Vasárnapi Ujság – 1854

Lapszámok - 9. szám / 1854-04-30

Egy török vezér a csatában. Elmultak azok az idők, a mikor egy hadvezérnek az volt a dolga, hogy maga kivonta a kardját, odaállt lovasai élére, beszédet tartott, megfúvatta a trombitákat s azzal belevágott az ellenségbe s ki tovább állta a verést, az volt a győztes. — Mai világban az illyen vezért hamar leágyuznák. A fővezérnek most az a dolga, hogy egy domb tetejéről távcsövei nézze a harczot, s nyargonczai által kormányozza minden szakaszát hadtestének, mert különben, míg az egyik oldalon győz, az alatt a másikon megverik. Illy helyzetben mutatja képünk Omér basát az olteniczai ütközet alatt. Ö csendesen ül tábori székén s osztja a parancso­kat háta mögött álló segédeinek. Alant a legvéresebb csata foly ez alatt. Első Napoleon sok uj dolgot talált fel a hadviselés tudomá­nyában, ezek között van a hadoszlopokban előrenyomulás mes­tersége. Öt hat ezer embert hosszában neki inditanak az ellen­ség által elfoglalt erős álláspontnak, az első ezer bizonyosan ele-A .Vasárnapi Újság' hetenként egyszer egy nagy negyedrétü iven jelenik meg. — Előfizetési dij helyben : márezius, április, május és junius hónapokra, azaz : négy hónapra 40 pkr. (Házhoz küldve 1 pft.) — Márcziustól fogva utolsó decemberig, azaz: £ía hónapra 1 ft. 40 kr. pp. (Házhoz küldve 2 ft. 24 kr. pp.) (Kf" Postán elküldve minden egyéb költség nélkül : márezius, április, május és ju­nius hónapokra, azaz : négy hónapra 1 pft. — Márcziustól fogva utolsó decemberig, azaz : tiz hónapra 2 ft. 24 kr. pp. — Az előfizetési dij az alulirt kiadókhoz bérmentve utasitandó. — Landerer és Ileckenast, kiadók (Egyetem-utcza 4. szám alatt).

Next

/
Thumbnails
Contents