Vasárnapi Ujság – 1880

Tartalom

A hivatalos vizsgálók gőzöse a lúd rom­jaihoz érkezik a szerencsétlenség éj­jelén.. ... 2 Búvárok munkálkodása a leszakadt hidnál . .. ... 3 «A czár szik­é elé!»(Szent-pétervári kép) •"­ Az első ellenzéki padok az angol alsóház­ban. (S­yllie képe után) 7 A nagykőrösi ásatások. (Biczó Géza rajzai.) Ásatási jelenet a Tetétlenen _ 7 Árpád halma a tetétleni pusztán (Pen­gyom) ........... 7 Az angol királynő a parlament megnyitására megy . . 8 A nihilisták Szt-Pétervártt: Nihilista foglyok börtönbe szállítása 9 Egy nihilista nyomda fölfedezése 9 A testőrtanya (a téli palotában) a febr. 17-ki robbanás után 10 Az első találkozás a szt-gotth­árdi alagútban 1880. febr. 29-én .... 1­2 A szent-pétervári robbanás ... 13 A szent tűz ünnepe a szent sír templomában, Jeruzsálemben . ... 13 Mladeczky. ... ... ... ... . 13 Hartmann ... . .. 14 Rudolf trónörökös és Stefánia herczegnő ta­lálkozása Laekenben ... ... ... . 10 Albán fölkelők gyűlése Prizrendben 1 t1 Gladstone Midlothianban ... .. 17 Hartington Blackburnban ... __ ... 17 Gladstone megtámadja Disraeli első költség­vetését a parlamentben 1852-b­en 19 A kolozsvári jótékony bazárból, 8 alak (Ve­­ress F. fényképei után rajz. Gyulay L.) 20 A tavaszi ünnepély a gróf Károlyi-palotában. (Szemlér­ Mihály rajza) 20 A magyar tudományos akadémia alapítása. (1825. nov. 3.) . . .. 21 Blondin mutatványai ... ... ... ... 22 Urnapi körmenet Bécsben .... 22 A Széchenyi szobor leleplezési ünnepélye 1880. május 23-án. (Bauscher Lajos rajza után) . ... .... 23 Az aradi vár foglyai 1852-ben. Egykorú fest­mény után. (Két kép) . 24 Bradlaugh esete az angol parlamentben . Brandlaugh az alsóház korláta előtt. A fogoly és porkolábja. Gösset, a ház rendőre, az elnök intésére elfogja Bradlaughot 28 Zmertych Iván 28 A párisi ünnepélyességekből: A köztársaság tere . . 30 A zászlókiosztás ünnepe a Longchamps-té­ren Párisban .. ... 31 Dr. Tanner, a lüres böjtölő 32 Angolok ütközése az afghánokkal 33 Eugenia császárné látogatása Szt-Ilona szi­getén : Kiszállás a szigetre. Eugenia I. Napoleon sírján­ál 31 Dr. Carver, a híres czéllövő . .. 35 Miridita főnökök ........ 38 A krakaz­ok bandériuma a király kocsija körül .19 Az európai hatalmak Hottája Gravotában ... 40 A király fogadtatása Pécsett . 41 Albánok Skatárinál átmennek a Bojanán Dulcigno elfoglalására ..... 41 A király útja Galicziában. Krakkói ünne­pélyek ......... 42 Küzdelem a határért . ...... . 42 Albán erődítések a hegyek közt . 43 XI. Lajos meglátogatja Bellus püspököt a börtönben . ... .. ... ... 43 A «Th­eátre Francis» tagjai otthon. Arcz­képek a «Theátre Franvais» zöld termé­ben készített vázlat után . ... ... Ili A lissaboui Szent-Miklós egyház romjai az 1755-iki katasztrófa után .... 46 Areqnipa pusztulása az 1868. aug. 13-ki perui földrengéskor 4« Zágrábi képek: A székesegyház belseje a földrengés után ( Krapek fényképe után rajzolta Dörre Tivadar) ... _ ... 18 A Baudry D'Assou-féle botrány a franczia képviselőházban. Megragadják a katonák _ _. ... 40 Kihurczolják a teremből... . . 48 A márcziusi rendeletek végrehajtása Pá­risban . A dominikánus zárda ajtajának betörése 48 A rendelet felolvasása a dominikánusok előtt . 48 Zágrábi kének: Sírbolt a székesegyházban a földrengés után.­­ Daszii fényképe után rajzolta Dörre Tivadar­­t­s Az albán partokról. Portyázás a tengeren Vit Mise a szabad ég alatt a zágrábi Jelasics­téren, 1880. nov. 19-én 1. A földrengés pusztítása Zágrábban. 1. Kata­lin templom. 2. A székesegyház sírboltja. 3. A főhadparancsnokság épületének tor­nya. 4., 5. Magánházak, 1l. Ferencziek temploma. 7. A kereskedelmi bank épü­lete. 8. Besig-kávéház, a Jelasics-téren. 11. Keglevich-ház az Ik­eán . 49 Elitélt nihilisták : Nathanson Olga, Urjasz­nova Mária. Eigner Eugenia, Ivanova Zsófia, Dr. Weimar, Popov Mihály, Sir­jájev István, Krjátkovszkij Sándor . 19 Életmentők működése az ang.tengerparton. Kötéldobás ... VII. Vegyes tárgyúak, illusztrácziók elbeszélésekhez. Szám Az első magyar újság első oldala . . . 2 Ujabb régészeti leletek hazánkban: A ravazdi leletből. Római fogadalmi kéz (a zsénai le­letből). A kis­kunhalasi leletből ... 9 16-ik századbeli magyar ágyú ... 15 A szegedi árvizkönyv czimképe. ( Keleti Gusztáv rajza) . .. .. ... 17 Kossuth kézirata. Egy kiadatlan leveléből 18 Széchenyi kézirata . . .. . 21 Széchenyi eml­ékérem 22 Petőfi religniák : Petőfi Zoltán egy napos korában. Raj­zolta apja deczember 16-án 1848 26 A csonka torony N­agy-Szalontán 26 Dalaim. Petőfi kézirata 26 A Balkán félsziget keresztyén államainak czimerei . ... ... 38 Petőfi ifjúkori kézirata. (Bucsu) 13 A geasház (52 kép). 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13,­­ 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 10, 12, 1-­ 45, 16, 17, 48, 49, 50,­51, 52. Karácsony ünnepére (Gyulii László rajza) . 52 A gyermek álma (karácsonyi kép) 52 VIII. Térképek. A téli palota és melléképületei 10 A téli palota első emelete . 10 Branyiszkói csatatér .. . 12 Fejéregyháza, Érdy felvétele szerint 25 Zágráb vidékének térképe, a földrepedések és iszapkilövelések helyének megjelölésével 17 A peredi ütközet térképe 51 A váczi csata térképe .. .. 51 A debreczeni csata térképe . . 52 H­.álll 1­ 1. Elmélkedések, értekezések, fejtege­tések. Lap Évad­ivad-humbug. Emlékirat Szarvas Gá­bornak. Baksay Sárasoz ... .. ... 10. Anno 1848. 1860 és — jelenleg. Vajda János A madarak védelme. V. S. . ...... A golyó történetéből. Dr. Farkas László . Jelenről és jövőről. (Kortörténelmi elmélke­dés.) Vajda János ... ... ... N­emzetiségi szívósság a románoknál A parazita és a golyó. Dr. Farkas László ... Kossuth a népies irodalomról Krisztus a betegek közt (képpel) . Az idő arszlánjai. Vajda János : Szótáraim és a Nyelvőr. Ballagi Mór A hóhér kötele. A győri eset alkalmából. T.D. 270 A «vörös kereszt». Dr. Farkas László . ... 499 Petőfi Sándor kiadatlan arczképe. (Petőfi S. arczképével) ... A halmok. V. S. . ... ... Nemzeti ünnepek. Vajda János . A holttest elégetése. K. T. K. ... ... Porond királyok. (Dr. Carver előadásai al­kalmából.) Vajda János Napoleon emléke (7 képpel). Vajda János . Az életkor tartama. A­. T. K. Elveszett kéziratok 2. Elbeszélések, genreképek. A két ördög vára. Történeti beszély. Eötvö Károly 6,18,34,51,67,83,99, 111, 131, 116, 165 A gőzház. Verne Gyula regénye, francziából Szász Károly. (52 képpel) 7, 23, 39,55, 70, 102, 135, 151, 167, 182, 202, 223, 2­39, 255, 271, 286, 303, 319, 339, 355, 371,386, 418, 419, 434, 451, 466, 482, 515, 547, 563, 579, 595 610, 626, 643, 659, 675, 691, 723, 738, 755, 771, 787 , 802,819,834. Zsiga bácsi. Rajz. Hentaller Edu­tt Kolozsvári élet e század elején. Déryné nap­lójából --- 382, 399, 414 Jobb kezem. Elbeszélés: Baksay Sándor 431, 446, 463, 478, 511, 527, 542, 558, 574 A havasok királya. (Janka arczképével.) Réthi Lajos : A Cole kapitány utasa. Elbeszélés a tenge­rész életből Payn Jakab után angolból Csurgó .... ... Károly. (Rajz.) KR.) Mivel édesgetik Bogba a legyeket. Rajz. Petelei István . .. 623 Az utolsó pandurh­adnagy. Rajz, a régi jó vi­lágból. Törs Kálmán A Madonna-kép. Epizód Budavár 1849-diki ostromából. 1­. Szath­máry Károly 655, 670. Műutazás Erdélyben 1825-ben. Déryné nap­lója H-ik kötetéből . 702,718,734, A sutulán (képpel). Kiséri A kereszt. I. A fehér kereszt. II. A fekete ke­reszt. Vl­. .­­ 766, 782, 799, 818 Oroszlán-vadászat. (Humbug nélkül.) Vajda János . ...... 786 Éjben, viharban. Beszély. F­őtvös KárolyHSl, 850 Az alku (képpel.) Kiséri 834 3. Költemények. Albert Iván. Ott ültem . H.2 Arany János. Éjféli párbaj. (Ballada) 198 — Tengerihántás ... . . 218 Bánfalvy Lajos. Szabadban 2016 Bartók Lajos. Kárpáti emlékek. I—VI. 51, 146 — Bucsu a Kárpátoktól ... ... 254 Ifj. K­edeházi János. Anakreon dalaiból . 167 l'Benedek Alad­ár. Német költőkből: I. Veréb és verébné. (Mayer K.-tól). II. Mementó mori. i Scherer G.) III. Minden csak le­hellet ' Bitekért Fr.­ IV. Kitti,­­Heine) 398 — Késő őszszel . ... 738 — A kakukkóra .. . . 830 162 5. Történelem, régészet és rokontárgyak. Lap Bessenyey Ferencz. A fecskékről . 799 Holtját­ Emil. Imádságom ... ... ... . 318 Böhm Sándor. Longfellek­«Arany legendájáé­ból ... . . ... 350 Csengeti János. Cattulusból: Csókrablás. Le­mondás ... 298 — Remény nélkül . ... . ... . 298 — Dal a madárról . 298 -Szülőföldemen .... 114 — Emlékek. I—VI. . ... .. 766 Csiky Gergely­. Nefelejts ... 410 u­tdmady Gijőző. Gyermek sirja... 82 Édes Albert. Uj évkor ... ... .. . 6 F­perjesi Béla. Anonymus ... .. 178 F.rődi Béla. Angela. (Albán ballada) . 654 Fábián Géza. Temetőben 162 Fejes István. Oh madarak . . .. 266 — Fecskéimhez. ... ... . . 750 Gáspár Imre.Potoczka sirja (Miczki beicsköl­teménye) . .. ... --- 76 Góbi Imre. Idegen vagyok. 651 Győry Vilmos. A halász. Svédből.­­ Beskow költeménye) —­­G­y­ulai Pál. Falun . Illyés Bálint. Téli kép a pusztán . Im­zédi László. Sem­miért! (Németből, képpel) — Az utolsó ut. (Gróf Wickeriburg Albert költeménye. (képpel.) . ... ... ... 114 — Tanács . ... ... ... 367 Inthl­i Gyula. Jöjj, óh nézd . 146 Jánosi Gusztáv. A természet. (Hugo Viktor költeményei Ima mindenkiért (Huga Viktortól) ... ... Kubtlebo Gyula. Látogatás Karola. A mélykúti kápolnánál ... ... — A köd. (Lenatt után). ... Kemenczky Kálmán. A faluból. I—III. . Komócsy József. Honvédek csatadala Kompolthy Tivadar. Távol nyugatról Körmendi Peti. Visszavonulás . IMIJIJ Sáiutor. Halottak napján.­­ film utáni Majláth Béla. A mi karácsonyfánk Márkus Miklós. A Phoenix meséje Prolog a szombathelyi szinház meg­nyitására Mezey József. Ragad a folyó Mindszenti. Nyiit levél, K­ecsky Bandihoz . Pados János. Ural vidékéről — Szilveszter éj. (Olmü­tz 1851.) ... I­.t. Kálmán. Midőn az est harangdúsan meg­kondul — ..... . ... — A bástyafokon — Jer, porlepett könyv ! Pásztói. Vadászt­űznél Petőfi Sándor kiadatlan költeményeiből: ' Czim nélküli költemény V. Ferdinándhoz Kurattyó — — Drámai töredék. . . Erdőd, május 17. 1847..­­ .. Bucsu -- — — Galga partihoz Örök bn ... - --- --­Zivatar . ... I­jság. ... Változás Csal - • Vendég . ...... Elégia Epigrammok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Az őrágyhoz — Bosszú . — — — — Elválás ... . — -— Álom - —­­Petőfi Sándor. Szerelem vándorai (képpel l 80c /'. /'. Az agg őrmester. Beranger költe­ménye -- — —­­­Bericz­ky Gyula. Szivem . -- --­— Mulandóság . Herorrista. Katona-élet (8 képpel.)... Sipos Soma. Búcsúztató — Boldog az . . ... — Soiu­i Sándor. A feledéshez . Szabadot lámn«. Bizon. bizon ide s tova . I.ap Szabó Játuis. A nagymama fix Szalay Sáiulor. A bölcsek már rég megírták 172 Szá­z Béla. A huszonötödik unoka. (Édes anyánknak.) . ... .. . 218 Szász Gerő. Tavaszi nap 823 Szász Károly. Ünnepi óda a budapesti királyi magyar tudomány-egyetem újjáalakításá­nak századik évfordulója alkalmára .315 — Az anya keserve,­­ Haetzoldt J. utáni . 644 — Oda a Bem-szobor leleplezése ünnepére 687 — A gyermek álma ... 857 Szemere Miklós. A szerelmes bölcshez 234 Vajda János. Húsz év mulva. (Gina emlék­könyvébe) .... .49 — A városligetben 131 — Rozamunda. I. II. 679 Varglui Gyula. Egy év után 622 Vénus János. Közelebben 675 Vészi József. A bajadér 542 Duseb­ek Ferenc.', (arczképpel). Törs Kálmán Mentovich Ferencz (arczképpel) —á—rs . Petőfi egy ismeretlen eredeti arczképe. — rs. Verhovay Gyula (arczképpel) ... Favre Gyula (arczképpel! —rs. . . ... Szily K­­.Imán (arczképpel­ —á—r— Freycinet, a franczia kormány elnöke (arcz­képpel) . . Csepreghy Ferencz (arczképpel) K. P­app Miklós (arczképpel) Két nevezetes pénzintézet és kormányzóik (Feszt Imre és Pallavicini Ede őrgróf arcz­képével). ... _ ... Gróf Pejacsevich László, horvát b­án (arcz­képpel). P. Gtr. . ... Országgyűlési képek. (Simonyi Ernő, Paczo­lay János, Horváth Lajos, Harkányi Fri­gyes, Hodos­sy Imre, Hoffm­ann Pál arcz­képével) Nagyné­ Benza Ida (arczképpel). Szigeti József (arczképpel) —rs. . A trónörökös jegyese. (Stefánia belga királyi herczegnő arcz­képpével) Stefánia hercz­egnő (arczképpel) Iáidor­ Margit olasz királyné (arczképpel) Országgyűlési képek. (Ivánka Imre, Péchy Ta­más, Teleszky István, Grünwald Béla, Németh Albert, Gulner Gyula arczképével) Kossuth Lajos és családja. (Kossuth L­ajos , Kossuth neje ; Meszlényiné, Kossuth Zsu­zsanna; Ruttkayné, Kossuth Lujza ; Kos­suth Ferencz; ifj. Kossuth Lajos; Kossuth édes­anyja; Ihász Dániel arczképjévell Ordódy Pál (arczképpel) Petőfi István (arczképpel) Gróf Széchenyi István (két arczképpel és egy képpel) — á—r— _. _ ... Gróf Széchenyi István neje (arczképpel) . Engel József (arczképpel) Pázmány Péter (arczképpel). F. V. . Az uj angol kormány (arczképcsoportozattal). György Endre... . .. Gróf Zich­y-Ferraris Viktor (arczképpel) . Két Széchenyi. (Gróf Széchenyi Béla és gróf Széchenyi Ödön arczképével) —­r.. . Lóczy Lajos (arczképpel). Herm­in Otto : Az orosz czárné (arczképpel) Somogyi Károly (arczképpel) P. A. . Orlav Soma (arczképpel) .. . ... Löw Tóbiás (arczképpel) Puskin Sándor (arczképpel) . Benczúr Gyula (arczképpel). Szécsay Károly 429 A görög király. (I. György arczképévell . 437 Camoens és Vasco de Gama (két arczképpel) —á—r— .445 Csengery Antal (arczképpel). Szász Károly 461 Dlugoss János, lengyel történetíró (arczkép­pel). Tha­brezy 469 Belgium királyai. (I. és II. Lipót és Mária Henriette arczképévell . . ._ 510 l.ap Wágner Sándor (arczképpel) Széch­y Károly 525 Weis­, Bernát Ferencz (arczképpel). —a—r— 533 Bib Doda, a miridita fejedelem, (arczképpel) —rs. ... .542 Az uj afgh in emir. (Abdurrahman emir arcz­képével , és 2 képpel) Ole Bull (arczképpel), Márkus István (arczképpel) Éjszak-Amerika elnökjelöltjei.­­ Hancock és Garfield arczképével). —rs. 591­ Str­itford Redeliffe lord (arczképpel) 593 Virág Benedek (arczképpel és két képpel) -á—r— ... _ 605 A Trangous te­tvérek. (Trangous Lajos és Tramgous József arczképével). Könyves Tóth Kálmán 613 Mihályi Károly (arczképpel). —a—r— 621 Zlinsz­ky Imre (arczképpel). d­­y 622 Az államtitkárok. (Madarassy Pál,Hieronymi Károly, Tanárky Gedeon, b. Fejérváry Géza tábornok, Prónay József, Matlekovics Sándor arczképeivel). Janik János (arczképpel). Majláth I­éla Fabiny Teofil (arczképpel) (gróf Mikes János (arczképpel) Bem apóról. (Bem tábornok 1831-iki arcz­képével és B­obrával). Törs Kálmán Böhm Pál (arczképpel). Kazár Emil Offenbach (arczképpel). Barthelémy Saint-Hilaire (arczképpel) Tarczy Lajos (arczképpel). —á—r — Köszeghy Károly (arczképpel) is. . Torma Károly (arczképpel). S. F.: Pestalozzi a gyermekek közt (képpel) Szerb iró Petőfiről Ujfalvy Károly és neje Bourdon Mária (két arczképpel). Dr. Erödi Béla . ... 829 Gr. Széchenyi István ifjúkori arczképe (arcz­képpel) —Q -1- 819 Az első magyar újság (facsimilével) A hírlapok keletkezéséről. Szinnyey József Az albingensesek elleni háborúból (képpel) Magyar Hírmondó. Szinnyey József 57. Őrült Johanna (képpel) _ ... Kisfaludy Károly levele Szemere Pálhoz. Dr. Göőz József _ . ..... A magyar hírlapirodalom 1880. dr. Szinnyey József Egy régi magyar nyomtatvány. (A kopasz­ságnak dicséreti) 106. Ujabb régészeti leletek K­az­ánkb­an (7 kép­pel I. 271. L. Két szemtanú a branyiszkói csatáról. I. A február 2-ki éjszaka Iglón 1849-ben. Treskó János, a IX. lovas-üteg pa­rancsnoka. II. A branyiszkói csata. Székely József Apróságok Vörösmartyról. Stotlm József Az első burgonyák (képpel) Uj adalékok a branyiszkói csatáról (térkép­pel). I. Erdősi Imre, Guyon dandárának tábori papja. II. F.K. lőcsei polgár, s volt 33-ik zászlóalj­be­li honvéd. III. Székely­ József. IV. Treskó János ... Visszaemlékezések a szabadságharczra. Me­zei József jegyzeteiből összeállította Bö­dön J. 198, 218, 231, 251, 267, 287, 298. , 318, 350. A mérgek a régieknél. Dr. Sziny Ármin Egy kis irodalmi nyegleség a század elejé­ről. 1­. Szathmáry Károly: Az 1847-ki országgyűlés főbb alakjai. Pul­szky Ferencz I. II. ... Garay János egy ifjúkoru levele. Kenézi/ Csatár .. . - , , lj­.— Kossuth • Iratai, az­ emigráczióból Kossuth könyvéből Értekezés III. Napo­­leon császárral .... A budapesti tudomány-egyetem évszázados ünnepélye. Th. L. . .. - --22 41 54 8 118 134 147 185 199 205 208 115 450 469 470 566 578 658 674 855 178 483 530 582 642 646 690 b) Szöveg: 670 431 66 42 19S 880 ,1 2 SM 584 254 642 60 386 TIS 858 82 562 ,94 207 574 574 67 526 782 18 511 558 590 606 614 709 709 709 709 709 709 71® 710 71­1 710 741 741 741 7*1 4. Élet- és jellemrajzok. .. 129 145 169 178 19­ 218 2­44 450 283 297 905 334 335 341 350­­151 359 365 373 373­­182 383 385 413 545 557 573 638 661 669 671 686 701 710 725 733 719 765 797 802 35 39 73 83 87 122 137 138 155 181 185 367 209 241 482 489 499

Next

/
Thumbnails
Contents