Vasárnapi Ujság – 1883

A „Vasárnapi Újság" 1883. évi folyamának tartalma. a) Képek és rajzok jegyzéke. I. Arczképek. a) Hazaiak. Szám Gróf J­estetich György . ... 7 Gróf Degenfeld-Sch­omberg Imre... ... 8 Báró Prolinff Dezső ... ... ...­­ • 9 Lévay Henrik ... . ... ... 11 Gróf Csáky István . ... ... — 12 Székhelyi Mailáth György ... ... ... 14 Katona József ... ... . 15 Szerémi herczeg Odescalch­i Arthur 15 Fut­aki gróf Hadik András tábornagy . . 16 Jerney János ______ _­­ 17 Gönczy Dániel, forgolányi lelkész ... ... 19 Obadheki János, a budapesti m. kir. posta­hivatal főnöke.. ... ...­­ . Szögyény-Marich László.. ... ... ... Gróf Cziráky János ... ... ... — ... Halmi Ferencz. .. ... — — Boehm József, műtermében (Bitzó Géza rajza) . .. ... ... — — --- — I­r. Szabó József ... ... ... ... Gönczy Pál .. ... Bedő Albert ......­­ ... Wagner Károly ... ... ... ... — 34 Petzval Ottó ... . ... 35 Paulay Ede­ ... . ... — ... — 37 Erkely Sándor... 37 Madách Imre ...... ... ... 38 Kossuth Lajos (Kimnach László rajza).. 39 Tisza Lajos.. ... — 41 Lec­mer Lajos.­ ... ... . .. 41 Kelemen Mór .... 41 Kállay Albert ... ... 41 Török Pál ... .... ... 41 Vékey Zsigmond .... 42 Pálfy­ Ferencz, szegedi polgármester.. . 42 Szabados János ... . . ... 42 Zombory Antal ........ 42 Vass Pál... -- ... --- 42 Helvey Laura ... ... ... ... ... 43 Volkmann Róbert ... ... 44 Ligeti Antal. ... ... ... ... Gróf Zichy Ágost ... . ... ... Jókainé Laborfalvi Róza ... ... ... Laborfalvi Róza, mint Gertrud­­Bánk-Bán­k-ban­.. . ... ... - -Laborfalvi Róza, mint Rózsa.. ... ... Judit Anna asszony ... ... ... Gróf Khuen-Héderváry Károly Zsivora György... ... . Földváry Károly ... . .. ... b) Külföldiek: Gambetta .... ... . ... ... ... . A pánszlávok vezetői: Akszákov Konstan­tin. Katkov. Akszákov Iván Verescsagin Vazul Chanzy tábornok _ .... ... ... . . Gróf Wimpffen Bódog Napoleon Jeromos herczeg _ Doré Gusztáv. _ Napoleon Viktor herczeg _ . Az orleánsi herczegek . Lajos Fülöp párisi gróf. Róbert ch­artresi herczeg. Anmale herczeg. Nemours herczeg Wagner Rikhárd H. Sylvester pápa, a­ki a magyar koronát szt. Istvánnak küldte . Az új franczia miniszterek: Baynal köz­munkaügyi miniszter. Brun tengerészet­ügyi miniszter. Tirard pénzügyminiszter. Jules Ferry miniszterelnök. Feuillée igaz­ságügyi miniszter. Méline fö­ldmivelésügyi miniszter. Waldeck-Rousseau belügymi­niszter. Challemel-Lacour külügyminisz­ter. Thibaudin tábornok hadügyminisz­ter. Hérisson kereskedelmi miniszter ... Marx Károly ... ... ... ... Rrafael Santi (saját rajza után)... O'Donnovan Bossa Jeremiás, a dinamit­összeesküvés vezetője az Egyesült­ álla­mokban .... ... ... Tynan, a dublini összeesküvők feje, a ke­resett «első szám».. ... ... ... ... Schultze-Delitzsch... ... ... Mancini, olasz külügyminiszter.. Laboulaye Eduárd ... Krasevszki József. .... Chambord gróf _ Lesseps Ferdinánd ... Webb kapitány. _ Turgenyev Iván... Bécs 1683-ki ostromának főszereplői ? Kara Mustafa török nagyvezér. Sobiesk­y Já­nos lengyel király. Gróf Starhemberg Kiüdiger Ernő táborszernagy. Miksa Manó bajor választófejedelem. I. Lipót császár­király. V. Károly lotharingiai herczeg... 36 Báró Bamberg A. tábornok, a horvátor­szági kir. biztos __ __ ... ... 39 Lister József 40 Cseng marquis, khinai rendkívüli követ a londoni, párisi, szt-pétervári udvarnál. . 43 Luther Márton _ ......... 45 A csehországi pártok vezérférfiai (arczkép­csoportozat) : Sieger László. Gregr­ud Lobkovitz György herczeg. Schmeckal Ferencz. Herbst Eduárd. Waldert... 46 O'Donovan­­den, a «Daily News» szudáni tudósítója.. --. _. .... 49 Hicks pasa, a Szudánban tönkretett egyip­tomi sereg parancsnoka ._ ... 49 Mayne Read kapitány .... 50 Henry Martin ... ... ... ... ___ ... 52 II. Műtárgyak. Magyar Pantheon. Czigler Győzőnek a ma­gyar mérnök- és épitész-egyletben pálya­dijat nyert terve ... ... ... ... Vensesagin műterme úti képek Indiából. Verescsagin festményei után : A walesi herczeg Indiában Az emberevő. ... . ... Az orosz-török háborúból. Verescsagin fest­ményei után: Sándor czár Plevna előtt. ... — Hósáncz a Balkánban _ Ve­ricsagin középázsiai képeiből: Győzelmi ünnep Turkesztánban . ... Turkesztáni politikusok . . . Kirgiz főúri vadász.. ... ... ... ... Éneklő dervisek. Attila lakomája. Priskás K­hétor leírása után Tiszaparti halászkunyhó. Böhm Pál rajza . Az elitélt. Stiphani festménye után ... Madonna del Grandezza. Rafael festménye Vázlat a budapesti Madonnához Rafael rajza 34 Ath­enei iskola. Rafael, festménye a Vati­kánban Az első magyar általános biztosító társaság első alakuló közgyűlése 1857. július 15. Benczúr Gyula festménye. ... ...­­­3 Madonna di Casa Colonna. Rafael Santi festménye.. ... ... ... ... ... ... 14 Madonna della Sedia." Rafael festménye Szent Czeczilia. Rafael festménye ... A hadi zsákmány. Serra Henrik festménye Gzigány család. Böhm Pál festménye. . . A lelencz. Cartens festménye.. ... A májszter. Biczó Géza rajza ... Anyakancza és csikói. Stefleck K. festménye Szent Márton, a gyermekek keresztes me­nete és f­ent Erzsébet. Janssen Péter falfestménye után az erfurti tanácsházban Képek Moszkvából : •­­s Feodorovics Mihály czár koronája. Az orosz koronajelvények . ... .... 4/ Képek az orosz történetből: III. Iván megtagadja a klián követeitől az adót.. ... IV. (Rettenetes) Iván h­alála. Cziczázás. Biczó Géza rajza ... . . ... Sztrecsnó vára. Ligeti Antal festménye . Az árvák. Bruck Lajos festménye ... Falu végén. Tölgyesi­ Arthur festménye. Wisby város megsarczoltatása 1361-ben Helquist festménye.. ... ... ... ... A marabut (szent) oroszlán. Pavy Jenő fest­ménye ... ... ... A haldokló honvéd zászlótartó. Kiss György műfaragván­ya. Biczó Géza rajza ... ... A látogatás. Munkácsy­ Mihály festménye A műcsarnok őszi kiállítása. (A képes tárgy­mutató rajzaiból) . Csendélet. Uderlaky Bélától ... ... A szeszélyes nők. Kéméndy Jenőtől. Holdfeljötte. Spányi Bélától. Látogatók Fontaineblauban. tride Théo­philetől ... ... ... Alkonyat. Szárics Imrétől _ Az Ortler-csoport Trafói mellett. So­mogyi Dánieltól. ... ... ._ ... A műteremben. Szárics Imrétől.. .. A kovács családja. Szobonya Mihálytól Tolnamegyei magyar pár. Kegyes Jó­zseftől. ... ... ... _ .... ... A dagáti út Losoncz mellett. Telepy Károlytól. ... ... _ . ... ... A kísértés. Baditz Ottótól. A képes tárgymutató vignettje. Baditz Ottótól ... .. ... Savonarola beszédet tar a floreneziek fény­űzése ellen. (1494.) Langenm­antel Lajos festménye.. .. .. Luther elégeti a pápa bulláját Wittenber­gában. (1520.) Lessing festménye ... . . Luther az 1521-ki wormsi biro­almi gyű­lésen. Werner Antal festménye ... ... Szob a Duna mellett. Ligeti Antal fest­ménye ... ... ... ... ... ... ... Japáni művészet: Japáni iparosok Hoku­zaitól . .................. Hálóját foltozó halász. Hokuzaitól... Kerékgyártás. Hoku-­aitól ... ... Japán harczos. Hokuzaitól ... ... Békaharcz. Micsouki rajza a «Guashi Kuaiyo»-ból ... ... ... Költő. Hokkei «Szatirikus költős»-ből . Hartstein Margit máglyára hurczoltatása 1555-ben. Van d''r Onderaa festménye... III. Táj és úti képek, épületrajzok. a) Hazaiak. a jelenben. Greguss Já-A pusztaszeri rom­­os rajza... ... . .. Sztregova. Madách Imre lakhelye. Kimnach László rajza . ... ... ... Az aradi színház Sátoralja-ujhelyi színház . Szomolány vára a XVIII. század elején Vöröskő várának északkeleti része . . . Vöröskő vára, Pozsony megyében, délnyugat felől. . . ... ... ... . ... A herczeg Batthyány-ház, a­hol Mailáth­ országbírót meggyilkolták . Kecskeméti képek: Nagyvásár-utcza vége Református templom és bazár ... ... Izraelita templom. ... ... ... ... Piarista templom .... ... ... ... ... Evangélikus templom.. .. ... ... .. Katona József emlékszobra a kecskeméti sétatéren __ ._. ... ... Katona József szülőháza ... Szélmalom. ... ... ... ._. . ... Bakócza (Baranya megyében). A Majláth kas­tély. Meinh­old Rezső rajza után _ A ládányi füzes Eszlár közelében __ ... Tisza Eszlár: Újfalu ... .... ... ... Kárpáti képek • 1. A Róza-menház Tátra-Füred mellett ... ... ... ... ... 2. Tengerszem ... Zágrábi képek : A székesegyház és környéke A város látképe ... ... ... ... A Jellasich-tér . ... . -------­Madách Imre dolgozó szobája a sztregovai kastélyban, a­hol az «Ember tragédiá»­ját irta. . . ... ... ... ... ... Az uj Szeged . A hid-utcza a hídfőről te­kintve. Honvédtiszti lak. Polgári leány­tanoda. Kálvária kápolna. A királyi tör­vényszék épülete. Tiszapart a Stefánia­sétánynyal, a színházzal és új híddal. Széch­enyi-tér, a városházával. Színház. Városházi torony. Posta- és távirda-épü­let. Klauzál-tér­­(középen az Európa szál­lodával). Pénzügyigazgatósági palota. Gi­zella-tér a Rozália kápolnával. Népkerti vigadó. Dörre Tivadar rajzai _ 8 . Katonai laktanya Szegeden ... ... Alsóvárosi házak Szegeden ... _. Szeged. A nyugati oldalról, a nagy körtöl­tésről nézve. Kacziány Ödön rajza ... A király elfogadó-terme Szegeden A kir. József-műegyetem uj palotája . . b) Külföldiek. A ki-Antananarivo, Madagaszkár fővárosa rálynő nyaralója ... ... . ... ... Az ágyuüteg Kapuőrök a királyi palota előtt. .. A királynő széke az udvari kápolnában Gambetta ville d'avray-i nyári lakó, a­hol meghalt . . ...... Gambetta szülőháza Cahorsban .... Lukács Móriczné és Lukács Móricz sír­emléke Meránban . ... ... ... ... Képek Khinából: A koldusok h­ídja Peking­ben ... ... ... ... ... ... Iskola Hang-csong-fuban _ A «kilencz sárkány tornya» Pekingben Emlékmű a nagy Láma tiszteletére Egy kitűnő boncz síremléke Pekingben A barlanglakók vidéke Tuniszban: A Bordzs­rom. A Bordzs-rom belseje ... ... Ghmrassen szikla (Troglodyt falu). — Ghmrassen egy része a sziklába vájt lakásokkal . . ... ... ... Bemenet egy troglodyt faluba. Dzsu­ama. Az udvar és egy szoba belsejé­nek átmetszete. Szoba a barlanglakás­ban . ... ... ... ... ... Az éjféli nap a Lofo­­-szigeteknél .. ... Rafael szülőháza Urbinóban... ... ... Urbino, Rafael Santi szülővárosa ... Bukovinai csángóház Hadikfalvi templom és iskola-lak ... . Dolma-Bagose... A Kiizua-híd Észak-Amerikában 47 "Képek Moszkvából: A vaszili blashenny székesegyház . ... ... ... _ A czárok régi diszk­iitaja A Kreml egyik díszterme _ A Kreml. .... ... ... ... Moszkva... .. ... ... ... ... ... A moszkvai koronázás: Az «Uszpenszky tábor» koronázási templom belseje ... A Romanov-család ősi háza Moszkvá­ban . ... ... __ ... Óriási függőhíd New-York és Brooklyn közt: A kocsiút a hidtartó lánczokkal _ . Gyalogút ... ... ... ... ... ... Vasúti rész _ ... Átalános látkép a közép ivvel . ... A new-yorki partról tekintve . ... Tonkingból: Dupuis-utcza Hanoi külváro­sában . ... ._ Anami pagoda belseje. . _ ... ... _ . Tonkingi képek : Utcza Hanoiban, Tonking fővárosában ..... .. .. ... Anami falu... ... ... ... .... ... A párisi nagy operaház lépcsőcsarnoka... A Hotel de Ville Párisban _ ... ... ___ Hugo Viktor dolgozó szobája Hugo Viktor lakháza Párisban... ... ... A párisi nagy operaház ... ... ... Ischia szigetéről, Casamicciola város Lacco felől...­­ — ... — — Casamisciola város az Epomeo hegy fe­lől... ... .. ... ... ... ... Webb kapitány halálának színhelye. A Nia­gara örvénye ... ... ... ... ... ... Isch­ia vára . . .... .. ... ... .... A frohsdorfi kastély ... ... A jávai katasztrófa színhelye : A Szunda­szoros keleti partja, szigetei s Anger ki­kötője Jávában ... ... ... ... Krakatoa sziget a Szimda-szorosban, a vulkáni kitörések központja _ _ ... A Szunda-szoros, Anger felől tekintve Jávai palankin _ ... ...... Batáviában, Jáva sziget fővárosában . A Wa­terloo-tér, Witt szobrával A­siami király által ajándékozott bronz elefánt ... .... ... ... Buru-budor templom Jáva szigetén... Kossuth turini lakása. Kossuth lakháza. 1. Kilátás Kossuth lakásából a Szt. Gio­vanni kórházra és parkra. 2. Kossuth dolgozó szobája. 1. Részlet a Via dei Mille-ből, a­hol Kossuth lakik. Kimnach László rajzai . ... ... ... ... ... 1. Alpesi táj. 2. Holdas éj. 3. Tenger­parti részlet (Kossuth Ferencz fest­ményei után). 4. Kossuth nejének arczképe. 5. Kossuth hálószobája. A herbárium Kossuth dolgozó szo­bájában. Kimnach László rajzai A Rajna és Büdesheim, a Germánia-szobor helyéről tekintve... ... ... ... ... A Germánia-szobor a Niederwaldon.. A ház, a­hol Luther született, Eislebenben, 1483. november 10-én.. __ A ház, hol Luther meghalt, Eislebenben, 1546. febr. 18-án ... ... ... ... _ . Az erfurti székesegyház. _ . ... Piacz és székesegyház Wormsban . Szent-Agoston kolostor Wittenbergában A wittenbergi vártemplom _ ... ... Mozi-pa-tunya, a Zambézi nagy vízesés IV. Természettudomány, ipar, gazdaság. Tehénhimlő-oltás. 1. Tehénhimlő-oltás je­gyei. 2. Az oltó­anyag kivétele a borjú­ból. 3. Gyermekek beoltása ... 3 Villamos utczavilágitás: Partz rendszere 9 A mézelő hangyák: 1. A mézelő hangya bolya. 2. A mézpincze méztart­ó hangyák­kal. 3. A munkás­ hangyák etetése a méz­tartó hangyák által. 4. Méztartó hangya, a­mint a munkás hangya veszély idején fölfelé vonszolja. 5. A királynő, testőrei­től környezve __ ... ... ... ... Nyelvtant tanító gép. ... . ... ... A színpad csodái: Lohengrin megérkezése. Összeomló híd. Vihartól korbácsolt ten­ger. A házbeomlás díszletei a «Prófétá»­ban. Tűzoltó az ellenőrző órával. Rhein­gold. Vizzuhatag. ... ... __ Zsinórpadlás. Tűz a varázsfuvolához. Csodaszörnyek serege a «Bűvös va­dász»-ban. Fauszt és Mefisztó hordón repülnek fel Auerbach pinczéjéből.. Rommá változó ház. Széldob. A szin­pad keresztmetszete, a Maxim-féle csőhálózattal ... Gőzzel hajtott vasparipa _ .. _ . Új repülőgép ..... _ ... Villamos csalnak: Trouvé Gusztáv talál­mánya (3 kép) ... ... ... ... Vasparipa a vizén .. ... . . ... ... Nevezetesebb légi utak : A «Guillaume Ti­lle hajó kikötése Maison-Alfortban... Durouf és neje fölemelkedik Calaisban léghajón ....---. A «Zenith» expediczió Az «Etoil Polaire» 6000 méter magasba Blanchard léghajója ernyővel Coxwell hajója a fellegek közt. Gabonacséplés villámfény mellett . Dr. Wölfert (állítólag kormányozható) légi hajója ... ... ... ... ... A Vindobona, Silberer léghajója A tarnóczi kövüli fa Nógrád megyében. . A csontárok kivájódása Ajnácskő vidékén, Gömör megyében ... ... ... ... A fénytan alkalmazása a bűvészetben (3 kép) Óriási polyp ... ... ... ... — ... Pálmák és draczéna (11 kép) — ... ... Pálmafasor egy kubai lakóház előtt Bambusz ... . ___ ... Világító bogarak: Nagy és kicsiny világító bogár ... ..­­.. ... ... ... ... Nyugat-indiai leányok világító bogarak­kal felékesítve . ... ... .. ... A Cucujo bogár. ... ... ... ... Hull a levél . .... . . ... ... Az akkumulátor különféle alkalmazásai: Vasúti vonat Faure akkumulátora által hajtva... ... ... ... ... .­­. Akkumulátor által hajtott jármű Közúti kocsi, melyet akkumulátor hajt Szabászati gép, melyet akkumulátor mozgat . .... Akkumulátorral működő nyomó­gép Esztergapad, akkumulátorral... Varrógép, melyet akkumulátor hajt Elektromossággal világított hajó ... Villamos ékszerekkel díszített tánczosnő a párisi operában Világító ékszerek ... ___ ... ... .­­ V. Népviselet, genreképek. Az anya és gyermeke _ ... ... ... Blaháné mint «tót leány». Jankó János rajza Farsangi látogatás Velenczében ... . A kerítés mellett. Biczó Géza rajza... Reggeli az árvák a­enedékházában.... Szibériába száműzöttek. A foglyok hajóra­ szállítása. Fegyenczszálli­tvány találj­zása egy tha-karavánnal. A foglyok a volgai bárkán .. ... .. ...­­ — Képek Khinából­­. Történeti színmű elég egy pekingi szinh­szban. Tien-zsini polgár ... — 48 48 48 48 49 50 10 12 13 16 16 18 21 23 27 28 31 :11 36 Szt'im 19 20 47 Szám 15 15 15 15 38 10 10 Szára 39 39 44 44 45 45 45 45 45 45 46 12 14 17 44 44 44 44 47 47 47 47 47 47 47 47 59 52

Next

/
Thumbnails
Contents