Vasárnapi Ujság – 1884

Tartalom

Szám tergályos. — Kosárkötő vakok. — Fel­vételre jelentkező vakok. — Ébenfa­munkás vak ... ... ... ... ... ... 42 Rudesine Boche idomított farkasai... — 23 Uj kísérletek az ebdüh gyógyítása terén . Beoltott eb az ólban. — Műtétre előké­szített eb. — Veszett eb az utolsó kór­tünetekben. — Beoltott tengeri nyul megmerevült hátsó végtagokkal. — Pas­teur a beoltott állatok közt, laboratóriu­mában ... ... ... ... ... ... 23 A Páris és Konstantinápoly közt közlekedő villámvonat. Étkezés az ebédlő kocsiban. — Az ebédlő kocsi külseje. — A villám­vonat útban. — A villámvonat hálóko­csija-- ... ... ... ... ... ... ... 25 Czoboly és h­ermelin ... ... ... ... 25 Pávián-család ... ... 25 Házszálítás Amerikában ... 26 Ötös jukker-fogat a mezőh­egyesi és lipizzai ménesekből a bécsi lókiállításon ... 31 Csokrok szárított virágokból (5 rajz) ... 35 K­enard és Krebs kormányozható léghajójá­nak fölszállása Meudonban ... ... ... 36 Az iguanodon a brüsszeli múzeumban... 37 A hanghullámok terjedés­e zárt helyen. — Egy kilenczszáz személyre berendezett, jó akusztikáju ülésterem alaprajza. — Hibás elrendezése az ülőhelyeknek. — Czélszerű ülőh­elyberen­ezés a logarith­mikus hosszmetszet elve szerint ... __. 39 Egy kis uzsonnára való. — A taktikus koma. — Rablókalandon. — Stratégikus csel. — A róka kicsinyei körében ... 44 Villamos fáklyásmenet New-Yorkban ... 52 V. Népviselet, genreképek. Réved estéje. Bicsó Géza rajza _._ ... ... 1 Jégtörés ... ... ... ... ... 3 Török koldusnő ... ___ ... ... ... ... 3 Képek a jégről.. .. ... ... ... __. 4 A párisi rongyszedők életéből: 1. A rongy­szedők otthon. 2. Rongyszállitás a rongyke­­­reskedőhöz. 3. A rongykereskedő. 4. A kur­kász. 5. A házi rongyszedő. 6. A szemel­getés. 7. Eladás. ._ ... ___ ... ... 6 Egy szudáni szépség ... ... ... 8 Khartumi fekete bajadérok... 8 Oroszországi népalakok. (14 kép) ... 11 Zsiráf-vadászat Szudánban... ... ... ... 11 Egy­éves önkéntes inspekczión : Az őrszó­szobában. — Reggel felé. — Benő János rajzai ... _— ... ... ... — — 12 Lorettói nők népviselete ... ... 15 A seprűs tót. Gyalay László rajza ... ... 16 Konstantinápolyi képek : Galambok etetése a Bajazid-mecset udvarán. — Bálba menő nők. — Egy mecset bejáratánál ... ... 1 7 Bukaresti élet: Gyümölcsárus prekupecz. — Abragadsu. — A placsintár. — Tejes preku­pecz.— A piftyekereskedő ... ... ... 18 A szinghal karaván Budapesten... ... . . 30 Albán férfi ... ... ... ... ... ... 31 Ailesi nők ___ ... ... ... ... ... 31 Moheli sziget királynője udvarhölgyeivel 37 Képek Nápolyból: 1. Kis utcza a régi Nápoly­ban, a lazzaronik lakóhelye. 2. Tejes bódé és istálló. 3. Utczai gesztenyeárus. 4. Nyil­vános regélő (cantatore) és hallgatói. 5. Szám Kecsketej-árus. 6. L­azzaroni család otthon. 7. Pástétomárus boltja. (Képcsoportozat) Lazzaroni a nápolyi tengerparton ... ... Ghavazi,­­ mezes leány­­i Nílus vidékéről... A kicsinyek világa képekben (képcsopor­tozat) ... ... ... ... ... ... A magyar vöröskereszt-egylet személyzete A klázinétos Biczó Géza rajza ... ... ... VI. Időszerű illusztrácziók. 2 A szudáni lázadók táborából: Egy dervis, a­mint az arab főnököknek a szent háborút hirdeti ... ... ... ...­­ Starcsevics Dávid ... ... __ 1 A szudáni harcztérről: Moncrieff szuakim­i angol konzul meggyilkoltatása a tonkeri összeütközésnél .__ ... ... ... ... A szud­ái háborúból: Háromszáz teve elfo­gatása Szuakim környékén 5 Massovada gáttal... ... Arab sejk és kísérete útban Baker pasa táborába ... ._. ... El-Ma­hrani Ozmán sejk fogadtatása Ba­ker pasa által Szuakimban ... ... .. Ozmán Digna, kelet-szudáni fölkelő vezér, csapatja élén ... ... Az egyiptomi sereg tevés csapatából Baker pasa haderejének tönkretétele Teb­nél, február 4-én. A hadnégyszög fölbom­lását követő jelenet ... ... ... ... Ozmán Digna csapatainak veresége El Teb­nél, február 2- én ... ... ... ... Az el-tebi csatából: Támadás a czukor­malom kazánja mögül ... ... Az éjjeli harcz márczius 13-án Tamasinál A tamasi-i csata ... ... ... ... ... Barnum fehér elefántja, birmai őrével, a londoni állatkertben. — A fehér elefánt hajóra szállása Liverpoolban. — Megérke­zése az Euston vasúti páyaudvarba. — Az elefánt útja Euston állomásról az ál­latkertbe. — A fehér elefánt mosdatása Szudejkin rendőrfőnök megg­ilkolása Szent-Pétervárott ... ... ... ... ... ... Az angol parlament megnyitása: Angol mi­nisztertanács.— «Az elnök­ne.. ... ... Szudáni törzsfőnökök : Mahmud Bej Ali. — Abdul Kad­r. - Hekál Ozmán ... ... Tanhiao maori főnök ... ... ... ... A tonkingi háborúból: Szontay ostroma Csetevára kiterítve a halottas szobában .. A Szudejkin gyilkosaira kitűzött jutalom ki­hirdetése Moszkva utczáin ... ... ... Zebehr pasa ... ... ... A trónörökös pár Konstantinápolyban: Kirán­dulás a Héttoronyhoz. — Visszatérés a Héttoronyhoz tett kirándulás után A trónörököspár keleti útjából: Bál a buka­resti román nemzeti színházban. — Bevo­nulás Ruscsukba . — ... Umberto olasz király a nápolyi kholerabe­tegeknél ... — ... A kh­olera Nápolyban : Az anyák, a mint gyermekeiket haza viszik a menhelyek­ből. — Egyházi körmenet a nápolyi utczá­kon ... ... ... ... ... Rókavadászat: A «start. : a vad fölverése. — A «meet» : indulás a vadászatra.. ... 44 Szám Erzsébet királyné rókavadászaton. Richter W. festménye után ... ... Vilmos császár sétakocsizáson a babelsbergi parkban ... ... ... Az 1784-ki oláh fölkelés vezérei: Hóra, Kri­zsán György, Kloska. (Egykorú metszet után). — Hí­­ra. (Egykorú rajz után.) — Hóraérsek Józsi főherczeg első tüzpróbája a pécsi had­gyakorlaton 1883-ban ... ... ... ... László főherczeg első tüzpróbája a pécsi had­gyakorlaton 1884-ben ... ... Angol tiszt Szudánban ... ... ... ... Flegel két néger kísérőjének bemutatása a német földrajzi társaság ülésén Ünnepélyek Pompeji romjai közt. — Jele­netek az ó­kori római életből. Temetés sirató asszonyokkal. — Nászmenet. — Gladiator-verseny. — Isis szobrának kö­rülhordozása ... ... ... ... Karczolatok a fővárosi képviselő választá­sokból. Dörre Tivadar rajzai ... ... Abesszíniai képek : II. János király trónu­sán. — Ali. — Mohamed. — Tódor, volt abesszíniai király s az angol misszioná­rius. — Tódor király halála. — A Sala­mon-rendjel ... 26 Az 1848-ki országgyűlés felsőházának ülés­terme a nemzeti múzeumban. Egykorú metszet után ... ... 26 Képviselőválasztás Magyarországon : 1. Ki­jelölő értekezlet. 2. Választásra menő szavazók. 3. Korteskedés. 4. Összeveszett pártfelek. 5. Körmenet a megválasztott képviselővel. 6. Egy választó otthon, a szavazás után. (Képcsoportozat: Egy an­gol lap rajza) ... ... 27 Az európai konferenczia tagjai ... ... 28 Kholera-vesztegzár Marseilleben. Letartóz­tatott hajótisztek, nejeik és gyermekeik által látogatva... ... ... ... 29 A kh­olera Francziaországban. Egy orvos előkészületei az utasok megvizsgálásá­hoz. — Keletről érkező hajó füstölése. — Tolongás a vasúti vonathoz. — Touloni és marseillei utasok, a­mint a lyoni s föld­közi-tengeri vasút pa­­si pályaudvarán füstöltetnek. — Hajókikötő Toulonban 21 Egy angol hajó utasai vesztegzár alatt, El-Torban, a­, arab partokon . 1. Barakkok a ve­ztegzár alatt levő hajó utasai számára. 2. Abdil-Al, egyiptomi konzul El-Torban, a letartóztatott angoloknál. 3. A nők vesz­tegzár-épületének belseje. 4. El-tor, a ten­ger felől. (Képcsoportozat) Marseille-i utasok megfüstölése Avignon­ban ... ... Genfi füstölő szekrény A bullhousei nagy vasúti szerencsétlenség Sheffield mellett: 1. A vonatnak a töltésről lesiklott része. 2. Kocsik roncsai az útfélen. 3. A mozdony .. ... ... A máhdi követőinek egyenruhája .. ... Angol követség az abesszíniai királynál: Az Anglia és Abesszínia közt kötött szerződés megpecsételése ... ... ... ... ... Tűzrakás a kholera ellen a touloni rakpar­ton ... ... ... ... . ... ... Jelenetek a Greely-expediczióból: A «Bear» hajóról meglátják az első menekültet a Sa­bine-fokon, június 22-én. — A mentő ex­Szám­pediczió megérkezése St.­Johnsba (New­foundlans) a Greely-expediczió életben maradt tagjaival, július 17-én. — A mentő csapat megérkezése Greely hadnagy sátrá­hoz. — Greely hadnagy sátra a mentők megérkezésekor. — A Greely expediczió tagjai ... A menekültek hajóra szállítása a kuny­hóból ...­­Kh­olera-vesztegzár Bardonecchiában , az olasz határon ... A Londonba érkezett abesszíniai küldött­ség: Worke Masasa János lidzsi, a követ öc­cse. — Worke Mercsi lidzsi, abesszí­niai követ. — Az elefánt őre ... ... Gwola, az abesszíniai fejedelem által Vik­tória királynénak ajándékozott elefánt: Az elefánt hajóra szállítása. — Az elefánt a hajón ... ... ... ... A tien­ csini szerződés aláírása. (Kantonban készült khinai rajz) ... ... 24 Khinai katonák Fu-Cseu hídján ... _— A szudáni expediczió útjából: Mocsár a siva­tagon ... ... ... . — Bismarck herczeg és Kálnoky gróf találko-38 A három c­sászár találkozása Szkremyeviczé­ben . Az orosz czár elvezeti a német s osz­trák-magyar uralkodókat az orosz ezredek előtt, melyeknek tulajdonosai ... ... 41 A czár és Giers kanczellár a pályaudvar­ban az osztrák-magyar uralkodóra várakozva... ... ... 41 A császárok értekezlete ... ... ... 41 A három miniszter ... ... 42 A nílusi expediczió : A Nassif-Kheir gőzös, a­mint a második katarakta első kapuján át­halad ... ... ... 41 Karácsonyi képek: Az éjjeli harangszó. — Az ünnep reggele. — Karácsonyi kirakat előtt... ... . ... ... ... ... ... 51 Karácsony. Dinre Tivadar rajza ... ... 51 Boldog új évet! Dirre Tivadar rajza... ... 52 VII. Vegyes tárgyúak, illusztrácziók elbeszélésekhez. V. Ferdinánd és Mária Anna menyegzői érme ... ... ... ... •Forster Dóra» czímű regényhez (24 kép.) 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 39. itt. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50 Nóta a kisasszony hajáról cz. vershez 5 rajz Margitali Tihamértól ... ... ... ... Ludas Matyi cz. vers­hez 6 kép ... ... 33. 34 Egy XVI. századbeli krónikás ének (2 kép) 41 História egy házasságról (két rajz) ... ... A karácsonyi csillag ... ... 91 VIII. Térképek. A szudáni háború térképe. Homolka József rajza. __ .. ... ... ... ... 10 Az új országház főemeletének alaprajza. A tömő­ tér felőli oldal. Steindl Imre terv­rajza után ... 45 Az opera-színház első emeletének alaprajza 39 7 9 9 9 i 10 19 43 20 i 42 44 45 I 49 21 29 ... 30 32 32 I 32­­ 33 i 34 35 34 35 36 37 37 31 48 51 1. Elmélkedések, értekezések, fejtege­tések. Lap Kihaló emberfajok. H. P. ... ... 26 Az emberiség őslakhelye ... ... ... 38 A házi állatok tehetségeinek fejlesztése ... 74 A vallás-felekezetek az Egyesült­ államok­ban. Pekár Gyula ... ... 126.142.174 Nevelés- és oktatás-ügy Amerikában. Bodola Lajos ... ... ... ... ... ... . . 189 A magyar nép. Dr. Bihari Pé­er 200. 216. 234. A faji és családi átöröklődés. V. B.S.... ... 221 A kor ördöge ... ... ... 253 l­árvívás. V. J.­­. — 266 Gyors igazságszolgáltatás. Feriz. . A trónörökös-pár az ötvösmű-kiállításon. Vajda János ... ... — ... --- ... 333 Színészetünk egykor é­s most. Vajda János 378 394 ... 398 441 509. 527 462 ... 558 574. 586 . 613 Választások Angliában és Amerikában Az állatok a közbeszédben— ... ... Mért hallgat Edison ? ... Egy s más a kholeráról 446. 461. 477 Szegény­ menhelyek nálunk s Párisban A kenyér. Várnai B. S. — . ... A természet nagy csapásai ... — Magyar királyi opera ... ... ... — Optika és akusztika, tekintettel az opera­házra (4 képpel) ... 026 Halottak napján (képpel) ... — — 705 Khinai- európai viszály papíron. Egy khinai benyomásai Európáról 706 Az ezüst ... ... - £69 Rágalom iskolája ... — --- - -- 786 A gyermek Jézus a templomban (képpel) 811 2. Elbeszélések, genreképek. 9 A győztes Bertók. Elbeszélés. Irta Sienkie­witz Henrik. Lengyelből fordította Csepey László 3.22.39.54.74. 90.106.123.139. 154. 170 Béved estéje. Rajz a Kis-Kunságból. Irta Kí­séri (2 képpel) - — -- — Székely támad, székely bánja. Történeti be­szély a XV. századból. Irta P. Szathmáry Károly­­ 19.35.51.70. Török apróságok. Cs. L.... — A magyar színészet úttörői életéből: 1. Cze­lestin. 2. Sámson és az oroszlán. 3. Balog István és Gál Minya. 4. Posgai János és a­­ Lumpáczius Vagabundus­ csizmadiája Miskolczon. Közli Egervári P. Ödön... Utazó kalandorok Ázsiában és Európában. Irta Vámbéry Ármin. ... ... ... 214. Marczi bácsi malma. Elbeszélés. Irta Szép­faludi D. Ferencz ... ... 247.463.278. A seprüs tót (képpel) M. K. ... ... ... Kemény Judit. Történeti beszély. Irta P. Szath­máry Károly 310. 327. 344. 158. 375. Adalék róka komáról. Vajda János Egy véres lap a választások történetéből. • •Várnái B. Sándor­­­r­al« Forster Dóra. Angol regény. Irta Besant Walter. (24 képpel) 426. 442.458. 474. 490. 518. 534. 554. 571. 586. 602. 620. 639. 655. 686. 704. 718. 735. 750. 766. 782. 798. A Mátyás királyról szóló Krizsmán-féle jós­lat. Csehből közli Csopis László ... ... A kútban. Falusi történet Vár. ... Mi vitte a sírba ... ... ... ... ... A szerelmes aktor. Ötven év előtti történet. Irta Szomaházy István. 599, 634, 654, 666. Orosz történetek 698, 717, 731. ... ... Tíz forint. Fővárosi életkép. Szabiint S­ogáll Janka ... ... ... História egy házasságról. Elbeszélés. Irta Mikszáth Kálmán (két rajzzal! ... ... Nagy Sándor egy kalandja. A Talmud sze­rint. Kazinczy Gábor irodalmi hagyomá­nyából közli Csanádi Sámuel ... ... A szerencsétlen Csiszér Anikóról. Elbeszé­lés. Irta Jakab Ödön ... ... . — 3. Költemények. Ábrányi Emil. Hajótörés. (Lord Byron Don Juanjából)­­Az uj görög dalnok. (Lord Byron Don Juan-­ ból) ... ... ... ... Ábrányi Kornél ifj. Királyhymnus Bartók Lajos. Idegen csillagok. (A­­Kárpáti emlékek»-ből)... ... ... A fenyves panasza ... ... Bedehizi János. Mese a daezos királyleány­ról ... ... ... Dömény József. Éjjel Lap 199 .231 295. 254 390 360 Árnyképek ... ... ... A szabadban ... ... ... ... ... Dömötör Pál. Jártam, keltem Karácsony jövején ... ... F. M. Ludas Matyi.Egy eredeti magyar rege négy levonásban (6 képpel) 543. Jürjei István. Jön már az én időm ... ... Góbi Imre. A karuez domb ... Gyulai Pál. Gyümölcsösb­en .. ... ... Hegedűs István. Dal a boldog Jetűbről ... Illyés Bálint. Golgota ... ... .. ... Inczédi László. Végrendelet (Moore Tamás) Ismeretlen. A Z­éla királyról és a Bankó leá­nyáról szóló szép história (2 képpel) ... IVMi Jalta!* Ödön. Téli utas .. Jankai. 507. 670. 814 541 526 583 683. 750 746 762 A világ kereke meg nen­ áll ZZri Kadocsa Elek. Készülőben ... ... Kacziány Géza. Batárd. (Az «Alice* czimü verses regény H. énekéből) ... ... Kenézy Csatár. Két zászló ... Kiséri. November 2-án ... ... ... ... Lévai Sándor. Dalok : I. Száll a nap.. . II. A ki soha... IV. Temetőbe.. . IV. Izol­dának ... ... ... ... Anyám sírja ... ... ... ... ... E vonulás ... ... ... ... Lipcsei Ádám. Az irás ... ... ... Luby Sándor. Szeretnék lenni. Késő. (Car­men Sylva költeményeiből) ... ... ... Margitay Tihamér. Nóta a kisasszony hajá­ról (5 képpel)... ... ... Mátrai Lajos. Előhang a Aranka.-h­oz ... Milesz Béla. A maorik költészetéből. I. Üd­vözlő dal. H. A tohunga (pap) dala. II. Szerelmi dal. IV. Mesék. V. Egy benszü­lött nő éneke ... ... ... VI. Egy anya keserve egyetlen leánya felett. VII. Gyászdal Heuden főnök ha­lálára. VIII. Gyászdal Huhu főnök halá­lára ... ... ... ... ... ... Notzlopy Tivadar. Elmúlt idők, elmúlt idők A csikvári falu­ végen ... ... ... Palágyi Zsiros. Halálos betegen ... Flóra I-VI. ... ... ... Kórházban ... ... ... Hajnal ... — Czifra temető . ... Potágyi Menyhért. Éj ... ... Pásztai. Szerelem sírján ... ... ... ... Nyári éj ... ... ... ... ... Lap Szép szemek ... ... . _ __ __ 534. Petrikás Mór. Duna partján 762 Reviczky Gyula. Sírok között I—III. 534 Altató ... ... ... ...*•" 798 Sántha Károly. Jette leánya ... .. 4416 Pető­fi emlékezete I—II "... ' 5*12 Karácsony-est ... ... ... ,sh2 Sipos Soma. Évek, évek ... ... ... " 4. 1,s Csüggedés, lemondás ... ..1)9 Somló Sándor. Lady Maggy-nek ... ... 77S Szfyz Béla. A halottak törvényszéke. (Ó egyiptomi rege) Igs A régi óra a lépcsőn. (Longfellow köl­teménye) 666 Szász Károly Ti vándorok . .. (képpel) ... .­8 Sziklay Kurrity itt. Ha nem U­ttek Vív Szomori Károly. Dalok 1. 2. 3. 4. 5. ... 70 Télfy Iván. Uj görög népdalok : I. A szerel­mes átka. II. Esődal. III. Fecske. IV. A féltékeny. V. Rut feleség. VI. Kedves a közelben. VII. Furfangos eskü 3 Vajda János. Otthon ... ... 390 Varsányi Gyula Egy csók varázsa ... ... 582 Vul­an József. Az anya 730 Zichy Géza gróf. Gerencsi Erzsébet .. 150 * * Utolsó álom ... ... 715 4. Élet­ és jellemrajzok. Bátori Schulcz Bódog 1848.9-diki honvéd­tábornok (arczképpel). Egervári P. Ödön Sándorfi József (arczképpel). K. Nagy Sándor 17 Emlékezés gróf Mailáth Henriettere .. 16 Zwingli Ulrik (arczképpel). —á—r— .. 25 A főrendiházból: Gróf Keglevich István. Gróf Zichy Nándor. Gróf Széch­en Antal. Gróf Károlyi Gyula (4 arczkép) 49 Gordon tábornok (arczképpel) ... ... 69 Gróf Széchen Antalról 79 Szerencsy István (arczképpel). Szilágyi István ... ... ... 85 Bátori Schulcz Bódog életéhez. Sass Károly 91 Gróf Cziráky János (arczképpel) ... 101 Roucher (arczképpel) ... ... ... 109 Hegedűs László és Paczolay János (két arczképpel) ... — Graham tábornok (arczképpel) ... ... 158 Budenz József (arczképpel). Kúnos Ignácz 186- 204. 419. b) Szöveg. 810 831 51 834 592 566 838 342 102 Egy régi könyv ... Lap 184 464 144 1­5­19 166 810 135 19 414 86 658 683 446 423 746 715 278 358 186 406 ... 790 503 106 123 766 766 135 326 470 471 550 698 550 430 486­­ 149 165

Next

/
Thumbnails
Contents