Vasárnapi Ujság – 1854

Lapszámok - 10. szám / 1854-05-07

A .Vasárnapi Ujsáí?' hetenként egyszer egy nagy negyedrétü íven jelenik meg. — (KT" Postán elküldve minden egyéb költség nélkül : márczius, április, május és ju-Elölizett'si dij helyben : márczius, április, május és junius hónapokra, azaz : négy nius hónapokra, azaz : négy hónapra 1 pft. — Márcziustól fogva utolsó decemberig, hónapra 40 pkr. (Házhoz küldve 1 pft.) — Márcziustól fogva utolsó decemberig, azaz: azaz : Iis hónapra 2 ft. 24 kr. pp. — Az előfizetési dij az alulirt kiadókhoz bérmentve tiz hónapra 1 ft. 10 kr. pp. (Házhoz küldve 2 ft. 24 kr. pp.) utasítandó. — Landerer és lleckenast, kiadók (Egyetem-utcza 4. szám alatt). A buda várhegyi alagút. Az- alábbi igen sikerült metszvény mutatja tisztelt olvasó­inknak a nemzeti vállalkozási szellem két legnagyobbszerü em­lékét, a lánezhidat és az alagutat. Mindkét vállalat a feledhetlen gróf Széchenyi István esz­méje volt, ez utóbbit akkor, midőn ama nagy férfin a vállára ne­hezült teher alatt összeroskadt, Ürményi József, derék hazánk­fia karolta újra fel, s a inü, melly tavaly nyáron kezdetett meg, egy év alatt befejeztetéséhez áll közel. Evállalat sikerét, és a kiviteléhez tartozó adatokat lapjaink legközelebbi számában fogjuk megismertetni.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents