Vasárnapi Ujság – 1885

Tartalom

A magyar történeti életrajzokból : Zrínyi Miklós. — I. Ferdinánd. (3 arczképpel) Gordon pasa (arczképpel) — rs. . ... ___ Szemere Pál (arczképpel) —á —r— .__ Arany Jánosné —á —i— ... ... Jókai Mór hatvanadik születésnapján (arcz­képpel és 10 rajzzal) Törs Kálmán ... Költők feleségei. (Vörösmartyné, Arany Já­nosné, Petőfiné és Tompa Mihályné arcz­képével) —á —r— ... ... A padisa kaftánja. Visszaemlékezés Mészá­ros Lázárra. Teleki Sándortól (arcz­képpel) .... ... ... ... ... ... Ballagi Mór (arczképpel) — á—r— József főherczeg családja körében (6 arcz­képpel) J. M..... ... -- -- ... Bismarck (arczképpel) ... Bereczki Máté és gyü­mölcsészetü­nk (arcz­képpel) Törs Kálmán . ... Zay Ferencz életéből (arczképpel és 5 kép­pel) Barabás S. ... ... Győry Vilmos (arczképpel) ... Az új franczia kormány és elnöke (Brisson Henrik arczképével) ... ... ... ... Rudolf trónörökös (arczképpel) J. .1/ Az országos kiállítás elnökei: I. Dr. Matle­kovits Sándor (arczképpel) Futtaky Gyula. II. Gr. Zichy Jenő (arczképpel) —rs. Gr. Széchenyi Pál földmivelés-, ipar- és keresk. miniszter (arczképpel) ... ... Vaszary Kolos Ferencz (arczképpel) Dolenecz József ... ... — — — — Weilen József lovag (arczképpel) ... ... Az országos kiállítás igazgatója és titkára (l­r. Schnierer Gyula és Balogh Vilmos arczképével) .. — ... — ... Hugo Viktor (2 arczképpel és 4 kép­pel) —á—r—... ... ... Az akadémia új elnöke. (Trefort Ágoston arczképével) ... ... ... — ... — Szász Domokos, erdélyi református püspök (arczképpel) Törs Kálmán Hugo Viktor unokái körében (képpel) IX. Keresztély dán király (arczképpel) ... Tóth Endre (arczképpel) —d —r . ... Két német tábornagy : Frigyes Károly ber­czeg és Manteuffel (2 arczképpel) . ... A Salisbury-minisztérium (2 arczképcsopor­tozattal) ... ... ... ... ... ... ... Zeyk Albert József (arczképpel) M. NI. Indali Péter (arczképpel) .. Halász Imre (arczképpel) Törs Kálmán Grant Ulysses (arczképpel) Rosetti Konstantin (arczképpel) R. I. ... A magyar archeológiai kongresszusból. (Hampel József, Lipp Vilmos, Czobor Béla arczképével) R.y. . Franczia vendégeink: (Lesseps, Gouzien, Coppée, Massenet, Delibes, Clairin, Rops, Fleury arczképével) . ... ... ... ... Meran grófnő (2 arczképpel)... ... ... Lipovniczky István (arczképpel) ... ... Az orsz. orvosi és közegészségügyi kon­gresszus és vezérférfiai: Balogh Kálmán, Markusovszky Lajos, Korányi Frigyes, Fodor József, Gebhardt Lajos, Patru­bány Gergely, Müller Kálmán arczképé­vel) H. ,F.. ... ... — — — — Lechner Ágoston, a budapesti m. kir. tud. egyetem új rektora (arczképpel) —N­— Egy lengyel menekült: Dzvonkowski József (arczképpel) ... — ... ... — — Szentgyörgyi Imre igazságügyi államtitkár (arczképpel) Sz.—M. ... ... ... ... Gróf Karácsonyi Guido (arczképpel) ... Bodoky Lajos (arczképpel) Gonda Béla Dr. Majer István (arczképpel) Kőhalmi Stefánia főherczegné és leánya (arczképpel és 1 képpel) ... ... ... — — Zsoldos Ignácz (arczképpel) Szomaházy István ... ... __­ ... — Körösi Csom­a Sándor életéből .... _ Gróf Károlyi Sándor (arczképpel), _ Körösi Csom­a Sándor útja Közép-Ázsiában. Duka Tivadar könyvéből. 659. (174. I. Sándor, Bulgária fejedelme (arczképpel) Az angol trónörökös (arczképpel) ... ... Iszmail pasa (arczképpel) __. ... .. Körösi Csom­a Sándor és Duka Tivadar (2 arczképpel)... ... ... ... ... ... A bolgár mozgalom vezetői (dr. Stransky György és Karavelov Petkó arczképével és egy képpel) . ... ... ... ... Az irodalom négy elhunyt munkája (Hor­nyik János, Malmosy Károly, Szalay Jó­zsef, Széll Lajos arczképével) ... ... Báró Apor Károly (arczképpel) ... ... Szilágyi István (arczképpel) ... .. Dr. Jenner Eduárd (arczképpel) ___ Albrecht. Brauuschweig uj regenslierczege (arczképpel) . ... ... ... ... Tisza Kálmán (2 arczképpel) . ... Tisza Kálmánról. Emlékezések (5 képpel). Szász Károly ... ... .. ... ... ... A spanyol király halála (Alfonz király arcz­képével) ... ... ... ... .. . Margó Tivadar (arczképpel). Szigethy Ká­roly ___ ... - -- — --- — Bulharyn György (arczképpel) A költő barátja. Várady Antal (arczképpel) Baráti Lajos ... ... ... .. ... ... Huber Károly (arczképpel) ... ... ... Lap I Lap Mutatványok a művészetek történetéből 89 (30 képpel) ... ... ... ... ... 105­1 A pesti Dunapart 1848 előtt (képpel) ... ... 161 191 121 A török császár leányának pesti háza. 131 ; Salamon F. «Budapest történetén­ből 383 398 Kolumbus tojása (képpel) ... ... ... 495 138­­ Virágdiszitések a múmiákon (4 képpel) ... 501 Egy magyarországi fővezér kivégeztetése Prágában. Dr. Molnár Antal... ... ... 534 A parszik hajdan és most K. T. K. ... 550 Magyar-lengyel ereklyék (3 képpel). Dr. Szá­deczky Lajos ... ... ... ... ... 605 Kurucz-iratok Vasmegye levéltárában. Ba­logh Gyula ... ... ... ... ... .719 Bouilloni Gottfried bevonulása Jeruzsá­lembe (képpel) . ... ... 806 Petőfi kiadatlan leveleiből. Közli dr. Sass István ... .... ... ___ .__ ... 844 5. Történelem, régészet és rokontárgyak. Magyar udvari bálok. Irta Eötvös Károly Régi magyar tűzhely (képpel). P. Szathmáry Károly ... ... ... ... ... . Kisfaludy Károly hagyatéka. Balogh Gyula Zsigmond magyar király a császári trónon. Egykorú feljegyzések után egykorú mű­emlékek rajzaival (képpel) dr. Molnár Antal _ ... ... .. .. ... ... Utazás ismeretlen állomás felé. 1849. ápril 24-től — május 5-ig 122. 142. 155. 171. 186. 202. 219. Adalékok a czimek történetéhez ... .. . 6. Hazai táj- és néprajzok, közintézetek, népszokások, műtárgyak. Hazatérés a vásárból (képpel) ... ... 10 A Piatra Fetyi története. «Biharország» II. kötetéből. K. Nagy Sándor . ... 58 Huszár műterme (két képpel) M—th K.n. 69 Menyegzői dráma (képpel) .... . ._ Az aradi vértanuk emlékszobra (képpel) .... 115 178 A délibáb. Thury József ... ... ... _ _ 190 A királyi várpalota Budán (képpel). Bobula János. ... ... ... ... ... 22­2 Trencsén vára (képpel) ._ ... ... ... 370 A jármos disznók hazájából (képpel) Réthi Lajos. ... ... ... ___ ... ... ... 373 A «Biala-Voda» rét a Kárpátokban (képpel) 471 Sötét lapok. A fegyház és lakói I., II. Ulava III. Lipótvár (9 képpel). Kempner Mik­lós... ... ... ... ... ... 511. 529. 753 Pozsega (képpel) . ... ... ... ... ... 597 A magyar kikötőváros (képpel) ... ... 597 A budai várkertből (képpel) ... ... ... 623 Ménes a rónaságon (képpel)... ... ... 642 Naplótöredékek az Al-Duna mellől. Irta De Gerando Attila ... ... A geszti kastély (2 képpel) G. K. 750. 782. 799 ... 770 Nyir-Bakta (képpel) . ... 771 A debreczeni piacz (képpel) ... ... ... 771 7. Általános nép- és országisme. Néger typusok Közép-Afrikában (képcso­portozattal) . _ ....... __ 12 Khivából (képpel) ... ... ... ... ... 23 A Kongó-állam (15 képpel). ... 46. 175. 193 Déli Spanyolországban (4 képpel) ... ... 55 Spanyolországból (8 képpel) . .. . ... 71 Khartum és környéke (képpel) ... ... 127 A mahdi birodalma ... ... ... Az Aarlberg- és Brenner-vaspályáról (7 kép-158 pel) ... ... ... ... ... ... ... ... 179 A legújabb bonyodalmak színhelye (Afgha­nisztánból) ... ... ... ... .... ... 205 A Csendes-óczeán szigeteiről (3 képpel) ... 209 Képek a szent­ földről. Rudolf keleti utazásából (3 képpel) ... trónörökös ... Jellemkép Afghanisztánból. K. T. K. ... ... 217 Mentsvár a turkomán rablók ellen a persa 266 határon (képpel) ... . . ... ... ... 325 Kain sírja az afghán határon (2 képpel). .. 484 A szabadság szobra New­ Yorkban (képpel) 485 Kremsier (4 képpel) ... ... ... .... ... 565 A lengyelek Mekkája (12 képpel). Dr. Szá­deczky Lajos ... ... ... ... ... ... 582 Kremsierből (2 képpel) . ... ... ... 583 A Karolina-szigetek (képpel) ... ... ... 598 Japsziget a Karolina-szigetcsoportban (két képpel) ... . ... ... ... ... ... 613 Filippopolis (képpel) ... ... ... .. 629 Ruméliából (2 képpel). ... ... ... ... 662 Szófia és Filippopol (9 képpel) ... ... 677 Klim­ai babonák ... ... ... ... ... ... 738 Bolgár földről (2 képpel) ... ... .... 757 Skutari vára Észak-Albániában (képpel). Strausz Adolf... ... ... ... ... 797 Az Alpesek (képpel) . ... ... 806 Nis (4 képpel). Strausz Adolf . ... ... 821 Mohamedán czigányok Nisben (két képpel) 844 8. Természettudomány, kereskedelem és rokon. A fűtésről .... ... ... ... ... Fészekrakó hal. ... .. ... ... A földrengésekről __ . . ... ... ... Egy fenyegető üstökös ... ... . Az uj Bábel-torony (képpel) _.. ... ... A cremonai hegedű titka. Epszilon .. . A gólya (képpel) . ... ... ... ... ... A legnagyobb csillagvizsgáló intézet Az első magyar iparműkiállitás ... 210 A mindennapi falat . . ... ... ... A kiállítások múltjából... ... ... ... A pisztráng. Vidonyi József ... ... A bankélet ... ... ... _.. ... ... A coca-növény ... ... ... ... ... ... Ősi elemek a magyar népies h­alászeszkö­zökben (32 képpel) Herman Ottó Két magyar találmány az akadémiában: I. A borhevite készülék. II. A szapuló készülék (3 képpel) . ... ... ... ... A porczellángyártás története, és a porczel­lán és majolika-kiállitás (képpel) ... 422 Kormányozható hadi léghajó (képpel) A Testory-féle kiállítás és a zománcz-mű­ipar .. ... ... A csóka. Vidonyi József ... . A láz ellenfele ... ... ... ... Sáskajárás Kaliforniában (képpel) . ... A honi iparművészeti vállalat Andrássy­ úti csarnoka és kiállítása ... ... . . Különös eledelek ... .... Gyalogposta .... ... . Lap Mesterséges tetszhalál ... ... 566 Valami az elektromosságról (12 képpel) . . 662 Óriás hordók ... ... ... ... . . 694 Az­ erdei források élete. Vidonyi József... 711 A villamos világítás köréből. Epsylon... 723 Alagutak és hegymúrások ... ... 726 A halak életéből. Vidonyi József 758 A Cyklon (képpel) ... ... ... 784 Aesthetika az állatvilágban ... 803 Az uj csillag (képpel). H. 1­. ... ... .. 823 9. Tárczaczikkek, napi érdekli közlemények. Az «Arany ember» alakjai .1/—th K—n (9 képpel)... ... ... ... ... ... A szemfényvesztők fejedelme (4 képpel) 74 A virágo­k és a virágipar ... ... ... ... Széher Árpád emléke ... ... ... ... R­ácz Pali (arczképpel) —y—d ... Blaháné a népszínművekben (6 képpel) —th—n ... ... Egy est az országos tanítónőképző intézet­ben. —h.... ! «István király»... ... ... ... ... ... .._ A húsvét és húsvéti szokások ... ... ... Budapesti séták (25 képpel) ... . Tanulmányok a konyha köréből A gyapju-utczai szinházban. Vajda Magyar dalcsarnok. Vajda János Budapesti tárcza. Borostyám Nándor Babonatárgyak a kiállítás erdészeti lgában ... ... ... ... ... ... ... A legyező történetéből . ... ... A lengyelek nálunk és otthon... ... ... A tévedések történetéből . ... ... A trónörököspár Görgény-Szt-Imrében (kép­~ csoportozattal) Petelei­­.... ... ... ... Ős­szel ... ... ... ... ... Gyümölcsök és zöldségek. Tárcza a kiállí­tásról. V—r ... ... ... ... ... ... Temetői képek (11 képpel) ... ... ... A rombolás hete. A kiállítás után. V—r Egy fejezet a csillagjóslás tudományából Az osztrák-magyar monarchia írásban és képben. Jókai­ Mór _ ... ... ... 775—1 Királyéknál. Jókai Mór ... ... ... Ebédkiosztás Erzsébet napján. V—r. Az angyalok világában. Karácsonyelőtti tárcza. V—r ... ... ... ... ... ... Jókai Mór legelső versei... ... ... ... Egy kis csillagászat — a földi testek vilá­gában (két rajzzal).... ... ... ... Karácsony itt és ott. V—r. ... ... Karácsony napja... .__ ... ... ... Harczias tüntetés Madagaszkárban a fran­cziák ellen (8 képpel) ... .. 10 Pulszky Ferencz jubileuma 14 A január 7-iki udvari bál... ... ... 30 Osztozkodás Afrika partjain (térképpel) . 31 A földrengés Spanyolországban (2 képpel) 78 A dynamitrobbanás Londonban (8 képpel) 92 A szudáni harcztérről (4 képpel) ... ... 113 A Kisfaludy-társaság közgyűlése ... ... 115 Szudáni élmények ... ... ... ... . 124 Jókai 60-ik születésnapja. ... ... 130 A trónörökös Gömörben. K. Imre Lajos Az abu-dalfai és gak-duli forrásoknál (2 kép-130 pel) ... ... ... 145 Az abu-kl­ai csatatér (képpel) ... 161 Az angol-orosz viszály képekben (13 képpel) 193 A kerbekani csata (képpel) ... 210 A trónörököspár útjából (3 képpel) . . Br. Radvánszky Béla és Tisza Paula eskü-253 vője (6 képpel)... ... ... ... ... 257 Az afghán határra készülő orosz katonák Bakuban (képpel) ... ... ... ... ... 326 Az afghán határkérdés: A Kusk folyó men­tén. — A Zulfagar-szoros. — Az angolok és afghánok értekezlete Raoul-Pindiben (5 képpel) ... .. ... ... ... ... A «Concordia» Budapesten ... ... ... Hugo Viktor halála (4 képpel) ... ... ... Szuakin mellett (képpel)... ... ... ... Hugo Viktor temetése (3 képpel) ... ... A Vezúv út kitörése (képpel) ... Az angol kormányválság (2 képpel) ... ... .... A történeti kongresszusról (Br. Kemény Gábor, Ipolyi Arnold és Szilágyi Sándor arczképével) ... ... ... — Népdalaink Párisban. Bertha Sándor ... Az országi 5 régészeti kongresszus ~­ A francziák Budapesten .. ... ... ... Házasság az angol királyi családban (kép­pel)­.. ... ... ...­­ ... ... ... Franczia vendégeink (arczképcsoportozattal) Az orvosi és egészségügyi kongresszus ... A lengyel vendégek ... ... ... Madridi tüntetés a németek ellen (2 képpel) Az erdélyi reform, egyházkerület közgyű­lése és az uj püspök fölavatása ... ... Bulgária fejedelme és a bolgár haderő (képpel) ... ... ... ... ... Bolgár küldöttség a czárnál ya­k'^NP''!- i * Királyi házasság a franczia köztársaságban (Mária orleansi hgnő ús Valdemar dán hg­arczképével) . IV ... ....... Bolgár katonák (3 képpel) 1. ... ^ 709 727 720 735 741 790 805 815 838 A pokol kapujának felrobbantása (?? kép­pel) ... . ... .... ... ... Zio: A balkáni zavargások színhelyéről (3 képpel) Szerbia és hadserege (képpel) ___ ... ... Képek a keletről: A bolgár lázongás (5 kép­pel)... ... ... ... — — — ... A szerb táborból (képpel) ... ... A szerb-bolgár harcztérről (3 képpel) ... A spanyol király temetése (képpel) A szerb-bolgár háborúból (6 képpel) ... 822 10. Országos kiállítás. Körültekintés a kiállítás területén (6 kép­pel) ... ... ... ... ... ... . — 226 Képek a kiállításból (7 képpel) ... 241 A kiállítás területén (térképpel) 273, 291 Képek az országos kiállításból (6 képpel) Az országos kiállításról ... ... Képek a kiállításról (5 képpel) ... ... A kiállítás és megnyitásának jelenete (2 kép­pel) ... ... ... ... ... ... ... ... Rudolf trónörökös kiállítása (képpel) K. Imre Lajos A lovak és a lókiállítás (képpel) ... Az utolsó nap (13 rajzzal)... .. A kiállítás bezárása .. ... Lap 274 293 294 ... 305 309 309 320 326 Séta a kiállításon ... ... ... ... ... A kiállítás területe (2 képpel) ... ... . Tárcza a kiállításról ... ... _ ... Az országos kiállítás igazgatója és titkára (Dr. Schnierer Gyula és Balogh Vilmos arczképével) ... ... . . ... ... ... Kiállítási tárcza ... .. ... ... Képek az országos kiállításról: I. A virág és zöldség a kiállításon. II. A bosnyák kávéház. III. Az állami ménesintézetek pavill­nja (2 képpel) ... ... ... Kiállítási tárcza. Vá r. ... .... ... Képek a kiállításból: I. A műcsarnok. I. Az iparcsarnokból. II. Az ebkiállí­tásról (3 képpel) ... _ ...... Tejgazdaság a kiállításon. I. II. V—I. S. 370. Képek a kiállításból: I. A főváros pavil­lonja. II. Szobaberendezés az iparcsar­nokban (két képpel) Képek a kiállításból: I. Az erdészeti pavil­lon előtt. A szegedi halászcsárda. A szé­kelyház. H. A pénzügyminisztérium pa­villonja (2 képpel) ... Képek a kiállításból: I. A tejgazdaság a mezőgazdasági csarnokban. II. Gregersen pavillonja... ... ... . ... 401 Képek a kiállításból: I. A műcsarnokból: II. Keleti pavillon. ül. Sín­igazgató ké­szülék (3 képpel) K. I. L A házi-iparcsarnokból: Csángó-szoba (kép­pel) ... ... ... ... . —­­ ... Az országos kiállítás műcsarnoka (25 kép­pel)...­­ ... ... ... ... 437, 453, 470 A házi-iparcsarnokból : Hunyadmegyei román szoba (képpel) Alföldi román szoba (képpel). Az óriási hordó-korcsma a kiállításon (kép­pel) Képek az országos kiállításról: I. A keleti pavillon minaretjéről, I. Az iparcsarnok szökőkútjánál. III. A faipar az országos kiállításon (4 képpel) A közlekedési minisztérium kiállítási csar­noka (képpel) _ Képek a kiállításból : A parket-pavillon (képpel) K. Imre Lajos ... Szemelvények az országos kiállítás és e nemzeti múzeum műrégiségeiből (14 kép­pel) ... — — — —­­­Az országos kiállítás házi-iparcsarnokából: A békés-csabai szoba (2 képpel) __ A házi-iparcsarnokból: Gömöri szoba (kép­pel) ... Képek a kiállításból: I. A király-pavillon. 6. A horvát-szlavon kiállítási csarnok (2 képpel).­­ ... ...­­A szőnyegek az országos kiállításon A vörös-kereszt kiállítása (képpel) .... ... . A kiállítás krónikájából. V—r. _ ... Lengyel vendégeink az országos kiállítá­son (arczképcsoportozattal) ... ... ... A kiállításból (Őszi gyümölcs-, virág-és ve­teménykiállítások) . A kiállításból: Koronás látogatók. A szerb kiállítás. A kiállítás őszi rózsája. (képpel) 645 A toroczkói szoba a házi-iparcsarnokban (képpel) ... .. ...­­ ... --- .— 646 A lókiállításon. V—r­ ... — .... 663 A kiállítás vásárlói. V—r ... ... ... 677 11. Vegyes kisebb czikkek és kép­szövegek. Éneklő Amor (képpel) ... ... ... Ásatások a régi Laviniumban (képpel)... A hit (képpel) —á—r.~ ... — — — Pusztán (képpel) ... ... — — Csatározás Abessziniában (képpel) . ... Vasárnap délután (képpel) ... ... ... A karnevál eredete A spiritizmus titka (3 képpel) ... ... Kreszczimi­a érkezése. (Az «István király» operából, képpel) ... ... ... —­­A kígyómarás gyógyítása Kelet-Indiában. — Atala temetése (képpel)... ... ... ... Új temetkezési rendszer (képpel) A vegytani kutatások áldozatai ... ... Egy encyclopædia megalkotása... ... . Híres tudós nők ... ... ... ... ... A méregkeverők gyűrűje . .. ... A savoyard fiú (képpel)... . ... . Az angol trónörökös és Gladstone (képpel) Egy nőtudor (képpel)... ... A római Campagnából (képpel) ... ... Egy szerb kovácsmühelyben (képpel) ... Egy"­görög»kávéházban (képpel) A «Csigálybáró» (képpel)...... ... Tisza Kálmán ifjúkori arczképe 1848-ból. isza K levezet Nevezetedvalföft v.... . A Tisza-jubileumról (képpel) .­­ ... Rajzok a trónörökös czikkéhez (2 rajzzal) 12. Eredeti levelezések. A khinai harcztérről. Faragó Ödöntől Magyar ember levelei a tengeren túlról. Szent-Vincze sziget 1884. jun. 12. —Bue­nos-Ayres, 1884. jul. 29. és decz. 9. Gy. . ts Konrádtól... ... — — — A mennyei birodalomból. Tamsui 1885. márcz. 15. Faragó Ödön-Apróságok Sándor bolgár fejedelemről. Eredeti levél Bulgáriából. Ruscsuk, 1885. nov. 6. Feriz ... ... ... ... ._ 154 169 187 201 225 ._ 233­­ 239 249 265 281 289 301 317 333 335 349 365 381 384 397 405 413 429 462 469 477 493 502 525 533 543 573 581 589 607 610 621 623 637 639 653 687 662 669 677 685 693 702 717 733 749 757 765 767 773 781 813 814 844 ... 509 29 45 90 110 235 143 1­58 75 97 146 163 174 208 208 284 267 283 287 374 387 ... 399 406 450 423 463 467 487 496 535 544 546­­ 242, __ 258, János osztá-43 , 98 94 107 114 123 145 194 225 274 358 390 454 471 486 513 575 624 673 705 706 709 742 759 822 789 789 818 822 835 842 843 342 342 359 372 385 406 4­21 445 455 518 535 549 551 583 599 629 631 1 335 336 341 351 357 386 389 435 447 466 470 549 559 566 592 614 630 694 725 728 11 13 24 30 44 97 111 147 226 271 419 482 497 503 562 563 567 647 679 690 742 742 742 784 786 790 806 4­­77 735 ... 374 ... 423 ... 485 502 __ 512 517 .. 519 ... 533 ... 282 i

Next