Vasárnapi Ujság – 1887

A „Vasárnapi Újság" 1887. évi folyamának tartalma. a) Képek és rajzok jegyzéke. I. Arczképek. Hazaiak. Szám 1 1 2 4 Vajkay Károly .. — — ... — Sárkány József_ — Baross Gábor ... ... ... ... . Feszty Árpád. _ . .... ... — _ — Kisfaludy Károly halálos ágyán. — Bajza. — Toldy." — Vörösmarty. Barabás Miklós 1830 évi rajza után.. . ... . Dobos János __ . _ ... ... Békés Gáspár ... . — Barabás Miklós. Legújabb, saját maga által készített arczképe . ... ... ... ... Gróf Nádasdy Lipótné, Forray Julia bá­rónő. Barabás Miklóstól. ... ... Gróf Batthyány Lajosné, Zichy Antónia grófnő. Barabás Miklóstól Gróf Károlyi Györgyné, Zichy Karolina grófnő. Barabás Miklóstól ... ... ... Báró Forrayné, Brunszwick Julia grófnő, Barabás Miklóstól . ... . ... Dr. Wekerle Sándor. Biczó Géza rajza... Petőfi. Barabás 1845. évi rajza után .. Petőfi. Tiroler metszete Barabás rajza Titán A pozsonyi országgyűlés bécsi küldöttsége 1848 márcz. 15-én (64 arczkép) Vasváry Pál. Barabás Miklós rajza Komáromy Alajos. ... ...­­ ... Hermán Ottó halászati tanulmány­­ útján Hermán Ottó — _ — —­­ . Hetesy Dániel. Biczó Géza rajza _ Székely Imre . — — ... ... Karacs Teréz .. ... ... ... — Mária királyné, II. Lajos neje Kőszeghy Károly. — Podagrássy, Doppler «Ilka» czímű dalművében. — Lorenzo, Gounod­i Romeo és Juliá»-jában. — Lepo­rello, Mozart «Don Juan»-jában.— Csip­kés Tamás,Erkel «Névtelen hősei»-ben. — Pietro, Auber «Forticli némá»-jában. — Főpap, Goldmark «Sába királynőn-jében. Baksay Sándor. Biczó Géza rajza ... ... Németh Albert.. . ... ... ... ... Dr. Müller Kálmán, a Rókus - kórház új igazgatója. Biczó Géza rajza. Gyarmath­y Zsigáné. Biczó Géza rajza Bubics Zsigmond püspök Kovács Zsigmond veszprémi püspök . Gróf Dessewffy Marczel. Biczó Géza rajza Stefánia trónörökösné, udvarhölgyével, Pálffy grófnővel Abbaziában.. Gróf Széchen Antal ... ... ... . Gróf Kuun Géza __ ... ... ... ... Balázs Sándor_­ ... ... ... ... ... Dr. Arányi Lajos. . ... ... ... ... Berzeviczy Albert. Roskovics Ignácz rajza Báró Aczél Béla ___ ... ... ... Gróf Gvadányi József. ______ Karsay Sándor, a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület püspöke.. ... ... . I. Ferencz József ... A nemzeti színház régi jelesei: Egressy Gábor, mint Gritti. — Bartha, mint Zrí­nyi Miklós. — Lendvayné, mint Julia. — Staiser­ Ernsztné, a «Kunok» czimű dal­műben. — Schodelné, mint Norina «Don l'asquale«-ban. Hollósy Kornélia, mint Gara Mária. — Szentpétery, mint Zách. — Fáncsy, mint Don José de Santarem. — Benza, mint Miska, Doppler «Ilka» czimű dalművében. — Füredy, mint Figaro. — Szigeti József, mint Sas István.— Megyeri Károly. — Telepi György.­­ Szilágyi Pál. — Szerdahelyi József. — László József. — Rétk­i Mihály. — Udvarhelyi Miklós . _ . ... — Bonnaz Sándor. Csanádi püspök. Biczótól Bedegi Nyáry Krisztina. A Fraknó várában őrzött arczkép után _ _ Stoczek József ... ___ . ... ... ... József főherczeg és családja. Koller Károly legújabb fölvétele után ... ... .­­Mária Dorothea és Margit főherczeg­kisasz­szonyok. Koller Károly fényképe után Erzsébet és Klotild főherczegkisasszonyok. Koller Károly fényképe után... ... ... Mészöly Géza... ... _ .... . Gróf Brunszwick Terézia... ... ... ... Négy halott: Ocsvai Ferencz. — Tanárky Gedeon., — Dr. Jenei Viktor. — Báró Bánffy Ádám __ ... ... _ . 48 Tisza Kálmánné. Roskovics Ignácz rajza 49 Meszlényi Gyula, szatmári püspök. Biczótól 51 Literáty Ödön ... ... ... 51 Stefánia főherczegasszony és környezete: Stefánia főherczegnő. — Herczeg Lobko­vicz Nándorné. — Gróf Festetics Kál­mánné. — Majláth grófnő. — Sylva-Ta­rucca grófnő. — Podstatzky-Lichtenstein Amália grófnő. — Gr. Eszterházy Mórus. — Chotek Szidónia grófnő— ... ... — 52 b) Külföldiek. Goblet .. ... ... ... ... __ ... ... 2 Palissy Bernát.. . ... . ... ... 2 Jenő főherczeg. Biczó Géza rajza ... 3 Goschen lord, az új angol pénzügyér­ _ 4 Sddesleigh lord, Anglia elhunyt külügyére 4 A német birodalmi gyűlésből: Báró Staufen­berg. — Windthorst Jenő. — Báró Fran­kenstein. — Bebel Ferdinánd Ágost. — Richter Jenő. — "Virchow Rudolf.. ... 5 Sembrich Marczella _ __ ... ... ... 7 I. Vilmos, Németország császárja _ 13 Vilmos császár 1827-iki arczképe... 13 Beckx páter ...... 13 Holub Emil ... ... ... __. ... ... 15 Falb Rudolf.. ............ 17 Ilas Allulah, a saatii győző és környezete 18 Depretis ala­ír kormányelnök ... ... 18 Crispi olasz belügyminiszter... __ ... 18 Schnäbele Vilmos ... ... ... ... Fejedelmi vendégek Vilmos császár 90-ik születésnapján: Viktória svéd trónörö­kösnő. — Gusztáv svéd trónörökös. — Frigyes dán trónörökös. — Rudolf trón­örökös. — Walesi herczeg, az angol trón­örökös. —­ Amadé, Aosta herczege. — Vladimir, orosz nagyh­erczeg. — Vladimir orosz nagyherczegné. — Nikolajevics Mihály, orosz nagyh­erczeg. — Balduin belga herczeg, a flandriai gróf legidősebb fia. — Fülöp flandriai gróf, belga trón­örökös. — György szász herczeg. — Albert, szász király. — Karolina szász királyné. — IV. Lajos, hesseni nagyh­erczeg. — Alexan­drina, mecklenburg-schwerini anya-nagy­herczegnő, Vilmos császár nővére. —­ Erzsébet román királyné. — Károly, román király. — Lujza, badeni nagy­herczegné. — Frigyes, badeni nagyherczeg. — Péter, oldenburgi nagyherczeg. — György, oldenburgi herczeg. — II. György, szász-meiningeni herczeg. — Zsófia, szász-weimári nagyherczegné. — Károly Sándor, szász-weimári nagyherczeg. — Lajos, bajor herczeg. — Károly Ágost, a szász-weimári nagyherczeg legidősb fia Bouvier, az uj franczia miniszterelnök Ferron, az uj franczia hadügyminiszter Flourens, franczia külügyminiszter ... ... Viktória királynő 1877 ... ... Viktor,a királynő megkoronáztatásakor I . Albert herczeg, Viktória királynő férje. Thornburn festménye Fejedelmi vendégek Viktória angol királynő jubileumán: Kapid­aus, Hawaii király­nője. — Károly, portugál trónörökös. —­­ Heléna, orleansi herczegnő, portugál trón­örökösné. — Don Antonio, spanyol kir. herczeg. — Eulalia, spanyol kir. her­czegnő. — Konstantin, görög trónörökös. — Vilmos, porosz kir. herczeg. — Deva­wongse, siami herczeg. — Cutch­i Bao, keletindiai fejedelem. — Gusztáv Adolf svéd trónörökös ... ... ... ... ... Krupp Alfréd ... ___ ___ Katkov Mihály ... ... ... ... ... ... 11Tetrov, bolgár hadügyminiszter __ Emin pasa... ... ... ... ... ... __ 36 Stanley . . ... ... Ejub khán, az afghán trónkövetelő.__ Mulej Hasszán, Marokkó, szultánja Frigyes Vilmos német trónörökös Viktória német trónörökösné .. Lind Jenny (4 kép) ... ... Dr. Morell Mackenzie ... ... ... Coquelin Constant Benjamin (3 kép) Caffarel tábornok ... ... Limousin asszony D'Andrau tábornok . ... Wilson Dániel ... ... ... ... Grévy, a franczia köztársaság volt elnöke Sadi­ Carnot, a franczia köztársaság új elnöke Freycinet, volt miniszterelnök... ... ... Ferry, volt miniszterelnök . . ... Verdi . . ... ... ... ... ... ... ... Viktor Emmanuel, nápolyi herczeg, olasz trónörökös. ... ... Van­ Zandt, a magyar kir. operaház vendége Koburg Klementina herczegnő, a bolgár fejedelem anyja ... ... ... ... ... II. Műtárgyak. 4 A kihívás. Déry Kálmán festménye . 1 Czigányzene. Grund festménye... . ... 2 Mária Dorothea főherczegnő mellszobra. Zala György műve... ... ... ... 3 József nádor fogadalmi szobra az alcsúth­i főherczegi kápolnában. Zala György műve 3 A festészet. Feszti­ Árpád falfestménye a budapesti VI—VII. kör nagytermében. _. A nádsíp. Feszti­ Árpád falfestménye a magyar kir. operaházban ...,__. _ _. _ 4 A kárvallottak. Feszty Árpád festménye... 4 «Nincs párja a Mollináry-bakának!» Herzl Kornél festménye ___ _ ........ 5 Római szüzek áldozata. Goomans H.-tól 6 A meny megérkezése. Barabás Miklóstól... 9 Koldus-gyermekek. Barabás Miklóstól... 9 Utczaseprő fiú. Barabás Miklóstól ..... 9 A Krisztus-ábrázolások történetéből. Az «Abgarus» vagy «Edessa»-féle Krisztuskép a genuai St.-Bartolomeo egyházban. — Krisztus Emmausban. Müller K. fest­ménye. — Leonardo da Vinci kartonja. — Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Giotto festménye. — Szőnyegkép, a Tiberius-féle smaragdkő - véset utánzata. — Mozaik­utánzat. Freskó a katakombákból. — A kálvária. — Zsidó éremkép az oxfordi múzeumban. — Zsidó Krisztus-érem. — Krisztus bronz érem-képe a British­ Mu­seumban. — «Királyok királya»-érem. — Üveg-amulet. — Justinianus császár arany­pénze. — «Üdvözitönk». Hugues Merle festménye. — «A keresztről való levétel.» Rubens­tőr. — Freskó a Domitilla-féle kata­kombákból. — «Redemptor mundi.» Mem­ling J. festménye. — Veronika kendője a római Sz.-P­éter templomban. — «A jó pásztor» szobor. —A ravennai mozaik. — Krisztus-fej. Carracci Annibáltól Mária, II. Lajos özvegye. Bronz szobor Leone Leonitól ... ... ... ... Deák Ferencz sarkoshagja. Stróbl Alajos szoborműve . A végső út. Gangesi emlék. Edwin lord Weeks festménye ... ... ___ _ . ... Gróf Teleki Blanka szobra. Saját műve A czilinder-próba. Bihari Sándor festménye Béldi Pál csatába készülése. Vastagh­ György festménye ... ... ... ... ... ... 31 A «Segítség»-album boritékának hátsó lapja. Roskovics Ignácz rajza ... ... _. 34 Szám A «Segítség»-album czimlapja kisebbített alakban. Vágó Pál rajza ... ... ... 35 Deák szobra. A Huszár műtermében fölvett fénykép után ___ ... _ . ___ ... 40 Eperjes, X.­Károly, Toroczkó, Zichy Mihály allegorikus rajza ... ... ... ... __ 41 A «Segítség» 2-ik kiadásából: Tűzvésznél. B. Mednyánszky L. és Pap Henrik rajzai 41 A képzőművészeti társulat őszi kiállításából: Különös meglepetés. Szirmay Antal 44 Gyermek-arczkép. Vastagh­ György ... 44 Arczkép. Bürger Lajos ... ... ... 44 Részlet a Kúnságból. Tölgyessy Arthur 44 Lándzsér vára. Ligeti Antal ..... 44 Vásárfia. Balló Ede ... ... ... ... 44 Férfi-arczkép. Benczúr Gyula.. .... ... 44 Aratás előtt. Mészöly Géza... ... 41 Vásári baleset. J­­ Kner Lajos.. . ... ... 44 Pihenők. Aggházy Gyula 44 Zala folyó, Zalabér mellett. Telepy Károly 44 Tavaszkor. Tarnóczy Berta ... ... ... 44 A kik szeretik egymást. Skuteczky Döme 44 Mária Dorothea főherczegnő. Vastagh­ Gy. 46 Templomromok a Margitszigeten. Mária Dorothea főherczegnő rajza _ 46 Fiumei bárka. Margit főherczegnő rajza 46 A műcsarnokból. Városligeti hieroglifek. Temple János festménye.. ... ... 47 Tiszaparti h­alászkunyhó. Mészöly Gézától 47 Szénahordás. Mészöly Gézától... ... ... 47 «Vaskapu», fehérmegyei kacsázó. Mészöly G. 47 Baromfiudvar. Mészöly Gézától ... ... 47 A nyir-baktai kastély. Mészöly Gézától ... 47 Vizi malom. Mészöly Gézától.. ... ... 47 A Balaton öble az akarattyai partokkal. Mészöly Gézától ... ... .... ... . 47 Hid alatt. Mészöly Gézától ... ... ... 47 Balatoni halásztanya. Mészöly Gézától ... 47 A Balatonról. Mészöly Gézától ... ... 47 Tiszaparti füzes alkonyatkor. Mészöly . 47 Erdő mélye. Mészöly Gézától... ... ... 47 Az orsz. magyar képzőművészeti társulat őszi kiállításának második sorozatából: Lóversenyen. Bruck Miksa ... 48 A kíváncsiak. Skuteczky Döme ... _ 48 Gyermekcsoport - arczkép. Női arczkép. Vastagh­ György ... ... ___ ___ 48 A jó parthiie. .­.argitay Tihamér. ... 48 Genre-kép. Komlóssy Ede. ... ... _ 48 A Mátyás-templom Budán. Schiked inz A. 48 «A­hol nincs, ott ne keress». Bihari S. 48 Potya tribün. Vajda Zsigmond ... ... 48 Két testvér. Kimnach László ... ... 48 A beszterczebányai rézhámorból. Skuteczky Döme ... ... ... ___ 48 Atelier-titkok. Tornai Gyula. . ... 48 Arczkép. Paczka Ferencz ... 48 A fösvény. Karcsay Lajos ... ... 48 Az Arany-szobor pályatervei. Kiss György­től, Zala Györgytől, Stróbl Alajostól, Zala Györgytől, Róna Józseftől ... ... ... 48 Erzsébet és Mária királynők Nagy Lajos sírjánál. Liezenmayer Sándor festménye 50 A mosás. Szobonya Mihály rajza ... .... 50 A walesi herczeg a berzenczei szarvasvadá­szaton. Adam Emil festménye. ... 51 A forrás mellett. Szobonya Mihály rajza 52 Karácson. Roskovics Ignácztól .. 52 III. Táj- és úti képek. a) Hazaiak. Arany János lakása Geszten. Mészöly G.-tól 6 Nagy-Enyed ... .... ... ... ... ... 8 Kerellő-Szent-Pál . ... ... ... ... ... 8 A radnóthi kastély. Dörre T. rajza. ... 8 Fogaras vára a Vadas-kert felől. Dörre T. Az országház Pozsonyban ... ... ... 11 A követi tábla gyűlésterme Pozsonyban ... 11 A főrendi tábla ülésterme Pozsonyban... 11 Az Al-Dunáról (képcsoportozat) ... 13 A mehádiai fü­rdő. Coronini-magaslat. Fer­dinánd-udvar és tér. Karolina-fürdő. A nagy gyógycsarnok. Oláh-templom. Her­kules-fürdő. ... ... ... ... ... ... 13 A Tatarczy-villa Meh­ádiában. Than L. váz­lata után rajzolta Háry Gy ... ... 13 Munkács-beszkidi vasút: A kosári völgy hídja. Fénykép után rajzolta Dörre T. A határszéli alagút bejárata. Fénykép után rajzolta Biczó Géza. — A b­uklivai völgy áthidalása. — Az Opor áthidalása. — A munkács-beszkidi vasút térképe... ... 14 Bonczida .... ... ... . __ ... ... ... 17 A mehádiai pályaudvar. Dörre T. rajza... 17 Herkules-fürdő, az előtérben a Tatarczy-vil­lával. — Ferencz-József-udvar. — Gyógy­csarnok.­­— A Tatarczy-villa. — Studolf­udvar. Dörre T. rajza ... ... ... ... 17 Leánykő Toroczkó közelében... . ... 19 A Székelykő Toroczkó felől . . ... ... 19 Székelykő... ... ... ... ... ... 19 Toroczkó. Veress F. fényképe után... 19 Eperjes város... ... ... ... ... 20 Az eperjesi evang. kollégium a tűzvész előtt 20 Deák Ferencz mauzóleuma a kerepesi­ úti temetőben. Dörre T. rajza ... ... ... 21 A berzenczei kastély. Dörre T. . ... 21 Eperjes elhamvadt részei. Divald K. fény­képe után.. ... ... ... ... 22 Eperjes elhamvadt részei. Az árok-utcza, ahol a tűz támadt... ... ... ... ... 22 Kalotaszegi udvarház. Bruck Lajostól ... 25 Kalotaszegi udvarház (Háry Farkas házai. Telepy Károly festménye. ... ... ... 25 A Stefánia-gyermekkórház Budapesten (11 kép). Háry Gyulától ... ... .... ... 29 Rudolf trónörökös vadászkastélya Márma­rosban, az Erdészvölgyben: Kuzi patak. — A vadászkastély az Erdészvölgy felől. — A vadászkastély a Tisza felől. — Részlet , az Erdészvölgyből. Dörre Tivadar rajza 31 Szám Fogaras és a Bethlen-ajtó.. ... ... ... 31 A Béldiek udvarháza Bodolán ... 31 A Béldi és Vitéz családok czímerei. ... 31 A magyar történelmi társulat h­un­yadme­gyei kirándulásáról: A marosnémethi kas­tély. — Déva. — Vajda­-Hunyad vára. — A tört. társulat tagjai Vajda-Hunyadon ___ 32 A kishegyesi csata emlék. Háry Gyula rajza 32 Erdőben ... ... ... ... ... ... 33 Gróf Gvadányi József háza Szakolczán (e század elején).__ . . ... . .. . .. ... 34 Gróf Gvadányi József háza Szakolczán, emléktáblával... ... — .­­ ... — 34 Városligeti képek : A Hattyú-sziget. — A Stefánia-út. — Részlet a Nádor-szigetről.— Szökőkút a köröndben. — Zuhatag a tó­nál. Dörre T. rajza.. ... —. ... — 35 Nyitrai képek: Városház. — Püspöki lak. — Apátsági épület. — Megyeház. — Nyitra látképe. — Színház. Dorre T. rajza ._ 36 A m. kir. honvédsátortábor Nyitrán 37 Nyitra a XVII. században ... ___ . 37 A király dolgozó­szobája. ... ... ... 37 A veszprémi vár _ ... _. ... ... 37 A zala­ujvári kastély. Fénykép után Biczó. 38 Kolozsvári képek: A városháza. — A Ferencz­rendiek egyháza az Óvárban. — A kegyes­rendiek tordautczai temploma. — A főtér vásár alkalmával. — A belközép-utczai minorita-templom. — A kü­lmagyar-utczai református templom. — A főtéri plébánia­templom bejárata. — Mátyás király szüle­tési háza Kolozsvárit. — A Bánffy-ház Kolozsvárit, a király lakása szept. 22. és 23-dikán. — Kolozsvár... ... ... ... 38 A csáktornyai régi vár... ... ... 38 A nemzeti színház épülete. — A nemzeti szinh­áz épületének tervrajza (1835). ... 39 A terebesi kastély, a király lakása szept. 11—14-én. Fénykép után rajzolta Biczó 40 A «Nagy udvar» Déván, a király lakása szept.­ 15—21-én. Dörre T. rajza ... ... 40 A Mária-Dorothea-intézet épületének terve 40 Diadalív a vajdahunyadi vasgyár kapuja előtt a király látogatása alkalmából­ ... 41 A Zsedényi-emlék Tátra-Füreden._­­ .. 42 Deák Ferencz emlékszobra és mellékalakjai: Justitia. — Állambölcseség. — Hazaszere­tet. — Kiegyezés (5 kép).. ... — ... 43 Hricsó vára ... — ... ... ... — 44 A nagyszombati jezsuita templom ... ... 44 A szucsányi templom ... ... — ... 44 A bittsei nászépület. Dörre T. rajza... ... 44 Zemplén megye székháza Sátoralja-Ujhelyen 45 Kazinczy Ferencz mauzóleuma Széphalmon 45 Kazinczy Ferencz sírja Széphalmon.. ... 45 A Kossuth-utcza Sátoralja-Ujhelyen 45 A földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium új palotája. ... ... ... 47 Az első magyar óvó­képző intézet Tolnán. 48 A Valero-utczai óvó-képző intézet... ... 48 A kisdedóvó-képző intézet épületének ré­gibb része. — Ujabb része. — A főlépcső 4­9 Veszprémmegye új székháza... ... ... 51 b) Külföldiek. Karavánszeráj Skutariban. . ... ... ... 3 A Northicote-ok családi sírboltja ...... 5 Tizenegy emeletes ház New-Yorkban.. ... 6 A Duna forrása Donau-Eschingenben __ S Jégpalota St.-Paulban, Észak-Amerikában 9 A Pliva völgye ... ... ... . 10 Jajcza. Asbóth J. «Bosznia és Herczegovina» czimű művéből ... ... . ... ... 10 Jajcza vár nyugati oldala ._. ... ... 10 A guntramsdorfi liget. Stefánia főherczegnő rajza.. ... ... ... —. ... — — 12 Weidau erdészlak. Stefánia főherczegnő rajza 12 Minkendorf (Münchendorf), Stefánia főher­czegnő rajza ... ... ... . — ... 12 A dunai ligetek típusa. Pausinger F.-től 12 Megtámadott szarvas. Pausinger F.-től .... 12 Az abissziniai király palotája Makellében 12 Erzsébet királyné keleti utazásából: A Lacro­ma - szigeti apátság. — A Lovag-utcza Rhodusban ... ... ... — — 13 Gacsina ... ... ... ... ... ... 16 Az Anicskov-palota Szent-Pétervártt. 16 Kufstein. Gróf Teleki Blanka rajza .... 30 Kufstein vidéke. Gróf Teleki Blanka rajza 30 Cromer (két kép)... ... ... ... ... ... 31 A Jedikula Konstantinápolyban ... ... 31 Albán-Skutari ... . ... ... ... ... 45 Skutari vára. Strausz Adolf fényképe után rajzolta Háry Gyula ... ... ... . 45 Vizikerekek Hamnah környékén Kis-Á­zsiában 46 A Comédie Française: A színház külseje.— Moliére szobra. — A «Foyer» szoborcsar­noka. — A Vesztibül. — Voltaire szobra Houdontól. — A főlépcső. — Jeladás a függöny felhúzására. — A «Guignol» vagy színészpáh­oly. — Az igazgatósági szoba Jules Clarette igazgatóval ... ... 47, 48 A Zirio-villa San-Remóban, a német trón­örökös tartózkodási helye ... ... .... 47 Mentone a franczia Rivierán.. ... ... 50 IV. Természettudomány, ipar, gaz­daság. Tün­h­alászok lelőhelye az adriai tenger­parton ... ... ... ... ... ... ---­­ Lefényképezett villámok Olmützben, 1886 julius 21-én ... .... ... -— —- — 1 Tál, kígyóval s állati alakokkal, Palissy műve 2 Zománczos tá­nyér, Palissytól __ ... ... 1 Niagara-vizes,és, az ipar értékesítésére ter­vezett csatornával _. ... --- --­Arczkép-ker­et domború égetéssel... ... 4 Fali akaszt­ó domború égetésben. .4 Fuvó dom­ború égetésben. ... 4 «La Fran­ce» kétszer virító rózsa . ... 6 8 9 9 Szám 26 ... 15 8 19

Next