Vasárnapi Ujság – 1875

A „Vasárnapi Újság" 1875. évi folyamának tartalma. új Képek és rajzok jegyzéke. I. Arczképek. a) Hazaiak. Báró Kemény Ferencz . Szepesi Imre .... Szigeti Warga János Lavotta János .... Ruzicska Ignácz . . . Bihari János .... Rózsavölgyi Márk . . Fülöp, szász-koburg-goth­ai her Luiza, belga kir. herczegnő Czinár Mór Tisza Kálmán Báró Wenckheim Béla . . Széll Kálmán . . . . . Báró Simonyi Lajos . . . Perczel Béla Péch­y Tamás Báró Kemény Gábor . . Josipovich Antal .... Kriza János Báró Prónay Gábor . . . Dr. Fraknói Vilm­os . . . Tomcsányi Ádám . . . Madocsányi Pál .... Mednyánszky Sándor . . II. Lajos király (egykorú kép Kanolder János .... Nagy László Izsó Miklós . . . . . . Réthy Mihály Békés Gáspár Blaháné, Kölesi Lujza . . V. Ferdiná­d (1875) . . . Mária Anna királyné (1831) V. Ferdinánd király (1831) Lendvay Márton . . . Mátray Gábor .... Dulánszky Nándor . . .. Knöpfler Vilmos . . Orbán Balázs .... Visontai Kovách László Szelestey László . . . Löw Lipót Dr. Hirschler Ignácz Rákosi Jenő Zsedényi Ede .... Bartal György .... Bakai Nándor .... Dr. Mudrony Soma . . Streitman József . . . Horn Ede Szabó István .... Bálint Gábor .... Dalmady Győző . . . Toldy Ferencz . .­­ . . Tóth­ Ede b) Külföldiek. XH/Alfonzo, spanyol király Jedru-Rollin Steinacker Gusztáv . . . Lyell Károly Michel Angelo Buonarotti Buffet Audu­fret-Pasquier herczeg Quinet Edgar Verne Gyula A japáni uralkodópár . . Okubo, japáni belügyminiszter Szaigo, japáni hadvezér Fretwell János O'Connell Dániel . . . . Kecske Nathália .... Milán, szerb fejedelem . . Plimsoll Sámuel .... Donizetti Mommsen Tivadar . . . Steph­enson György . . . Pease Eduard Göthe Dr.Fischhof Adolf . . . Parr Tamás ez után) 2 4 4 6 6 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 28 29 31 32 35 35 37 38 40 40 41 43 44 44 44 44 45 46 48 49 51 52 3 4 1­5 11 11 14 14 15 18 21 21 21 30 33 34 34 36 39 . 40 . 42 . 42 . 47 . 49 . 50 II. Műtárgyak: Van Noord meglepi a fiatal Rubenst Szám első kísérleténél (Stevens festménye után) 9 Velenczei díszgondola a múlt századból 14 Attila halála (Naue Gy. festménye) . 15 Az erdész leánya 20 A tó csendéletéből 26 Nyári csendélet 30 Tájkép Nagy-Szeben vidékéről (Glatz Tivadar fényképe után) 38 Baromfi udvar (Székely Bertalantól) . 42 Mátyás diadala a cseh Holubáron (Wag­ner S. festménye) 43 Az alhambrai váza 45 Bizánczi követség Attila nejénél (Knack­fusz festménye) 47 Honvédujonczok 1848-ban (Greifuss Im­rétől) 50 Utcza Albacetében (Dóré rajza) ... 50 Az országúton (Greguss Jánostól) . . 51 Karácsony éjszakáján (Mintrop T. karton­rajza után 52 III. Hazai építészet, emlékművek, régi­ségek. A budapesti összekötő vasúti híd . . 1 A budapesti egyetemi könyvtár új épü­lete . . .­­ 4 A háromszéki honvéd - emlékoszlop Sepsi-Szent-György főterén ... 9 A jánosi-i templom (2 kép) .... 13 A műcsarnok a sugárúton .... 18 A nyolczszögű (oktogon) tér a sugár­úton ............. 22 A budapesti dalmaszinház (Ybl Miklós terve szerint) 23 Székely vértanúk emlékoszlopa Maros-Vásárhelyt 31 Brassói bazilika (3 kép) 36 Kisfaludy Károly emlékszobra a mú­zeum-kertben 40 A temesvári új színház 41 A kolozsvári temetőből 44 Sztankovánszky sirkápolnája Kajda­cson 48 A budapesti népszínház 51 IV. Táj- és utiképek a­ Hazaiak. Jókai Mór születési háza Rév-Komá­romban Az aszódi evang. gymnázium .... Czuczor Gergely születési háza . . . Svábhegyi vasút: Felső indóház a Svábhegyen . . Alsó indóház az„Ecce homo"réten A fótihi Garay-ház Részlet a régi Ördög-árokból .... Az Ördög-árok új boltozata .... Szent-Anna-tó Előpataki főkút Sepsi-Szent-György Felső-Sólyomkő és Bányász völgye a tusnádi fürdővel szemben .... Al­torjai büdös kénbarlang .... Bálványos-vár romjai Prázsmár templomvára Brassó Pusztai csárda A „Karthausi-lak" az Eötvös-villa kö­zelében a Svábhegyen Zalavári apátság b) Külföldiek. Osztrák-magyar északsarki expediczió: Krisch gépész temetése .... Téli mulatság a jégen .... Jegesmedve-vadászat Baker középafrikai expeditiójából: Száju Átkelés Nubia sivatagán ... 6 Egy viziló támadása 6 A benszülöttek támadása Baker tanyája ellen 7 Ütközet a rabszolgarablókkal . . 7 A párisi új operaház : 1. Főhomlokzat. 2. A nagy előcsar­nok. 3. Folyosó. 4. Díszcsarnok. 5. Főlépcső 6 Képek a csendes-tengeri vaspályáról . 11 Velencze : Szt.­Márk tere 14 A doge-palota előtt 14 Gyümölcsös hajó 16 Isztria és Dalmáczia: Pirano kikötő­város a trieszti öbölben 15 Tájrészlet Isztria nyugati partjáról 15 Isztriai szlávok 15 A munei lelkészlak belseje ... 15 Az aranykapu Pólában .... 16 A városház­ tér Pólában .... 16 Perui szláv templom 17 Gravoza . . . 19 Staguza 19 Cattaro 19 A zürichi műegyetem 17 Az Agora (vásártér) Athenében ... 20 A kreuzeni vizgyógyintézet .... 26 Prágai képek 28 Khivából: Diadaljelvény bemutatása ellen­ségfejekből a samarkandi emir előtt 29 Középázsiai tatárpolitikusok . . 29 Monasztir, macedóniai város .... 31 Nis város 32 Barlanglakások a Lom folyó mellett . 32 A sassetot-i kastély 33 Petites-Dalles helység 33 Japán: A Buddha megkeresztelése ... 35 Rókák és bolygótüzek ünnepe . 36 Teknősbéka-bűvölő 37 Álarczos gyermek 37 Bűvészek és szemfényvesztők . . 37 Rókajáték 38­­Japáni templom belseje .... 39 Sh­iu-Ro, a hosszú élet istene . . 39 Daikoku, a gazdagság istene . . 39 Főúri t­eaház Yeddoban ... 41 A Yamaszta vásártér Yeddoban . 45 Mellékutcza Yeddoban .... 45 Japáni tánc­osnő 46 Japáni színház 46 Tirnova, Bolgárországban 40 Török sirkápolna (türbe) 42 Az evangélisták hiája Herczegovinában 48 A Szeráj díszterme 49 A müezzin 49 A Gonosz-föld Észak-Amerikában . . 50 V. Természettudomány, ipar, gazdaság. Életmentés a föld alatt 1 Vulkanikus kitörés a napon (4 ábra) . 1 Ősvilági állat (Palaeotherium magnum) 2 Bessemer új találmányú hajóterme . 3 Mesterséges jégkészítés 8 „Cerberus" ausztráliai pánczélos hajó 8 A Voehrin kőszénbánya Walesben : 1. Vészjel. 2. A veszélyes átjáró. 3. Bányatalaj emelkedése . . 10 Darlingtonia (húsevő növény) ... 13 Boyton kapitány úszóöltönyében . . 17 Magyarországi első kőkori maradvá­nyok (6 ábra) 17 Boyton kapitány utazása : 1. Elindulás. 2. A doveri kikötő­ben. 3. Reggelizés a hullámok közt. 4. A tengeren 18 Vitorlás hajók : Briggskunner 18 Brigg 18 Cootter 18 Szám Nave, lanyha oldalszéllel ... 18 Nave, kedvező széllel 18 Gőzös nave 18 A tenger alatti vasút (Thomé Gamond terve szerint) 25 Victoria regia: A victoria regia levele .... 32 A victoria regia teljes virágában . 32 Tengeri oroszlánok ....... 34 A vadmacska (Bodmer Károly rajza) . 37 A broekenhegyi kisértet 38 Az örökös hó határán 39 Az első gőzmozdony 42 Kőszáli kecske 45 VI. Népviseletek, genreképek. a) Hazaiak. Bukovinai magyarok (Koller és Borsos fényképe után) • 1 Magyar ujonczok Bécsbe érkezése . . 13 Réth­y mint „Nemesek hadnagya" . . 24 Egy aldunai hajó fedélzetén .... 30 Ka­tonatypusok az osztrák-magyar had­seregből 39 Rovin János és neje 51 b) Külföldiek. Szidi el hadj­abd es ssalam, marokkói pápa Mesemondó egy tuniszi kávéházban . Párisi utczai alakok a XVIII. század­ból (32 kép) Montenegróiak A polgárosodás Japánban Karlista foglyok Vittoriában . . . . Az Abruzzók közt Török csendőr (zaptte) A török csendőrlaktanya (karakol) pa­rancsnoka Bevándorolt cserkeszek Bolgárország­ban A hazatérő juhnyáj VII. Vegyes tárgyúak, illusztrácziók el­beszélésekhez. „Három orosz és három angol kaland­jai" (4 kép) 1, 2 Az ősök palotája előtt 3 „Utazás a föld közepébe" (20 kép) . 3—14 A „Cospatrick" hajó égése .... 5 A brüsseli fejedelmi menyegző ... 7 „Az úszó város" (10 kép) . . . 16—21 A „Zenith­" léghajó leszállása Ciras falu mellett 19 „A Balaton vőlegényei" (2 kép) . . 22, 23 „A rejtelmes sziget" (48 kép) 22—34,40—52 V. Ferdinánd király Prágában ... 23 Holtum János az ágyukirály mutat­ványa Párisban A vízár rombolása Budán . A Maukseh-féle ház a ráezvárosi főúton A Csekeő-féle ház a Dunaparton . A buda-újlaki templomnál . . . A ráezfü­rdőnél (2 kép) .... Adakozás a károsultaknak . . . A fogaskerekű vasútnál .... A Dunaparton Az Attila-utczában Német katholikusok tisztelgése a pá­pánál Herczegovinai menekülők a magyar korona területén Ljubobratics felkelővezér és táborkara Herczegovinában A királyné és Rudolf főherczeg a Prá­terben A beteg gyermek anyja Jelky András rendkívüli kalandjai (2 kép) 52 22 23 25 25 26 27 27 35 35 35 35 35 35 36 36 37 39 47 26 27 27 28 28 28 28 28 28 34 41 41 47 52

Next