Vasárnapi Ujság – 1900

A „Vasárnapi Újság" 1900. évi folyamának tartalma. A) KÉPEK ÉS RAJZOK JEGYZÉKE. I. Arcképek. a) Hazaiak. Szam Györök Leó . 1 Stefánia főherczegnő. 1899. évi fénykép után 2 Erzsébet főherczegnő (1 kép). 1898. és 1899. évi fényképek után . 2 Ponori Thewrewk Emil ... 3 Löfler Ferdinánd és Löfler Nina 3 Dr. Szontagh Miklós 3 Mohay Károlyné . ___ 3 József főherczeg és Klotild főherczegnő leá­nyaikkal ... ... ... _ ... 4 József Ágost főherczeg és neje, Auguszta főherczegné, gyermekeikkel . ... 4 Legidősb gróf Bethlen Miklós ... 4 Schvarcz Gyula___ ... ... ... ___ 5 Feszty Adolf _ ... _ ... ___ 5 Czuczor Gergely___ . ... _ ... 6 Beöthy Zsolt ... ___ 7 Riedl Frigyes ... 7 Benedek Elek... ...... 7 Lobkovitz Rudolf herczeg és neje ... 9 Bezerédj Pál ...... ...... 9 Liezen-Mayer Sándor: Wag­ne­r Sándor fest­ménye ... ... ... ... ... 9 Fenyvessy Adolf ... ... ... ... 10 Kónyi Manó . ... . ... ... . ... 10 Jankovich István ... ... 10 Gróf Nemes Nándorné saját festésű arcz­képe . ... ... ... ... ... _ 10 Székely Bertalan ... ... ... ... ... 11 Stefánia főherczegnő ... ... _ 12 Gróf Lónyay Elemér ... ... ... 12 Stefánia főherczegnő régi bécsi jelmezben 12 Szász Károlyné ... ... . ... ... ... 12 Doppler Károly. ... ... ... 12 Zsolnay Vilmos .. ... ... ... 13 Majláth Béla ..... . ... ... ... 13 Zsolnay Vilmos és családja a pécsi telep parkjában.. ... ... ... ... ... ... 13 Gróf Széchenyi Gyula . ... ... ... 14 Báró Atzél Béla . ... ... ... . 14 Jászai Mari ... ... _ ... ... 14 Abonyi Lajos, Túry Gyula festménye ... 15 Zimay László __. ... ... ... ... 15 Gulner Gyula . . . .16 Beöthy László, a Nemzeti Színház új igaz­gatója. ... _ _ 10 Gróf Csáky Károly, az új váczi püspök 17 Munkácsy Mihály. Saját festménye 1896-ból 18 Munkácsy Mihály 1881-iki arczképe. Fény­kép után metszette Morelli Gusztáv ... 18 Munkácsy Mihály. Saját rajza 1882-ből. 18 Munkácsy 1866-ban. — Munkácsy 1868-ban. Munkácsy Othello jelmezében egy düs­seldorfi művész-ünnepen ... ... 19 Munkácsy és neje. Koller utódainak 1896-diki fényképe után ... ... 19 Mária Valéria főherczegnő .... ... 20 Lajos Győző főherczeg ... . ... ... 20 Kun Bertalan .. . ... 21 Gyertyánffy István. Stetka Gyula festménye 21 Mészáros Imre .... ... ... ... ... 21 Forster Gyuula... ... . ... 22 Hollán Ernő. Roskovics Ignácz festménye. 22 Mándy Lajos ... . ... ... .-- 23 Szterényi József 23 Halász Ferencz ... . . ... 23 Náday Ilonka ... . . — 23 Lukács Béla ...... — — 24 Miklós Ödön .. ... — 24 A magyar történeti osztály rendezőinek csoportja a párisi világkiállításon... ... 24 Dr. Schmidt Mariska 25 Chotek Zsófia grófnő... . 26 Ferencz Ferdinánd főherczeg.. 26 Nagy Ferencz, az új kereskedelemügyi Ál­lamtitkár... _ _ ... _ . ... . 26 A trónörökös neje serdült leány­korában, barátnői közt ... ... 27­­ Sziim Gróf Muravjev Mihály orosz külügyminiszter 2. A khinai császár és anyacsászárné 2' Li-llung Csang ... . 2' Báró Ketteler, a Klinában meggyilkolt né­met követ ... ... 2' Mária Gabriella bajor herczegnő és férje 49 h­upprecht bajor herczeg ... . . . 1. Csing herczeg... ....... ... 21 49 A pekingi követek: Thomann osztrák-ma-49 gyar tengerész-kapitány. — Macdonald angol követ. — Conger amerikai követ. — 49 Baggi olasz követ. — Giers olasz követ. Hart vámigazgató. — Báró Nisi japán 49 követ 30 Sándor szerb király. Jocanovics fényképe után.. ... ... . . ... ... . 30 49 Lunyevics Draga, Sándor szerb király m­eny-50 asszonya. Jovanovicz fényképe után ... 30 50 Umberto olasz király 31 Margit királyné, Umberto király özvegye.. 31 50 Viktor Emánuel, az új olasz király és fele­ 50 sége. . . ... . ... ... 31 50 Alfréd, az elhunyt szász-koburg-gothai her­czeg. . ... . . ... 31 50 Sándor szerb király és Draga királyné. Az 52 esküvő előtt pár nappal fölvett belgrádi 52" fénykép után T*" Tuan herczeg.. . ... . 1 Gróf Waldersi­e Alfréd tábornagy . 3 1 A szerb királyi pár esküvői díszben ... .14 1 Innocenti metropolita.. ... ... 34 1 Lecat Miklós, Staub festménye után készült­­ aczélmetszetről. . ... ... 35 4 Csu-Szi, az özvegy khinai császárné. Khinai rajz után ... ... ... 35 Steinitz Vilmos ..... . .. 36 Gróf Lambsdorff Vladimir, orosZ külügy­miniszter . ... 37 Muzaffer Ed-Din perzsa sah .. ... ... 38 Lajos Amadeus abruzzói herczeg . . .39 Walter Crane és neje ... 41 Walter Crane. Watts festménye 42 Dante arczképe Rafael .Parnasszusz czímű festményén ... ... . . ... 44 Róbert württembergi herczeg és neje, Mária Immaculata főherczegnő 41 Müller Miksa 45 Wagner tábornok, a perzsa tüzérség magyar szervezője.. ... ... . ... 46 Krüger. Legújabb fénykép után 52 Boer amazonok: Gutman kisasszony. — Eloffné. — Finnagan kisasszony ... 52 Szám Benedek Ferencz 27 József Ágost főherczeg és Libits Adolf tu­niszi sejk öltözetben. Tuniszi fénykép után .. . . ... ... ... JS Libits Adolf ... ... s 38 A bodrogközi jótékony nő­ egyesület vezetői: Özvegy báró Sennyey Pálné. — Gróf Maj­láth Józsefné. — Báró Sennyey Miczi... 29 Bauer Rezső, a párisi olympiai versenyek magyar­ világbajnoka ... . . ... 29 Báró Jósika Miklós ifjúkori arczképe .30 Jósa György ... ... ... ... ... 30 Magyar Gábor. 31 Szlávy József (1892- és 1896-iki) arczképe 32 I. Ferencz József király. László Fülöp 1899. évi festménye után ...... 33 A király gyermekkorában, édes­anyjával Zsófia főherczegnővel. Stieler József 1832. évi festményéről készült metszet után . 33 Ferencz József, Ferdinánd Miksa, Károly Lajos főherczegek és Mária Anna Pia fő­herczegnő. Kriehuber 1838-iki rajza után 33 Károly Lajos, Ferencz József és Miksa fő-lherczegek. Kriehuber 1835. évi rajza után 33 Ferencz József főherczeg. Eybl 1847. évi rajza. . . ... ...... 33 1. Ferencz József. Eimle 1848. évi rajza, Kriehuber 1861. évi rajza, Kaiser 1851. évi rajza és Koller utódai­­ Ötíti. .évi fény­képe után _ .. ... .... ... 33 A király Mária Valéria főherczegifiá­t/ézt­mekeivel. 1894. évi fénykép utá­t­, 33 Steiner Fülöp székes­fej­érvári piímprt. .. 33 Papp Dániel ... ... ... ... ... 33 Vaszary Kolos herczegprimás. Koller utódai fényképe után _ ... .... .34 Gerlóczy Károly. Goszleth fényképe után 35 Nagy Sándor hidvégi pap 35 Köllő Miklós ... ... ... ... 38 Lukács Béla kormánybiztos hivatalos helyi­ségében ... . . . ... 38 Császka György kalocsai érsek ... 39 Császka György fiatalkori arczképe 39 Gróf Leiningen Károly. Barabás Miklós 1844. évi aquarell festménye 40 Gróf Leiningen Károlyné. Barabás Miklós 1841. évi aquarell festménye 40 Gróf Leiningen Károly. Heinz 1817. évi festménye.. ... 10 Konkoly Thege Miklós 40 Papp Lajos, a Rhinában elesett magyar tengerész hadapród ... 40 Balázs Kálmán. ... ... 40 Gróf Esterházy Miksa . ... ... ... 41 Gróf Andrássy Géza. .41 Gróf Pálffy János. Bruzik Venczel festménye 12 Gróf Pálffy János. 1860. évi fénykép után 42 Erkel Sándor. Klotz 1884. és 1899. évi fény­képe után . ... . ... 42 Gróf Csáky Albin ... . +3 A főrendiház alelnökei: Ernuszt Kelemen. Báró Kemény Kálmán . 43 Blaháné arczképei. A Strelizky által Blahá­nénak felajánlott csoportkép, és arczké­pek az 1867., 1868., 1871. és 1873. évekből 43 Széll Ignácz. Both Menyhért festménye 41 Beöthy Algernon ... ... ... » Kaposi Molnár Viktor 10 Dr. Steinberger Sarolta 46 Futó Mihály 46 A boer háborúban részt vett magyarok: Báró Luzsénszky Félix. - Fleischer P41. Simon Vilmos. — Péchy Tibor 46- 47 47 Beniczky Ferencz -Farkas József­­ . ... 47 Vörösmarty Mihály 1855. évi fénykép után 48 Vörösmarty (1844). Barabás rajza, Preiser metszete — - - — Vörösmarty. Az .Auróra, 1837. évi köteté­ből. Festő és rajzolta t Barabá* Vörösmarty Mihály. Vastagh György fest­ménye Fejérmegye székháza részére Vörösmarty Mihályné Csajághy Laura Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona Vörösmarty Béla (1863)... ... ... ... Vörösmarty Mihály. Barabás 1816. évi víz­festménye Ernszt Lajos gyűjteményében Széli Kálmánné Vörösmarty Ilona leányá­val ... __ Széli Kálmán ifjabb éveiben ._ ... Vörösmarty unokája : Bemrieder Jánosné Széli Ilona. ... ... ... . Vörösmarty dédunokái: Bemrieder Feri és Katinka . ... _ . ... ... ... Vörösmarty. Az ötvenes évek elején készí­tett arczkép. Orlai Soma festménye Ernszt Lajos gyűjteményében ... ... Bem tábornok. Tyroler metszete ... ... Bem. 1831. évi kőnyomat után... Bem. Braunschweigban megjelent kőnyomat után... ... . . ... ... Bem. Barabás 1848. évi rajza Gróf Széchenyi Béla .... Vörösmarty. — Czuczor Gergely. Jedlik Ányos. . . ... ... Imre Sándor . ... Jókai Mór édesanyja. . b) Külföldiek: Stephenson... Volta Watt­e ... ... ... Kubelik János Fülöp orleansi herczeg ... ... ... — Négy orosz költő: Puskin Sándor. — Ler­montov Mihály. — Nyekraszov Miklós. — Tolsztoj Elek... ... ... ... ... ... Ruskin ... ... ... ... Dr. Körber Ernő osztrák miniszterelnök.. Kvang-Szü­khinai császár ... ... ... Ladysmith alapítói: Harry Smith és Lady Smith. ... ... A boerok vezérei (arczképcsoport).. ... Adelheid schleswig-holsteini herczegnő, Au­guszta német császárné anyja . Arczképek a szkupstinából: Dr Gyorgyevics Vladán, a szerb kormány elnöke. — Nesz­torovics Szima, a szkupstina elnöke. — Gencsics András, képviselő. — Gencsics A. György, belügyminiszter. — Bajovics Dragomir, a szkupstina alelnöke. — Pet­rovics Vukaszin, pénzügyminiszter. — Zsivanovics István, közgazdasági minisz­ter. — Radulovics Dragomir, Belgrád képviselője. — Gyorgyevics András, köz­oktatási miniszter. — Sparcs Iszmail Ali, képviselő. — Katics Péter, képviselő Henrik porosz herczeg ... ... — XIII. Leo pápa ... ... ... XIII. Leo pápa brüsszeli nunczius korában Dr. Leyds transzváli ügyvivő dolgozó­szo­bájában­­__.____.-- . — Henriot kisasszony .. ..... Dumba Miklós ... . . ... Brandes György Oazman basa ... Boer vezérek: Botha Lajos tábornok, az új fővezér. — Botha parancsnok. — Sny­man tábornok.— ... ... ... — XIII. Leo pápa legújabb arczképe. László Fülöp rajza ... ... — — — Svend Holst Jensen, a Petőfi-Társaság nor­vég kültagja ... ... — Picard Alfréd, a párisi világkiállítás igaz­gatója ...­­Vilmos német trónörökös .. . II. Vilmos német császár és családja ... Goldmark Károly ... — . — Baden-Powel ezredes, Mafeking védelme­zője — ... — — — 11. Műtárgyak. A Szent Zsigmond-kápolna új oltárképének vázlata Ild­kovics Ignácztól . ... _ Csikós. Vastagh Géza szoborműve . Györök Leó vázlatkönyvéből (4 kép) . ... Elmerengve. Ettore Tito festménye. Az első szőlőszem. Petke Géza festménye A huszár-kiállításból. Honvédhuszárok ro­hama. Vágó Pál festménye. — Vitézvári báró Simonyi József huszárezredes. — Náda­dy Ferencz (1708). — Menzel Dá­niel János huszártábornok. — Gróf Ká­rolyi Ferencz huszártábornok — Báró Splényi huszártábornok (18. század). — Somogyi, Ziethen-huszárezredben­ kapi­tány (1744). — Magyar huszár a 16. szá­zadból. — Lovas zenész a 16. századból. Magyar huszár a 17. századból. Torna­diszben. — Székely huszár Mária Terézia királynő idejéből. — Magyar huszárok 1700 -1840-ig. — Lukácsi és Baróti köz­huszárok megmentik ezredesüket (1792). Magyar nemes testőr a 17. század végé­ről. — Skultéty László huszár-zászlótartó (1810). — Huszártiszt (1833). — Magyar huszárok előőrsön (17. század). — Magyar tízim 1 48 I 48 , 48 48 7 7 10 10 10 13­­ 14 14

Next

/
Thumbnails
Contents