Vasárnapi Ujság – 1888

Tartalom

Szám orvosai: Virchov­­a­• Dr. Braumann. — Dr. Krause . Chislehurstból a farnboroughi új mauzó­leumba ... —­ . . . A német trónörökös dr. Mackenzievel a Zinno-villa kapujában, San-Eemóban ___ A német trónörökös neje és leányai San-Eemóban A német trónörökös nár. — Bergmann. Dr. Dettweiller. Hószállító szekerek.. . Szivattyús gépházak az Alsó-Dunaparton. Havat­­hányó munkások. . ... . — Az ezer tevés karaván Masszovában. — Orosz katonaság az osztrák-magyar hatá­ron . Orosz sátortábor. — Orosz gyalog­ság új egyenruhában. — Takarmányt szállító kozákok. — Orosz lovasság úton... 7 Osztrák-magyar katonaság az orosz hatá­ron : 1. Kiadó a gyalogsági barakktábor­ban. 2. Osztrák-magyar lovasság menet­közben. 8. Dragonyos. 4. Ulánus. 5. Osz­trák-magyar tüzérség ütegállítás közben. 7 Magyar bakák az orosz határon . 7 Orosz őrszemek a galicziai határon 7 Erődítési sánczok készítése Krakkónál 8 Bál a királyi várpalotában. Goró rajza 8 Rudolf trónörökös magyar írók és művé­szek közt. Bemutatások az «Angol ki­rálynő» társalgó termében. — Lakoma az «Angol királynő»-ben február 12-én. Vágó Pál rajzai ... ... ... . 9 Kaukázusi kozákok átvonulása egy dag­hesztáni szoroson _____ 10 Katonai gyakorlatok a Mannlicher-féle is­métlő fegyverrel .... _ __ ._. ___ 10 Bismarck a német birodalmi gyűlésen ... 10 Márcziusi napok negyven évvel ezelőtt: A párisi forradalom : Franczia köztársa­sági zászló. — A torlaszok védői. Gavarni rajza. — Ujságárulók a boulevardon. — Egy forradalmi gyűlés. — Az orleansi herczegnő fiaival, a párisi gróffal és a ch­artresi herczeggel a képviselői kama­rában. — A nép a Tuileriák tróntermé­ben. — Táborozás a boulevardon. — Torlasz a Eue St.-Martinban. — «Mort aux voleurs!» (Halál a tolvajokra.) — A magyar küldöttség üdvözli a franczia köztársasági kormányt a városház termé­ben. — A bécsi forradalom : Népszónok a rendek háza előtt márczius 18-án. — A berlini forradalom : Katonaság rohama a népre. — Összeütközés a királyi pa­lota előtt. — A fegyvertár ostroma. — Római mozgalmak: Önkéntesek indulása Rómából a pápai államok határára. — A nápolyi forradalom : A lazzaronik fosz­togatása. — A milanói forradalom: Jele­net a Grazia székesegyház előtt. — A mad­ridi forradalom: Dtczai harcz .11 Vilmos császár életéből: Vilmos császár tűzkeresztsége. — Poroszország h­erczege az 1848-iki berlini forradalom alatt. — Vilmos császár tábori szállása csata előtt. — Vilmos császár udvari bálon. — Vil­mos kikiáltása német császárrá Versail­lesban 1871 ben ... ... ... ... — 11 Trónváltozás Németországban: Frigyes né­met császár találkozása az olasz király­lyal, San Pier d'Arena vasúti állomá­son.— Jelentés Vilmos császár haláláról. — Bismarck bejelenti Vilmos császár ha­lálát a birodalmi gyűlésnek. — Vilmos császár halálos ágyán ... ... ... ... 13 Vilmos császár temetése: Gyászmenet az «Unter der Linden»-en.— Vilmos német császár a berlini székesegyházban felállí­tott ravatalon... ... . ... ... 14 A békésmegyei árvíz: A töltéshez siető mun­kások. — A balparti városrész víz alatt. — A Körös medre Békés-Csabán. Jantyik M. rajzai. — Az árvíz által elöntött terület. Kanitzer Géza rajza.— Békés-Csaba főtere. — Vizsgálat a főkörgáton Békés-Csabán. Goró Lajos rajza. — A védőgát erősítése Békés alatt. — A Körös kitöréséhez siető békési lakosok. Jantyik M. rajza.__­14 Vilmos császár családja (képcsoportozat). Volt Tivadar rajza... ... 15 Osztrák-magyar hadseregbeli tüzérek útban Krakó felé. ... ___ ___ _._ ... 16 Orosz dragonyosok a lengyel határon Iva­novicz és Skala községek közt ___ ___ 17 Részletek Szatmár-Németiből az 1888. évi márcziusi árvíz idején. A «Gyehenna» városrészből.— A kegyesrendiek temploma és zárdája. — A Zrinyi-utczából ... 17 A német császár sétája a charlottenburgi narancs-házban _ ___ ___ _ . ... ... 18 A pápa jubileumi ajándékainak kiállítása a Vatikánban — ... _ 18 Az angol királynő megérkezése Ch­arlotten­burgba. — Viktória angol királynő és a német császárné találkozása. — Auguszta, az özvegy német császárné, a­mint beteg fiához viteti magát _ _ ________ 20 A «Jó-szív» bazár árusnői (arczképcsopor­tozat) Kozmata F. fényképe után ... ... 21 A küzdelem. (Lóversenyi kép). ___ . _ 21 A «Jó-szív» bazárból: «Jó­ szivet vegyenek!» 21 A barcelonai nemzetközi kiállítás megnyi­tása ... . ... --. 25 Német katonák hűségesküt tesznek az ifr császárnak. — A testőrséggel tudatják a császár halálát.. . .._ ___ ___ 26 Az 1848-iki országgyűlés megnyitása Buda­pesten. Egykorú kőrajz után _ __.­­ 27 A beteg Frigyes császár kihallgatáson fo­gadja Bismarck h­erczeget a potsdami parkban. — Az a szoba, a­hol Frigyes császár meghalt, a Friedrich­skron palotá­ban. — A császár haláláról szóló tudósí­tások szétosztása Berlinben .... ... ___ 27 m. Frigyes császár utolsó napjaiban. — Gyászszertartás a potsdami Béke-templom­ban Frigyes császár temetésén. Moltke tábornagy a tábornoki kar élén. — II. Vil­mos császár a szász királylyal és a walesi herczeggel az elhunyt császár koporsója mögött. — A papi kiséret 28 A német birodalmi gyűlés megnyitása 29 II. Vilmos császár a mint trónbeszédjét felolvassa a német birodalmi gyűlésen . 29 A Stefánia trónörökös-főh­erczegnő tisztele­tére rendezett dolna-tuzlai népünnepről. Zvornik kerületbeli bosnyák asszonyok bandériuma. — Mohamedán zenekar. — Mohamedán czigánynők kolo-táncza. — Boszniai fénykép után ... ... ... _ 30 Boulanger és Floquet párbaja ___ 32 Az elefántok által okozott zavar I. Lajos bajor király emlék­ünnepén Münchenben 34 A Szent-István-napi népünnepélyről: A «Ve­nus» felszállása. — A veloczipéd-ver­seny. — A díszmenet a Váczi-körútnál. — A bandérium vezetője. Goró Lajos rajzai 35 Az alcsuthi tűzoltó-ünnepélyről. Klösz György fényképe után _._ __ ... ... 36 Trefort a halottas ágyon. — Trefort rava­tala az akadémiai palota előcsarnokában. — Trefort temetési menete. Goró rajzai 36 A friedrichsruhei találkozás : Bismarck her­czeg. Bismarck Herbert gróf. Crispi. — Kocsikázás a parkban. —­ Bismarck dol­gozószobája Friedrich­sruhéban ... _ 37 Az osztrák-magyar hadsereg csapatnemei: A Savoyai Jenő herczegről nevezett 13. számú dragonyosezred. — 6-dik huszár­ezred. — A Humbert olasz királyról ne­vezett 28-dik gyalogezred. — I. számú Ferencz József tábori tüzér­ezred _ ___ 40 A hadgyakorlatokról: A huszárok rohama 40 Aosta herczeg és Bonaparte Letitia eskü­vője. — Az esketési szertartás a királyi palotában. — Umberto olasz király, a mint a mennyasszonyt kocsijához kiséri 40 király ő felsége és a walesi herczeg az idei hadgyakorlatokon. Üteg a vároktanyai dombon. — A honvédek tűzben. — A walesi herczeg Bulinacnál megízleli a falu borát. — A király és kísérete Tápió-Sülynél. — Fogadtatás Belováron. — A király elindulása Belovárról. . ___ .— 41 Huszárok pihenője. Kémszemlén. —Né­zők. Goró Lajos rajzai ... . .._ 41 A belovári hadgyakorlatokról . Rudolf trón­örökös szállása — A walesi herczeg szál­lása — A város kivilágítása ___ 41 Szám Afrikai rabszolga-karaván. — Beteg rab­sleöldözése a rabszolgakereskedők A gör­nyi vadász­társaság. Klösz György fényképe után ___ ... ... A német császár látogatása Rómában: Meg­érkezés. — A német császár, olasz király és nápolyi herczeg a Quirinál erké­lyén. — A német császár fogadtatása Margit olasz királyné által a Quirinálban Udvari vadászat Mürzstegben _ _._ A walesi herczeg Romániában . A bukaresti nemzeti szinház előtt. — Az új vízmű megnyitása a cismegyi kertekben. A walesi herczeg és magyar huszár-ezre­dének tisztjei. Ellinger E. fényképe. — A walesi herczeg fogadtatása Miskolczon II. Vilmos német császár látogatása a pá­pánál. — A német császár útja a Vatikánba A római forum kivilágítása. — Vilmos csá­szár megérkezése a Capitoliumhoz Hajófelavatás a nápolyi öbölben A czári vonat veszedelme Borkinál. Egy szemtanú rajza _ A borkii vasúti szerencsétlenség. A vo­nat a töltés baloldaláról fölvéve. — A töltésre esett kocsik a töltés jobb olda­láról felvéve. Fénykép után I. Ferencz József császár és király életé­ből . Ferencz császár és Karolina császárné négy éves unokájukkal az őrt álló kato­nánál. — A bécsi József-kaszárnyában, mint dzsidás ujoncz. — Ferdinánd át­adja a trónt I. Ferencz Józsefnek Ol­mützben 1848. decz. 2-án. — A tiroli lövészek között az Isel-hegyen, 1848 nya­rán. — István nádor installáczióján a pesti megyeházban 1847. okt. 16-án. — Tűzkeresztsége Santa-Luciánál 1848 ta­vaszán. — A császári márkapár kiszál­lása Bécsben 1854. ápr. 22-én. — A sol­ferinói csatában. — Ferencz József meg­koronázott magyar király a koronázási dombon, 1867. jun. 8-án. — Dalmáczia utazásán (1875). — Körmenet Bécsben az ezüst-lako­dalmi kivilágításkor (1879) Hannibál átkelése a Rhone folyón római útjában. Motte Henrik festménye 42 44 50 53 44 48 VII. Vegyes tárgyúak, illusztrációk elbeszé­lésekhez; hasonmások. Jókai Mór«A világlátott fiú» czímű elbeszélé­séhez 7 rajz Vágó Páltól 1, 2, 4, 7, 8, 9 Verne Gyula «Egy sorsjegy» czímű regé­nyéhez 36 rajz . 1­927 Régi magyar gúnyrajzok: Jupánszky Fe­rencz rablófalvi bíró. — Hollóka Csi­micska Bátyám Uram .... ... ... 1 Trón alatt érkező franczia királyi pár . Képek Kisfaludy Károly «Aurórá»-jából. Az 1823-ik évi «Auróra» czímlapja. — László Cserhalmon. — «Tátika» ___ 6 Kisfaludy Károly levele édes atyjához. (Ha­sonmás! ._ ___ ___ 6 A newyorki szabadság-szobor mint madár­pusztító ___ __ . . ... ___ 6 Az orosz birodalom és Ausztria-Magyaror­szág határos részei. (Térkép) Homolka J. 7 Kumpler rajza Rudolf trónörökös egyik czikkéhez ... ._ ___ 8 Rudolf trónörökös kézirata. (Hasonmás) ... 9 Az osztrák-magyar, német és orosz haderő a határszélen. (Térkép) Homolk­a J. rajza 9 Szász Károly «Negyven év» czímű költemé­nyéhez 2 rajz Ruskovics Ignácztól ... 11 «Constantin abbé» a nemzeti színházban­ Lendvayné (Lavardensné) és Benedek (Paul). — Helvey Laura (Scottné) és Csillag Teréz (Betty). — Vizváriné (Pauline). — Mihályfi (Jean). — Csillag Teréz (Betty).— Ujházy (Constantin abbé) ... . . 16 A mentők működésben. —­ Az önkéntes mentő-egyesület helyisége a lipótvárosi templom bazárjában. Goró L. rajzai 17 Patti Adél mint Lucia. — Patti Adél a «Szevillai borbély»-ban ___ __ 19 Szám Thomas Olofson. (Lapp vendégünk) _ 20 «Manuel Menendezi De Amicis olasz be­ szélyéh­ez. ___ ... ... ... 21 A gyűrű-kiállításból: Görög, római, egyiptomi zománczos és ékköves gyűrűk,héber eljegy­zési gyűrű, szertartásos gyűrűk ... 22 A «Jó­ szív» korzójáról: A zene-pavillon előtt. — A buffet előtt. Goró Lajos rajzai 24 A bolognai egyetem múltjából: A tanulók a bonczoláshoz elragadják egy épen meg­halt nő holttestét. — A bolognai egyetem mai boncztani laboratóriuma.—Egy hatott barátai ellenállanak a hulla elvitelének 28 «A nővérek» czímű japáni elbeszéléshez 28, 29 Krao, a majomleány. — Své-Maong, Krao állítólagos nagyatyja. — Jefzikhjev András a «pudli ember» ... ... 40 Nádai Ferencz egyes szerepeiben: Fodor Tasziló a souper-csárdás előtt. — Fodor Tasziló a souper-csárdás után. — Mancs Ottó. — Krisztyán Tódor ... ... 43 Sántha mint kisbíró Kisfaludy «Pártütők» czímű darabjában ... ... ___ 46 Sarah Bernhard mint «Theodora». — Sarah Bernhard «Tosca» 1-iő és 4-ik felvoná­sában. — A «Hernani» 3-ik felvonásában 47 Verne Gyula «Gil Braltar» czímű elbeszé­léséhez 4 kép... _.. _.. ... ... 47 Mikszáth Kálmán a «Ház» czimű tárczájá­hoz: A «Ház» előtt az ülés kezdetén. — Az utcza az ülés alatt. — A hölgyek kar­zata. — Egy figyelmes hallgató. — A kép­viselőház baloldali karzata. — A kép­viselőház előcsarnokában... __ _ . 48. 51 Szomaházy István «Aline» czímű elbeszélé­séhez 4 rajz Goró Lajostól 51, 52, 53 Régi karácsonyi misztérium: Gáspár a keleti bölcsek egyike, fiával mint apród­dal. — József és Mária megérkezése Bet­lehembe. — Lakmározás felvonás közben. A színpad és a nézőtér. — Mozsárütö­getés a színfalak mögött. — Mennydörgés utánzása a színfalak mögött 52 A «Karácsonyi legenda» és a «Karácsonyfa története» czímű czikkekh­ez (4 rajz) ... 52 Újonnan fölfedezett görög egyiptomi képek (2 rajz) ... ... ... ... ... 52 Egy tekéző művész mutatványai (4 rajz) 52 Szilveszteri képek (2 rajz). Goró Lajos ... 53 Vili. Kői munka és divat. Uj legyezők ... ___ . .. ___ ... 1 Fekete grenadin-ruha ... ... ... 1 Boa és muff. ___ ___ . . .._ ___ 2 Legyező és zsebkendő-tartó ... . _ _ ... 2 Bálba készülő fiatal leányok ___ ... 2 Tánczrendek ___ ... ... 7 Báli ruhák ___ ___ __. ... ... ___ 7 Farsangi jelenetek a tűzoltók báljának tánczrendjéből ... ... 7 Párisi nők divatos kedvtelése _ . .. _ 10 Párisi estélyi öltözet _.._ _ ... ... 10 Új kalapok (4 kép) ... .._ 13 Toilette otthon ___ ___ ... __. ... . 13 Látogató ruha . _._ ... . ... ... 14 Estélyi ruha bársonyból _ ... 14 A ligetből (Divatkép) ... ___ ... ... 21 Orosz kalap Virot-tól. — Kalap pipitér-vi­rággal díszítve. — Fekete lószőr-kalap. — Empire-kalap. — Kalap ifjú lányoknak orgonavirággal.­ ... ... ... ... 26 Házi ruhák. — Pongyola-ruha ... ... 80 A krinolin különböző időkben: Erzsébet angol királyné korában. — 1590-ben. — 1710-ben. — 1745-ben. — 1866-ban ... 34 Uj nyári kalapok ... ... ... 35 Párisi divat . ... ... ... ... ... .35 Uj szerkezetű gyertyatartó ... ... ... 38 Szökőkút mint asztaldísz... ... _ 38 Szeptemberi divatkép _.. ... ... ... 39 Reggeli öltözék ._. _ _ ___ 39 A punto tagliato ___ ... ._ 39 Őszi divatos háziruha.. . _.. ... ... 41 Sealskin felöltő ... ... ... . _ 51 Téli kalapok és kabátkák ... 51 Uj kalapok ... ... ... ._ ... 51 Báli ruhák. — Reggeli pongyola ... 53 . 1. Elbeszélések, genreképek. r ^ A világlátott fiú. Elbeszélés. Irta Jókai Mór. (7 képpel).. ... 3—138 Egy sorsjegy. 9672-ik szám. Irta Verne Gyula. Francziából fordította Huszár Imre (36 képpel) ... 7—447 Orosz életképek: «Justitia»asszonyság orosz jelmezben. Kor­nilov Iván után ..... 39 Mars és Bellona Oroszországban. Korni­lov Iván után_. . . ... ... . . . 71 Lapuskin. A «Moskovskoj Salon» után 155 Lübbendorf ... __ ... ... . . ... 229 Az orosz rendőrség titkaiból. Val­erin Fodor után oroszból 243 A kursk­i zárda. 1Valusin F. után ._ .._ 274 Egy szegény ember életéből. Tolstoj L. 321 A «fekete osztály» áldozata. Bebov A.-tól 322 Katonai forradalom II. Sándor czár alatt. Walusin után oroszból ... . 367 Nagy Péter és Miklós czár. Ossip S.-től 378 Az orosz emigráczió. Solohub gróf után 542 Arany és petróleum. Gogol M. után . . 587 A hivatalnokvilágból. Jermolov I. ... 746 Katonai szállítók .. .. ... 782 Egy orosz Krőzus. Irta Jermolov Iván 802 A csók. Patru S. után oroszból ... __­ 819 Kosztopcsin Eudoxia. Irta Jermolov Iván 863 S­rávionka örököse. Patru S. után 835, 860 Hadjárati emlékek (1849). I—VII. Nevos­csin Fodor P. után oroszból... ... 110—308 Kalotaszeg művészete. Apró képek a var­rottas világából. Gyarmatiig Zsigánétól 139 Kedves atyafiak. Eredeti lapp tudósítás (képpel). Szomaházy István . ... ... 329 Manuel Ilenendez. De Amicis olasz beszélye 348, 358 Megnézte ... Elbeszélés. Irta Gunda Dezső 375, 390, 406 Kukoricza-szelelés (képpel) M—th—A' «._ 433 Rajzok Lengyelország történetéből: I. Kiey­stut és Biruta története. II. Kázmér, az igazságos. III. A szép Eszter regéje. IV. Az Osztrogskiak. V. A várnai hős. VI. Idyll a trónon. VII. Pszonka és a babini köztársaság. VIII. A Twardowszki-legenda. IX. A hősök kora. X. Egy lengyel király leánynézője. XI. Véres napok. XII. A Lesz­czynskiek (képekkel) . ... ... 443. Aratás (képpel). Bay Str ... ... ... A nővérek. Japáni elbeszélés (képpel) 463. Életképek. I. Circenses (kép) Forgó János... ... II. Hess másé (képpel). Forgó János. . III. Nagymamát fésüli (képpel) Forgó J. IV. Hazafelé (képpel). Forgó János __ V. Barátság (képpel). Rudnyánszky Gy. A föld alól. (Holmi az erdélyi bányászvilág­ból, Ifj. Szász Károly ... __ ___ ... Sárközi menyecskék (képekkel). Daylight fotográfus--- ... ... — Tapolczafő. B­y S—r ... _ A kukoricza-csősz (képpel). Daylight | A röringi menyegző. Történeti rejtély G. A. A Dannebrog-lovag. Boyesen elbeszélése 670— Gil Braltar. Va­ne Gy. elbeszélése (képek.) Aline. Elbeszélés. Irta Szomaházy István (képekkel) . . .. __ 831. 855. Karácsony angyala. Elbeszélés. Irta Köny­ves Tóth Kálmán . . ... ... ... A nagy sor. Szilveszter-esti rajz. SZÍVÓS Béla ... ... ... ... ... ... ... Költemények. Ábrányi Emil: Végső óhaj ... ... Vándor madár . .. . — Balog István : Magyar Jolánka álma. Kész­let a «Kinizsi» czímű költői beszélyből) Dr. Barna Ignácz: Himnusz Sz. Konstancz perugiai püspök és vértanú ünnepére. XIII. Leo pápa költeménye . ... Bartók Lajos: Őszi vándorok . ... Thurán Anna 4-ik felvonásából.__ ... Szilveszter apó.. _ ... ... . Lap K­átky Lajos: Két harag . _ ..... Csáktornyai Lajos: Dani bácsi. Genre... Dalmady Győző: Elhagyott helyek... A"távozó tanár.. ... ... ... Dengi J­mos : Magános fa _ 634 Dömény József: A szerencsefiakhoz 457: Vihar előtt . ... ... ... ... ... 479 Lemondás... ... —_ .__ ... Dömötör Pál: Az álmok elröpültek... . . 465 Szülőházam ... _ ... ... ... 524 Dura Máté: Csillag is, virág is .... _ ... 572 Endrődi Sándor: Horáczból... _ _ 572 A mádi molnár ... . ... ... ... 655 Fazekas Mihály kiadatlan költeményeiből: Utánad folynak könnyeim. Közli Mátray 507 Lajos.. ... ... Kertemben ... ... 575 Szívem . ... ... ... 607 Fejes István: Tetőn... .. . ... 638 Márczius 15. ... ... 650 Kárpáti visszhang Coppée franczia •750 költő III. Frigyeshez írt ódájára 709 Feleki Sándor: A vén fenyőfa I Baumbach | Gyöngyössy László: Kis fiúmról 874 Gyulai Pál : Utczai hárs__ _._ ... Baráti körben . _ 850 Hajnalka : A szerelemről .. — A magas ... . ... ... ... 881 Három szál ibolyára Hódosi Lajos: Kis madárka ... Illyés Bálint: Év végéjjelén___ _.. Jókai Mór: Az igazi «Jó­ szív» ... B. Kemény Endre: Naplemente 122 Ruthen hátrahagyott költeményeiből: 242 Az első hajszál ... ... Szakadás a . . .. ... ... . 374 Malomhegyi István : Tri'pa'n­­ . Palágyi Lajos: Egy gondolat.. ... Pásztói: Vén kerülő. . ... ... 1­11 Vidékemen __. .__ ... ... ... 138 Vége van . . . ... . . 6731 Özönvíz 870 Erdőben Lap Petrovics László: A lejtőn ... ... 114 Pósa Lajos: Anyámról: Siró szem... ... 406 Kis kunyhóba vágyom ... ... __ 406 Radó Antal: Találkozás (Bourget P.). ... 2 Rákosi Jenő : A honi múzsa szózata. Prolog a turóczszentmártoni magyar műked­velő szinpad fölavatására . ... 132 Reviczky Gyula: Meddő világ ... ... 618 Romváry Károly: Álarczos bálban . ... 106 Templomban ... . ... ... 291 Rudnyánszky Gyula: Az élet álmai.__ ... 58 A jövő . . ... .. 191 Ünnepre ... ... . 338 Vezércsillag _._ ... 419 Az év utolsó napján ... . 870 A párkák. Lingg után . 880 Sajó Sándor: Dalok. I -III. ._ .._ 522 Sántha Károly: Anyám emléke ___ . 574 Őszi este ... ___ ... ... ... 746 Karácsony éjszakáján ... 851 Strausz Adolf: Kraljevics Markó és a sze­recsen lány ._ ... .... . 122 Szabó Sándor: Megbánt vallomás. _ 390 Szász Béla: Kihívás ( Longfellow után) ___ 138 Klárikának esküvője napján .__ ... 799 Szász Károly : Emléksorok : 1. Serdülő leány albumába. 2. Menyasszonynak. 3. Önálló­nak. ... ._. ... ... .__ 2 169 Du-799 446 474 ' V. 682 26 26 26 26 650 850 815 255) nám ... 2. Napoleon sírja _ Legifj. Szász Károly: A Bajna Széchy Károly : Nem volt semmim , Rossz rend lesz az . . . fSdhe^ «Stikkingeni trombitás»-ából)_ Tóth István: Ilervad észszel...... Tó ringatja ...... ... ... _ Hoztam neki kis koporsót. . . Este! van már . . . ... ... _. Fáradt Antal: Rákóczy I—III. ... Vargha Gyula: A szent éj (képpel). ... 634 Zoltán Vilmos: Árvácskának b) Szöveg. 634 206 458 .,­ H 718 70 106 698 491 558 138 242 762 682 792 792 42 170 274 830 322 306 586 47 47 47 3901 879 577 2 I 259 259 507 154 I 358 427

Next

/
Thumbnails
Contents