Vasárnapi Ujság – 1865

Tartalom

A „Vasárnapi u­jság" 1865. évi folyamának tartalma I. Arczképek. a) Hazaiak. Szám Id. báró Wesselényi Miklós és Cserei Helena 1 Nagy Mihály superintendens ... 2 Váradi Szabó János 3 Reich Ignácz 5 Kautz Gyula 6 Bernáth Zsigmond 7 Kunszt József kalocsai érsek ... 10 Bél Mátyás 11 Ybl Miklós 13 Rajkovics Péter 14 Pesty Frigyes 15 Hajós József 23 Gróf Festetics György 24 Weiszkircher Károly 26 Hegedűs Sámuel 27 Mailáth György 28 Gróf Eszterházy Móricz .... 29 Szabó Pál 30 B. Sennyey Pál 31 Bugát Pál 32 Liszt Ferencz 33 Dr. Tóth Nep. János 34 Adler Vincze 35 Szent Abrahámi Mihály püspök . . 36 Müller János 37 Forgách Zsigmond 38 János Zsigmond erdélyi fejedelem . 39 Szögyény László 40 B. Saguna András metropolita . . 41 Pesty Ignácz néptanító 42 Rottenbiller Lipót 43 Bőhm József 43 Zsarnay Lajos superintendens . . 44 Greguss Ágost 45 Gr. Festetics György 46 Carina Anna 47 Szentiványi Károly 49 Torma József 52 b) Külföldiek: Wagner Richárd 12 Dante Alighieri 17 Cobden Richárd 18 Proudhon Péter József 20 Száler Ágost 20 Lincoln Ábrahám 21 Booth John Wilkes 21 Sherman, Sheridan, Grant ... 22 Johnson András 25 Omer basa 42 Lord Palmerston 48 Dumas Sándor 53 II. Történelmi képek. A porosz korona herczegnő huszár diszöltözetben 7 Nero császár mint szinész .... 9 . cs. k. ap. Felsége Budapesten mu­tatása emlékére 24 Lincoln gyilkosának elfoglatása . . 25 Ó Felsége fogadtatása a budai vár­lakban 28 Fáklyásmenet Ő Felsége tiszteletére Budán jun. 7 29 A halár-ünnepély a városligetben aug. 20 36 Szám Liszt Ferencz az oratorium előadása­kor 36 Edmonds Emma, hősnő az Unió hadse­regétől 40 III. Táj és utiképek. a) Hazaiak Budai lánczhidtér Margita Vágvölgyében Lengyeltóti vidéke (Somogyban): 1. Lengyel helység és kastély . . . 2.1 Kilátás a fonyódi hegy aljáról 3.) a Balatonra Eperjes Cselepataki malom, Mohács mellett, (II. Lajos király sirja) 8 Somlyó vára (Veszprém m.) ... 16 Bonyhád főpiacza (Tolna megyében) 20 Szepsi mezőváros (Abaúj megyében) 21 Koritniczai fürdő: 1. Pannónia nevü sveiczi lak . . 27 2. Vadászlak 27 3. Átalános látkép a bemenetnél . 27 Budai bombatér (Sz.­Anna-templom) 30 Szerencs város 32 Pozsony: 1. a Grassalkovích palota ... 34 2. Részlet a sétatérről 34 Privigye város (Nyitra megyében) . 37 Vajda-Hunyad vára Erdélyben . . 44 Vácz város látképe 48 Ózdi kastély (Erdély) 53 Szamosujvár 53 b) Külföldiek. 5­8 A téli posta állomása a sz. Gotthárd­hegyi zárda előtt Sveiczban ... A kalkuttai kikötő az 1864 okt. 5-iki vihar után A szent-pétervári posta elakadása a hóban " . 12 Helgoland sziget nyugati partja . . 21 Teherhordó teve a mongol sivatagban 27 Schaumburg vára, István fhg. lakó­helye­­ 28 Tinne Alexine utazónő a szerecsenek közt Afrikában 32 A Matterhorn hegység és Zermatt helység Svertzban 38 Egy angol utazó társaság veszedelme a Matterhorn csúcsán 38 Útonálló oroszlánok a saharai siva­tagban 43 IV. Építészet, emlékművek, régiségek. a) H­a­z­a­i­a­k. 4­8 Eperjesi r. kath. templom .... 1 Pesti alsó dunai kőpart épitése . . 2 Pesti uj redout-terem (népes bál alkal­mával) Palóczy László emléktáblája a miskol­czi ref. templomban A Máriássyak ősi fészke Markusfal­ván 9 A faddi uj r. kath. templom ... 11 Régi vizvezeték Orsova és Mehádia között 15 Szám A lőcsei szent Jakab templom . . 16 Bártfai régi harangok 16 A magyar tud. akadémia palotájának főhomlokzata a lánczhidtér felől . 17 Nagyváradi szinkör 19 Báró Dóczy Zsigmond emléktáblája a ladomér-vieszkai templomban . . 22 Écskai r. kath. uj templom (Torontál­megyében) 22 Béri Balogh Ádám kardja .... 25 A pesti keresk. testület épülete . . 26 Budai városháza 28 Tétényi kastély 30 A győri püspökök emlékszobra a győri székesegyházban 32 Kelebiai kastély (Bács megyében) . 33 A pécsi parochialis templom ... 33 Szent János templom Budán ... 3­5 A magyar ideiglenes képviselőház . 40 Hunyad vármegyében talált római régiség 41 Debreczeni színház 42 A Hermina-kápolna pesti városliget­ben 44 Katymári kastély (Bács megyében) . 45 Budai polgári kórház 46 A pesti belvárosi plébánia templom . 47 A magyar képviselőház nagyterme Pesten .... 47 Révai Miklós állószobra .... 50 A magyar tud. akadémia könyvtára . 50 A magyar tud. akadémia díszterme . 51 Az országgyűlés megnyitása emlékére 51 Mátyás kir. temploma Budán ... 52 b) Külföldiek. Egmont és Hoorn grófok emlékszobra Brüsszelben 4 Bruchsali magánbörtön 6 A londoni új Temze-kopart . . 14 A most épülő bécsi uj dalszinház . . 23 Az ó palota Florenczben (Palazzo Vecchio) 24 Az északamerikai elnök lakása, a fe­hér ház, Washingtonban .... 25 Dante álló szobra Florenczben . . 26 Egy phönicziai sirbolt maradványa Djebel mellett 35 Phönicziai emlékművek Tortosa mel­lett 35 A kölni dóm 37 Szinkör a császárok sirja felett Ró­mában 42 A londoni csatorna gépházának terme 46 V. Természettudomány, ipar, művészet, gazdaság, népisme. 3 Chinai büntetések. 1­ Nyakszorító kád 2. Chinai törvényszéki tárgyalás . 2 3. A tolvaj elfogatása 4. Régi halálbüntetés, a darabokra vagdaltatás 3 5. A gyilkos büntetése Chinában 30 6. A gyújtogató büntetése Chinában 30 Kis­szállási gyártelep 5 Amerikai néger lelkipásztor rabszol­gatársai körében 9 Nürnbergi templom tornya van. 6-ikán villám által meggyújtva .... 10 Szám Sötét kamara (camera obscura) . . 10 A máriavölgyi palakő-bánya (Pozsony mellett) 13 A máriavölgyi palakő termelése és ipara 13 Hógörgeteg a sveiczi Wiggis hegyről Netstall falunál 18 Algiri előkelő márna 19 A petroleum-források Észak-Ameri­kában 19 Nőstény oroszlán kölykeivel a drezdai állatkertben 20 Jakob G. kettős őrlőmalma a pesti ki­állításban 23 Olaszországi gyümölcsárusnő ... 29 Perui népszokások: A chicha ital ké­szítése 31 A levelész (3 ábra) .... 31 32 Indiánok követsége a mexikói csá­szárnál 39 A lófarkú bivaly 39 Előkelő persa nő sétalovagláson nő­szolgája kiséretében 45 A fiumei hajógyár 49 Javított ruha-mángorló 50 Hűtlen nő büntetése Khivában . . 53 VI. Népviseletek. Fővárosi képek: 1. Fenyves madaras tót .... 3 2. Gesztenyeárus 4 3. Dunavizes 5 4. Belvárosi ház udvara Pesten . . 12 5. Külvárosi ház udvara Pesten . 12 6. Pesti­­hordár 14 7. A kintornás 19 8. Gombozó gyerekek 21 Pusztai kovácsműhely 3 Székely medvevadász (Nándra Ábra­hám) 8 Képek a hazai népéletből: 1. Felsőbányai fazekas asszony . . 10 2. A szántóvető hazatérése ... 16 3. Vármegyeházi rabok .... 18 4 A dade meg a rajkó .... 22 5. A huszár búcsúja 23 6. Szegénylegények a csárdában . 26 7. A Tisza partján 31 8. Tutajos tótok 34 9. Delelő tótok ....... 40 10. Számadó juhászok 44 11. A drótos tót 46 12. Mikulás 49 Bánsági oláh népviselet 15 VII. Vegyes képek. Werner állatszelidítő Stuttgartban . 7 A pesti állatkert terve a városligetben 14 A selmeczi bányász akadémikusok ká­véháza 17 Rabszolgák mulatsága, gazdáik távol­létében 31 Egy tigris megrohanja az úti mérnö­köt és társait 41 A pesti városligeti tó ásatása ... 43 Reggeli látogatás egy állatseregletban 48 Egy épület összeomlása Berlinben . 49 Gyermekkiállítás New-Yorkban . . 52 Karácsonyi zenészek Londonban . . 52 a) Képek és rajzok jegyzéke. 1 4 g 7 2 I.Elmélkedések, értekezé­sek, fej­tegetések. Lap Hírlapirodalmunk a 19-ik században III-ik közlés Szinnyei József 5, 15, 27 38, 51, 66, 77, 90, 99 A magyar hirlapok 1865-ben ... 7 Népszerű képek az élettanból Berky Gusztáv 18. A bruchsali magánbörtön (képpel) Ensel Sándor Néhány szó a „Nagysád" czimről R. A A zeneművészet varázshatalma Ze­lenka János Az állatok szellemi tehetségeiről. Sza­bó Ignácz A veszettség csak mese .... Tápszereink László Elek 210, 226, 251, 262 A kisdedóvás Francziaországban. 250, 262 A veszettség nem mese. Dr. Biroy Béla 279 A pünköst második napja Debreczen­ben 361 Takarékosság, azután vagyonosodás Ritter Ágost 318 „Ez a világ a legjobb világ," a csilla­gászat Ítélőszéke előtt Berky Gusz­táv 337, 350, 361 A magyar czimezgetés . . . y . . . 362 A halálbüntetés (képpel) 372 b) S 7 Lap A veszettség elhárítható, de nem gyó­gyítható. Dr. Szmolay 374 Észrevételek a földhaszonbérlet körül. Ritter Ágost 386 Játék és munka G 407 Eszköz és czél. Bárczy Károly . . . 418 Lóháton és gyalog G 470 Kicsi és nagy a természetben . . . 486 Hírlapirodalmunk a 19-ik században IV-ik közlés Szinnyei József 539, 551, 563, 575, 591,603, 618, 630,646,658,674 Tanszabadság a sárospataki ref. főis­kolában . . . s 554 Nyilatkozat. Szilágyi Ferencz . . . 578 Édes Gergely védelmére. Édes Albert 594 Válasz Szilágyi Ferencz urnák Szin­nyei József 606 Válasz Édes Gergely védelmére Eöt­vös Lajos 622 Télen. Kunsági 650 A mohamedánok tanrendszeréről. Vámbéry 663 A gyalog versenyfutás. B. L. . . . 663 2. Elbeszélések. Egy nóta meséje Major Béla 3, 14, 26, 38 A jurátus világból. Pállffy Albert 50, 62, 74, 86, 98, 110, 122, 134 Gróf Sándor Móricz kalandjai ... 79 A szegény ördögök Tolnai Lajos 222, 234, 246, 258, 274, 290, 306 3. Költemények. Benedek Aladár: Egy régi jó korcs­mároshoz . . . 222 — — A­hol én születtem . 394 Bolgár Emil: Mátyás híre .... 74 — — Lajos király szerelme . 538 Csengei Gusztáv: Mátyás király ked­vese 26 — — Óh ne repülj lelkem 206 — — Barna Péter . . . 458 Csermelyi Sándor : Az oroszi mezőn . 182 Dalmady Győző: Vágyak .... 50 — — Dal 134 — — Vihar van ott künn . 246 — — Egyszerű kis falusi ház 382 Dobó László: Gedők Anna .... 434 Fejes István: Durazzo Károly . . . 146 Ilyés Bálint: Pókainé 98 — — Emlékezés apámra . .194 — — Bánk bán 318 — — Zrinyi Boldizsár . . . 486 — — Dalok I.­II 602 — — Névnapi emlék .... 674 Komáromi Kálmán: Móré Mihály . 86 — — Tündér leány . 158 — A dalnok . . .290 — — Sírhalmok közt . 406 Lap Komáromi Kálmán : Előre ! . . . . 664 Komócsi József: A harangok szava . 486 Körmendy K: Karácsony éjjelén . . 658 Kunsági: Az örvény szélén . . . 562 Lehóczky Tivadar: Magyar tót nép­dalok 122 Lőrinczi Zsigmond: A makkabeusok anyja .. .. 590 — — A rab ... 618 Medgyes Lajos: Őszinte szó . . . 514 Nemes Ödön: Vihar alatt . . . .110 Pajer Antal: A tavasz hírnöke. . . 182 Pap Gyula: Falusi képek .... 306 Rajka Teréz: Pünkösd 274 — — Jaj öregem . ... 346 — — Nyárban 446 — — Nem tudják ezt a nagy urak 470 Sámi Lajos: Gondolatok egy szikla­tetőn 258 Sons Miklós: Május elsején . ... 231 — — Maján­si induló . . . 234 — — Népdalok I-II-III . . 274 — — Őszszel I-II .. .. 574 Szász Károly: A gazdaghoz ... 38 Szemere Miklós: Vigan e rövid életben 14 Teréz: A fonóban 62 Terhes Barna: Hervad a lomb . . . 502 Thaly Kálmán: Bakonyi dal . . . . 370 Tolnai Lajos: A vihar alatt . ... 170 Tompa Mihály: Ha 30 64 80 103 197 199 238 ö­v­e­g. A miniszter áldozata Egy messiás családja Lap 358, 370 490

Next

/
Thumbnails
Contents