turbánokat és földig érő kaftánokat viselik, mikben Karamustafa idejében parádéztak. Jelen képünk megczáfolja e véleményt. A török hadsereg jelen­leg egészen európai mintára van alakítva, magyar dolmány,pan­tallon és fejükön veres fest.Csatarendjük és fegyverkezelési mód­juk a poroszéhoz hasonló. II. Mahmud szultán kezdi meg legelébb az európai hadi­­rendet behozni a hadseregbe , a jancsárok rendetlenségei által meggyőződve, hogy az európai hadtudomány ellen a rendetlen hadak vitézsége semmit sem segít : e végett a jancsárok közül kiválogatták a fiatalabbakat, s ezeket Ekskendzsik neve alatt rendes hadakká alakíták , s elkezdék a tizenkét tempóbani pus­katöltésre oktatni. Ez adott okot a jancsárok fellázadására , mellynek elnyo­másával harminczezeret leöltek közülök, s azóta az egész rendes török hadsereg alig különbözik véres lövegén kivül egyebbel, a hadaktól.

Next

/
Thumbnails
Contents