Vasárnapi Ujság – 1876

A „Vasárnapi Újság" 1876. évi folyamának­ tartalma. a) Képek és rajzok jegyzéke. I. Arczképek. a) Hazaiak. Báró Kemény Zsigmond . . Kruspér István Lukács Móricz Deák Ferencz .... Deák Ferencz 1842-ben . . . Fábián Gábor . . . • Bedekovich­ Kálmán ... Mátyás és Beatrix. ( Egykorit dombor mivei arczképek után) . . . Ghyczy Gyula Báró Sina Simon . ... • Vékey Zsigmond Perger János . Berzsenyi Dániel ... Tomcsányi József Gróf Teleki Domokos Szilágyi Ferencz . Jendrassik Jenő Gróf Zichy Pál­ Ferenczné . Vida József . Fényes Elek Székács József József főherczeg .... József nádor Gróf Mikó Imre .... Ferencz József Römer Flóris Pulszky Ferencz Gyulai Pál ... . . Jakab István Keleti Károly Storno Ferencz Gróf Zichy Ferencz . . . b. Külföldiek. Carlyle Tamás Gino Capponi Freiligrath Ferdinand 1. Nikicza, Montenegró fejedelme Ignatieff tábornok Mária, belga királyné Longfellow Abdul-Aziz, a trónvesztett török szultán V. Murád, az új török szultán . . Palacky Ferencz Ristics János, Szerbia külügyminisz­tere . . . • Sand George Mi­had pasa Rasid pasa Kh­alil Serif pasa, igazságügyminisz­ter "...."... Huszein Avni pasa, a volt hadügy­miniszter Mehemmed Kusch pasa, nagyvezér . Gróf Bylandt-Keith Arthur, közös hadügyér . . .... Washington György Szerb vezérek és miniszterek: Zaeh tábornok ... . . Csernajeff tábornok Milankovics ezredes .... Nikolics hadügyér Miloskovics belügyér­ .... Gruics igazságügyei­ .... Mihály metropolita A görög királyi pár (I. György és neje Olga) . Miléna, a montenegrói fejedelem, neje Vukotics Miluka Ljubics montenegrói arch­imandrita . Lesjanin Milojko szerb tábornok Alimpics Ranko szerb tábornok . . Pér­er Kázmér . .... Pelagics archimandrita Bryant Vilmos Abdul Hamid szultán . ... Grün Anasztáz (Gróf Auersperg An­tal) ...... Arczképek az ősrégészeti fcongresszus Kopernicky Broca . ... . . Pigorini Virchow . ..... Capellini . . . . Hildebrand Worsaae . .... Franks . 9 10 14 16 17 17 18 19 20 20 22 22 23 28 31 32 35 36 39 40 41 41 42 44 48 52 53 2 13 13 16 10 20 21 23 23 24 24 25 26 26 27 27 27 28 9 11 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 31 32 33 37 39 1­01­ 41 41 41 41 41 41 41 41 Taylor Bayard Alexandrovics Sándor nagyherczeg­­ Mária­ Alexandrovna, az orosz czierné Alexandrovics-A­ladimir nagyherczeg A török hadsereg fővezérei: Abdul Kerim pasa Hatiz pasa Szám 43 43 43 43 46 46 Ahmed Ejub pasa 46 Dervis pasa 46 Cserkesz Abdi pasa .... 46 Ahmed Mukhtar pasa .... 46 Antonelli bibornok 47 Lord Beaconsfield (Disraeli) ... 47 Gorcsakoff herczeg 47 Semenoft' 48 Az elnökjelöltek Észak-Amerikában : Hayes 15. Rutheford 49 Tilden 1. Sámuel ....... 49 Donadio Bianka 53 A konstantinápolyi konferenczia tagjai: Corti gróf, olasz követ . . . . 53 Weither báró, német követ . . 53 Bourgoing gróf, franczia követ 53 Ignatieff tábornok, orosz követ 53 Elliot lord, angol követ ... 53­ Chaudordy gróf, franczia meg­bízott '. 53 Saviet pasa, török megbízott . 53 Salisbury marquis, angol meg­bizott' 53 II. Műtárgyak. Lotz Károly m­izeumi falfestményei: I. A hunok kijövetele Ázsiából 1 II. A­­magyarok az ős­hazában hallgatják a táltos regéit Attila birodalmáról . . . III. A magyarok indulása az uj hazába 1 IV. Az uj hazába érkező magyarok 15 V. Az ősök vérszerződése ... 15 • VI. Az alpári csata 15 VII. Árpád a legyőzött fejedel­mek..hódolatát fogadja . . . 51 VIII. Ős­magyarok áldozása . 51 IX. A keresztyénség első hirde­tése 51 A husziták urvacsorája csata előtt . 2 Geux-ek a spanyol vérbíróság előtt (Sotibre Ch. festménye után). . . 1­1 A műtörténelmi kiállításból: Szentelt olajtartó (Mátyás király ajándéka) 21 Az­ apostoli kereszt­ .... 21 A király fölkenésekor használt olajkehely 21 Ereklyetartó a XV. századból 21 A kisebb kereszt ágának elő- és hátlapja 21 A koronázási eskünél használt kereszt 21 A Mátyás-féle nagy kehely ékít­ménye 22 A győri antiphonale táblájának középső ékítménye .... 22 Ereklyetartó a XV századból 22 II. Rákóczy Ferencz gyűrűje . 23 Róbert Károly-féle gyűrű­ 23 Apafi Mihály fejedelem titka. 23 Mentekötő Meduza-fővel ... 23 II. Lajos király gyűrűje . . . 23 Izabella királyné gyűrűje . . 23 Forgó a XVII. századból . . 23 Dürer-féle medaillon . . . 23 A diszfegyver-csoportozatból (12 ábra.) 24 Avar sisak 24 A szádelői völgy. (Keleti Gusztáv fest­ménye után) 2­5 Báthory István lengyel király az orosz békekövetséget fogadja. (Ma­tejko János festménye után) ... 10 Női ékszer a XVII. század elejéről (2 kép) 41 A müncheni műkiállításból (3 kép.) 47 Deák mint ember és mint álllamférfi (Zichy Mihál­tól) 50 Petőfi összes költeményeinek ujabb díszkiadásából: Vajda-Hunyadon (Weber F.-től) 50 Lenkei százada. (Jiricsúr Gy.-től) 50 Szám 52 A «gonosz kosár.» (Lobriritontól) . II. Mohammed szultán bevonulása Konstantinápolyi­a, 1453. május 29-én (Constant Benjamin festmé­nye után) III. Hazai építészet, emlékművek, régi­ségek. Deák utolsó lakása a fővárosban. (Az egyetem téli gr. Hadik-ház) 6 Deák lakó szobája, a melyben meg­halt. (Természet után rajz. Elischer Lajos) 7 Deák sirja 7 A Margit-híd (Elischer L. rajza) . . 19 A budapesti egyetem élettani inté­zete 22 Az élettani intézet nagy terme . . 22 A nagy-sallói csata emlékoszlopa . 26 A párisi magyar egylet koszorúja Deák koporsójára 31 Dugonics szobra 34 Nyáry Pál síremléke Nyáregyházán 34 Az őstörténelmi kiállításból (54 kép) 36­ József nádor szobra a budapesti József téren A Deák-mauzóleum tervezete, Gerster Kálmántól A Deák-síremlék tervezete, Schicke­­lanztól A pannonhalmi székesegyház szen­télye (Storno Ferencz rajza után) . IV. Táj- és útiképek. a) Hazaiak Képek Vasmegyéből: Vörösvár vára Máriafalvi templom 3 A kehidai ház 6 Deák Ferencz szülőháza Söjtörön . 6 Puszta-Szent-László 6 Deák lakása Puszta-Szent-Lászlón . 6 Széll Kálmán laka Rátóton ... 8 A nagypiacz és Széchenyi-sétány Maros-Vásárhelytt 17 Dr. Vaskovits János budai vizgyógy­intézete 18 Kolozsvár 18 Berzsenyi születési háza .... 20 Szejke fürdő Udvarhelyszéken . . 21 Máramaros-Sziget piacza 34 Máramarosi képek: Visk-várhegyi fürdő 35 Ruthen parasztház ...... 35 A statisztikai kongresszus kirándulása: Római vízvezeték Orsova és Me­h­ádia közt 38 Mehádiai fürdő 38 Az Al-Dunán 38 Galambócz és Babakás .... 38 Traján útja 38 Orsovai kikötő 38 Kazán-szoros Orsova fölött . 38 Sétahely a Cserna-völgyben . . 38 A mehádiai Herkules-fürdő a Cser­na-völgyben 38 Tiszav­ölgyi képek: 1. Rusznyák falu. 2. A tiszai szorosok kezdete Lon­kánál. 3. Trebusa mellett. 4. Or­szágút. 5. Az alföldi Tisza . . . 39 A Frangepánok kastélya Fiuméban 11 Baziás ...... 42 Képek Dalmácziából: A spalatói főtemplom belseje 41 Spalato a tenger felől .... 44 A spalatói rakpart a Diocletián­palota körfalával 14 A Signoria-tér Zárában . . . 45 A szárazföldi kapu Zárában 45 A zárai törvényszék udvara . 17 Sebenico 47 I Trau 47­­ A Mezőhegyes: A A ménesparancsnok laka ... IS A ménesek bemutatása a statisz­tikai kongresszus tagjai előtt 48 Major-részlet 48 Teli lovarda (mének elővezetése) 48 Jesieza: Szim­faszén-égető 48 Coaks-égető 48 Kavaró és hengerhuta .... 48 Olvasztó kemencze (Bogsányban) 48 A magyar tengerpartról: A Cherso és Veglia szigetcsoport 48 A Fiumara torkolata .... 48 b) Külföldi­e­k. II Rákóczy Ferencz és Zrínyi Ilona sirja a konstantinápolyi galatai r. kath­. templomban 1 A Wetterhorn és Wellhorn ... 1 A vierwalsdstäti tó Fluellen mellett 4 A­ pesi fenyőfák 5 Vien-Chan romjai Hátsóindiában . 5 Marathon mezeje 9 Az Akropolis Athenében ... 0 Képek a Felső-Dunáról 10 Az «Infans nők tornyának » kapuja az Alh­am­brában 14 A Monte-Pincio sétány Rómában 16 A szent sír templomának előcsarnoka Jeruzsálemben 16 Philadelphiai képek: A Fairmount-park 18 A Girard-Avenue hidja ... 18 A természettudományok akadé­miája 19 A «Public Ledger» ,hírlap palo­tája . . . 19 Függetlenségi csarnok ... 19 Sz Péter és Sza­l­ál székesegy­háza 19 Az Almeidan Konstantinápolyban . 25 Pampagnia, Manilla szigetén ... 26 Oren­jevo SK» Mosztar 29 Montenegró fővárosából: A fejedelmi lak 30 A csettinjei főutcza 30 Trojan kastély Bulgáriában . . 31 Skutari, Albánia fővárosa .... 31 Szokol vár Szerbiában 32 Zvornik vár a Drina mentén . 32 A Wagner-szinház Bayreuthban . . 34 A bayreuthi szinház belseje . . . 34 Szaloniki: Török önkénytesek kivo­nulása az Uj-kapun 35 Szendrő vára (Semendria) .... 35 Adakalé (Uj-Orsova) 42 Konstantinápolyi képek : Az Aranyszarv hídja ... 46 Megérkezés a kikötőbe ... 46 Ékszerek bazárja 46 Pénzváltó 46 Galatai főutcza 46 Török a kávéházban . . 46 Barranco de Poqueira sziklavölgy Andalúziában. (Dore­ rajza) ... 49 Képek Elzászból: Hoch Barr várrom 50 A fekete tó 50 A csend­őrségi tér Colmárban . 50 V. Természettudomány, ipar­­gazdaság. Lipták Lajos dísz­kulacsa .... A pókok repülése Toselli buvárharangja Az elefánt mint dajka ..... A Stone-f­éle nyeresvaspálya (2 kép). Hogyan készülnek az illusztrált la­pok képei? (3 ábra.) A lótusz-virág A philadelphiai kiállítás helyiségei madártávlatból A kolumbálsi légy «Kisbér» az epsomi és longchampsi győző Káposztapálma-liget Braziliában .­­ Az utazók fája Madagaskár szigetén­­ Törpe pálma Madagaskár szigetén . A szegedi kiálítás helyiségei ma­­­dár-távlatból fűgyártás (7 kép­­ szegedi kiállításról: A gépkiállításból A kiállítás főhelyisége: a sze­gedi förfáltanoda . . . . . . Az osztrál államvasut-társaság gyűjteményes kiállításából 1 2 3 5 12 13 15 20 21 26 27 33 34 34 37 37 37

Next

/
Thumbnails
Contents