Vasárnapi Ujság – 1888

A „Vasárnapi Újság" 18. évi folyamának tartalma. a) Képek és rajzok jegyzéke. I. Arcképek. a) Hazaiak. Szám Kossuth Lajos és Helfy Ignácz. Legújabb turini fénykép után _ _______ 1 Báró Sennyey Pál... 2 Than Károly. __ _ ... ... ___ 3 Beniczky Ferencz ___ ... ... ... . 4 Kisfaludy Károly ... — ___ ... 6 Kisfaludy Károly halálos ágyán barátaitól környezve __ ... .... ... 6 Kisfaludy Károly a ravatalon. Egykorú rajz Báró Tay Miklós _ __ Gróf Csáky Albin, a főrendiház új alelnöke Danielik János ... ... ... . ... — Ghyczy Kálmán _. ... ... ... Somssich Pál _ __. ___ — Somssich­ Pál. Barabás Miklós 1851-iki rajza Böhm Pál — ... ... ... — — Jelmezek Mária Valéria föherczegnő bál­járól : Mária Valéria föherczegnő. — Margit főhignő. — Koburg Lujza kir. hgnő. — Mária Dorothea főlignő. — Thurn-Taxis hg. — Auersperg Aglája hgnő. — László és József főligek. Koller Károly fényképei után ___ ___ ... I. Ferencz József császár és király. Koller Károly 1888. márcz. 6-iki fényképe után Perczel Béla ... .__ _ ___ — • Szilágyi Sándor, Szilády Áron, Salamon Ferencz. — Szilágyi Sándor a 60-as évek elején. — Szádeczky Lajos. — Szilágyi Sándor most. — Dörre Tivadar. (A Szi­lágyi Sándor névnapjára kiadott füzetből) Burian István, monarkhiánk szófiai kép­viselője ..__ ___ .... ___ ... ___ ... Gróf Károlyi Sándor ... ... Gönczy Pál ___ ... __. ___ Kovács József, bátorkeszii lelkész _ _ Tisza Kálmánné, Degenfeld Ilona grófnő. Roskovics rajza _ _ Gróf Andrássy Gyuláné... ... ... ___ Özv. gróf Csekonics Jánosné ___ ... . . Rudolf trónörökös főherczeg. Koller K. 1888. ápril 15-ikén fölvett fényképe után Lotz Károly. Angyalffy Erzsi rajza _ _ Schiekedanz Albert­­­___ __ ___ ___ Báró Hornig Károly veszprémi püspök ___ Deák Farkas ... _ _ ... .... Thököly Imre ... ... .... ... ... Thököly Imre ifjúkori arczképe _ _ Iktari Bethlen István___ _ __. ... ... Lujza király herczegnő, Koburg Fülöp herczeg neje magyar viseletben. Koller Károly fényképe után ___ _ Dr. Balogh Kálmán . .... ___ Kuhn báró táborszernagy___ ... ___ A pécsi kiállítás vezérférfiai : Kardos Kálmán főispán. — Dr. Záray K. — Nádosy Kálmán ... _ _ ... ___ _ Serb Wesselényi Zsuzsanna, gróf Bánff­y Györgyné. Mult századi festmény után Báró Wesselényi Miklós és Cserei Heléna. Egykorú olajfestmények után ___ ___ Vadnai L­ajos ___ ... ___ Trefort Ágoston. Ellinger fényképe után metszette Moreili .__ .__ ... _ Báró Fejérváry Géza ... ... ... ... Lonkay Antal ___ ... ... ... ... Lonovicsné-Hollósy Kornélia... ... ... Dr. Halász Géza ... ... ... Simén Domokos ... __ _ ... ... Gróf Batthyány Lajos özvegye _ _ ... Gróf Batthyány Lajosné, Zichy Antónia grófnő. Barabás Miklós rajza 1840-ből__ Bökk Szilárd. Hirsch Nelli rajza.__ ... Nádai Ferencz Deák Ferencz és b. Eötvös József. Benczúr Gyula festménye után .. ... ... 44 Báró Kemény Gábor ... 44 Kriesch János ... ... ... ... __ 44 Báró Eötvös József és Trefort Ágost. Ba­rabás Miklós 1844. évi eredeti rajza 45 Jakab Elek ... 46 Sánth­a Antal. ___ ... ... ... ... ... 46 Thököly Imre. Egykorú hollandi festőtől 48 Az 1887—92-iki országgyűlés tagjai, I. köz­lemény : Irányi Dániel. — Gróf Apponyi Albert. — Ugrón Gábor. — Grünwald Béla. — Orbán Balázs.­­— Horánszky Nándor. — Péchy Tamás. — Tisza Kál­mán. — Baross Gábor. — Gróf Csák és Csaky.——­u. i. — Grof­el László. — Báró Kemény János, Bánffy Béla (+ 1888. nov. 18.). — Helfy Ignácz. — Királyi Pál. — Madarász József. — Bajanovics Sándor. — Báró Podmaniczky Frigyes. — Vizsolyi Gusz­táv. — Móricz Pál. — Darányi Ignácz. Ellinger Ede fényképei után. ... _ 48 I. Ferencz József császár és apostoli király (1888-iki arczkép). — Trónraléptekor (1848). — Magyar királylyá koronázta­tásakor (1867). — Három arczkép... ... 49 Fischer Sándor ___ ... ... ... 49 Hunfalvy János. __ ... ... ... .... ... 50 Henszlmann Imre. Hirsch Nelli rajza... 50 Lenhossék József __­.._ ... _ ... 50 Bihari Péter ... ... ... _ 50 Ballagi Károly __. ... ... .. _ 50 Erkel Ferencz. Ellinger Ede fényképe és Barabás 1845. évi rajza után. Két arczkép 51 Az 1887—92 iki országgyűlés tagjai, II. köz­lemény : —Eötvös Károly. — Csávolszky Lajos. — Báró Kaas Ivor. — Bolgár Ferencz. — Ujabb Ábrányi Kornél. — P­ázmándy Dénes. — Szederkényi Nán­dor. — Tors Kálmán. — Hoitsy Pál. — Bartha Miklós. — Csernátony Lajos. — Falk Miksa. — Horváth Gyula. — He­gedűs Sándor. — Visi Imre. — Asbóth­ János. — Beksics Gusztáv. — Vadnai Károly. — Mikszáth Kálmán. — György Endre. Ellinger E. fényképei után 51 Angyelics Germán szerb patriarkha . 51 Henneberg Károly, a honvédlovasság fel­ügyelője _ ... ... ... 51 Zsigmondy Vilmos... ... ... 53 1 b) Külföldiek. Szám I. Ferdinánd bolgár fejedelem. Koller Ká­roly legújabb fényképe után... ... ... Bolgár miniszterek: Stambulov, miniszter­elnök. — Mutkurov, hadügyminiszter. — Nacsevics, pénzügyminiszter. — Dr. Stoi­lov, igazságügyminiszter ... 1 Dobner őrnagy, Ferdinánd fejedelem ma­gyar származású szárnysegéde ... ... 2 Pecci grófné, XIII. Leo pápa anyja Pecci Lajos gróf, XIII. Leo pápa atyja _ 3 6 Lord Byron ... 5 7­­ Vilmos császár __ ... ... ... 11 8 Auguszta császárné mint menyasszony (1829) 11 Vilmos császár mint vőlegény (1829) ... 11 Auguszta, özvegy német császárné ... 12 Vilmos német trónörökös, nejével és leg­idősb fiával ... ... ... ... ___ 12 Báró Bauer Ferdinánd, az új közös had­ügyminiszter _ ... _._ ... 151­ A walesi herczeg és családja _ 12 Oszkár svéd kir. herczeg és Munck Ebba 15 Floquet, a franczia új miniszterelnök... 16 A bolgár fejedelem, a­mint Dobner őrnagy hivatalos jelentését fogadja ___ 17 A bolgár fejedelem udvarából: Tapcsilekh­tov, udvari titkár •— Markov őrnagy, a testőrség főparancsnoka. — Khristo, a kavaszok főparancsnoka. — Koller K. szófiai fényképei után ... ... ... ... 17 Schoppenhauer Arthur... ... ... 18 A német császár három hajadon leánya: Zsófia herczegnő. — Viktória herczegnő.— Margit herczegnő .... ... ... 18 Kara Mustafa török nagyvezér ... _ _ 24 III. Frigyes császár ... ... ... ... _ 25 Auguszta császárné... 25 II. Vilmos császár­­ ... 25 A bolognai egyetem múltjából: Marsigli. — XIV. Benedek pápa. — Malpighi. — Tambroni Klotild. — A mostani rektor tógában. — Agnesi Mária .... ... ... 26 21 Rajzok Lengyelország történetéből: Kiey­stut, litván fejedelem. — Biruta. — Káz­mér, az igazságos. — Eszter, a szép zsidónő. - Ostrogski Konstantin. —­­ Várnai Ulászló. — Zsigmond Ágost. — Radzivill Borbála. — Pszonka Sza­niszló. — Zolkiewszki. — Chodkiewicz. — Mniszech Marianna. — Zamoyski. — Gonzaga Mária Lujza. — Czarnieczki. — Szobieszki. — Leszczynszki Szaniszló. — Leszczynszki Mária 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39 Margit Zsófia főherczegnő, mint a prágai n­emeshölgy-alapítványi intézet apátnője­ 27 Popov őrnagy _ ... _ .30 Natália, szerb királyné ... 31 Sándor, szerb trónörökös. ... ... _ 31 Milán király és fia... ... ... ... 32 A sakk-király, Zukkertort... ... ... ... 36 Királynénk szülei: Miksa bajor herczeg. — Ludovika herczegné ... ... ... 39 Am­adeo, aostai herczeg. ... ... ___ 39 Mária­ Laetitia herczegnő ... ... 39 A portugál királyi család: Mária Pia por­tugál királyné. — Lajos portugál király.­Alfonz oportói herczeg, a portugál király ifjabb fia. _ ... ... 40 Albert Eduard walesi herczeg, angol trón­örökös ... _ ... 42 Boyesen 42 Barthelot őrnagy... . _ ... ___ ... 42 A walesi herczeg magyar huszár­ezredesi egyenruhábim. Ellinger E. fényképe után 45 Geffeken ... ___ __ ... ... 46 Harrison Benjamin, az Egyesült­ Államok új elnöke. ... ... ... ... 47 Sarah Bernhardt ... ... ... 47 1 3 4 Patrona Hungáriáé. Roskovics festménye 1 xm. Leo pápa. Lenbach­ festménye ... A Than-albumból: Az album czímlapja. — Az 1849-iki vízaknai ütközetből. — A régi laboratórium új világutczai bejárója. — Az új vegytani intézet egy része. — A harkányi fürdő. — A vizesés a Margit­szigeten. Roskovics Ignácz festményei... Magyar főrangú hölgyek ajándéka a pápá­nak. Szent István a Boldogságos Szűz előtt. Szoldatics Ferencz festménye ... Mátyás trónkárpitja a gróf Erdődy-család tulajdonában, Galgóczon.. .... 4 A fojniczai karula széjjelszedett állapotban és a részek eredeti összetartozása szerint 4 Kisfaludy Károly reliquiái a Kisfaludy-tár­saság termében: mellszobra, festménye, sétabotja, könyvei. Cserna rajza ... ... 6 Bűvész az iskolában. Sonderland F.-től ___ _ A «Segítség»-album díszkiadásából: Keleti táj. Stephanie trónörökös-főherczegnő rajza 9 A kútnál. Böhm Pál festménye. Ebéd a pusztán. Böhm Pál festménye Mátyás király emlékérme. — Mátyás király mellképe a brüsszeli Corvin-missaléban 1485-ből. — Arczképe a Hieronymus-féle Corvin-codexben 1488-ból. — Mátyás és Beatrix arczképe a római vatikáni Cor­vin-breviárium­ban 1487—1492-ből._ ... Az akadémia dísztermének festményei. Könyves Kálmán, Sz. István, Nagy Lajos kora. Lotz Károlytól. (2 kép) . Krisztus megostoroztatása. Schöngauer Már­ton metszete. — Krisztus a töviskoroná­val. Van Dyck festménye. — A kereszt­ről levétel. Quentin Matsys festménye... Fiume koszorúja Deák sírjára... ... Capri szigete. Ligeti Antal festménye XIII. Alfonz spanyol király. Koppai-tól ... Thurán Annából: Anna a börtönben. J­as­tagh György festménye... ... A trónörökös a görgényi erdőkben. Melka Vincze festménye ... ._ A műcsarnok őszi képkiállításából: Gyer­mek-arczkép. Tornai Gyulától. — Hollán Szám Ernő arczképe. Roskovics Ignácztól. — Férfi arczkép. Benczúr Gyulától. — Mulan­dóság. Bürger Lajostól. — Csárdás. Greguss Imrétől. — A megyeri hajó­építő telep. Telepü­tő­. — Mária megjelenése. Jen­dras­sik Jenőtől. — Várakozás. Balla Edétől Az Arany-szobor-pályázat: Stróbl Alajos pályaműve. — Piroska alakja, Strobl­tól. — Toldi alakja, Strobltól. — A köl­tészet jelvényei Stróbl pályaművén. — Zala György pályaműve. — Toldi alakja Zalától. — Cserna Károly rajzai _ _ _ A jövő prímása. — Kártyavetőnő. — Zene­iskola. Valentini­ János festményei Hajdú-csoport. Gróf Berchtold Arthur tulaj­donában levő eredeti olajfestmény után A műcsarnok őszi kiállításának második sorozatából. Benczúr Gyula: Rudolf trón-­­örökös arczképe. — Slettka Gyula: Női­­ arczkép. — Vastagh György: Női arcz­kép. — Szirmai Antal: Szüretkor. — Pataki­ László: A hírmondó. — Vágó Pál: Víg társaság. — Margitay Tihamér: A kosár. — Ebner Lajos: Nászmenet. — •Jendrassik Jenő: Szénagyű­jtők. — Blas­kovics Ferencz: Gyanús alku. — Bihari Sándor: Román temetés. — Nagy Lázár: Kalákások. — Révész Imre: A törvény nevében. — Karcsay Lajos: A titok. — Mednyánszky László báró: Mindenszen­tek napján. — Rippl-Rónai József: Egy játszma bézigye. — Balla Ede: Pista bácsi. — Vastagh Géza : Figyelő oroszlá­nok. — Tölgyesi Arthur: Esthangulat. — Kegyes József: Borozó magyar paraszt 48, 49. A szent éj: Napkeleti bölcsek a gyermek Jézusnál ... ... A párkák. Thumann Pál rajza _ _ 111. Táj- és úti képek, épületrajzok. a) Hazaiak. Kisfaludy Károly szülőháza Téthen .. .__ Kisfaludy K. sírja a kerepesi­ uti temetőben A budai királyi palota a közel­jövőben. Ybl Miklós elfogadott terve ._ ... . _ ... Régi és ujabb képek kiállítása a műcsar­nokban: A VIH-ik terem Székely kapuk (5 kép). — Házvége Hosz­szúfaluban, zöldre festett domborúdísz.. Képek a «Thurzó Imre ifjúsága» czímű közleményhez: Rajecz. — A Thurzó-czí­mer. — Bitse vára. — A bitsei vár bejá­rata. — A vár udvara. — A bitsei tem­plom. — Kis-Várda romjai. - Árva-Vár­alja. — Czobor Erzsébet a ravatalon. — Th­urzó György a ravatalon. — Árva vára Erdőd vára ... ... ... ... . _ Az akadémia díszterme ... ... Az akadémia dísztermének mennyezete ___ Részletek az akadémia palotájából: Az elő­csarnok. — A k­önyvtár. — A kereszt­folyosó. Wrnnh­urm Antal fényképei után Az új országház : A főrendek ülésterme. — A képviselők ülésterme Az új országház... ... _ ... Vajda-Hunyad Dörre Tivadar rajza A szerencsi kastély _ ... ... Képek Thököly Imre életrajzához : Huszt vára. — Radnót. — Vajda-Hunyad vára. — A Thököly-vár Késmárkon _ Az István-telki iparos- és kertész­képző inté­zet A kos-Palotán _ ... ... .. _... A debreczeni czegléd-utczai ref. templom A szent-antali Koburg-kastély. Telepü­tői A pohorellai kastély. Koburg Lujza kir. herczegnő rajza ___ ... ... ... ... A pécsi székesegyház (3 rajz). — A pécsi székesegyház apostolszobrai Kiss György­től. — Magyar szentek hódolata Máriá­nak. Kiss Györgytől. — A pécsi székes­egyház alaprajza ... __ ... ... Pécs: A Széchenyi-tér déli része. — Éjszaki része. — Pécs: Cserna Károly rajza ... Pécsi képek : Az apáczák temploma az alsó sétányon. — A váro­sháza a főtéren. — Török mecset (jelenleg kórház-templom). Dörre Tivadar rajzai _ _ _ . .... ... A zsibói kastély. Háry Gyula rajza ___ A pécsi kiállítás főbejárata. — A pécsi kiállí­tás főtere.. ... ... ... Az alcsuthi kastély udvara. Klősz Gy. fény­képe után rajzolta Cserna Károly. — Az alcsuthi kastély főbejárata. Ellinger E. fényképe után.. __ ... ... A Plitvica-tavak. Gr. Wickenburg I. raj­zai Kelemen László síremléke Csanád-Palotán Dörre Tivadar rajza.. ... ... ... Pécsi képek. Dörre Tivadar rajzai A walesi herczeg szállása a keszthelyi kas­télyba is. — A keszthelyi új kastély A kerepesi­ uti temetőből : A főbejárat előtt. — Petőfi szüleinek síremléke. — Bajza József, Egressy Béni, Csengery Antal és Vetter tábornok, a két Lend­vay Márton, Jókainé, dr. Balassa János, Tóth Kálmán, Halmi Ferencz és Volkmann Róbert síremléke Képek Erdélyből: A somkereki kastély. — A kerlési kastély. — Vasúti híd a Sza­moson Kuda mellett. A széplaki udvarház. — Az apa-nagyfalusi udvar­ház. — A szent-benedeki kastély. — Kaczkói méhes. — Fényképek után raj­zolta Háry Gyula . . .... Munkács vára. Dörre T. rajza A gödöllői királyi kastély.._ _ . Hunfalvy János háza Budán, a Hunfalvy­utczában. Dörre T. rajza ... ... ... b) Külföldiek. San­ Remo ... . _ ... ... Az új Elbe-híd Hamburgban.... . A berlini királyi palota bejárata Szám­-A berlini királyi palota _ ... 12 A charlottenburgi kastély (III. Frigyes császár lakása) ... ... ___ ___ ... 16 Szaloniki: Szauk Szüli Dzsamia. — Az erőd északi része. — Szent Demeter Dzsamia. Fényképek után rajz. Háry Gy. 23 A barcelonai régi temető . .. ... 25 A potsdami Friedrichskron palota . ... 27 Parkrészlet Friedrichskron és Sanssouci közt. — A kagyló-terem. — A Fried­richskron palota szárnyépülete ... ... A bolognai egyetem új épülete. — A bo­lognai egyetem régi épülete 26 Lublin ... ... ... ... . ... 32 A peterhofi kastély ... ___ ... ... 33 A kijevi ünnepélyek szinhelyéről ... ... 33 Szobieszki lovagszobra _ ... __. ... 37 A friedrichsruhei kastély homlokzata _ _ 37 Schönbrunn ___ ... ___ 49 A bécsi Hofburg.. . ... ... ... ... 49 A prágai Hradsin . ... _ ... ___ 49 Pompeji. — Este a pompeji-i síremlékek útján. — Julia háza Veronában. Jókai Mór új könyvéből . ... ... ... 53­­ Baudin síremléke Párisban ___ __. . _ 53 IV. Természettudomány, ipar, gazdaság. Hogy állíthatni egy tojást hegyére?.. ... 3-Hogy állithatni egy tű hegyére gombostűt 3 Új szemző készülék ... _ ___ . 15 Egy barlangi medve csontváza ... 24-Egy nyaktörő veloczipéd-verseny ... __. 28 A galamb-kiállításból: Egy galambbug. — Legyező- vagy pávafarkúak. — Keringők és faj galambok. — Golyvás és magyar szives. — Pouterek, posta- és szakállas galambok. — Fedél alatt A Hiram-féle mitrailleuse és főrészei . Amerikai üzenet átvétele Edison phono­graphia segítségével. — Edison, a­mint a phonographia beszél. — Edison töké­­­letesített phonographia ... ... ... ... Óriás-fa Kaliforniában ... Franczia-és olaszországi hadihajók­(ö­nzép) 38 Szövőma­darak távirósodronyra rakott fészke Natálban. .. ... ... ... ... ... ... A pusztai talpastyúk tojása természetes nagy­ságban. — Pusztai talpas tyúk. — Pusztaai talpastyúk-csoport ... .... ... 43-A londoni állatkertből: A tigris-kölyök etetése. — «Zseni», az uj szerzemény .. Villamos ajtónyitó. — Villamos csizmatisz­tító-gép a new-yorki villamos klubban. — Villamos kályha . ... ... ... ... Nyulak ._ _ V. lépviselet, genreképek. A tél koplalói ... ... ...­­ Lövöldözés hólapdákkal. Szobonya M.-tól — Orosz katonaság: Cserkesz trombitás. — Katona a persa határról. — Testőr tam­bour-major. — Lovas testőr. — Gránátos a császári testőrségből. — Kozák atamán (ezredes). — Cserkesz a kubányi tarto­mányból. — Grúz cserkesz. — Lefava­tás. — Gyalogosított lovasság. — Szu­rongj fel — előre! ... ... ... ... 2 Ibolyaáruló leány Budapesten _ 18 A porosz hadsereg egyenruházata e század elején. _._­­.. — ___ 23­ Magyar huszár és hajdú.. ... ... ... 24 Asanti h­arczosok. Asanti vásár .25 Kukoriczaszerelés. Szobonya Mihály rajza. 26 Délszláv nők . Bosnyák leány. — Czigány­asszony. — Bánáti szerb leány. Vastagh Gyö­gy rajzai... ...... .... — 27 Aratóban. Szobonya Mihály rajza... .... 28­ Kutya- és majomszinház 28 «Hess másé». (Életkép) ..... 32 A dunaparti korzó : Részlet a jobb parti Dunasorról. — Teherhajók a rakparton. — A császárfürdői gőzös fedélzetén. — A pesti korzón. Goró Lajos rajzai __. ... ._ 32 Pécs keleti vidékéről való leány. — Baranya­hegyaljai menyecske. — Baranyamegyei nagyvátyi menyecske és öreg­asszony. — Baranyamegyei szt.-dienesi nők ... 34-A nagymamát fésüli ... ... ... ... 35 Hazatérés az iskolából .­­ ... 35 Népviseletek a pécsi kiállításon : Tolname­gyei sárközi magyar menyecske. — Tolna­megyei őcsényi magyar menyecske 35-Forrásvíznél ... 37 Juhászné, Mária Valéria királykisasszony dajkája. — A királyki-asszony tejtestvére és ennek vőlegénye. Koller K. fényképei 38 Kukoricza-csősz. Pataky László rajza... 39 «Barátság» ... . . ... ... ... ... 40 Kliinai menyasszony és vőlegény.. ... 40 Görgényvidéki lakosok . Görgényvidéki ma­gyarok és oláhok. Futtaky Gyula fény­képe után v­ázolta Háry Gyula. — Gör­gényszentimrei oláhok. — Petelei szá­szok. — Görgényvidéki lakosok _ _ 45-Orosz menyasszony. — Az «ötödik kerék». Kántáló gyerekek. S­ágó Pál eredeti rajza. Betlehemes gyerekek. — Éjféli mise kará­csony éjszakáján. Goró Lajos rajzai 52 Pásztorgyerekek a mezőn. Vágó Pál rajzai 53 Menyasszonytáncz. Roskovics Ignácz rajza 53 VI. Időszerű illusztrációk. I. Ferdinánd bolgár fejedelem főbb tisztjei körében. Koller Károly szófiai fényképe XIII. Leo pápa jubileuma. XIII. Leo pápa a sixtini kápolnában, koronázásának évfordulós ünnepén. Angelo de Courtan gróf festménye. — A szoba, melyben XIII. Leo született, Carpitatóban. — Keresztet vivő püspök, pápai testőröktől kisérve. — A pápa gestorialis székhor­dozói. — A pápa miséje a római Szent­ Péter templomban újév napján ___ 3. III. Napoleon és fia hamvainak átszállítása 13 11. Műtárgyak. 3 18 19 42 43 47 48 45 26 29­ 30 31 38

Next

/
Thumbnails
Contents