Vasárnapi Ujság – 1862

A „Vasárnapi Újság" 1862. évi folyamának tartalma. A) Képek és rajzok jegyzéke. I. Arczképek. A) Hazaiak. Gróf Dessewffy Emil .... Ifj. Bartal György Báró Wenckheim Béla . . . Rónay Jáczint Xántus János Szentpétery József Dr. Torraássy Lajos .... Jámbor Pál Haynald Lajos püspök .... Kulisseky János Pálfy József Lukács Móricz Kriza János Madách Imre Domini Vincze Trefort Ágoston Duka Tivadar Egressy Gábor Simor János püspök .... Kubinyi Ferencz Liedemann Fr. Sámuel . . . Hollósy Kornélia Czigler Antal Kis György néptanító .... Vigyázó Antal Gáspárik Kázmér Hunfalvy Pál Török Pál Szentpétery Zsigmond .... Némethy János néptanító . . Tóth József Illésházy grófok 1. István. 2. Gáspár. 3. Gábo György 5. Miklós. 6. József. 7. János István Báró Podmaniczky Frigyes . . Ráth Károly Szerdahelyi Kálmán Fáncsy Lajos B) Külföldiek. A­lbert Eduard, Walesi herczeg Zágonyi őrnagy Miklós, montenegrói fejedelem Mirko montenegrói nagyvajda Konstantin nagyherczeg . . Hugo Viktor Dawis Andrew Jackson . . II. Történelmi képek. A) Hazaiak. Árpád sírj­a ismertetéséhez : 1. Ó-Buda térképe . . 2. Árpád sirjának helye 3. Fejéregyház alapterve 4. Fejéregyházi forrás . 5. Árpád forrás-malma . Szám 1. . 2. 7. 9. 11. 13. 15. 18. 19. 20. 21. 22 28. 24. 26. 26. 3O. 81. 82. 33. 35. 36. 87. 38. 39. 40. 42. 43 .9. 5. 8. 8. 28. 34. 49 38. 39. 40. 41. 42. B) Külföldiek.­ Északamerikai hadjáratból : Zágonyi őrnagy támadása 1.2. . O'Hara Burke temetése Ausztráliában Pánczélos hajók első csatája (Monitor és Merrimac) .... Északamerikai háborúból .... Nürnbergi vasszűz 51. Nürnbergi börtön . . .... 51. III. Táj- és utiképek, népisme. A) Hazaiak. Pet­öfi lakása Gödöllőn 1. Ferenczy István kertilaka Rimaszom­baton fluszt vár és város Deési városház „ kaszinó „ kisdedóvoda Duna kiáradása 1862. februárban . . Déva-Ványa Domiczabarlang bejárása „ pitvara Ajnácskő Bodajki fürdő . . Tengerszem a Kárpátokon .... Boz (Holling) fürdőhely Balf (Wolfs) fürdőhely ..... . Pozsony Torna vára Parádi esevicze és timsósfürdő . Nyári és a pusztán Székesfehérvári megyeházpiacz . Magyarországi és erdélyi bányahelyek : 1. Selmecz, délről 2. „ nyugotról 3. Körmöcz 4. Szomolnok 5. Beszterczebánya a dombokról 6. „ az érczolvasztó felől 7. Nagybánya északról .... 8. „ nyugotról .... 9. Bálán . . 10. Nagy-Ág 11. Csetátye mara 12. „ mica 13. Detonata gola 14. „ flocosa 1­0-Kigyósi kápolna és sirbolt Nyalábvár Királyházán . .­­ . .­­ Mikevár Zágráb Csicsva vára B) K a 1 fő 1 d­­ e k. Cattaroi öböl és Suttorina Montenegróiak a Skutari tó mellett Kirgiz család Ázsiában .... Mont-Denis átfúrása alagút Miramare Trieszt Japáni követek Európában Adelsberg város és barlang Bakui tüzim­ádók .... Elefánt vadászat Afrikában Mezőégés Amerikában . Rosenlaui havas Sveiczban IV. Építészet, emlékművek, régiségek. A) Hazaiak. Pesti redout-épület M. Akadémiai palota tervei 1. Ilenszelman terve 2. Szkalnitzky 3. Ferstel " „ 4. Klentze­r 5. Stülei első terve 6. „ második terve Esztergomi sz.-egyház, érseki lak és káptalan Fóthi templom 1) belseje, 2) sirbolt . Győrszigeti kórház és kisdedóvó Keszthelyi kéjlak Régi harangok (mérgesi, cseszneki, enyingi Kicsinden talált régiségek .... Pozsonyi főtemplom „ főpiacz és városház .... .. szinház Budai török mecset belseje .... Székes­fehérvári ásatásnál a földréteg .. „ ásatások térképe . . Vörösmarty siremlé­ke Londonban . Keszthelyi szinház .... B.-füredi uj nyári szinház . . Kecskeméti ev. templom terve Petőfi szobra Kis-Kőrösön Gr. Wenckheim kastélya Gyulán Sz.-Fehérvári vár maradványa Szentháromság szobra Pesten Székesfehérvári ásatások rajza Szelevényi templom . . Serédy-emlék Zboró mellett . Haltéri kut Pesten .... Beregszászi templom B) Külföldiek Vezúv, Pompeji és Ilerculanum id. Plinius halála .... Vezúv Strabo idejében . Vezúv Plinius idejében . . Vezúv környéki. .... Pompeji utcza­i sütőműhely . . . „ borkereskedő czimer „ Isis temploma . . „ tragikai szinház „ síremlék .... „ Lucretius háza „ Nyilv. kat „ amphitheatrum ,, stladiator . . . V. Természettudomány, ipar, gazdaság, művészet. Szám . 2. . 4. Borz-bóczfark (dasyurus ursinus) . . Vezúv legújabb kitörése Tengeralatti tevék (Bauer Vilmos gépe hajók kiemelésére a tengerből) 1. 2. 6. Pusztai növénycsoport (árvalyánhaj, kökörcsin stb.) 8. Lejövet a Monte Rosáról 10. Hamilton fűrészelő gépe 1. 2. 3. . . 11. Hadi röppentyű (rakéta) 13. Kolibri fészke 16. Sluzagos háttöltetű ágyú 17. Vastermelés: a) zsebbeli iránytű 15. b) bányamérés 15. c) szénégető mise 16. d) olvasztó kemencze 17. e) fúvó 18. Vízhatlan csatornazárak 18. Struczmadár 3. rajz 23. Molnár L. kavicstörő gépe .... 28. Vadkacsa vadászat 29. U­ngár Gyula gépgyára Pesten . . . 29. Amerikai vadlovak 32. Tiroli havas megmászása 35. Medvék a londoni állatkertben . . . 37. Szedő a betűszekrény előtt .... 39. Papirsimitó gép 39. Gyapot-toboz ......... 44. A farkas (4 rajz) 48. Bivalyvadászat az indiánoknál . . . 49. Esztergom dunai részének térrajza . 50 Ganz vasöntödéje Budán 51 Regenti ujabb légutazása 52. VI. Hazai népélet, népviselet. Tolnamegyei svábok . . Baranyamegyei svábok . . Utazó czigány csoport . A vén halász Az ér mellett A puszta hervadó virága . Szegszárd vidéki népviselet Gazdag mulató .... Sárközi (tolnai) népviselet Somogyi kanász és családja Meszelőkötő czigányok Kolompár czigányok . . Somogyi juhászbojtár Teknővájó czigányok . Vándor czigányok télen Vályogvető czigányok . . Horvát népviselet . . VII. Vegyes tartalmú. Csongrádi uj iskolaépület 7. Puczinczi népiskola 11. Aradi tűzoltókar 14. Szám . 5. 13. 19. 23. 3. 4. 10. 11. 14. 11. 12. 12. 12. 14. 17. 21. 22. 22. 24. 25. 27. 31. 33. 35. 35. 36. 36. 39. 39. 43. 43. 44. 44. 45. 45. 49. 46. 38. 40. 40. 50. 51. 1. 2. 14. 15. 26. 26. 26. Szám 27.­­ 30. 34.­­ 36.­­ 38.­­ 48. 1 1. 1 7. 8. 9. 9. 31. 10. 16. 20. 20. 20. 22. 24. 24. 24. 28. 28. 30. 29. 29 30. 33. 34. 44. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 51. 16. 16. 16. 16. 18. 18. 18. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 2. 2. 3. 7. 10. 13. 17. 18. 21. 23. 25. 27. 32. 37. 41. 37. 50.

Next

/
Thumbnails
Contents