Vasárnapi Ujság – 1876

9. Tárczaczikkek; napi érdekü közlemények - Kolozsvár és az ápril 22-ki nagy tűzvész S. L. 279. oldal

18. SZÁM. 1876. XXIII. ÉVFOLYAM. VASÁRN­API U­JSÁG. parkozott kertben is talál időtöltésre eszközt és alkalmat mindenki. Van többi közt svéd torna, melynek használata a nyári idény alatt torna­tanitó utasitásai szerint történik. A társasasz­tal, mely csak fűszertelen tápszereket ismer, az olykor előforduló zene- és táncr­estélyek, tom­bola- és egyéb társasjátékok, társas kirándulá­sok a budai hegyekbe, de mindenek felett a jó étvágy, a javuló egészség közben föléledő élet­kedv, az intézetben uralkodó családias szellem, mindezek együttvéve vonzóvá és barátságossá teszik az intézet belső életét. E sorok írója is sok jó órát töltött azon tere­bélyes gesztenyefák alatt, melyek képünk előte­rében láthatók, s melyek az intézet udvara fölött a legtikkasztóbb nyárban is h­űvös sátort képeznek. K. L. Kolozsvár és az ápril 22-ki nagy tűzvész. Maros-Vásárhely, a székely főváros után Kolozsvárt, Erdély fővárosát s az erdélyi ma­gyarság politikai, közművelődési és nemzeti életének központját is gyászos csapás érte az ápril 22-én pusztított nagy tűzvész által. A ko­lozsvári tűzoltók, kik Maros-Vásárhely segedel­mére oly testvéries készséggel siettek, alig pihen­ték ki magukat, midőn saját városuk kebelében h­ívta őket munkára a pusztító elem. Midőn e derék magyar város veszedelme alkalmából, annak látképét közöljük, a követ­kezőket említjük föl rövidre foglalt és vázla­tos czikkünkben. Kolozsvár Erdélynek fő­­s az egész magyar hazának sok tekintetben második városa. A köz­művelődésnek annyi áldást hozó intézetével Bu­dapest után az országnak egyetlen városa sem dicsekhetik, mint Kolozsvár. Ott virágzik hazánk második tudományegyeteme, második nemzeti múzeuma és második nemzeti színháza; ezeken kívül van benne katholikus, református és unitárius főiskola, több állami és magán tanin­tézet, számos közművelődési és jótékony egylet, több nyomda, stb. Kolozsvár, melynek a legutóbbi népszám­lálás szerint 26.000 lakója van, a Ivis-Szamos völgyében fekszik, ott, a­h­ol egykor némelyek szerint Zeugma dák város, a dákok legyőzetése után pedig Claudia római gyarmat állott. A völgyet középmagasságú hegysorok szegélyezik, melyeknek ormait erdőségek, oldalait meg itt­ott szőlőültetvények borítják. Magát a várost köröskörül szép kertek és szőlőhegyek környe­zik, melyeknek üde zöldje körül kellemes nya­ralók s kisebbszerü tanyák mosolyognak le a városra. Nyugot felé a Hója-hegy magasabb­­ csúcsa emelkedik, vele szemben Kolozsmonos­tor terül el, melyet a kertek és házak szakadat­lan sora kapcsol össze Kolozsvárral; kelet felé más helységek látszanak. Kolozsmonostornak nem régen épült szép gazdasági intézete már messziről szemébe tűnik a Szamosvölgy hosz­szában közelgő utazónak. Kolozsvár egészben véve szabályosan épült, csinos város. A belváros négyszöget képez, me­lyet régebben magas, de már omladozó kőfal kerített; a kőfalat és az ódon színezetű bástya­tornyokat újabb időben kevés kivétellel mind lerombolták. Az utóbbiak egyikét, az úgyneve­zett kurta-szappan-utcza végén, tű­zoltó-őrto­ronynyá alakították át, mely azonban a közelebbi nagy tűz alkalmával szintén leégett. Öt régi kapuja, melyek közül ma már egy sincs meg, ugyanannyi külvárosba nyílt. E bástyakapuk s a még itt-ott fenálló tömör és szilárd kőfal ké­pezték az egykori várat, mert az északnyugati hegyfokon emelkedő úgynevezett Fellegvár újabb keletű. A belváros északnyugoti részét Óvárnak nevezik, mert ez a város legrégibb része s haj­dan kiden várkeritéssel volt megerősítve, mely­ből némi falmaradvány ma is látható. A belváros átalában csinos, városias; utczái szélesek és szabályosak. Középpontját a négyszögletű, ter-Yornes Fő - tér képezi, melynek közepén a CTóth iz'lesrölS0^kia eg®szen faragott kövekből 60-as évek elejénHP°Za]lS fötemP1°ma á11' a Knin«l-nv»i «„- "^tt magas tornyával. Köröskörül szép nagy epületek emelik ezek közt a városháza, az ódon Bánffy-ház, gr.Tói Domokos háza, a b. Jósika-ház, stb A város fölött Veres fényképe után készült rajzunk segélyével tarthatunk némi tájékoztató szemlét. E kép a temető magaslatáról van föl­véve. Balfelől mindjárt az óvári r. kath­. templom kis tornya, mellette a piaczi főtemplom látszik hatalmas tornyával, mely az egész város kör­nyékének nagy részéről látható. E főtemplom története változatos; 1404 táján Zsigmond király kezdette építtetni, s a Kolozsvártt született Mátyás király végezteté be. A hitújítás elterje­dése után az egymás után föllépett lutheránus, kálvinista és unitárius protestáns felekezeteké volt, de később visszakerült a r. kath­olikusok kezei közé,a­kiknek Kolozsvártt még négy temp­lomuk van. A piaristák torda-utczai kéttornyú temploma képünkön nem látszik. A főtemplo­mon túl jobbfelé látható első torony az evangé­likusok, a második pedig az unitáriusok templo­mának fekvését jelöli, mely utóbbinak háta mögött terül el az a városrész, mely ápril 22-én majdnem teljesen leégett. A belváros déli részé­ben fekszik egy másik templom, mely képünkön jobbfelől az előtérben látszik: az ev. reformátu­soknak toronytalan, de hatalmas terjedelmű belső-farkas-utczai temploma és főiskolája, me­lyekhez ugyancsak a belső-farkas-utczában a középületek egész sorozata csatlakozik. Ott áll a nemzeti színház, a megyeház, az egyetemi (illetőleg múzeumi) könyvtár, több állami épü­let, azok egyikében az egyetem maga, továbbá a r. kath­olikusok főgymnáziuma és papnövel­déje stb. Végre képünk jobbfelőli szegletében, a toronytalan ref. templomon túl, szintén az ev. ref. hitfelekezetnek úgynevezett külső temploma látható, csinos kétágú tornyával, mely az 50-es évek alatt épült. Megemlítjük még a dohány­gyár és a nagyszerű kétemeletes katonai laktanya épületét, mely utóbbi 1834 óta épült. „Kincses Kolozsvár" — igy nevezték haj­dan e várost — de a sok háború, ostrom, h­ará­csoltatás és adóztatás, s különösen a mult szá­zad első felében gyakran előfordult nagy égések miatt jelentékenyen aláhanyatlott és elszegé­nyedett. Lassanként azonban ismét emelkedni kezdett s kivált 1790 óta egyre gyarapodott és csinosodott és bár hajdani fényét s főleg a „kin­cses" elnevezést újból igénybe vehető jóllétet és gazdagságot nem sikerült egészen visszaszerez­nie, azért az országnak mégis­ első rangú városai közé tartozott minden tekintetben s fölvirágzása előbb-utóbb még nagyobb lendületet vesz vala, ha ebbeli törekvésében a közelebbi nagy tűzvész ismét sok időre vissza nem veti. A tűz a hosszu­szappan-utcza közepe táján egy szabó mühelyé­ből ütött ki ápril 22-én d. u. 16-kor s alig négy óra alatt elpusztította a városnak nemcsak ama hosszúkás négyszög alaku részét, mely a h­id- és magyar-utcza, a Kis-Szamos és a régi kőfal kö­zött ki a Széchenyi-térig elterül, s mely szűk utczáival s közvetlenül egymás mellé épített, nagyobbára zsindelyfedelü apró házaival külön­ben, is valóságos tűzfészek volt; hanem a dü­höngő szél átvitte a tüzet egyfelől bel-magyar­utcza alsó végére is, hol a belváros felé tovább­terjedésének csak a Fröbel-intézet tűzfala vetett véget, másfelől pedig a Széchenyi - térnek északkeleti végén keresztül a hidelvei város­részre csapott át a pusztító elem, hol az új­ ut­czában egy egész utczasort, a külső király-utczá­ban pedig három telket hamvasztott el. A bel­magyar- és h­id-utczák s velők együtt a belváros többi része a legnagyobb veszélyben forgott. A kár és csapás igy is roppant nagy, mert a város­nak az a része pusztult el, a melyben szorgal­mas iparosok laktak, kik fáradhatatlan munká­jok gyümölcseiből tisztességesen éltek ugyan, de házuk, műh­elyek és iparszerszámaik elpusz­tulása által a szó valódi értelmében mindeneket elveszítették. Középületek és intézetek nagyobb kárt nem szenvedtek, kivéve a derék tűzoltó testületet, melynek őrtornya, egész telepe s majd minden szerelvénye a lángok martalékává lett, s az egy­let összes kára körülbelül 20,000 frtra megy. A város maga is 6000 frt kárt szenvedett. Annál nagyobbak, mert alig helyrehozhatók a magá­nosok által szenvedett károk; hivatalos adatok szerint a tűz 88 házas telket pusztított el; a leégett fő- és melléképületek száma jóval többre megy 200-nál, miután egy telken három, sőt négy épület is volt. Az égés által 156 család 606 családtaggal szenvedett kisebb-nagyobb kárt. E kár még nincs felvéve hivatalosan, de bizo­nyára több százezer forintra megy. ,* ' S. L. 279 STROGOFF MIHÁLY UTAZÁSA MOSZKVÁTÓL IRKUTSKIG. VERNE LEGÚJABB MŰVE. TIZEDIK FEJEZET.­­ Az éj a fedélzeten. A fiatal litvánnő nem jött le ebédre s a nap és est hátralevő részében sem hagyta el szobáját. Nyugalomra volt szüksége. Az erőteljes, edzett testalkatú Strogoff Mihály nem érezte a nyugalom szükségét. Nem jött álom szemeire. S azért, míg fiatal úti társ­nője kabinjában pihent, ő a fedélzeten maradt. A hosszantartó északvidéki alkony üde hűssel töltötte el a levegőt, s az utasok nagy része a fedélzeten élvezte azt, a nap tikkasztó hősége után. Mert a magas északon is forrók a nyári napok, habár e forróság csak néhány óráig tart is. A­mint az este előbbre haladt, s élbe­­ ment át, az utasok közül sokan még akkor sem siettek vissza kabinjaikba vagy a közös terembe. Végig nyújtózva a padokon, teljes gyönyörrel szítták magukba a folyó fris levegőjét, melyet a viz folyása s a gőzös gyorsh­aladása folytonos szellőben tartott. Az ég az év e részében, s e magas szélesség alatt, alig sötétül el teljesen az est és a jég között; az éj csak pár óráig tart s a kormányos eleget lát — éj közepén is, — hogy biztosan kikerülhesse a számos hajót és vonta­tót, melyek szembe jőnek vagy a melyeket el kell kerülnie. Holdujság lévén épen, éjjeli 1I és 2 óra kö­zött csakugyan meglehetősen sötét volt az éj. A fedélzeten majd mindenki aludt s az éji csöndet semmi sem zavarta meg, csak a hajókerekek zöreje a mint a vizet csapdosták. Strogoff Mihályt némi bizonytalan s meg­magyarázhatatlan nyugtalanság tartotta ébren. •Jött-ment: először csak az első helyen — a hajó hátulsó részén maradt. Egyszer aztán a gépház közelébe tévedt, s átlépte a helyek közötti korlátot. A hajó­fedélzet első részén találta magát, a­hol a második és harmadik helyi utasok voltak elhelyezve. Itt már nemcsak a padokon aludtak, hanem a podgyászokon, a csomagokon, sőt a fedélzet puszta deszkáin is. Csak a negyedes öv­matró­zok voltak ébren a hajó orrán levő magaslaton. Két lámpa, egyik zöld, a másik vörös, a közép és az előárboczon függve, hintett némi rézsútos világot a hajó fedélzetére. Jól kellett vigyázni, hogy a fedélzeten jár­káló a szétszórva heverő alvók közül valame­lyikbe bele ne botoljék. A­kik a csupasz fedél­zeten aludtak, többnyire muzsikok voltak, a­kik meg vannak szokva a kemény fekhelyhez s a kiknek a sima padló nagyon jó ágy. De azt nem köszönte volna meg egyik se, ha az ember rá talált volna lépni a­ csizmája sarkával s egy akaratlan rúgással költötte volna fel álmából. Strogoff Mihály vigyázott hát, hogy senkit fel ne költsön. A­mint igy, lassan, a hajó eleje felé lépdelt, egyéb czélja nem volt, mint ez éjt séta által is ölni az időt s elverni az álmot, ha meg akarná kerülni. Igy lassanként egészen a hajó elejére érke­zett s épen a felső fedélzetre vezető lépcsőre tette lábát, a mint beszédet hallott közelében. Megállott. A hangok egy kendőkbe és takarókba burkolt utas­csoportból látszottak jőni,de melyet a sötétség miatt kivenni nem lehetett. Csak ha — a­mi olykor megtörtént — a hajó kéményéből a kigomolygó sűrű füst nyomában a láng is kicsapott s vörös világával egy pillanatra földe­ritette a hajón uralkodó setétet: lehetett volna valaminek körvonalait tisztábban megkülönböző

Next