Vasárnapi Ujság – 1879

A „Vasárnapi Újság" 1879. évi folyamának tartalma. a) Képek és rajzok jegyzéke. I. Arczképek. a) Hazaiak. Szám 1 1 2 2 5 5 Soldosné Lujza Frankenburg Adolf Jánosi Ferencz Joachim József ... S­auer János Rómer András Zsedényi Ede 8 Vahot Imre 9 III. Thurzó György és neje Fugger Anna (Holbein rajza után) ... 10 A «Vasárnapi Újság» munkatársai (56 arczkép) : Arany János. Tompa Mihály. Szász Károly. Jókai Mór. Heckenast Gusz­táv. Pákh Albert. Gyulai Pál. Ipolyi Arnold. Szemere Miklós. Pálffy Al­bert. Szilágyi Sándor. Bérczy Ká­roly. Szabó Károly. Brassai Sámuel. Vajda János. Rómer Flóris. Salamon Ferencz. Agai Adolf. Zilahy Károly. Vámbéry Ármin. P. Szathmáry Ká­roly. Th­aly Kálmán. Idősb Szinnyei József. Győry Vilmos. Pauler Gyula. Szilágyi István. Baksay Sándor. Dal­mady Győző. Tolnai Lajos. Szász Béla. Hermán Ottó. Takács Lajos. Vida József. Kenessey Albert. Dö­m­ötör János. Nagy Iván. Deák Far­kas. Keleti Gusztáv. Beöthy Zsolt. Sámi Lajos. Eötvös Lajos. Eötvös Károly. Kazár Emil. Tors Kálmán. Fejes István. Réth­i Lajos. Könyves Tóth Kálmán. Varga János. Illyés Hm. Baráth Ferencz. Ballagi Ala­György Endre. Hoitsy Pál. Erődi Béla. Dapsy László. György Aladár 11 d. Szathmáry Király Pál 15 I. Ferencz József király 16 Erzsébet királyné 16 A királyi család (38 arczkép) .17 (38 arczkép) Veress­­Sándor Gróf Zichy Jenő Dr. Wenzel Gusztáv Návay Tamás Weninger Vincze ... Pázmándi Horvát Endre Mikes Kelemen. (1711.) Báró Wenckheim Béla Somhegyi Ferencz Gr. Károlyi Alajos Gr. Széchenyi Imre ... Dr. Machik Béla ... Felsőbüki id. Nagy Sándo­r Margó Tivadar Rajnsz Pál Gr. Erdődy János Id. gr. Bethlen János ... Báró Orczy Béla Ivállay Béni ... Dobos János Lauka Gusztáv Báró Mednyánszky László Bónis Sámuel Toldy István Ybl Miklós Rupp Jakab b) Külföldiek: Klninddin pasa Es..art ro h­erczeg Grévy Im­au Viktor Emánuel Butler I). Ede Edison Gróf Taafffy Eduárd Az uj franczia miniszterek : Le Royer Gresley Cochery I. epére Jauréguiberry Julis Ferry - Cset­evája, a zulu-kafferek királya Roon tábornagy Kaufmann tábornok, Turkesztán iányzója Woestyne Iván, a «New-York-Herald» levelezője 10 Rosgonoff tábornok, a kabuli orosz kül­döttség vezetője I. Sándor bolgár fejedelem Auguszta német császárné 50 év előtt Vilmos német császár « « «­­ Jakub khán - Iszmail pasa, egyiptomi alkirály Kapcs­­on Jenő herc­eg Aleko fi­­a, kelet-rum­éliai kormányzó * I. Tevfik, Egyiptom új alkirálya Szám Eugénia császárné 30 Chelmsford lord 32 I. Obrenovics Milos szerb fejedelem. (Egykorú kép után) 33 Mária­ Krisztina főherczegnő 34 A szegediek javára tartott párisi ünne­pély rendezői. (10 arczkép): Gouzien Armand. Gille Fülöp. Mas­senet Gyula. Magnard Ferencz. Garnier Károly. Peri­vier Antonin. Saint-Saens Kamill. De Roys gróf. Mortier Arnold. Delibes Leo ... 34 Az új osztrák minisztérium tagjai. (4 arczkép): Gróf Falkenhayn Gyula közleke­dési miniszter 35 Dr. Prazsák Alajos tárcza nélküli miniszter 35 Báró Korb-Weidenheim kereskedel­mi miniszter 35 Stremayr Károly igazságügy- és kultusz­miniszter 35 Franczia vendégeink : Laurençon 35 Rops 35­­.Serpa Pinto, afrikai utazó 36 Báró Haymerle Henrik 37 Mendelssohn Mózes 37 Cavagnari Lajos őrnagy, a kabuli britt követ 38 Bismark herczeg 39 Krasevszki József 40 Wilt Mária 41 Nordenskjöld Erik 43 Sir Rowland Hill 44 Az uj bibornokok (10 arczkép) : Pie. — Dr. Haynald Lajos. — Zig­liara. — Dr. Newman. — Dos Santos Silva. — Desprez.— Für­stenberg. — Dr. Hergenröther. — Pecci József. — Alimonda 48 Abd-El-Kader 48 Patti Adelina 52 II. Műtárgyak. Az oroszlán márka. (Chamisso költe­ményéhez) 1 «Lehel kürtje» 3 «Lehel kürtje» kiterjesztve. (Rajzolta Gyárfás Jenő) 3 Hunyadi János Nándorfehérvárnál. (Dőre rajza) 11 A száműzött parkja. (A nemzeti mú­zeumban levő festménye után rajzolta Keleti Gusztáv) 11 V. László magyar király leánykérő kö­vetsége VII. Károly franczia király udvarában. (Brozik festménye után) 1­1 Báthory István emlékérme a nemzeti múzeumban ... 11 Ablakfestmény a bécsi fogadalmi tem­plomban. (Szt-István elfogadja a ko­ronát) 17 Eötvös szobra. Huszár Adolftól. (Fára rajzolta f­oross Gyula) 21 A székes­fehérvári csata. ( Magyar törté­nelmi emlék Insbruckban) 22 Köszönet Francziaországnak (Zichy Mi­hály rajza a szegediek javára rende­zett párisi ünnepély programm­lap­ján) „ 25 Boh­ócz és gyermeke 28 Az elhagyottak. (Bruck L. festménye) 31 II. Lajos király vaspánczélja 35 «Az árviz». (Portneis J. térképe, me­lyet a brüsszeli szegedi segély­alap javára ajánlott) 35 Az ujonczok. (Munkácsi­ Mihály fest­ménye után) .­. 41 Az imádkozó hölgy. (Kaulbach F. A. rajza) .. 41 Salamon bölcsesége. (Knaus Lajos fest­ménye után) 44 Névnapi köszöntő. (Knaus Lajos képe) 44 Katholikus Ferdinánd és Izabella sírja Granadában. (Dorérajza) 44 Az első látogatók. (Munkácsy festménye után) 47 A vén hegedűs. ( Paczka Ferencz fest­ménye után) 48 Dagasztó menyecske. (Saját festménye után fára rajzolta Aggházy Gyula) ... 49 A füzek alatt. (Saját festménye után fára rajzolta Feszty Árpád) 49 A kivándorló. (Bruck Lajos festménye után) 50 Zörgető a Mossen-Sorell palota romjain 50 Milton Karácsonyi hymnusához (5 kép) 51 Szilveszteri mesélő. (Xobetli spanyol festőtől) 52 III. Táj- és úti képek, épületrajzok. Hazaiak. 12 12 12 12 14 14 14 14 14 15 19 29 20 25 25 26 29 29 29 29 Az ó­ gyallai csillagvizsgáló intézet Szigligeti szülőháza Nagy-Váradon ... A budavári Mátyás-templom : A budavári Mátyás-templom, a milyen volt Mátyás idejében ... Nagyboldogasszony templomának alakja az 1493. évben. (A nürn­bergi krónikából.) A budavári Mátyás-templom 1725— 1841 A budavári Mátyás-templom fő­homlokzata 1841—1873 A budavári Mátyás-templom, a­milyen lesz Szeged a katasztrófa előtt: A belvárosi egyház és Rozália-ká­polna Vasúti híd Főreáltanoda A belváros (madártávlatból) Kereskedelmi és iparbank Kárász-utcza Széchenyi-tér Kereszt-utcza Dugonics-sétány Szombathelyi színház Székesfehérvári színház Székesfehérvári főpiacz Székesfehérvári püspöki lak Pázmándi plébánia-lak, a­hol Horváth Endre lakott és meghalt Horváth Endre sírja a pázmándi teme­tőben Az Eötvös-emlék Ercsiben Balaton-Füred: Balaton-Füred Balaton-Füred a 20-as években ... Az első fürdőház Balaton-Füreden Gr. Festetich György fregattája a Balatonon e század elején Részlet a fenyvesből 31 A felkai tó a Kárpátokban 32 Deák Ferencz szobra Zala-Egerszeg fő­terén 37 A lébenyi templom: A lébenyi templom homlokzata a restaurálás előtt 37 A léb­enyi templom alaprajza 37 A lébenyi templom portálója 37 A lébenyi templom a restaurálás előtt A lébenyi templom a restaurálás után Országos vinczellér- és pinczemester­iskola Budán Budapest-ferenczvárosi templom Leányfalva. (Feszty Árpád rajza.) Leányfalvi karczolatok. (9 kép.) Feszty Árpád tollrajza Gróf Andrássy Gyula vadászlaka Tisza-Dobon 48 Budapesti dalműszinház 51 Budai várkerti épületek 51 Gödöllő. (Keleti Gusztáv rajza) 52 Részlet a gödöllői alsó parkból. (Keleti Gusztáv rajza) .­. 52 b) Külföldiek. Sziklás vidék a Spitzberg-szigeteken ... •Képek Ch­inából: Gyógyszerészek utczája Kantonban A földművelés temploma Pekingben. A mandsu városrész egyik ka­puja Pekingben «A jövő élet útja». (Szobor-csopor­tozat.) . Confu­cius temploma Pekingben ... Imádkozó chinai bonz •Badha-templom a turáni márványhe­gyekben Kochinchinában ... Belem tornya, Lissabon mellett A világ legnagyobb boltíves hídja ...­­A Tonga-szigetekről: Tubau György, tongai király. Wel­lington, Uga Dávid fia, Vavao kormányzója. Uga Dávid, Tubau fia és örököse. Fazita, Uga neje, Tongai asszony. Tongai leány. Ó-kori kőemlék Tonga szigetén. Tonga iskola A lureyi barlang Észak-Amerikában. Az előcsarnok A nagy terem A Czarevecz (fellegvár) Tirnovában ... A bécsi fogadalmi templom Shakespeare emlékszínház Stratford-on-Avonban . Szám (óriási híd New-York és Brooklyn kö­zött 22 Kairó, Egy­iptom fővárosa 26 III. Napoleon sírkápolnája Chislehurst­ben 30 •Egyiptomból: Karnaki romok 32 Ramszesz kétpalotája 32 Medines­abui romok 32 Gastein 34 A Place Royale­s a flandriai grófok palotája Brüsszelben 35 Philippopol, Kelet-Rumélia fővárosa... 36 Forum Romanum 38 Kabul, Afghanisztán fővárosa 39 A france-folyón Dinan mellett épült viadukt-híd áttolása, a ch­erbourg­bresti vaspályán 42 Murcia városa 45 Az északi sarkvidékről 46 Oszmán, az első török szultán sírja Brusszában 47 Képek Pitcairn szigetéről. (Képcsopor­tozat.) 49 Spanyolországból : Szent-Mih­ály tem­ploma Zaragozában 50 IV.Természettudomány,ipar, gazdaság A nagy reflektor O-Gyallán 1 Tájkép a holdból 2 A hold kettős krátere 1830-ban, 1857-ben : 2 Autografikus távíró 3 Kókuszt áruló leány. (Autografikus táv­ . irón küldött rajz.) 3 Uj villamos lámpák. (1., 2., 3. ábra. Villamos lámpák.) 7 Milyennek látszik földünk a csillagok­ról . A Holdról. A Merkúrról. A Vé­nusról. A Marsról. A Jupiterről. A Sa­turnusról 8 Sokszoros napudvar 9 Teleskóp-halak 20 A Vénus főnegyedei 1879-ben ... 22 Az Írógép. (4 ábra.) 29 Sphymograph (érverés-iró) 31 Audiométer ... 31 Phonomotor 31 Astralagus Baeticus L. — «Svéd kávé» 42 Lupinus angustifolius L. — «Gyöngyösi kávé» 42 Lélekző készülékek. (4 ábra.) 49 V. Népviselet, genre-képek. Orosz karácsony. (1. Orosz falu. 2. Orosz templom belseje. 3. Menyasszony­választás. 4. A kézfogó. 5. A meny­asszony átöltöztetése. 6. A szülők látogatása.­ 1 Dél-albániai nő 1 A jégen 2 »Chang-Yu-Ling, a chinai óriás »Chinából: Jegyesek 4 Bolgárországból: Török medslisz (gyűlés) Deli-Or­manban 5 Böjük-csengeri viselet 5 A dervis-jováni kútnál... ... 5 Perviselet Bajramdere és Köprü­kösben 5 Török adószedés Rak­oviczán 5 Hassan Demir Baba Pelliiván te­kéje ... 19 Cziveni Györgye vendéglője Eszki-Dsumában 19 Lázbeteg utazó 19 Medvevadászat Oroszországban 5 •Zulu-kafTevék táncza 8 Világkisebb nő a világon. Zarati Lucia, a mexikói törpe leány 23 Képek Madridból. Bikaviadal 49 Lovas alguazilok 50 Czim­ertartók 50 Exhivatalnok 50 Városi rendőr 50 Boldog gyermekek (2 kép.) : A kastély­ban. — A kunyhóban 51 V VI. Időszerű illusztrácziók. A 32-ik (Este-)ezred ünnepélyes fogad­tatása Bécsben 3 •A zuluk h­arczra-ké­zen 9 Adószedés Boszniában 9 .Az afghán küldöttség Kaufmann tábor­noknál Taskendben 10 kor­ 18 19 20 22 23 25 27 28 28 29 31 31 32 36 37 38 38 40 41 42 45 47 48 50 51 52 42 6

Next

/
Thumbnails
Contents