Vasárnapi Ujság – 1893

A „Vasárnapi Újság" 1893. évi folyamának tartalma. I. Arczképek. a) Hazaiak. Szám 1 1 1­1 Petőfi Sándor: Barabás Miklós 1846-iki rajza. Petőfi neje, Szendrey Julia ___ ... ... Petőfi István _ ... __. ... ... ... Petőfi szülei. Orlai rajzai. ... ... .__ Mária Dorottya főherczegnő és József Ágost főherczeg. Cserna Károly rajzai ... 2 Szilágyi Virgil... ... ... ... ... ... 2 Vadnay Károly ... ___ ... ...­­ ... 3 Bródy Zsigmondné. _ .­­ . ___ 4 Rohonczy Gida, a jégünnepély főrendezője 5 Dr. Réczey Imre ... __. __ _ 5 Arczképcsoport az 1848/49-iki magyar tábor­ból. Strelisky L.-nek 1849-ben, Budavár ostroma után felvett daguerreotyp képe ___ 6 Hampelné Pulszky Polyxena. R. Hirsch Nelli rajza . ... ... ... ----- 6 Báró Jósika Sámuel, a belügyminisztérium új államtitkára-- .._ ... ... ... 8 Gróf Andrássy Gyula, a belügyminisztérium új államtitkára..­ ... ... ... ... ... 8 Lukács László, a pénzügyminisztérium új államtitkára ... _. _ .... ... ... 8 Rakovszky István, az állami számvevőszék elnöke. _..__._ .__..._._.­­ 8 Kovács Mihály _­­ ...­­ 8 Kálnoki Bedő Albert... . .__ ... ... 10 József főherczeg, Koller utódai fényképe 11 József főherczeg és családja. 1879-ben a Margit-szigeten fölvett fénykép ... ... 11 Gábor Áron. Egykorú rajz után ... _. 11 Barsi József­ .__ ... ... _.. . ... 12 Károlyi Ferencz gróf. Egykorú, XVIII. szá­zadi olajfestmény után ... ... ...­­__ 12 Gróf Teleki Sándorné, az orsz. nőképző­egyesü­let elnöke. Barabás Miklós festménye 13 Veres Pálné, az orsz. nőképző-egyesület el­nöke. Barabás Miklós festménye ... _ 13 Vámossy Mihály ... ... 13 Puskás Tivadar . . ... . ... ... . _ 13 Báró Edilsheim-Gyulay Lipót . _ ___ 14 Miklós Ödön: Kader utódai fényképe. ... 18 Dr. Markusovszky Lajos ___ 18 Török Irma .... _ . . ... .IS Győri Elek ... ... .... ... ... 19 Beliczay Gyula ___ . ...... .... ._ 19 Arany János. Barabás Miklós 1848-iki rajza 20 Arany János. Barabás Miklós 1856-iki rajza 20 Arany János 1863-ban. Ib­rovitz L. festménye 2­0 Arany János 1860-ban . ... ... ... 20 Arany János. 1879. évi fénykép után. . 20 Arany Jánosné. — Leánya, Juliska, Széli Kálmánná. — Unokája, Széli Piroska. Fényképek után rajzolta II. Hirsch Nelli 20 Koren István, Petőfi Sándor aszódi tanítója 20 Budavár ostromának főbb s­ereplői : Görgei Arthur, a magyar hadsereg fővezére. 1849-iki kép után. — Aulich Lajos tábornok. — Nagy-Sándor József tábornok.­­ Gróf Lei­ningen Károly hadosztály-parancsnok. — Knézich Károly tábornok. Zala György szoborművei után. — Máriássy János hon­véd-ezredes. — Kmety György ezredes. — Czillich Ede honvéd-ezredes. — Asbóth Lajos honvéd-ezredes. — Szende Béla honvéd-százados. — Irányi Dániel t­est­városi kormánybiztos Ludvigh János 1848/49-iki kormánybiztos ... ... ... 21 A honvéd-menedékház lakói _ 21 József Ágost főherczeg és arája, Auguszta bajor királyi herczegnő (2 arczkép) ... 23 László főherczeg _. _ . .. _ . _. 23 Dr. Rimely Károly, beszterczebányai püspök 24 Dr. Cselka Nándor, fölszentelt püspök és budapesti érseki h­elynök _ ... 24 Báró Jósika Miklósné _ ... . .. 25 Erkel Ferencz. Ellinger Ede fényképe után 25 Erkel Ferencz. Barabás 1845. évi rajza _ 25 Erkel Elek. ... ... ... ... ... .. 25 Az országos iparegyesület igazgatósága. (Er­délyi M. fényképei után) ... ... .... 26 Gróf Rhédey Klaudia (3 arczkép) ... 29 Rh­édey Ferencz erdélyi fejedelem. Teck her­czeg birtokában levő olajfestmény után 29 Tompa Mihály (2 arczkép), Moskovics Ignácz festménye és egy 1855-iki rajz után .... 31 Tompa Mihályné, Soldos Emilia . 31 Kollár János, Lieder 1850-ik évi festménye 31 Igaz Sámuel ... ... ... ... ___ 32 Benedek Ferencz, jászóvári prépost-pradatus 33 Dr. Seiner Zsigmond . . ... ... ... 33 Révai Miklós. Donát egykorú festménye után 34 Vajkay Károly ___ ... ... ___ ... 31 Wekerle Sándorné ... ... ... ... 35 Wekerle miniszterelnök és családja a dánosi parkban (3 kép) . ... ... ... 35 A király boros­­­sebesi házigazdái : Gróf Wenckheim Frigyes és neje. II. Hirsch Nelli és Cserna Károly rajzai__ . ... 37 Nagy Imre _ .. . . ._ _ ... 37 Radó Kálmán, Vas megyei főispánja ... _ . 39 A kőszegi hadgyakorlatokon jelen volt fő­herczegek ._ _ . ... ... ... ... 39 Bokross Elek ... . .. ___ ... ... ... 41 Dr. Takáts Lajos . ... ... ... ... ... 44 Szathmáryné, Kozmata fényképe ... ... 45 Benczúr Gyula ... ... ... ... ... ... 47 Id. Szögyény-Marich László ___ ... ... 48 A református zsinat elnöksége... _. 48 József főherczeg. Marasloni 1868-iki rajza 50 S­auler Gyula. Ellinger Ede fényképe _ 51 Jókai Mór 1843-iki, 1849-iki, 1885-iki, 1892-iki, 1893-iki arczképei ... _ _ .53 A Jókai-pár ezüst-menyegzőjekor, 1873-ban 53 Jókai a szegedi nőktől kapott karosszéké­ben. Paur Géza fényképe ... ... ... 53 Jókai édesanyja. Jókai festménye 1843-ból 53 Jókai Károly, Jókai Mór testvérbátyja. Jókai Mór ifjúkori festménye ... ... ... ... 53 Jókai a dolgozó­szobájában ... ... ... 53 Jókainé . ______ _ ___ 53 b) Külföldiek. A román trónörökös és menyasszonya __ 2 A Panama-per szereplői: Rouvier. — Frey­cinet. — Floquet. — Arène. — Bernach­. — Eiffel. — Béral. — Grévy Albert. — Devés.— Boche.— Proust.— Bourgeois. — Ribot. — Loubet. — Delahaye, — Herz Kornél. — Andrieux. — Dérouléde. — Clémenceau. — Brisson. — Jolibois. — Barthon. — Pelletan. ___ _.. Périvier. — Lesseps Károly. — Fontane. — Blondin. — Baihaut. — Cottu. — Arton A román trónörökös neje román öltözetben Erzsébet román királyné I. Károly, Románia királya _. Margit Zsófia főherczegnő és vőlegénye, Albrecht, wü­rttembergi herczeg _._ Margit Zsófia főherczegné, mint a prágai nemesh­ölgy-alapítványi intézet apátnője Nagy Lajos király. — Wladislaw Jagelló len­gyel király. — Hedvig lengyel királyné. — Kázmér lengyel király, Matejko rajzai.__ Lavigerie bibornok . . ___ ___ ___ Owen Bikh­árd _ . __. ... ___ ___ ___ Gould Jay . Frigyes Károly hesszeni­­herczeg és neje Tanlongo, a «Ban­ca Romana» igazgatója Lilinokalani, a trónvesztett hawaii k­irálynő Lujza Mária herczegnő, Ferdinánd bolgár fejedelem menyasszonya. Fénykép után rajzolta E. Hirsch Nelli __ ___ ... ... XII. Leo pápa ... . _._ .__ Jules Ferry . __. .... ___ ... Taine Hippolit Adolf ... ... Sándor szerb király ... ___ ... ... Riszt­ics János. — Belimarkovics tábornok Szerb miniszterek: Dr. Dokics Lázár. — Dr. Vuics Mihály.— Franaszovics Dragutin Umberto olasz király ... ... ___ _.. Margit olasz királyné . __. ___ ... ___ Dupuy Károly, az új franczia miniszterelnök Schmerling Antal lovag ___ ___ _. _ Teck Viktória hgnő, a yorki fig­­urája _ György yorki herczeg _ . ... ... ___ Teck herczeg és neje, Cambridge herczegné 1866-iki arczképeik ... __. ... _— A Teck herczegi család. Fénykép után.. Teck hgné és leánya, Viktória hgnő Württemberg Sándor herczeg (3 arczkép) Württemberg Sándor herczeg, a wü­rttem­bergi király nevét viselő 6-ik huszárezred tisztjei körében. 1833. évi metszet Dr Nansen Fridtjon­ (2 arczkép) ___ .__ Avakumovics, a volt szerb miniszterelnök Báró Bauer Nándor . ___ ___ ... ... A sziámi királyi család: A sziámi trónörö­kös díszruhában. — A sziámi király és gyermekei. — Savangvadana, sziámi ki­rályné. — I. Ch­ulalongkorn, Sziám kirá­lya.­­ A sziámi király koronázási dísz­ben. A sziámi királyi család ... 31 Hamann tengernagy, a Sziám ellen vonult franczia hajóhad parancsnoka. — Pavie, sziámi franczia követ __. ___ ... .__ XIII. Alfonzo spanyol király .. ... II. Ernő, az elhunyt szász-koburg-gothai herczeg. — Alfréd szász-koburg-gotai her­czeg, II. Ernő herczeg utóda. — Alfréd szász-koburg-gothai herczeg-örökös, Alfréd herczeg fia _ ___ ... ... ... ... Charcot ___ ... ___ Krimián Megerdics, az örmények főpapja II. Vilmos német császár _­ ___ ___ Albert szász király. . ___ ___ Miribel tábornok A connaughti herczeg ___ .__ ___ Lipót bajor királyi herczeg Krieghammer Ödön, lovassági tábornok, az új közös hadügyminiszter Peixoto, a brazíliai köztársaság elnöke. Mello tengernagy ___ _ ___ ... Az osztrák­-magyar hadsereg tábornoki ka­rából : Beck Frigyes báró. — Schönfeld Antal báró.— Eheinländer Vilmos báró.— Galgóczy Antal. ... ... ... Emin pasa ___ . . _ ___ _.. ... Ferida, Emin pasa leánya, és Bader Eliz apácza. Fénykép után _ . ___ .._ ___ Mac-Mah­on tábornagy . ___ ___ ___ Gounod Károly Avelane orosz tengernagy Matejko János .. 45-A kapurth­alai mah­aradja ... ... ___ Windischgrätz Alfréd herczeg Milyanov montenegrói vajda és felesége... Báró Bach Sándor __ ___ ___ _ Sándor szerb király és atyja ... ___ Battenberg Sándor herczeg ... Az új osztrák minisztérium tagjai: Bacque­hein.— Plener.— Madeisky — Welsersheimb gróf. — Javorsky — Schönborn gróf. —­ Wurmbrand gróf. — F­alkenhayn gróf _ Taaffe gróf, a volt osztrák miniszterelnök Tyndall János ... ... ... Casimir-Périer, az új franczia miniszter­elnök. — Dupuy Károly, a franczia kép­viselőház új elnöke. — Spaller Jenő, az új franczia közoktatásügyi miniszter ... Erzsébet bajor kir. hgnő és férje, b. Seefried II. Mű­tárgyak. Kényes kérdés. Margitay festménye Falusi udvaron. Peske Géza festménye _ .. A ma­gyar tudományos akadémia emlék­táblája. Holló Barnabás szoborműve . Nagy Lajos király életéből. Contarini András visszatérése Velenczébe a chioggiai csata után. Pisolo Veronese­ festménye ... Mányoki Ádám saját festésű arczképe Férfi arczkép. Mányoki Ádám festménye . _ Árpád fejedelemmé emeltetése. Kovács Mi­hály festménye ... ___ _.. ___ A Bedő Albert jubileumára készült emlék. Stróbl Alajos szoborműve .__ _.. _ . II., Rákóczi F­erencz arczképe Mányoki Ádámtól ... ... ..... ___ __. ___ ___ Arany János szobrának mintája Strobltól Arany János szobrának mellékalakjai Az Arany-szobor főalakjának mintája Az Arany-albumból: Az egri leány. — Má­tyás anyja. Lotz Károly festményei. — Családi kör. Than Mór festménye­i. a) Képek és rajzok jegyzéke. __. .__ ___ __. Szám Szám A budavári honvédszobor. Zala György szoborműve (2 kép) _ ___ _.._ ... ... 21 A magyar nők koszorúja a budavári hon­védszobron. Zala György szoborműve ___ 21 A budavári Mátyás-templom falfestményei Lotz Károlytól: A királyi pár megkoronáz­tatása a trónoló Madonna által. — A nán­dorfehérvári diadal emlékére III. Calixtus pápa elrendeli a déli harangozást.. 34 Révai Miklós szobra a magyar tudományos akadémiai palota homlokzatán __. ___ 34 Hetivásár Budapesten. Wagner S. festménye 42 Négyesi Szepessy Ignácz pécsi püspök szobra. Kiss György szoborműve __. ___ 42 Az Andrássy-szobor pályázat: Zala György pályaműve. — Zala György pályaműve a tervezett oszlopcsarnokkal, és Stróbl Ala­jos, Klein Miksa, Hana József, Szécsi An­tal s Kiss György pályaműve ... .__ 43 Budapest fő- és székváros által a koronázás jubileumára készíttetett emlékérem __­ 41 Matejko János festményeiből: A lublini unio. — Szertan a varsói országgyűlésen. — Skarga Péter szerzetes III. Zsigmond előtt szónokol a krakkói székesegyházban. •— I. Lajos magyar és lengyel király. — I. Ulászló magyar és lengyel király. — Báthory István lengyel király fogadja a békét kérő orosz küldöttséget.­­ - A Zsig­mond-harang felhúzása a krakkói székes­egyházban. — II. Zsigmond Ágost meg­látogatja Radziwill Borbála grófnét. — Kopernikus. — Jóslatot mondó ukrajnai gusztáv. — Báthory Endre bibornok, er­délyi fejedelem. — Lengyel nő. — A várnai csata. — A lengyel alkotmány kihirdetése 1791. május 3-án . . . ... 45,46,47 A király arczképe Benczúr műtermében. 47 A képzőművészeti társulat téli kiállításá­ból : Munkácsi­ Mihály : Tépés-csinálók.— Túry Gyula: Vármegyei csendélet. — Pap Henrik: 1876-ból.— Vastagh­ György: A fára nem megy. — Tornai Gyula: Hamisan ját­szott. — Firle Walter: És bocsásd meg a mi bűneinket. — Sinibaldi Jean Paul: A hajnal virradása. — Normann Adelsten: Sogne- 49 fjord. — Tölgyessy Arthur: Füzes. — Bruck Miksa: Mustapha kávéháza Sara­jevóban. — Zala György: Jókai Mór mellszobra. — Lantai Lajos: Dombormű síremlékhez. — Donáth Gyula: Huszár Adolf síremléke. Ifj. Vastagh­ György: Tevehajcsár. — Ferraris Arthur: Női arczkép. — Veress Zoltán: Dr. Brassai Sámuel arczképe. — Nadler Róbert: Mosás a Balaton partján. — Knopp Imre: A szabadulás felé. — Leony Escozura Ignazio : Teázás XII. Lajos korában. — Richir Herman: Az élet nyomorúsága. —­Peske Géza: Házi árestem. — Innocent Ferencz: Női arczkép. — Pállik Béla: Delelő tehenek. — Kacziány Ödön: «No, nézd az öreget» . ___ ___ ___ ... 49—50 A menekülő. Revesz Imre festménye _._ 53 Szerb mesemondó : Joanovits Pál festménye 53 III. Táj- és uti képek, épületrajzok. a) Hazaiak. Petőfi pesti lakásai (6 kép). Dörre rajzai _ Petőfi szülőháza Kis-Körösön . 1 Korcsolya-csarnok a városligetben ... ... 4 Rengeteg erdő a Kecskés-hegyen, Ojtoz 40 vidékén. — A Rákóczi-vár romjai az ojtozi szorosban. — Gábor Áron sírja. Nagy Lázár rajzai _ . ___ __. ... ... 11 A helytartótanács épülete az országház-41 utczában, Budán ... ..11 42 Az olcsvai kastély. Gróf Károlyi Sándor egykorú, 18-ik századi vázlatai után .__ 12 42 A herczegprimás budavári palotája. Dörre 43 Tivadar rajza. ... .... ___ 16 43 Brassó. Cserna Károly rajza ... ___ 16 44 A «F­eh­ér torony» Brassóban . _ . ___ 16­­46 Veszprém. Háry Gyula rajza ... _ . __ 17 45 Gróf Csáky Albin szepes-mindszenti kas-f6­télya az égés után „ __. ... . ... 18 47 A nagy-szalontai Csonka-torony. Háry rajza 20 47 A nagy-szalontai Csonka-torony, előtérben 47 az új artézi kút. Fénykép után . ... 20 48 Arany János lakása Nagy-Kőrösön . ... 20 Arany János tölgyei a Margitszigeten. Dörre Tivadar rajza . . . ... . . ... 20 Arany János sírja. Háry Gyula rajza . ___ 20 49 Az Arany-szoba Nagy-Szalontán ... .... 20 49 Budavár az 1849-iki ostrom előtt és az 51 ostrom után. Egykorú rajzok után ... 21 Budavár az 1849-iki ostrom után. Barabás Miklós egykorú rajza után ... ___ ... 21 A Budavár ostrománál elesett honvédek sírja 51 a krisztinavárosi temetőben. Fénykép után 21 52 A honvéd-menedékház. Cserna Károly rajza 21 Balatoni képek (5 kép) _ ... 24: 26 Az Al-Dunáról: Fúró-, zúzó- és kotrógépek a Kozle-Dojke zuh­atiynál. — A Greben­hegy a Dunáról felvéve. — Vizafogó török­­ orvhalászok a magyar parton. Paur Géza 2 rajzai. — Ada-Kaleh szigete. Háry Gyula rajza. — A Baross-tábla Alibeg fölött. 25­3 Erdő-Szentgyörgy. Cserna K. rajza _._ ... 27 Baranya­ Szabolcs. Cserna Károly rajza 27 A székelyföldi iparmúzeum. Cserna K. rajza 28 4 A lebontott kálvária Budapesten.Moreili fény-7 képe _ ... ... . __. ... ... 30 7 Tompa Mihály szülőháza. Cserna rajza ... 31 Tompa Mihály sírja. Goró Lajos rajza 31 8 A hamvai református templom és paplak. 31 Az 1868-ban felállított Tompa-emlék Fekete-13 hegyen. — Tompa mellszobra a fekete­h­eg­yi fürdőben ... __. _.­ ... _-_ 31 14 A budavári Mátyás-templom. A templom a 20 . restaurálás megkezdése előtt. — A temp-20 rom déli homlokzata és főkapuja. — A fő-20 hajó a szószékkel. — A lorettói kápolna. Paur Géza fényképei. — A templom bel­seje a restaurálás alatt. — A templom fő-20 homlokzata a restaurálás után ... ___ 34 Szám Wekerle miniszterelnök dánosi háza (2 kép) Háry Gyula rajzai ___ _ ... ___ 35 Az ezredéves kiállítás történelmi csarnoká­nak egyik tervezete. Alpár tervrajza... 36 A dévai református templom mai és leendő alakjában.__ ... .__ _.. ... __ ___ 36. Dévai Miklós emlékoszlopa N.-Sz.-Miklóson 36­ Boros-sebesi képek : Boros-Sebes. — A király szállása. — A vasgyár. Cserna K. rajzai. — Sárossy Gyula szülőháza­i . 37 A gyalui és Andrássy-havasok közt: A ki­ránduló társaság útban az Andrássy-hava­sok felé. — A «Bethlen-szikla». — A «Béldi­szikla». — A «Somkereki-szikla». — Fa­usztató a Hideg-Szamos egyik oldalvöl­gyében ... . ... ... ..... 37 Kőszeg: Az új katholikus templom a Flórián­téren. — K­őszeg a csepreghi dombról nézve. — A katonai reáliskola, a király és a német császár szállása. — József fő­herczeg lakása. — A szász király lakása. — A vár belső kapuja. — A városháza. — A plebánia-templom. Dörre rajzai. — Kő­szeg város nyugatról. — A városháza és a plébánia-templom. — A Malom-patak és a Kálvária-hegy. — A vár külső kapuja. — Az árvaház. — A Császár-utcza... _ 38 Léka (képcsoportozat). Dörre rajzai . ___ 38 Kőszeg vidékéről: Borostyánkő vára. — Léka vár éjszakról.__ .__ 38 A fejedelmi vadászatok Mohács vidékén . Az «Orient» hajó Mohácsnál. Cserna K. rajza. — A dunai ligetek a batinai leány­vártól nézve. Paur Géza rajza ... ... 40 Gróf Széchenyi Imre h­orpácsi­­ kastélya 41 Gróf F­estetich Tasziló keszthelyi kastélya 42 Felső-Muzsaly telepes község főutczája. — Községi iskola a vadászerdei új telepen 42 A kolozsvári siketnéma-intézet .... 45 Síremlékek a budapesti temetőkből: Tors Kálmán, Pauler Tivadar, Csiky Gergely, Horváth Mihály és Döbrentey síremléke 45 Baross Gábor mauzóleuma. Cserna rajza 46 Részlet Benczúr Gyula műterméből .. . 47 Vastagh­ György műterme. Paur fényképe 48 Tölgyessy Arthúr műterme. Paur fényképe 48 Margitay Tihamér műterme. Paur fényképe 49 Emlékezetes helyek Jókai életéből . Szülő­háza Komáromban. — Svábhegyi nyara­lója. — Gyermekkori lakháza Komárom­ban az emléktáblával. — Egykori nyara­lója Balaton-Füreden. — Egykori háza a külső stáczió-utczában. Dörre T. rajzai _ b) Külföldiek. Sigmaringen várkastély _ _._ .._ 3 A sigmaringeni várkastély a Duna mellett . A párisi Mazas-börtön . A börtön egyik folyosója.—A beszélő-szoba.—Séta-körönd a börtönben. — Út a viz­sgálati foglyok és az elitéltek zárkái között _ 9 A Luxembourg-palota Párisban ... ___ 10 A szent földről: A Golgotha-h­egy. — A szent sír valódi helye ___ ___ 14 A szent sír templomának kapuja Jeruzsá­lemben. Fénykép után .. . 14 A chicagói világkiállítás: Kertészeti pavil­lon. — Művészeti palota. — Tengerészeti kiállítás. — Bányászati csarnok. — Halá­szati csarnok. — Tejcsarnok. — Gépcsar­nok. — Illinois állam kiállítási palotája. — Az erdészeti pavillon. — A kormány pavil­lonja. — A nők palotája. — Részlet a kiállításból . . ._ ... 15 Képek Belgrádból: A katonai akadémia. — Az államtanács épülete. — A régi szkup­stina. — A kül- és belügyminisztérium épülete. — Az új és a konak, kelet felől nézve. — Az új konak fogadóterme. — Az új konak társalgó- és tánctterme. — Az új konak lépcsőháza. — Mihály hg. szobra és a színház Belgrádban. — A szé­kes­egyház. — Az egyetem. Kösz György fényképei. — Az új konok Belgrádban.__ 17 Éjféli nap Fogle szigete mellett. Herman Ottó vázlata után. •— Éjféli nap «fél­korong» a Tundrában Finmarkenben . 23 Vagekallen halász­telep a Lofotokon ___ 26 White-Lodge, a Teck-herczegi család lak­helye a richmondi parkban. — Társalgó­szoba a white-lodge-i palotában __. 27 Chicagóból: A szabadkőművesek épülete. — Tizenkét­ emeletes ház. — Földgömb­ alakú virágágy. — Napóra virágokból ___ ___ 27 A korinthusi csatorna: A csatornának Nero idejében készült részlete. A korinthusi földszoros. — Az akro-korinthusi Athense­templom romjai. Fényképek után .. ... 28 A volt Württemberg-herczegi kastély Gráczban 29 Sziámi képek : A sziámi királyi palota Bang­kokban. — A sziámi király kikötője. — A sziámi király fogadó-palotája. — A sziámi királyok sírboltja. — A sziámi nagy temp­lom tornácza _ _ ._ _ _ _ 31, 32, 35 Dolmenek: A pembrokei dolmen Angliá­ban. — Stonenh­enge. — Dolmen-csopor­tozat. — Menhirek _ ___ — 32 Gyermekszobor-alakokkal díszített vízme­dencze Illinois állam épülete előtt a chi­cagói világkiállításon __. ___ ... ... 33 A koburgi vár és udvara _ ._. .... __. 36 Részlet Sydney városából ... ... 39 Bölény-koponyák halmaza Kanadában .... 43 F­erencz Ferdinánd főherczeg földkörüli út­jából: Port Moresby .. .__ _ ... 50 Képek Norvégiából: Téli­­tőke-halászat. — Hornviken és a Nord-kap. — Partra von­szolt bálna-tetem. —Tromső keletről. — Finkongj­eilen. — Taránd-szarvasok. — A Svartisen-glecser jégsziklái. — A «Nagy­fal» Svaerholt madárhegyén. Háry rajzai 50 IV. Természettudomány, ipar, gazdaság. Sebesültek fölkeresése a csatatéren villamos fényvető mellett ... __. __. — ... 2 A veloczipéd ősi alakja­: A hajtókészü­lék szerkezete. — A kocsi hátsó kerekének szerkezete. — Magától járó kocsi _._ 9 —32 ... 40 1

Next

/
Thumbnails
Contents