Vasárnapi Ujság – 1884

A „Vasárnapi Újság" 1884. évi folyamának tartalma. a) Képek és rajzok jegyzéke. I. Arczképek. a) Hazaiak. ... ... ... Bátori Schulcz Bódog ... ... .. Sándorfi József. ( Egykorú festmény rajzolta Biczó Géza) ... ... Gróf Keglevich István ... Gróf Zichy Nándor... ... ... ... Gróf Szécscen Antal ... ... . Gróf Károlyi Gyula Szerencsy István Gróf Cziráky János... Hegedűs László... ... ... ... 10 Paczolay János 10 Budenz József ... ... 11 Lugossy József ... ... ... ... ... 12 Salvator János főherczeg ... ... ... ... 14 Gróf Zichy Géza ... .. ... 15 Pulszky Ferencz ... — ... — — IS Pulszky Károly ... ... 18 P. Márkus Emília mint Esztella «Kendi Mar­gitéban ... ... ... 18 P. Márkus Emília mint Claire a .Vasgyá­ros.-ban ... ... ... — 18 Horvát István ... ... — — ... 19 Fördős Lajos ... .— — ... ... 19 Mária Anni, V. Ferdinánd király özvegye (Menyegzője alkalmából metszett kép után) _ ... — — Simon Vincze. . ... ... ... — II. Lajos király legrégibb arczképe ... ... Steindl Imre, az uj országház épitője ... Ujházy László 1837-ben (Cosima festménye után)­­ . . .... — Ujhá­z László a száműzetésben. (Észak-ame­rikai fénykép után) Báró Wesselényi Miklós 1848-ban ... ... Táncsics Mihály ... ... ... ... ... Gróf Viczay Mihály.(Egykori festménye után) Pekryné Petrőczy Kata Szidónia. (A nem­zeti múzeumi képtár olajfestménye után rajzolta Kim­nach László) ... ... ... Pekry Lőrincz. (A nemzeti muzeum­i képtár olajfestménye után rajzolta Klumucz László) ... — — — — .­­Berecz Antal ... ... Gáspár András ... ... — — 32 Kuncz Adolf csornai prépost ... ... 34 Lutter Nándor ... ... ... — ... 37 Klamarik János ... 37 Saytór ... ... ... ...­­ 37 Sztnpa György... ... ... ... ... 37 Nagy Péter... ... ... ... ... — ... 38 Vandrák András ... ... 38 Báró Podmaniczky Frigyes — ... 39 Ybl Miklós ... — — — 39 Erkel Ferencz ... — — ... 39 Erkel Sándor ... ... — — ... 39 Pompéry János ... ... — — — — 40 Gróf Bánffy Béla, a képviselőház új alel­nöke ... ... — --- — — 41 Beniczky Ferencz, belügyminiszteri ál­lamtitkár... ... ... — — — — 41 Baross Gábor, közlekedési miniszteri ál­lamtitkár... ... ... ... ... ... ... 41 Köffinger Frigyes, pénzügyminiszteri he­lyettes államtitkár ... ... ... ... Maleczkyné Eringer Jozefa ... Szász Károly .... ... — — — — Verancz Antal (Ő felsége hitbizományi rajzgyűjteményében levő eredetiből) Bókai János ... ... — — Gróf Lónyay Menyhért — ... — — Horváth Cyrill ... — Báró Fejérváry Géza, honvédelmi miniszter Gromon Dezső, honvédelmi államtitkár Than Mór. (Michalek Lajos krétarajza)___ Lotz Károly (Michalek Lajos krétarajzai Mária Valéria főherczegnő havasi gyopár jel­mezben — ... — 48 Mária Valéria főherczegnő Amália bajor kir. herczegnővel ... . ... 48 Perczel Béla ... ... — 49 Hofer Károly ... ... ... — — 49 Báró Sennyey Pál 1 50 Hegyi Aranka mint oláh leány «Apajune«­ban ... ... — — — ... — 52 b) Külföldiek. ... Zwingli Dirik Gordon tábornok Ronher ... ... ... . ... ... ... Tevfik Mahomed bej, Sziukat hős védője Baker pasa, a Szudán elleni második expe­díczió vezére ... ... ... Sir Hewett admirál, Szuakim parancsnoka Graham­ tábornok ... Paganini Miklós . ... ... ... Orlov herczeg, berlini orosz nagykövet Maran­­taiti-i királyné ... ... ... Adam asszony ... ... ... ... ... Lord Tennyson, a költő, dolgozó szobájában Albany herczeg ... ... ... ... Mignet Ferencz ... ... ... ... ... I. Milán, Szerbia királya I. Károly, Románia királya ... ... ... Midhát pasa —. — — ... ... A máhdi ... ... — — ... ... Zebehr pasa ... — Alexandrovics Miklós nagyherczeg, az orosz trónörökös ... — — — II. János, abessziniai király ... Vilmos, orániai herczeg ... ... ... ... Emma, hollandi királyné és leánya, Vilma, Hollandia trónjának örököse ... ... Dr. Koch Róbert -Szám Diderot ... ... 32 Dr. Dawes kisasszony ... ... ... 32 Dr. Bryant asszony ... ... ... ... 32 Sverdrup, az új norvég miniszterelnök ... 33 Jul­s Ferry, franczia miniszterelnök ... 35 Greely hadnagy .. ... ... 35 Li-Hong-Csang, khinai alkirály ... ... 36 Miliot, franczia tábornok ... ... ... 36 Courbet, franczia tengernagy... ... ... 36 Turella Emma ... ... ... ... ... ... 39 Coppini Zsófia, az operaház első magántán­czosnője ... ... ... 39 Bartolucci Viktória ... ... ... ... ... 41 Corneille Péter ... ... ... ... 42 Natália, szerb királyné, szerb népviseletben 45 Az észak-amerikai Egyesült­ államok elnök­jelöltjei: Butler tábornok, a munka- és papírpénz-párt jelöltje. — Blaine Jakab, a republikánusok jelöltje. — Cleveland Grover, a demokraták jelöltje ... ... 46 Fawcett Henrik, az angol posták minisztere 47 Lady Brassey ... ... ... 49 Elssler Fanny, mint sváj­zi leány ... 49 A párisi véres dráma hősei: Clovis Hugues képviselő és neje, Clovis Hugues asszony 50 Stanley Henrik ... ... ... ... ... 51 II. Műtárgyak.­ ­ 2 Az első fog. Gyárfás Jenő festménye.... Japáni rajzok : Légyhajtó. — Patkányok já­téka. — Tengeri nyul. — Apáczák cso­portja (Yosai rajza). — Sennin kocsin 'régi metszet után). — Kosárkészítő. — Vásárra menő paraszt (Hokkei rajza után.) — Fiatal japáni nő. — Faálarcz. — Japáni nő a tükör előtt. — Tengeri nyul (Mi'iatom­i rajza). — Lakk-készitő (Ho­kusai rajza után) ... ... ... ... ... 3 A menekültek. Vágó Pál festménye ... 4 Az ors­zágos magyar- történeti ötvösmű-kiál­lításból: Szent István király ezüst mell­szobra (a zágrábi székesegyház kincsei­ből). — Szent László király ezüst mell­szobra (a győri székesegyház kincseiből). — Magyarország czimere szent László hermájáról. — Aranycsésze a nagy-szent­miklósi leletből. — Hun vitéz (dombor­kép a nagy-szent-miklósi aranykor.-,óról). — Emese álma (domborkép a nagy-szent­miklósi aranykorsóról). — A nagy-szent­m­ikló­i őskori aranykorsó (állítólag Attila kincseiből). — Zománczkép a Kárász-féle oltárkeresztről (Pollajulo műve). — Ester­házy Miklós herczeg násfája (nyakéke). — A Margit-szigeten talált korona. — Bocs­kay koronája. — A zágrábi székesegyház pásztorbotja (Mátyás király korából). — Nagy Lajos czimere (Aachenből ). — Női szobor az Esterházy herczeg diszserlegé­ről. — Az aacheni egyházi díszboglár (Nagy Lajos király ajándéka). — Magyar­ország és az Anjouk­­egyesített czimere (Aachenből). — Az Árpádházi királyok czimere (Aachenből). — Konstantinus Monomachus koronája (nyitra-ivánkai lelet) ... ... ... ... ... ... ... 8­­ Fegyverek és régi lószerszámok ... 9 A Radvánszky-féle pohár díszítése. — Billi­komok, serlegek és kupák a XVI. és XVII. századból (33 kép). — XV. századbeli ke­­hely a budavári templom hajdani kin­cseiből. — Csúcsíves stylü szenteltvíz­tartó korsó. — XIV-ik századbeli kehely a budavári főtemplom hajdani kincsei­ből. — A koronák szekrénye a harmadik teremben. — A brassói ötvös-czéh jelvé­nye 1536-ból ... ... ... ... ... — Losonczy Antal bor­ kancsója 1548-ból. — Egyházi mellboglár (morsus) a XV. szá­zadból. — Női fejet ábrázoló aquamanile. — Centaurt ábrázoló aquamanile (vizes kancsó). — A Losonczy-kancsó feliratai 10 Izsó Miklós síremléke. Kiss György terve szerint ... ... ... ... 14 Szűz Mária, a gyermek Jézus és keresztelő szt. János. Rougereau festménye ... 15 [ Krisztus a betegek közt. Kiss György szo­borcsoportozata az allői-úti kórház hom­lokzatán ... _.. ... ... ... Egy kérdés. Hérész Imre festménye Törvényszéki tárgyalás a mórok közt. Mo­regas festménye ... ___ ... __. ... 24 A szent-antali Koburg-kastély. Telepi Károly festménye ... ... ... ... ... 28 Kecske­vásár, Slegerheim Pál festménye .. 30 Munkácsy Mihály fogadtatása a műcsarnok­ban 1882 febr. 19-én. Aggházy Gyila váz­lata után ... ... 40 Angol történeti jelmezek (12 kép) ... ... 47 A műcsarnok őszi kiállításából: Két naplopó. Kéméndi­ Jenőtől ... 47 Szinházégés. Ernet-től ... .... 47 Madonna. Baditz Ottótól ... ... 47 Országúton. Mészöly Gézától ... ... 47 Petőfi. Révész Imrétől ... 47 Belintás. Szolottnya Mihálytól ... ... 47 Lengyel felkelők. Les Vladimírtól ... 47 A gyermek Jézus és az írástudók. Haiman H. festménye után ... 51­­ A magyar történelmi társulat által kia­dott .Magyar történeti életrajzok­ képeiből: Szent László hermája. Dörre rajza (XVI. századi rézmetszet után). — Az ivanicsi templom. Feszty Szám Árpád rajza. — Mária-Czell. — Iva­nics vára. Feszty Árpád rajza. — Székes-Fejérvár. Dó­­re rajza XVI. századi rézmetszet után. — Szt-Gri­sogonius temploma Zárában. — Hed­vig királyné. Egykorú olajfestmény után... ... ... ... . — 51 Mária és Magdolna. Zala György uj szo­borműve ... ... ... ... ... — 52 III. Táj- és utiképek, épületrajzok. a) Hazaiak.­­ 23 A városligeti jégpálya és korc­solyacsarnok. Dörre Tivadar rajza. ... .. 5 A budapesti sugárútról: A Fonciére palo­tája ... ... ... ... ... ... 7 A diakovári székesegyház belseje ... ... 13 A diakovári székesegyház kívülről ... ... 13 Berzsenyi Dániel síremléke Niklán ... 13 A kálvintéri szökőkút... ... ... ... ... 16 A magyarországi tanítók árváinak emelt ház Budapesten ... ... ... 20 A csornai prépostság székháza ... ... 22 Képek Brassóból: 1. Evang. leányiskola. — 2. Fellegvár. — 3. Lövészház. — 4. Bras­só. — 5. Rosnyó. — 6. Evang templom ... Az új országház. Steindl Imre elfogadott terve ... ... — 24 Kőhalom vára Erdélyben ... ... 26 A szepes-bélai barlang. (Képcsoportozat.) Dörre T. rajza... ... ... ... ... ... 27 A buda-ujszőnyi vasút: A kis-torbágyi völgy­áthidalás ... ... ... ... ... ... ... 28 Sár-Szent-Lőrincz és Borjád: Az algymná­zium épülete, melyben Petőfi 1832.­3-ban tanult. — A régi jegyzőház, melyben Pe­tőfi 1832/3-ban lakott. — Evang. templom és paplak. — Zsivora szülőháza Sár-Szent-Lőrinczen. — Borjádi méhes. Bor­­jádi présház. Dörre Tivadar rajzai ... 33 A budapesti központi indóház. Dörre Tiva­dar rajzai ... ... .... ... ... — 35 ' A fedett csarnok ... ... ... ... 35 Az előcsarnok... ... ... ... ... ... 36 Az aradi városház. Dörre Tivadar rajza ... 38 A magyar kir. dalműszinház nézőtere. Dörre Tivadar rajza ... ... ... ... ... ___ 39 A magyar kir. dalműszinház a sugárút felől. (Az előző tervrajz után) ... ... ... ... 39 A magyar kir. operaház lépcsőháza. Dörre Tivadar rajza .... ... ... ... ... ... 40 A görgényi kastély ... 41 Gróf Károlyi István kastélya Nagy-Károlyban 42 A vörös-kereszt-egylet kórházi telepe Budán 42 A magyar vörös-kereszt-egylet Erzsébet-kór­háza Budán: Felvételi épület. — Halottas ház. — Tiszti pavilon ... ... ... ... 42­­ Az uj tátrafüredi vizesés ... ... ... 43 Uj-Tátrafüred ... ... .... ... ... ... 43 Részlet a kerepesi-uti temetőből, Batthyány és Deák mauzóleumával. Dörre Tivadar rajza ... ... ... — — — — 44 Az érsek-piimási új palota Esztergomban 45­­ Déryné síremléke Miskolczon ... ... 45 Tata: Plebánia-templom. Esterházy-kastély. A vár a tó felől. A vár udvara. Dörre Tiva­dar rajza... ... ... ... ... 46 Gödöllő vidékéről. Herrmann Tivadar raj­zai (3 kép) ... ... ... ... 48 A fiumei világító-torony... ... ... ... 49 b) Külföldiek. 3 1 ... 2 Az osztrák parlament új palotája: A kép­viselőház ülésterme. __ ... ... ... ... 1 Az osztrák parlament új palotája, a­ bécsi Franzensringen ... ... ... ... 1 Tájkép a Colorado felső vidékéről .­­Az öt szellem templomának bel­eje Kanton­ban ... . 3 A florenczi dom­ új homlokzata ... A south-downi világító torony belseje ... 4 A nagy emelőgép Stockholmban ... ... 4 A Szent­ Márk-tér galambjai ... ... ... ti A nizzai nemzetközi kiállítás palotája ... 6 A kék Nilus Khartumnál, Tonti szigetével szemközt... ... ... ... ... ... 8­­ Dongola, a máhdi szülővárosa ... ... 10 Merves gúlák a Nilus környékén ... ... 10 Szuakim a Vörös-tenger partján ... __ 11 Képek Mervből: Kunyhók Merv m­iett. — Az északi kapu Merv erődben. — Alakok Mervből. — Merv erőd északi homlokzata 12 Ravennai képek : Theodora császárnő és ud­vara. Mozaik-kép a Sz. Vitái-templomban. 14 Jusztinián császár és Maximián érsek. Mozaik-kép a Sz. Vitái-templomban ... 14 Theodorik palotájának romjai ... ... 14 Garibaldi menedék­helye 1849-ben Ra­venna mellett ... ... ... ... . 14 A florenczi Certosa-templom belseje ... 14 Gyurgyevo kikötője ... ... 15 Képek Lorettóból: Szobor a nagytemplom­ban ... ... ... ... ... ... ... 15 Loretto, az Adriai tenger partján ... 15 Galambok városa Kairó mellett, Egyiptom­ban ... ... ... ... ... ... 15 A román király sinaiai kastélya ... ... 16 Szélmalmok Várna mellett ... ... ... 16 Tumulusok Várna vidékén 16 Az angol királyi család sírboltja Windsorban 16­­ Baku petroleum­ forrásai a Kaspi-tenger mel­lett. (Képcsoportozat) 16 47 33 Konstantinápoly a perui temetőből tekintve Konstantinápolyi kép : Szűz tornya, az , Aranyszarv felöl ... ... ... ... ... O­hilli templom Bukarestben ... ___ Szmirna : Görög ház a magneziai vasút kö­zelében. — A magneziai vasúthoz vezető utcza ... ... ... ... ... Belgrád, a Dunáról tekintve Belgrád ... ... Az új királyi palota Belgrádban ... ... A leégett bécsi Stadttheater ___ ... ... Turin. (Képcsoportozat) ... ... ... ... Abessziniai képek : II. János király palotája Adovában. — Adova, a főváros. — A ko-1 26 Képek Korfuból: Sétatér Korfuban. — Ká­polna Korfu mellett. — Korfu kikötője. — Korfui lakosok. — Korfui leány. — Kor­fui tájkép. — Falu Korfu szigetén. — Egy Aeskuláp-templom romjai. — A Hagid­­deka meredekje. — Vásárra menők. — A korfui c­itadella ... ... ... 27 29 Tói tájkép Korfu szigetén ... 31 Az albán parton ... ... ... ... ... 31 Torony-rom az albán hegyek közt ... ___. 31 Arles város déli Francziaországban : Az ar­lesi római coliseum. — Szent Trophi­mus-bazilika belseje Arlesban. — Római színház Arlesban. — A Szent Trophimus temploma és az obeliszk Arles piaczán ... 31 Monaco ... ... ... ___ ... ... 32 A monte-carlói kaszinó, Monaco mellett ... 32 Ostende és új társas-helyiségei: A király és a királyné pavillona. — A gát. — Ostende nyugat felől. — A gyógyterem. — A park. Az orosz czár palotája Peterhofban : 1. Szökő­kút. 2. A czár sétája 3. A palota melletti szentegyház. 4. A Preobrazsenszky ezred zenész­e 5. Az aranylépcső. 6. Az Éva-kut. (Képcsoportozat) ... ... .. ... ... 34 A franczia-khinai háborúr­ól: Fu-Cseu város. — Erőd a Min folyón, Fu-Cseu mellett.— Mandarin nyári lakás Fu-Cseuban.—Hor­gonyvető hely a pagodánál és az arze­nálnál Fu-Cseuban, honnan a bombázás történt ... ... ... ... ... ... ... 36 A terráni görbe torony ... ... 36 Kép Nápolyból: Sinta Lucia-utcza ... 38 Az afrikai uj német gyarmatokról: Telep Kamerunban, a háttérben Aqua király városával. — Aqua király nejeivel. — Brisso-Bell király nejeivel. — Bell ki­rály egyik nejével. — A duallák hadi csalnaka Kamerunban. — Angra Pe­quena ... ... ... ... ... ... ___ 411 Kopenhágából: A Christiansborg - palota, a dán parlament helyisége. — A palota udvara. —­ Az égés. — A Thorwaldsen­muzeum a part felől ... ... ... ... 13 A nisi vár kapuja. Szathmáry Károly rajza 46 A kelekul­szi (koponyatorony) Nisben. Szath­máry Károly rajza... ... ... ... ... 46 A Kongó­ vidékéről. Harcz emberevőkkel az Aruvimi folyónak a Livingstonéba (Kongóba) szakadásánál. — Ladik­ácsolás tömjénfenyő-törzsből. — A Livingstone jobb ága, az első zuhataggal. — Rabló bengalok támadása 63 ladikon. — A Li­vingstone - zuhatag megkerülése. — A­­ Lady Alice­ sarka a Kalulu-szorosban Utazás a «Napsugár»-on. Lady Brassey könyvéből: Lady Brassey.­­ Harczi áb­­rczok a honolului muzeumból. — Egy matróztréfa. — Tüzes tó a Kilaueán, éjjel. — Kettős vizesés Hawaii szigetén. — Tatakotoroa szigete. — Arrima, a bambuszkosárfonók falva. — A Froward hegyfok ... ... ... ... ... 49 Rudolf trónörökös keleti utazásából: Meg­érkezés Alexandriába. — A heliopoliszi obeliszk. — Betlehemi nők. — Vadászat egy pálmaligetben Keneh mellett. — Sakál-vadászat. — Dolgozó fellálik. — Egyiptomi koldusok. — A Jordán forrá­sainál ... — ... ...­­ ... 50 Az Elbrutz a Baksan-völgyből. Décsits Mór fényképe után... ... ...­­"50 Szent Pál temploma Londonban és harangjai 52 IV. Természettudomány, ipar, gazdaság. A nyugoti égbolt Nyáregyházán 1883 de­czember 24-én. Esti 4 óra 30 perczkor. — Esti 4 óra 15 perczkor. — Hoitsy Pál vázlata után rajzolta Dörre Tivadar ... A Krakatoa vulkánjának kitörése 1883-ban. — Jran Gestelnek a hely­színen fölvett rajza után ... . . 6 Szélmérés a Washington - hegy tetején Észak-Amerikában... ... ... ... Villamos főzőasztal. — Villamos tűzhely. — Villamos kályha .. ... II Kettős napudvar . ... ... ... — 17 Inkubátorok (dajkáló gépek) a párisi szü­lészeti kórházban ... ... 21 Dajkáló gép Hearsontól Londonban (2 kép) 21 A jégképződés szeszélyei: Jégborított hajó­törött a «Columbus» hajón. — A jéggel bevont «Himalaya» hajó. (Halifaxban föl­vett fénykép után.) — Jégszemek az 1871. jun. 21-ki lyoni jégverésből, természetes nagyságban. — Jéggel bevont faág,­­ a nagyságban ... ... ... ... — ... Képek a vakok intézetéből: Kefekötő ipar. — Székfonó. — Fadoboz-készítő. — Va­kok az utczán. — Világtalan, mint esz- ... ... ... ... ... .. ... ... ... után Szám 1 ... ... ...­­ ... . ... 20­ 22 23 24 25 20 27 28 29 29 30 41 41 43 43 44 45 45 46 46 47 47­­ Szám 17 19 20 20 22 -(-) 1 6 21

Next

/
Thumbnails
Contents