Vasárnapi Ujság – 1873

Tartalom

3. Költemények. Lap Andrássy Béla: Születésem napján . 222. — A küzdelemben 498. Arany János: Petőfi emlékezete ... 3. — Kóbor Tamás (Burns Róbert.) 366. —Bartalus I. gyűjteményéből: Nép­dalok I- III . . . . . . . . 186. Benedek Aladár: »Kyri'eleison! Christe eleison!« 174. — Sok szenvedés után 390. — Őszi gondolat 510. — Anyám névnapján­­594. Dalmady Győző: Rákóczy hamvai . 306. — Falusi iskola 414. — A koldus 474. Darmay Viktor: A vén dádé . . .114. — A vén sirásó 270 Dömötör János: Modern költői sze­relem 166. Endrődi Sándor : A pinty tanácsa (Mese) 14. Erdélyi János: A jó sziv csodát tesz 15 . Erődi Béla: Hafiz dalaiból . . . .198. Fejes István: A politika maszkjai. . 54. Galambos György: Rég óhajtam . 402. Gáspár Imre: Az ősökről .... 66 — A vén lak (Hebbel után.) . . 234 — Az apa sírjánál 342. Hegedűs István: Mulandóság (Shelley után) 330. — Hiden. (Longfellow után) . . 450. Hu­bele Balázsból mutatvány . 78, 102. Illyés Bálint: Izsó Miklóshoz ... 26. — Sirhalmok közt 438. Kapusy Jenő: Egy kis tévedés. (Svéd) 138. Komócsy József: Soka' kerestük azt a sirt 558. Luby Sándor: Lassan lobog . . . . 211. Péchy Imre: Anakreon dalaiból . 583. Rónay István: Mi erősebb a halálnál? 522. Soós Miklós: Hallgatsz, hallgatsz . 546 Szász Béla: Temetőben 126. Szász Károly: Heine költeményeiből: Éji gondolatok. Az angyalokhoz.38 — A végszó 90 — A kakuk. (Goethe dala) . . . 139 — A vár-rom. (Goethe után) . . 294 — Goethe „Diván"-jából . . .378 — Tarlón (1873.) 606 Szemere Miklós: Élet-tanács . . . 282 — Tolcsvai pinczémben . . . 426 Vajda János: Mutatványok a „Szere­lem hőse" czimü verses regényből. — A váczi­ utczán 354 — Az ábrándozó 486 Vincze Dániel: Teve-hajcsár.(Dzsámi után persából) 318 Záray Károly: Sirom 462 4. Élet- és jellemrajzok. Gróf Andrássy György (arczk.) . . 13 Bernát Gáspár (arczkép ) Tors K.-tól 18 Sztankovánszky Imre (arczk.) Dér 25 III. Napoleon (arczkép) .... 26 Heine Heinrik (arczkép) 27 Bulwer Eduard, lord Lytton (arczk.) 53 A két Napoleon császár (2 képpel) . 57 Driquet Péter (arczkép) Balogh Józs. 65 Somerville Mary (arczkép)—á—r— 77 Kopernikus Miklós (arczkép) György Aladár 89 Gróf Szapáry Gyula (arczkép) F. I. . 101 A spanyol köztársasági kormány elnöke (Figueras arczképével) .... 113 Castelar (arczkép) 125 Kiss Ferencz (arczkép.) 128 Fiume uj kormányzója s a közmunka­tanács alelnöke. (Gróf Szapáry G. s­z. Podmaniczky Frigyes arczké­pével) F.­­ 137 Morócz István (arczkép.) —R—S— 149 Franklin Benjamin (arczk.) —B—S 161 Gróf Nádasdy Lipót (arczkép) —K— 173 Thierry Amadé (arczkép) .... 185 Liebig Jusztus, (arczkép) 197 Báró Vay Miklós (arczkép) .... 209 Urházy György (arczkép) —á—r— 221 Dr. Schlauch Lör. (arczk.) —á—r— 233 Az angol trónörökös (arczkép) . . 237 Brace L. Károly, (arczkép) L. P. . . 245 Fáy András emlékezete (Fáy András mellszobrával) 257 Bartakovics Béla (arczkép) .... 269 Balla Károly (arczkép) —á—r— . . 271 Gróf Majláth Antal (arczkép) . . .281 Pólya József (arczkép)— á—r­ . . 293 Sayous Ede (arczkép) —á—r— . 305 Naszr-ed-din, a persa sah (képpel) 317 Boccardo Jeromos (arczkép) N­. S. . 329 Kovács Gyula, (arczkép­) T. L. . . 341 Samassa József (arczkép­) .... 354 Cotta Bernát (arczkép) .. y 337 A nőképző-egylet elnökei (Veres-Be­niczky Hermin és gróf Teleki Sán­dorné arczképével) —y—n . . 390 Baker Sámuel és neje (képpel) Sámi Lajos 401 Chambord gróf (arczkép) .... 413 A Jókai pár (arczkép) V. J. . . . 425 Hauk Minnie (arczkép) 437 Viktor Emánuel (arczkép .... 449 Ker karlista vezér (Don Alfonso és Sabauis arczképével) 451 észa­ksarkvidéki utazó (gr. Wilt­schiilk János arczképével) . . . 4­51 Lap Dáni Ferencz (arczkép)­­a. . . . 473 Szauranics Iván (arczkép) .... 485 Reclus Elysée (arczkép) 497 Vilmos német császár (arczkép) . . 509 Ráth Károly (arczkép) —á — r. . . 521 Riedl Szende (arczkép) Dr. Cs. K. . . 525 Liszt Ferencz (arczkép) v. v. . . . 533 János, szász király (arczkép) . . . 545 Vidacs János (arczkép) 549 Ghyczy Kálmán (mellszobra rajzával) 557 Budapest polgármestere (Kammer­mayer Károly arczképével) . . . 569 Emlékezés Magyar Lászlóra . . . 573 Csengery Antal (arczkép) Gyulai Pál. 581 A két Laczkovics (Laczkovics János és László arczképével) Deák Farkas. 593 5. Történelem, régiségek­­és rokon tárgyak. Petőfi utolsó munkája 4 „Itt születtem én ezen a tájon" . . . A vihar pusztításai a keleti-tenger partján 3 képpel 15 Nemzeti halottak emlékezete Hajdú Lajos 91 A ku-Klux-összeesküvés Észak-Ame­rikában (1 képpel) 20 Egy magyarországi próféta. Panner Gyula 79 90 A „Nordfleet" elsülyedése (képpel) . 106 Egy amerikai polgár Magyarországon 1851-ben I. II. D. J. 126, 139, 150 A „Times". H. S. 130 A magyar szervitákról 143 Az erdélyi székely szombatosok I. II. III. 167,175, 190, 202 Nemzeti halottak emlékezete . . . 204 Péteri Takács József levelezései . . 215 Gizella főherczegnő esküvője (kép- 260 per) 260 A világtárlati jury látogatása (báró Schwarz Lenborn arczképével) . . 265 Beregmegyei pogányvárak. Leh­oczky Tivadar 355 A franczia trónok. Sámi Lajos . . . 371 „A régi Pest" 393 A karlista fölkelés (képpel) .... 404 Szent­ László palástjáról 407 Kazinczy Ferencz fogsági naplója (6 ábrával) 414, 430, 439, 453, 407, 478, 490, 502, 514, 526, 539, 550, 562 A református egyház megalapítása Magyarországon 419 A karlisták táborából (2 képpel) . . 440 Egy hajdani fejedelmi lak Munká­cson (képpel) Lehoczky Tivadar . 463 Trianon (képpel) S.L 516 A győzelmi oszlop Berlinben (kép­pel) S. L 524 Beniczky Péter XVII-ik századi ma­gyar költő tót versei. Gáspár Imre 538 A spanyol polgárháború. S. L.. . . 550 „Róma története". (4 képpel) . . . 575 „A lublini unió" (képpel) . . . . 608 Krisztus állítólagos arczképei S. L. 623. 6. Hazai táj- és­­néprajzok, közintéze­tek, népszokások, műtárgyak. Petőfi szobor terve: Izsótól (képpel) —a—r— 4 A lőcsei városház (képpel) N—n.. .71 Besztercze-vidéki oláhok (képpel) T. L. 68 A magyar gazdasági egyesület és a Köztelek (képpel). — B.—s. . . 153 Budapest czimere (képpel) .... 168 Az algyői vashid és gombosbogojevai gőzkomp (3 képpel). Kvassay Jenő 177 A pesti áru- és értéktőzsde új épülete (képpel) 188 Hosszú húsvét. II. Réthi Lajos 214, 228 A májusi menyasszony. K. J. ... 215 A száz hársfa .Zborón (képpel). N-n 228 A szilvási vasúti hid a Ronyvapatak völgyén (képpel) 249 A borszéki fürdő (képpel) . . . .251 Fáy András háza (képpel) .... 260 Zuhatag az Al-Dunánál (képpel) . . 272 Vend vendéghivogató (képpel) A -­ch 276 Búcsúra menő sokácz nők (képpel) -y­r .297 Az erdélyi szászokról (képpel) . . . 296 Kárpáti kunyhó (képpel) 308 A Gizella-Albumból (képpel) . . .308 A Haas-féle palota (képpel) . . . 320 Sószállító oláhok a Tiszán (képpel) Borostyáni Nándor 333 Fővárosi képek: Utczai hárfás (képpel)­­ 366 Az alvó képtárőr (képpel) . . . 560 A drótos tótok (képpel) 360 A gyümölcspiacz a pesti aldunasoron (képpel) 370 A székelyföldi gyógyfürdőkről (2 kép­pel) Réthi Lajos­­ 406, 415, 431, 442 Gül-Baba sírkápoln­ája Budán (képpel) Erödi Béla. . 416 „Tépéskészítők" (képpel) .... 427 Vöröskő vára (képpel)I?w£Awej- Lina . 465 Sátoros czigány (képpel) 476 Lokacz család (képpel) jár . . . 535 A branyicskói csata emléke (képpel) . 548 Budapest jótékony intézetei: I. A pesti bölcsőde egylet II. A pesti gyer­mek-menhely. Komáromy L. , 598, 622 7. Átalános nép- és országisme. 3 Lap Afrika gyémántmezői (2 képpel.) S. L 32, 127 A jég között (képpel) S. L 68 A plastoni­k (képpel) 80 Stanley utazása Livingstone fölkere­sésére, 1.—IV. (8 képpel) Sámi L. 81, 91, 104, 117 Eszkimó udvariasság (képpel) S. L. . 84 Az argyisi zárda és temploma (képpel­) —I.—I. 93 A norvég népéletből (2 képpel) . . 141 Indiai utazó kocsik (képpel) . . . 144 Egy norvég fatemplom (képpel) . . 156 Képek Bulgáriából (4 képpel) Erödi Béla 164 Franklin szobra New-Yorkban (kép­pel) Liptay Pál 165 Vámbéry közép-ázsiai utazásaiból (2 képpel) Sámi Lajos 187 A kairói menyegző (képpel) . . . 192 Egy orosz utazó Közép-Ázsiában (4 képpel) Sámi Lajos 199 A szent-gotthárd-hegyi vaspálya (4 képpel) .......... 202 Közép-Ázsia népei (3 képpel) Were­schagin után 224 Felső-egyiptomi pénzváltó (képpel) EB.­ 248 Földünk ismeretlen részei. Sámi Lajos 275 Utazás egy jégdarabon (2 képpel) . 296 A Quirinál palota Rómában (képpel) . 33 Török háremörök (képpel) . . . 356 Szent János ünnepe Oroszországban _ (képpel) 370 Észak Velenczéje (képpel) S. L. . 382 Bécsi képek (4 képpel) U.­ B. 384. 396 Karlsbad (6 képpel) S. L 393 A Felső-Nílus vidéke (2 képpel) . . 404 Egy Pompeji Észak-Amerikában . . 408 Török esztergályos és pipaszár-készítő (képpel) E.B 420 Norvég tárház (képpel) 430 Képek a Pyrénei hegyekből (2 képpel) S. L 444 Vázlatok a Hawai szigetekről (egy amerikai utazó naplójából) A . a. . 466 Utazás a Kaukázusban. Komáromy L. 491, 503 Khinai tanulók vizsgája (képpel) S.L. 490 Island hőforrásai (képpel) S L. . . 512 Az angol sírfeliratok humora. H. S. . 523 Temetés a Végesekben (képpel) . . 525 A khivai khán székvárosa és palotája (képpel) 540 Az iromszarvas és a lappok (képpel) 564 A Viktor Emánuel-csarnok Milanóban (képpel) 572 Emberevő vadnépek S. L 575 Az ashantik (képpel) S.L 587 Alpvidéki tájkép S.L 597 Görögországról 599 Medvevásár Beresonban (képpel) . . 600 Nyugat-Afrika néger országai (kép­pel) 612 8. Természettudomány, ipar, gazdaság és rokon. Hol és mikor kezdődik az újév. S. L. 6 Kormányozható léghajó (2 képpel) . 7 A gőzfecskendő (képpel) O. A. . . 28 Az 1873-iki nagy köd 31 A jeges korszak (képpel) 44 Jégkészités mesterséges úton ... 70 Kossuth Lajos levele, dr. Szontagh Miklóshoz 61 A földfeletti vasút terve Új-Yorkban (képpel) 72 Bessemer új találmánya hajó­terme (3 képpel) ......... 108 Darwin legújabb munkája. Kvassay Jenő 115, 130, 142 Egy óriási elefánt partraszállítása Új-Yorknál (képpel) 130 A hús eltartásának módjai. S. L. . . 179 Miből és hogy készül a terpentin (2 képpel) 179 Sáskák elpusztítása Algirban (képpel) 212 Ulmi haj­ólakások (képpel) . . . .213 A kőszénbányában (képpel) . . . 216 Okszerű liba- és kacsa-bélyegzés (4 ábrával) V. Marton Sándor . . . 227 Az üstökösök physikája. (Heller Ag. értekezéséből) Molnár Lajos . . 238 A föld alatt (képpel) 240 A méhek megszelídítése. Kgy . . . 248 Az angol bank (képpel) 264 A kedélyhangulatok kifejezése az em­bernél és az állatoknál (képpel) K y 272 A meteorológiáról I—III. (képpel) K y 298,310, 323 Egy csillag születése. Sámi Lajos . . 311 Hogy változtak az árak 322 A növények országáról, I­II. (4 kép­pel) Vajda Viktor . . . 335, 348 A murmuterok és vadkecskék a Tátra­hegységben. Sámi Lajos .... 347 Vasúti kerekek és sínek I. II. Kvas­say Jenő 357, 370 Geologia és történelem . . . 383, 394 A virágok vándorlása 403 Mennyit eszik és iszik Pest ? . . . 443 Az alpaca és a csavar­kecske (képpel) 452 A dobsinai jégbarlang (2 képpel) . . 455 Nap A létérti harcz. (Darwin könyvéből) 465, 478, 487 Néhány szó a gombákról (képpel) . 467 A dugaszkészítés (7 képpel) . . . 477 Minta-istálló (képpel) 480 Kotrógépek a fővárosi Dunaszabályo­zásnál (képpel) 488 Az amerikai léghajósok (képpel) . . 489 A levegő viszonya a ruházathoz és a talajhoz. Kvassay J.. . . 499. 511 Uj rendszerű rézöntözés (képpel) . . 504 A gőzdaru (képpel) Kgy . . . .512 Egy kép a természetből (képpel) . .512 Kőben talált békák. S. L 527 A határőrvidék faipara (2 képpel) . 727 A ré galantyomo vadászaton (képpel) 538 A rovarok miveltsége HS. ... 559 Életmentés vérátöntés által (2 képpel) 561 Hogy fagy meg a víz? Sámi Lajos . 599 Az év legrövidebb napja. S. L. . . . 607 A kertekről. Vajda Viktor .... 609 Sebesültek ápolására szánt vasúti kocsik (7 képpel) 622. Kutyafejű emberek (képpel) . . . 624. 9. Tárczaczikkek, napi érdekű közle­mények. Szigligeti századik színműve ... 7 Akaratlan látogatás Chislehurstben Napoleonnál. Dömötör János . . 28 Vén papajkó életleirása. Hol­ssy M. 43 A magyar hírlapirodalom 1873-ban. Szinnyei József 45 A Kisfaludy-társaság ünnepélyes nagy gyűlése 83 Magyar boulevard-élet Borostyáni N. Nándor 119 Az aradi hős családja Diósy Márton 143 Állatsereglet falun (képpel) . . 152 A ph­ilosophusok városa Réthi Lajos 154 Este a dunaparton. Borostyáni Nánd. 191 Gizella főherczegnő nászünnepélye . 193 Magyar Amerika, I—IV. Liptay Pál 227, 250, 287, 297 Nagy vasúti szerencsétlenség Buda­pest mellett 236 Egy kapus. Gáspár Imre .... 250 A magyar tud. akadémia nagygyűlése 251 A magyar tud. akadémia ünnepélyes közgyűlése 263 A bécsi Práter (2 képpel) Boros­tyáni Nándor 284 Hosszú életű emberek 310 Orosz elménetek. K.T.K.. . . . 321 A főváros szinügyi viszonyai . . . 334 A búza-vetésben (képpel) .... 344 Baden-Baden. Ballagi Aladár . . . 358 Mikor a népnek baja van. Via .. . 370 „A kovácsok strikja". (képpel) ... . 370 Az Orczy-kertben. Borostyáni.. . 391 Kisvárosi karczolat. Kétlaky .. . . 407 Egy félnapi utazás egy amerikai ha­zánkfiával. D.L 443 Még egy kisvárosi karczolat. Két­laky J 454 Egy kedélyes király. Sámi Lajos . . 455 Magyarország statisztikája a bécsi ki­állitáson . ... 491 Az első fürdés (képpel) —á­r~ . . 42 Reclus utazása Erdélyben. De Gerando Atilla. . 515 A ré galantuomo vadászaton (képpel) 538 Liszt-ünnepélyek 551 Petőfi szobrának tervezete Izsótól. . 563 Vadász-élet. (2 képpel) Törs Kál­mán 596 Tárcza-levelek, III A pozsonyi vár­ban) Büttner Lina 611 Menekvés a halál elöl (képpel) . . 620. Karácsony ünnepe (képpel) Varga János 625. 10. Eredeti levelezések. Bombaytól Bagdádig, I-III. Sz.-Török János 30, 59, 70 Egy magyar tengerész naplójából. Fa­ragó Ödön 107 Bagdádtól Kairóig, I—IV. Sz.-Török János 118, 131, 155 Fiumei levél. Faragó Ödön .... 149 Ázsiai Törökországból, I. II. Sz.-Tö­rök János 239 Hazafelé. (Levelek Konstantinápoly­ból és Brussiából). I. II. Sz.-Török János • ... 263 Spanyolországból. I—II. Sz.-Török János 551 11. Állandó rovatok. Irodalom és művészet. — Közintéze­tek, egyletek. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közlekedés — Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? — Egyveleg. — Nemzeti színház. — Szer­kesztői mondanivalók. — Sakkjáték. —­Heti naptár.

Next

/
Thumbnails
Contents