Vasárnapi Ujság – 1854

Lapszámok - 12. szám / 1854-05-21

A ,Vasárnapi Ujsás' hetenként egyszer egy nagy negyedrétü iven jelenik meg. — Előfizetési ilij helyben : márczius, április, május és junius hónapokra, azaz : négy hónapra 40 pk'r. (Házhoz küldve 1 pft.) — Márcziustól fogva utolsó decemberig, azaz: tiz hqnapra í ft. 10 kr. pp. (Házhoz küldve 2 ft, 24 kr. pp.") Postán elküldve minden egyéb költség nélkül : márczius, április, május és ju­nius hónapokra, azaz : négy hónapra 1 pft. — Márcziustól fogva utolsó decemberig, azaz : tís hónapra 3 ft. 24 kr.pp. —Az előfizetési dij az alulirt kiadókhoz bérmentve utasítandó. — Landerer és Heckenast, kiadók (Egyetem-utcza 4. szám alatt).

Next

/
Thumbnails
Contents