Vasárnapi Ujság – 1872

Tartalom

A Vasárnapi Újság" 1872. évi folyamának tartalma. I. Arczképek. a) Hazaiak. Síim Zichy Mihály 2 Marczibányi Antal 3 Stoczek József 4 Tököly Sabbas 5 Fekete Mihály 6 Benza Károly mint Miska az „Ilka" cz. dalműben 6 Balogh János 7 Dr. Szabó József 8 Bartal Antal 10 Eötvös Lajos H Varró Sándor 11 Bignio Lajos ........ 14 Rudolf koronaherczeg ..... 16 Gizela főherczegnő 16 Budenz József 17 A központi honvédtiszti iskola taná­rai : Forinyák Gyula, Mádi Kovács György, Kápolnai István .... 17 Ghyczy Kálmán 20 Dr. Prick József 20 Vonza-Böszörményi Pál ...... 22 Bacsányi Jánosné 25 Hunfalvy János 26 Botka Tivadar 28 Idősb Szilágyi Ferencz 29 Dr. Szeberényi Gusztáv . . . . 38 Ormós Zsigmond .... . . 34 Vajda János . . 36 Trefort Ágoston 37 Gubody Sándor 37 Bittó István 37 Perczel Béla 37 Bánó József 37 Kisfaludy Sándor 39 I. Ferencz József császár és király . 40 Gróf Andrássy Gyula 40 Báró Sennyey Pál 42 Benza Ida 43 Palóczi Horváth Mária . . .45 Conlegner Károly 46 Szerdahelyi Kálmán 47 Vukovics Sebő 48 Szlávy József 49 Lovassy László .... ... 50 Szende Béla 51 Berde Áron ... 52 Brassai Sámuel ........ 52 b) Külföldiek: De Gerando Ágost 1 Hauser Gáspár 8 Büchner Lajos 9 Bebel Ferdinánd Ágost 12 Mazzini József 13 Orániai (I.) Vilmos 15 Lipót bajor herczeg 16 Gladstone 18 Morse Sámuel 19 Don Karlos 21 Palmieri ........ 24 Patterson J. Arthur ....... 27 Orosz eretnekek : 1. Ilyin Miklós, a szoloveczki zárda titokszerű foglya . . 29 2. Elie Kovielin 29 John Bright 30 Az északsarki expediczió vezetői : Payer Gyula, Weyprecht Károly . 31 Dr. Livingstone Dávid 32 John Stuart Mill 35 IV. Obrenovics Milán, Szerbia feje­delme . 86 Hyacinthe atya 38 XV. Károly svéd király 40 I. Vilmos német császár 40 II. Sándor orosz czár 40 Bismarck herczeg 40 Gorcsakoff herczeg 40 Donner Ottó 41 Szim M'jhemed Murád efendi, török trón­örökös 42 Midhát pasa .44 Sir John Bowring 49 II. Történelmi képek. Debreczeni reform, kollégiumi diákok egyenruhája 1624—1774., 1774., 1775., 1803-ban 3 Arbuer Péter máglyára itél egy eret­nek családot. Kaulbach rajza . . 4 l'.gy képviselő-választás 1869-ben . 8 r. hála-ünnep Londonban: A királynő megérkezése sz. Pál templomához . 11 A holland szabadságharczból: Rochus Meenwijz viz alá sülyeszti a hol­land lapályt 15 A kirlista lázadás: Utczai csata Bur­gosban ... 21 Választási mozgalom a király-utczá­ban Pesten ...... 23 Táborozás a budai város-majorban . 40 Kiköt­özés Elzászból 43 A „Matis" gőzhajó elsülyedése . . 50 III. Táj- és uti-képek. a) Hazaiak. Tiszai révészkunyhó. Mészöly Géza 15 Diósgyőri hámor-tó 20 Körmöczbánya főtere 24 Készlet a Pienini hegységből ... 29 Sáros vára 30 A Tisza partján. Mészöly Géza . . 31 Pesti köz ágóhid és marhapiacz . . 33 Kecskemét ref. főiskola 34 Hrussó vára. Benedek Vladár ... 35 Harkányi fürdő és vidéke (4 kép) . 36 A Herkules fürdő Mehádia mellett (8 kép) 37, 38 A kis­ sztapáni Pannónia-szobor, a Fe­rencz-csatorna partján .... 41 Szent-Kereszt 43 Az „ördög árka" a budai ráczváros­ban 45 Szemere Bertalan szülőháza Vattán. Benedek Aladár 47 Bozók vára .49 b) Külföldiek. Az északi sarkvidékről: Fókára leső eszki­ók 1 A Jeges tenger­­ Lieber- és Unió­sok között . 1 Madarászó eszkinó 1 Harcz a fókákkal 2 Az eszkimók megérkezése Port-Foulkba . . 2 Memnon-szobrok holdvilágnál ... 6 Tetovirozott indiánok 6 Orosz parasztok sz. Mária kép előtt . 7 Szarvasvadászat csíkon .... 7 Viziló-vadászat a WT0 Niluson . . 8 Kecskepásztor a svájczi Alpokon . . 9 A Gemini-szorosat Svájczban ... 9 Uri-i sziklahid Svájczban .... 9 Jeruzsálem . .11 Omár mecsetje Jeruzsálemben . . . 11 Jeruzsálemi bazár H Vasúti hid az Eisad­ fölött a brenner­pusztervölgyi vaspályán .... 12 Dél-arábiai képek 14 Az Alkantara-híd­­ Toledóban . . 18 Santa­ Cruz kórház ) San-Lazaro temető Havannában . . 18 Utazó angol a Vezuvon 21 Heringhalászat Rü­gen szigetén . . 23 Isteni tisztelet az erdőin, Sassnitz mellett . . . . 0 • • • • 23 Hálószövés Sassnitzban .... 23 Barcelona .....••• 24 Bacsányi és Bacsányiné sirja a linczi temetőben 25 A narancsudvar Cordovában . . . 25 Zwornik-vár a Drina mellett a török­szerb határszélen 26 Szent Januárius szobra Nápolyban . 27 Zegestowi fürdő a magyar-galicziai határszélen 28 A Varrugas-útvezeték Dél-Ameriká­ban 28 Kelet-indiai képek: 1. Kolduló barát 30 2. Utazás gyalog­hintón ... 30 3. Utczai borbély 30 Payer Gyula az északi sarkvidéken . 31 Grönlandi eszkimók nyári tanyájukon 31 A Dardanellák 39 A szultán hajója 39 Az „égett oszlop" Konstantinápolyban 39 Szeid-Bei-Kalesszi kurd erősség . . 39 Basi-bozuk a táborban 39 Az Eskorial, Madrid közelében . . 42 Gyógyház a monsummanói barlang bejáratánál 44 Alpesi képek : Egy kristálybarlang kinyitása . 44 Havasi egerek 44 Gyermeket rabló sas .... 51 Átkelés a Dent-Blanche hegysza­kadékán 51 A Szarv-öböl csúcsa és környéke a Spitzberg-szigeten 45 Arab látogatók Livingstonenál Anya­nyembében .47 Livingstone iratai veszélyben ... 47 A nürnbergi új magánfogház (8 kép) 52 IV. Hazai épitészet, emlék­művek, régiségek. Az „István-gőzmalom" Debreczenben 3 Római kori kőemlék 3 Tököly-intézet Pesten 5 A pesti egyetem vegytani intézete (2 kép) " 13 Erzsébet árvaleányház Pesten ... 16 Magyar régiségek 16 A Ludoviceum 17 Pesti közvágóhíd: Marhaistállók, vágókamrák . . 32 Főbejárat 32 Az új katonakórház a budai Kriszti­na-városban 33 Dr. Batizfalvy magán-gyógyintézete Pesten a városligeti fasorban . . 50 Y. Természettudomány, ipar, gazdaság. Vészmadarak a tengeren 4 Északi fény Nulato fölött, Alaskában 7 Északi fény a Jeges-tenger fölött . 7 Király-pingvinek a londoni állatkert­ben 8 A nap,­­/so másodpercz alatt fölvett fénykép után 14 Fénykilövellések a napon .... 14 A nap „koroná"-ja az 1872. decz. 12-i napfogyatkozáskor 15 Légnyomatú vaspálya New-Yorkban 19 A Vezúv kitörése, Pompejiből tekintve 20 A Vezúv krátere 20 A Vezúv kitörése ápril 26-án délután 22 Palmieri tanár observatoriuma a Ve­zuvon 22 Tengeri oroszlán a londoni állatkert­ben 32 A jó barátok 33 A tengeri kigyó, a­mint Galvestonnál látták 34 Belga postagalambok 36 Belga galambház 37 Vizforgatagok a Boden-tavon ... 41 Az augsburgi szarvasmarha-kiállítás (2 kép) 46 Yl. Népviseletek, genreképek. a) Hazaiak. Korcsolyázás a pesti városligetben . 1 Alföldi lókötő 14 A Batthyány-szigeten 18 Czigány-család 21 Kortes látogatása egy falusi családnál 23 Hajóvontatók a Dunán 24 Jelenet a pesti választások alatt . . 26 Üvegáruló tót Pesten 27 Szabadságolt katonák és honvédek behívása 34 Népjellegek a bánsági vidékről . . 35 Szabadságolt katonák táborba indu­lása. Frigyes 38 Szabadságolt katonák őszi hadgya­korlata. Frigyes 39 A honvéd és lova harczban .... 48 A honvéd és lova békében .... 48 Ebéd egy csősz-kunyhóban. Gyulay László 51 Nehéz számadás. Gyulay László . . 52 b) Külföldiek. „A titok". Zichy Mihály ...... 2 A Kaukáz népei: Kirgiz-kozák 12 örmény nő 12 Kígyóbűvölő hindu 13 Női békebiró Amerikában .... 22 Nyilvános irnok Nápolyban .... 27 Fogoly karlista csapat 28 Hindu ékszerész 35 Szerbiai népviselet 36 Piaczi ügyvéd Konstantinápolyban • 42 VII. Vegyes tárgyúak. Térképek és tervrajzok. A vörös bóbitás kis leány .... 5 Az apácza. (Székely Bertalan festmé­nye után) 5 Bécs madártávlatból 10 Kulcs „Bécs madártávlatból" czimü képünkhöz 10 A nürnbergi vas­szűz 17 Az 1873-ki bécsi világkiállítás épü­letei 19 A Budapest közti Duna-szabályozás tervrajza a soroksári ágnál (3 rajz) 24 Munkálatok a soroksári Duna-ágat elrekesztő zártöltésen 25 Uri kényelem : 26 Postagalambok szállítása a verseny székhelyére 38 öt hét léghajón : Kennedy Dick 40 A három útitárs 41 -„Sok helyt nyilakat ragadoztak s a léggömb után lövöldöztek" . 42 A Rubeho 43 kötele végén egy sikoltozó vad­emberrel 44 Hippopotamusok 45 Az elefánt mint remorqueur . . 45 A kannibálok fája 46 A léggumi kormányzó .... 47 Joé leesése 48 Joé a Csad-tóban 49 A kígyók fája 49 Joé fölemelése 50 Üldöztetés a vadak által ... 51 Megérkezés a Senegalhoz ... 52 Dr. Fergusson 52 Luther a Wartburgon. Zichy Mihály képe után 46 Sirboltok a bécsi Szent-István tem­plom alatt 49 Imádkozó gép 50 a) Képek és rajzok jegyzéke. 1. Elmélkedések, értekezések, fejtegetések. Lap Theophrastus a vasúton. B. F. . . . 6 Sayous E. könyve I­II. — á­r— 29, 39 Az anyák nevelése. (Martin Aimé után) Sámi Lászlóné .... S^­50 Gall ifjúsága. (Müller után) Sámi Lászlóné­­ . 42 Gyulai Pál emlékbeszédéből b. Eötvös József fölött. I—IV .2 A Vezúv és a népbabona. Sámi Lajos 107 Fekete pontok. György Endre . . .131 Hypatia. Sámi Lászlóné 158 A könyvekről. (Emerson Ralph után) Szász Károly .... 195, 209, 219 A nemzetiségek. Dapsy L. . ... 198 A választási mozgalmak. (2 képpel) . 277 Magyar népköltési gyűjtemény 282, 295 Az emlékező tehetség.Könyves Tóth K. 317 Lap. Az önképzésről. (Felolvasás Labou­laye-tól.) Sára­ Lászlóné. 333, 345, 357, 370 A politikai pár fc°k (Blu­ischit mun­kájából.) Bé'll Géza . . 334,346 Az osztrák-n^ag­'»r tiszt helyzete haj­dan és most. Müller Hugó . . . 417 A jelenkori földrajz. (Boccardo fel­olvasásaiból). Dunyov István 465, 466 A gyorsírásról. Dr. Günther Antal . 479 A fuvola. (A tót népéletből). Gáspár Imre .491 Közép-ázsiai inkognitóm utóhangjai. Vámbéry Irmin 514 A házi élet és gazdálkodás Franczia­országban. Baráth Ferencz 602, 614 Kard és eke (2 képpel) ..... 604 Intézmények hatása a nemzetiségre. Bíb­i Lajos 650 2. Elbeszélések, genreképek. Lap. 3000 esztendős indus mese. Közli Sámi Lászlóné 31 A vörös bóbitás kis leány meséje (kép­pel) —1 £—r— 51 Az apácza (képpel). L. M. .... 52 Hamupipőke. Törs Kálmán 66, 78, 90, 102, 114, 126, 142 A Hatvani-monda . . . 154, 170,"182 A bányász czondrája. Lukács B. 195, 206 Mikko Metsolainen. Steiner Zsigmond 210, 222 A karlslakei lelkész. (Angolból.) Sámi Lászlóné 230, 242, 254 Kairo. (About Edmond művéből.) I. II 266, 278 Egy képviselő-választás Angliában. (A Pikwick-iratokból.) 290, 303, 314 Egy falusi preczeptor története. I— IX. (Erckmann-Chatm­anut.) Szabó Rikh. 330, 342, 354, 367, 379, 390, 402 Magyar népmesék. I —V . . 414, 442 Három cseresznyemag története I—IV Törs Kálmán .... 439, 450, 462 Öt hét léghajón. 16 képpel. Verne Gyula után­­á­r— 491, 507, 519, 531, 547, 559, 575, 587, 607, 619, 635, 651 Jelky András bajai fiu kalandjai ötöd­fél­e világrészben. (Hevesi Lajos könyve után) . 526, 542, 554 570, 583 A kholera Oroszországban. Sámi L. 605 Párbeszéd a köszvénynyel (Franklin­tól). Közli Sámi Lászlóné . . . 659 3. Költemények. Zsibói Álgya Miklós : Levél K .. . A...hoz 26 b) Szöve­g.

Next

/
Thumbnails
Contents