Vasárnapi Ujság – 1854

Lapszámok - 5. szám / 1854-04-02

H O kir. Fensége. Erzsébet. Amália Rugessia. bajor hcrczegasszony, Ferencz .József Ö cs. kir. Apostoli Felségének jegyese. Mult évi au­gustushó 18-án az Ischli fürdő­ben jegyzette el Ö es. k. Felsége a Fenséges her­ezegaszszonyt. A császári ara bajor herczeg Miksának , a Wittelsbach-Birkenfeld csa­lád fejének s Ludovika Wil­helminának, bajor királyi . herczegnönek leánya ; szüle­tett 1837. dec. 24-kén. A csá­szári ara édes anyjának test­vére , Zsófia, bajor királyi herczegasszony 1824. nov. 4-én lett neje Ö Fen­sége Ferencz Károly, austr. Főherczegnek , e szerint 0 cs. kir. Felsége és Fenséges arája anyai részről rokonok. Egy mostoha test­vére a Fensé­ges Föherczeg­asszonyok Zsó­fia és Ludovi­kának I. Fe­rencz osztrák császár Ö Fel­ségének özve­gye. Igy a Habsburg és Wittelsbach dynastiák ré­gibb összeköt­tetések által is szorosan egy­máshoz csatol­vák, mellyeket ez ujabb frigy csak szilárdí­tani fog. A Fenséges ara magas mi­veltsége s szív­jósága mind­azok által, a kik öt ismerik, ma­gasztaltatik ; benne a női méltóság a ter­mészeti egysze­rűséggel páro­sulvák.Volt ha­zájának áldása kiséri, s leendő hazájának re­ménye várja öt a trónra. A Fel­séges pár egy­bekelése folyó april hó 24-re van kitűzve. Legyen e nap örömiinnep­napja az egész birodalom min­den tartomá­nyaira nézve. EmEXZSCHMft"»»

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents