Vasárnapi Ujság – 1854

Lapszámok - 11. szám / 1854-05-14

A ,Vasárnapi Újság;' hetenként egyszer egy nagy negyedrétü iven jelenik meg. — Előfizetési dij helyben : márczius, április, május és junius hónapokra, azaz : négy hónapra40 pkr. (Házhoz küldve 1 pft.) —Márcziustól fogva utolsó decemberig, azaz: tiz hónapra 1 ft. 40 kr. pp. (Házhoz küldve 2 ft. 24 kr. pp.) fc^f" Postán elküldve minden egyéb költség nélkül : márczius, április, május és ju­nius hónapokra, azaz : négy hónapra 1 pft. — Márcziustól fogva utolsó decemberig, azaz : tiz hónapra 2 ft. 24 kr. pp. — Az előfizetési dij az alulirt kiadókhoz bérmentve utasitandó. — Lauderer és Ileckenast, kiadók (Egyetem-utcza 4. szám alatt). Alábbi képünk a Törökország segélyére küldött angol ka­tonaságot mutatja fel teljes egyenruhájában. Mint látjuk, az so­kat hasonlit az osztrák katonai viselethez, csupán szinezve volna észrevehető a különbség, minthogy az angol katonaság egyen­ruhája skarlát piros. Könnyen kérdezhetné valaki, hogy miért választák e piros szint egyenruhául, miután erre legkönnyebben •lehet a csatában czélozni; ez csupán azon okból van , hogy a nemzeti ipar ágát, a piros festék termelést elömozditsák. E képen két huszáros öltözetet is látunk. Mint tudva van, a huszárok fegyvernemét, mellyet Mátyás királyunk alapitott meg, azóta • .íinden nemzet elsajátította, s a csatarendben u had vezér ek^nél­' | ktilözhetlennek találják. Angol katonák.

Next

/
Thumbnails
Contents