Vasárnapi Ujság – 1876

Tartalom

Szám Méhészeti pavillon 37 Gr. Károlyi György gyűjtemé­nyes kiállításából 37 Papir-gyártás: A gömbalakú lugzó ..... 49 A merite kád körüli munka . . 49 Végtelen papirh­oz való gép . 50 Dunai monitor 52 VI. Népviseletek, genreképek. a) Hazaiak. Agarászat, télen: Az első fogás 2 Hajtás után 2 «Szegény Badaj Miska». (Gyulai László eredeti rajza) 27 Ménes a pusztán 28 A pusztán 39 Székely leányka. (Gyulai László rajza) 19 b) Külföldiek: Szamakovi bolgár nők 10 Trapezunti görög és örmény nők . 13 Kereszt a sziklaúton 17 Két hittérítő az Amazon vidékén 17 Konstantinápolyból: Hamálok 24 Egy hárem belseje 25 Szerb képviselő a skupstinából 30 Markov Iljo bolgár felkelő vezér Boszniai menekült dalmát pandúrok közt Basi-bozukok A «Hóra». (Oláh nemzeti táncz) . . Oroszországból: Zarándok 43 Kocsis 43­­ Földmives 43 Délvidéki zarándok 43 Munka­felügyelő 43 Munkás 43 VII. Időszerű illusztrácziók. Thomas King V.­­ Erzsébet királyné Deák ravatalánál. (Eliseber L. rajza) Deák temetése: Indulás az akadémia palotájától 8 Gyászmenet a kerepesi­ uton 8 1838. évi árviz a fővárosban. Egy­­­korú kép után 11 Árvizképek 1876-ból. A lánczhid és a rakpart ... 11 A budai vízivárosi főutcza a kapuczinusok templománál 11 A Viktória-gát környéke. (A Mar­gitszigettel szemben) .... 11 Budai árvizképek: A vízivárosi plébánia-templom a Bombatéren. (1876) .... 12 A királyfürdő környéke a vízi­városi főúton. .(1876) .... A kis-ezelli ut (-Budán, 1838.) Deák koporsója a sirkápolnában Kolozsvár égése (ápr. 22-én) Sárin­ István rajza A bosnyák és herczegovinai fölkelés vezérei: Peko Pavlovics . . Simonics Bogdán Locsicza Lázár Hasszán, a török miniszterek gyil­kosa Vlajkovics, szerb önkénytes csapat­­­parancsnok A szerb csapatok kivonulása Bel­grádból Szerb zászló . Szerb gyalog, tábori öltözetben Szláv jövevények Belgrádban. (Ma­gyar bánsági. Bolgár. Maczedoniai.) Szerb gyalog, díszben Szerb ezred-dobos I Szerb huszár A szerb szkupstina ülése .... A kragujeváczi fegyvertár Szerb ujonez bucsuzása családjától. Szerb előőrsök ....... Egy szerb­ hadosztály kivonulása Csupk­ából . . .."... A szegedi vész napjaiból (Hermán Ottó eredeti rajza után Jankó János) Szám 31 32 32 42 2­7 Szám I 12 12 I 15 21 23 23 23 28 29 29 29 29 29 29 30 33 33 33 33 Hadi tanács egy szerb zárdában Abdul-Hamid szultán felavatása. A szultán bevonulása a mecsetbe Bismarck és Salisbury találkozása. Nikolics Miklós orosz nagyherczeg indulása a déli hadsereghez _ Hamis szavazók büntetése Észak-Amerikában VIII. Vegyes tárgyúak, illusztrácziók , elbeszélésekhez. Utazás a föld körül nyolczvan nap alatt (6 kép.) 1—3 Egy fogoly tigris elővezetése a wa­lesi herczeg elé Barodában . 3 Strogoff Mihály utazása (55 kép.) 1—53 Deák kézirata 6 Farkaslakoma 9 Dán sirhalom • . 19 Kő­ körrel kerített temető helyek 19 Csarnok 21 Indiai dolmen .... . 21 Temetési urna 22 Ivó-kupa . . .22 Téli és nyári lakások Kamcsatkában 22 V. Murád b­ugrája 27 A keletiek hosszú körmei . 20 Az amerikai vadásztársaság (8 kép.) — 35, 36, 37, 38, 39, 41, 15, 16. • Szám 42 43 51 1. Elmélkedések, értekezések, fejte­getések. Az örök mérleg. Holóssy Géza . Néhány felkapott eszméről. —rz— . A gyász napján -n.rviz közben A nürnbergi fegyház. Kvassay Jenő A párisi szekerektől. Kvassay Áenő . A~~vasuton való utazás veszélyessége. Wi­hrl Jákó 295 A török trónváltozás. (Abdul Aziz és V. Murád arczképével) Vajda János Hornér uj fordítása. D . Az ember hatalma a természet felett A kommunisztikus törekvések Orosz­országban. Szalay József ... A szegedi «nagy napok». (Az 1876-ki iparkiállitás alkalmából­­ Hermán Ottó Kisfaludy Sándor mint paedagóg. Sümegi Kálmán Visszapillantás a IX. nemzetközi statisztikai kongresszusra A magyar házi ipar és a kenderter­í­elés. Bakay Nándor . . .. Lap 39 -11 81 185 265 281 356 358 171 502 579 691 753 809 2. Elbeszélések, genreképek. A csudálatos történet. (Nagymama meséje.) Bak.sy// Sándor 3, 18, 31 51, 66, 98, Ill, 130, 116, 162, 178, 191, 211, 227, 212, 258. Utazás a föld körül nyolczvan nap alatt Verne Gyula művéből (6 kép­pel.) 7, 23, Strogoff­ Mihály utazása Moszkvától Irkutskig. Verne legújabb műve (55 képpel.) 55, 71, 119, 136, 151, 167, 183, 199, 247, 279, 295, 311, 328, 375, 391, 407, 123, 435, 471, 503, 519, 551, 567, 583, 615, 631, 647, 663, 679, 695, 711, 727, 742, 775, 790, 807, 823. A spanyol vérbíróság előtt (kép­pel)­­ 211. Rojti Palkó, Kazár Emil 291, 306, 322, 338, 351, 370. Szegény Badaj Miska (képpel). Törs Kálmán A mester úrról, ki emberemléke­zet óta bolondította a világot Beöthy Zsolt 435. Berlin ostroma. (Elbeszélés a po­rosz-franczia háborúból.) Angolból Sámi Lajos 466. Foemina, foemina , punctum ! !! (Át­dolgozás.) Belényesi Gábor 199, 514. Az amerikai vadásztársaság (8 kép­pel) Mayne Reid után Vajda János: Bemutatás I. Besançon kalandjai a mocsárban (képpel) 547. II. A vizár és a párducz (képpel) . III. A pekkari csorda ostroma (két képpel) IV. Kacsavadászaton (képpel) V. Ike találkozása a szürke medvé­vel (képpel) VI. A vadász a csapdában (képpel) VII A pusztai bölény (képpel) A kecskés-völgyi malom. Vértesi Ar­nold 627, 646, 659. Archimedes pontja. Törs Kálmán 738, 758, 771, 786, 803, 819, 738, 271 39 813 331 439 118 150 182 531 516 563 578 598 611 690 706 722 671 838 b) S­z ö V e 4T 3. Költemények. Lap Bartók Lajos. Őszi kabát a karomon. 595 •— Levél, költő barátomhoz.­­'End­rődi Sándorhoz) . o 770 Berzsenyi költeményeiből: Búcsúzás Kemenesaljától 291 Bolgár Emil. Jelünk 386 Dalmady Győző. Harezidal . . .. 354 — Egy költő emlékkönyvébe . . 516 — Készülj hazám! 802 Darmay Viktor. Oh a tehetlen 118 — Ezredévek jönnek, mennek . 722 Dömötör János. Boldog ember . . 3 — A nap elmúlt. (Longfelld­e után.) 322 — Zsuzsi néni emléke 659 Dömötör Pál. Bölcső mellett ... 466 — Őrizd 699 Fejes István. Egy szép asszony ' 226 — Két sír .. .... 690 Gyulai Fái. Szilveszter éjszakáján . 162 Illyés Bálint. Zúgó vésznek . 706 — Szabadsághős felett ... 847 Kalocsay Kristóf. József nádor (1876. szept. 3.) 578 Keszthelyi­ Elvirához. (Lamartine u.) 114 — Otalli leánya, Illugo Viktor u.) 182 Kiss József költeményeiből: Szerelemvágy­ Magány Koroda Pál. Dal a hervadt virágról. Lévai József: Balgatag gyümölcsfák. Madách Imre­ hagyományaiból. Perlat Fása Lajos. Az én aggódó anyámnak Szabó En­dre. A pénz — Szülőföldemen — Karácsonykor Szász Béla. Egy ibolyaszálra, melyet a járdán találtam Szász Gerő. «Corday Charlotte»-ból. Szász Károly. A képes biblia (Freili­grath u.) — Kereszt a sziklaúton. (Képpel) — A hű bajtárs. (Uhland.) . Bryant költeményeiből:­­ Egy kis leányhoz. 2. Százados ének. (Angolból. — A Dugonics-szobor leleplezési ünnepélyén — A gyűrű. (Grün Anasztáz után) — Székely-tám­ad, Székely-bánja. — A hazához. (Taylor Bayard ( Százados Éinek- -ének befejező sza­kasza) — A gonosz kosár. (Képpel) Székács József epigramm­áiból Szemere Miklós. Egy hívem a­ nők között . Vajda János. A városligetben . Váradi Antal. Cseh­ csárda . Vida József. Bájos völgy Vörösmarty Deákról II. Rajka Teréz. Kép az életből hittle- 4. Élet- és jellemrajzok. Báró Kemény Zsigmond (arczkép­pel) I­. J. 1 Kruspér István (arczképpel) 17 Garlyle Tamás (arczképpel) —á—r— 33 Lukács Móricz (arczképpel) —á—r— 65 Deák Ferencz (arczképpel) —á—— 82 Deák Ferencz mint tanuló. Eötvös Károly 86 Deák életéből. (Deák kéziratával.) 87, 105, 121 Deák Rátóton­­á—r . .. . Fábián Gábor (arczképpel ]—á »•— Bedekovich Kálmán (arczképpel) —á—r— ... Gino Capponi arczkép) — á•—.. . Freiligrath Ferdinand (arczkép) A montenegrói vindika (arczkép) Ghyczy Gyula (arczkép). Dr. Takács Lajos ... .... Ignatieff tábornok( arczkép) . . . Báró Sina Simon (arczkép) —r—s. A két Vékey (arczkép) ... Perger János (arczképpel) —á—r— Berzsenyi Dániel arczkép) —á—r— Mária, belga királyné (arczkép) /•'. ./. Gróf Teleki Domokos (arczképpel) Tomcsányi József (arczképpel) Longfellow (arczképpel) D. J. Szilágyi Ferenc( arczkép.) —á—r— Gróf Zichy Pál­­ Ferenczné (arcz­képpel) —á—r— . A boszniai és herczegovinai felkelők vezérei (képpel) .... Palack­y Ferencz (arczképpel­­ . Ristics János arczképpel . . Sand George ; arczképpel. —á—r— S~Török~válság főszereplői (Mi­had pasa és Rasid pasa arczképével) Eródy Béla .... A török kormány oszlopai. (Khalil, Serif, Huszein Avni és Mehemmed Rusdi pasa ar­cképével) E. B. . Gróf Bylandt-Keith Arthur, közös hadügyéi­ (arczkép.) Vajda János Vida József (arczkép) —á—r— . Washington Gy. arczkép) —á—r — Fényes Elek (arczkép) —á—r— . . Pérner Kázmér (arczkép) . . . Abdul Kerim pasa (arczkép) . . . Székács József (arczkép) —á—r— . V. Murád utódjáról . . Bryant Vilmos (arczkép. —á—r— . Dugonics András (arczk.) —á—r— József főherczeg (arczkép) ... József nádor (arczkép) —á—r— Abdul Hamid, az uj szultán (arczk.) Vámbéry Am­in .... Gróf Mikó Imre (arczkép) —á—r— Griin Anasztáz (arczkép) —r—s Ferencz József (arczkép) —á—r— . Arczképek az ősrégészeti kongresz­szusból (7 arczkép) h.­­ Gyulai Pál (arczképpel) D.J. . . Taylor Bayard (arczkép) —á—r— Jakab István (arczkép) —á—r— A török hadsereg fővezérei 16 arcz­képpel.) E. B . .. Antonelli bibornok larczk) —á—r— Két diplomata. Disraeli és Gorcsa­koff'(két arczkép) D.J. Az elnökjelöltek Észak-Amerikában. (Két arczkép) —á—r— .... Salisbury marquis útja ( képpel) Storno Ferencz és a pannonhalmi szé­kesegyház 12 képpel) —in—i— Az orosz déli hadsereg fővezére (képpel) . .... .828 Donadio Bianka (arczkép) —i—s. 837 Az európai diplomaták Konstantiná­polyban (9 arczképpel) —i—s. 842 5. Történelem, régészet és rokon tárgyak. La.. A husziták. (képpel) T. K. : Kriza János egy levele 1831-ből. Deák Farkas II. Rákóczy Ferencz és Zrínyi Hana sirja. (Képpel.) Dr. Er­­dh Béla : Egy ismeretlen költőnő a mult szá­zadból. Ifj. Szinnyei József . . . A magyar tudományos akadémia ala­pítása A magyar hírlapirodalom 1876-ban. Szitn­yei József" Deák 1812-ki arczkép" Arczk.­ . . A Deák-család Az 1838-ki árviz. (Képpel) B. X. Deák Ferencz levele Kossuth La­joshoz 171 Az 1825. pozsonyi országgyűlés meg­nyitása és első ülései 182. Mátyás és Beatrix egykorú arczképei. (Képpel.) Dr. Römer Eleris . . . Egy pillantás a magyar vasutak ke­letkezési korszakára. 1. II. Fosta Sándor 230, Ugolczi Tádé. Ifj. Szinnyei József Az ismerettárak eredete. S. L. A nemzeti muzeum fali képei és az ősi magyar jellem Nagy kövekből készült emlékek és sírhalmok. (7 képpel.) . 297, 330. Érdekes régészeti lelet Kazinczy Ferencz egy levele. Közli: Kazinczy Lajos Az 1671-ki vértanuk. J'aulet 20 216 233 263 265 346 313 . . 313 Gyula 386, 122 Gr. Széchenyi István hátrahagyott irataiból . , Ili' Az Egyesült-Államok elnevezésének eredete. K. A. .... 155 Görögországból (2 képpel) —s—n— 165 A bolgár felkelés (2 képpel) . . . 181 Az őstörténelm­ kiállításból (21 kép.) Csetneki Jelenik Elek 561» Török szultánok sorsa. Sírni Lajos . 583 Matejko «Báthoryc­ja képpel.) 630 Női ékszer a XVII. század elejéről (2 képpel) . . . . . . .­­ . . 619 A tatárjárás Magyarországon. (Egy­korú arab, mongol és khinai for­rások szerint.) I. II. Sámi Lajos 665, 621 Egy diplomata utazása keleten há­romszáz év előtt. Sámi Lajos 697, 710, 721 A müncheni műkiállitásról (3 kép­pel) i. i. 745 Az ifjúsági­­egyesület Pozsonyban. Fulszky Ferencz naplójából . . . 762 Dicső napok. Borostyáni Nándor . 727 II. Mohammed szultán bevonulása Konstantinápolyba képpel) E. K­. 813 6. Hazai táj- és néprajzok, közintézetek, népszokások, műtárgyak. Lotz Károly muzeumi falfestményei (9 képpel.) I —III. . 6, 230, 806 Két kép Vasmegyéből. (2 képpel.) . Augustich Imre 38 Kehida. (Képpel.) Börvös Károly . 85 I­r. Vaskovits János budai vizgyógy­intézete. (Képpel). K 1 275 A Margit-Ilid. (Képpel.I . . 295 A műtörténelmi kiállításról. I—IV. (képpel) .... 326, 313, 361, 377 338 338 130 738 18­31 178 370 826 212 306 194 258 150 511 530 611 626 671 818 498 66 274 402 435 82 116 Lap 111 129 113 177 193 195 211 211 258 261 273 289 305 307 310 321 337 353 362 370 371 385 403 117 133 43­ N 119 isi 183 490 197 505 513 529 515 561 577 609 614 625 611 657 673 689 721 737 710 769 801 117 19 50 54 57 102 122 161 198 210 37

Next

/
Thumbnails
Contents