Vasárnapi Ujság – 1861

Tartalom

1. Elmélkedések, értekezések, fejtegetések. Lap A „rusznyák" elnevezésről .... 115 Gyorsirás Szontagh Pál 122 A naptár készítése Kálmán Ferencz . 139 A bölcsek köve .... 197,209,218 Teleki László meghalt! Jókai Mór . 217 A fiumei hajózati és kereskedelmi nö­velde. Kenessey Albert 224 Miként szoktassuk gyermekeinket ? Dr. Batizfalvi .... 246, 259, 271 Az állatok mint jelképek S. I. . . . 291 A nemzeti szinház ügyében Szigligeti 333 A fényűzés 474, 485 Az evés és ivás különböző népeknél . 570 Régi váraink ügyében Márton Ferencz 597 2. Elbeszélések. Életem legszomorúbb napjai Jókai Mór 27, 37, 50, 62, 75 A hamis barátról egy hindu mese. Közli Budenz József 54 Kilinkó. Merényi 99, 111 Mikép Ítéltek a régiek? Bocskai Papp Lajos 242 A végzet útjai. Kiss Elek .... 258 Higgy, de megnézd, kinek! Bocskai Papp Lajos 267 Hármas párviadal. Bartók Gábor . . 289 Mikép jutott Szabó Ferencz 1621-ben nyolcz ökörhöz és egy szekérhez. Lehoczki Tivadar 302 Smaragdok és zafírok. Jókai Mór 375, 397, 435, 446 Zoltai Lőrincz, Bocskai Papp Lajos . 423 A maga keze verte meg. Bocskai Papp Lajos 435 Vágjad nekem is. Bocskai Papp Lajos 458 A debreczeni kastély. Jókai Mór 470, 482, 494, 510, 519, 530, 242, 566, 578, 590, 602, 615 Tan, a ki ránk gondot visel. Győry V. 609 3. Költemények. A. Zajgva bácsi 326 Bihari Péter. Csokonai Vitéz Mihály emlékezete 278 Berzeli Gábor. Aratáskor .... 315 — — Erdős hegyes hely . 554 Dalmady Győző. A magyar korona gyöngyei ... 161 — — Gr. Teleki László halálára .... 225 — — A történet olvasása­kor 494 — — Borcsa húgom me­nyegzőjére . . . 530 Eötvös Károly. A feltámadott költő . 374 Farkas László. Visszaszállott madarak 134 Fejes István. Boldog új esztendőt ! (képpel) 9 —Tv. — Vihar előtt, vihar alatt és vihar után . . . 170 — — Hunyady László . . 470 — — Nap leáldozásakor . . 506 Györy Vilmos. Forgách Balázs . . 434 • Jánosi Gusztáv. Széchi Mária . . . 266 — — Egy várrom . . . 542 Kóródy B. Sándor. Jértek vissza . 615 Kuliffay Ede. Pásztortűznél . . . 458 Lévai József. Forr a hullám .... 2 Medgyes Lajos. Fenmaradt jobbjaink­hoz 110 — — Otto, Apor várában . 291 Mindszenti Gedeon. Pogány magyarok I napvárása ... 62 tml— ^— Madassa.... 122 Nyilas Samu. A kőkereszt .... 38 Lap Pájer Antal. Az országgyűlési köve­tekhez 157 — — A temetőcsősz . . . 206 — — Két pisztoly .... 230 Pap Gábor. Temetőben 566 Petőfi Sándor. (Schiller után) Ifjú a pataknál 530 Soós Miklós Régen volt oly közel . 98 — — Megbukott hír ... 302 — — Láttalak már .... 350 — — Karácsony napján . . 602 Szász Gerő. Hogy is volt csak? . . 14 Szász Károly. A nagy év .... 50 — — Petőfi bölcsője s sírja . 159 — — Katona József emléke­zete ....... 249 Szalóczi Bertalan. Lakziban . . . 194 —­­ — Téli kép ... 194 Szél Farkas Bessenyei György emlé­kezete . 338 Szolga Miklós. Az a hajdan . . . 230 Szűcs Márton. 1848 —1861 .... 218 Tamásfi Gyula. A piszehalász . . . 590 Thaly Kálmán. Az ó harang ... 26 — — A szent-imrei templom 146 — — Jeszcze Polskaniezgi­niela (magyar fordí­tásban) 206 — —­­ Nyári kép ... . 362 Tompa Mihály. A pai várban . . . 410 Tóth Endre. Fehér Anna 74 Varasdy Lajos. Sordallás . .. .. 182 Várady Gusztáv. Élünk, és még Árpád népe 242 — — Sötét nagy volt . . 518 — — Mutatvány az „Utolsó Árpád" drámából . 578 Varga Gyula. Jutka asszony . . . 387 Vida József. A magyar nő .... 258 Vörös István. Kelő hajnal .... 446 Zajzoni. Az édes anya ....­. 86 — Két jogász. 422 — Zsombor 482 4. Élet- s jellemrajzok. Nyári Pál (arczkép) 1 Hajnik Pál (arczkép) Gerard Gyula, a híres oroszlán­vadász (arczkép)­­ 16 Klauzál Gábor (arczkép) Szath­máry Károly 25 Gróf Barkóczi János (arczkép) . . 37 Dr. Rómer Flóris (arczkép) ... 49 Gróf Apponyi György (arczkép) . . 61 Haubner Máté, superintendens (arcz­kép) 73 Báró Jósika Miklós (arczkép) ... 88 B. Jósika Julia (arczkép) .... 89 Gróf Persigny Viktor (arczkép) . . 97 Gróf Teleki László (arczkép) . . . 121 Cialdini Henrik, tábornok (arczkép) 134 Somssich Pál (arczkép) 145 Bezerédy István (arczkép) . . . . 169 Viktor Emánuel (arczkép) .... 176 Hild József, építész (arczkép) . . . 181 Jablonitzky Ignácz, Szabó Ignácz. . 188 Kiss Miklós (arczkép) 193 Czuczor Gergely (arczkép) Zilahy K. 229 Máday Károly (arczkép) .... 242 Erichsen Péter (arczkép) Kenessey Al­bert 265 Deák Ferencz (arczkép) 277 Bodola Sámuel, erdélyi reform püspök (arczkép) 301 Ricasoli (arczkép) 326 Gömöry János, vasgyár-igazgató (arczkép) 349 Horváth Mihály (arczkép) .... 373 Néhány vonás Abdul Aziz életrajzából (arczkép) Vámbéri Ármin. . . . 387 Egy igazi népbarát 392 Lap Székács József (arczkép) .... 409 Tisza Kálmán (arczkép) 433 Gozsdu Manó (arczkép) 421 Dr. Argenti Döme (arczkép) . . . 445 Czartoryski Ádám György herczeg (arczkép) 457 Smolka Ferencz (arczkép) .... 469 Peitler Antal, váczi püspök (arczkép) 481 Máté István, néptanitó (arczkép) . . 493 Luczenbacher testvérek (arczkép) . 521 Gr. Andrássy Gyula (arczkép) . . . 529 Kászon-Uj­falvi Szabó János (arczkép) Vass József. 541 Sárosy Gyula (arczkép) 553 ------ 565 577 Ghyczy Kálmán (arczkép) Kállay Ferencz (arczkép) Királyi Pál (arczkép) 601 Benkő József (arczkép). T­ass J. . . 613 5. Történeti czikkek, régiségek szokon. Pontok Magyarország múltjából. Már­tonffy Károly. 2, 14, 28, 39, 52, 63, 78, 86, 101, 114 Mészáros Lázár sírja (képpel) B. . 3 Adatok Petőfi halálához 32, 43,56,67, 105, 115, 126 Gaeta ostroma (képpel) 41 Magyar női viseletek a XVII. század­ból (4 képpel) Vizkelety Béla: 85,100, 112, 124 A pozsonyi országgyűlés 1687/8-ban . 151 A magyar szent korona. Káron Lajos. 158, 170, 183, 194 Zrini Péter és Frangepán Ferencz ha­lála (képpel). Pauler Gyula. 206, 218, 231 XVII. századbeli magyar nyelvtöredé­kek 294 Bocskai István fejedelem által Kis-Marja részére kibocsátott szabada­lomlevél 305 Zápolya János király (képpel) Kővári Mihály. . . . 313, 327, 338, 350, 363 Egyes kiszakasztott lapok a történet könyvéből. Papp Zsigmond. . . . 317 II Lajos király holttestének feltalá­lása (képpel) 317 Vázlatok a magyar viselet történeté­ből (6 képpel) Vizkelety Béla. 337, 361, 377, 385, 397 A nők polgári helyzete. Dr S. 385, 399, 410, 426 Magyar régiségek (kép) 461 Erdélyi magyar levelek a XVII. szá­zadból 500, 511, 536, 549 Pusztaszer. Hornyik János. . . 554, 567 A magyarok régi vallásos szertartásai. Kondory József. . . . 589, 603, 618 Régi római polgárok jellemvonásai III. Kiss Elek 591, 605 Történelmi halászatok. Lehoczki Tiva­dar 595, 607 6. Hazai tájleirások, intézetek, népviseletek, építészeti művek. Hazai népviseletek 28 Szolnok (képpel) H. 53 A kalocsai uj nőnövelde (képpel) . . 77 Hazai épitészetünk ügyében. Hencz és Berg 91 A dévai vár (képpel). Cs. Gyula . . 101 Tokaj és régi vára (képpel). Zombori Gusztáv 109 Gróf Batthyány Lajosné kastélya Dá­kán (képpel). .. A 124 Vándorlások Erdély felé (5 képpel) Szokoly Viktor. 125, 134, 146, 162, 171 Lap Képek a hazai népéletből : 1. Czigánygazdaság (kép) . . . 136 2. A fiát hazaváró anya (képpel) . 184 3. Somogyi gulyás (kép) . . . 256 4. Indián dervish Budapesten (képpel 261 5. Tiszadobi juhász (kép) . . . 292 6. Agarászat után (kép) .... 425 7. Baranyavidéki nőiviselet (kép­pel) 532 8. Tolnamegyei csősz a csárdában (képpel) 533 9. Gyöngyöspatai népviselet (kép­pel) 544 10. Bényei népviselet (képpel) . . 545 11. Debreczeni népviselet (képpel) 592 Fiume (képpel) 136 Lelesz (képpel) I.E.B 147 Felső-borsodi képek (8 képpel). Luppa Péter. . . 195, 208, 222, 233, 243, 257 Diósgyőr vidéke (képpel) .... 197 A királyi tudóstársaság Londonban (képpel) 221 Az 1862-re tervezett világ-ipar- és műkiállítás Londonban (képpel) . 244 A Schwarzenberg­ hidegvíz-gyógyin­tézet (2 képpel) 279 Revistye váromladéka (képpel) Zom­bory G 303 A vatikán Rómában (képpel) . . . 328 A berlini új városház (képpel) . . . 353 Az országos tébolyda Budán (képpel) 365 A kölni új múzeum és alapítója (képpel) 400 A homonnai kastély (képpel) Matolay Viktor 412 Pestről a középponti Kárpátok felé és vissza (képpel). Jancsik Ede: 425, 438, 447, 460, 471, 483, 495 A magyar akadémia palotája (képpel, Henszlmann terve) 436 Néhány szó a m. akadémia épitkezési kisérletei fölött. Berg és Henz. . . 462 Darányi uj népiskola (képpel) . . . . 536 A Migazzi kastély (képpel). Árvay József. 555 Mária-Besnyő (képpel). Luppa Péter. 557 Az angol kisasszonyok intézete Vesz­prémben (képpel). Cz 569 Hollókő vára (képpel). Cs. L. . . . 572 A gácsi vár és posztógyár (2 képpel). Pokorny­i 579 Debreczeni magyar nemzeti színház (képpel) 581 Buják vára (képpel) Cs. L. . . . . . 596 Ev. templom terve Pápán (képpel) . 604 Veszprém város (képpel) . . . . 017 Sólyomkő romjai (képpel) .... 618 7. Kép- s országisme. A chinai császár s a nyugati hatalmas­ságok viszálya a chinaiakkal (képpel) 4 László Károly levelei Amerikából 17, 30, 42, 222, 234, 245 A havasi kecskepásztor (képpel) . . 78 Egy magyar kertész levelei Kis-Ázsiá­ból. Nogall István 398, 415 Washington város (képpel) .... 402 A sziámi király és neje (képpel) . . 424 Egy vidéki levelező kirándulása. Szo­váti Lajos 474, 508, 522 Madártanya északon 499 Egy tatár estély 644 A lappok és iramgimjeik 593 Lovasposta Kaliforniában (képpel) . 618 8. Természettudományok, ipar, gazdaság. Adatok a kávé történetéhez A fónyi malomkőgyár (képpel) A pesterei barlang (képpel) . 4 40 55 B) Szöveg.

Next

/
Thumbnails
Contents