Vasárnapi Ujság – 1906

A „Vasárnapi Újság" 1906. évi folyamának tartalma. AJ KÉPEK ÉS RAJZOK JEGYZÉKE. I. a) Hazaiak. Szám A Petőfi-társaság új tagjai : Gróf Teleki Sándorné (Szikra.) — Vértesi Gyula. Lampért Géza.. ... ... ... ... ... 1 Bródy Zsigmond _ ... ___ 2 Széchy Károly ... ... ... ... ... ... 2 Gyulai Pál dolgozó szobájában ___ 3 Gyulai Pál és neje, Szendrey Mari. Az ötve­nes évekből való fényképek után... . _ 3 Petőfiné Szendrey Julia . ... ... 3 Gyulai Pál gyermekei: Fodor Dánielné Gyulai Aranka. — Gyulai Kálmán. — Markos Györgyné Gyulai Margit ... __ 3 Gyulai Pálné és Gyulai Margit. K. Hirsch Nelli rajzai... ... ___ 3 Gyulai Pál az Akadémia tanácstermében. _ 3 György Aladár ... ... ... ... ___ 3 Erkel Lajos ... ... ... ... 3 Telepy Károly .... ... ... 4 Magyar-Mannheimer Gusztáv ______ 4 Császár Gyula _ _ ... ___ ._. ... 4 Szinyei Merse Pál műtermében 5 Tull Ödön ___ ... ___ 5 Bezerédj István_ __. ___ ... ___ ___ 6 Ormódy Vilmos .. ... .... ._. ... 8 Prielle Kornélia 1905. évi fénykép után 9 Prielle Kornélia. Barabás Miklós 1846 év­ben készült aquarellje után ___ ... 9 Zichy Mihály ... ... ... ... ... 9 Zichy Mihály szentpétervári műtermében _ 10 Zichy Mihály 1840-ben. Saját rajza. 10 Zichy Mihály a nyolczvanas években ___ 10 Báró Bornemisza Ignáczné ... _ 10 Kossuth Ferencz dolgozó szobájában.. ... 11 Kossuth Ferencz elhunyt »neje, Hoggins Emília... .__ ___ ... ... 11 Kossuth Ferencz legújabb arczképe 11 Kossuth Ferencz és Kossuth Lajos Tivadar mint gyermekek. Párisban készült fest­mény 1854-ből ... __. ... 11 A kormány új tagjai: Tost Gyula vallás-és közoktatásügyi miniszter. — Papp Béla honvédelmi miniszter. — Hegedűs Ferencz pénzügyminiszter 11 Szenes Fülöp műtermében ... .... . 12 Dr. Genersich Antal... ... ... 13 Berecz Antal ... ... ___ ._. __. ... 14. Bihari Sándor műtermében ... ___ 14 Geguss Gusztáv_ ___ ___ _ _ 14 Kneisel Antal hegedűművész ___ ___ _._ 14 Az új kormány tagjai: Wekerle Sándor. — Kossuth Ferencz. — Gróf Andrássy Gyula. Gróf Apponyi Albert. — Darányi Ignácz. — Polónyi Géza. — Gr. Zichy Aladár. — Jekelfalussy Lajos 15, 16 Guzmics Károly ___ . ... ... 15 Oberschall Adolf __. ... ... ... 17 Bernáth Géza ... ___ 17 Günther Antal igazságügyi államtitkár ___ 17 Gróf Hadik János belügyi államtitkár 17 Gróf Károlyi Sándor ___ ... ___ 17 Bolgár Ferencz, a honvédelmi minisztérium új államtitkára _ ___ _.._ __. 18 Gróf Esterházy Mihály __ ___ ___ ___ 18 Forinyák Gyula ___ ___ ___ 18 Bocskai István._ ... ___ ___ __. 20 Karap Ferencz _._ ___ ___ ___ _._ ___ 20 Báró Radvánszky Béla ____ __ 20 Beksics Gusztáv _. .__ ___ __ 20 Fülepp Kálmán _ ._. ___ ... ... ... 20 Szími Tábori Róbert ... .__ ... . __. ___ 22 Hegyi Aranka .. ... __. ___ _._ ___ 24 Bárczy István ... ... ... ___ ... ... 25 Vay Ádám és neje báró Zay Anna. Egykorú arczképek után __ ___ ___ 26 Kőrösy József... ___ _ _ _ 26 Enyedy Lukács _._ __. ... __ ... _ _ 26 Gróf Nákó Sándor fiumei kormányzó ... 27 Gróf Lónyay Elemér és neje, Stefánia királyi herczegnő _ ... ... ... .__ ... ___ 27 Pollák Antal, a gyorstávíró feltalálója gépei közt. ... ... ... ... ... ... 29 Hugó Károly 1840-ben és 1848-ban ... 30 Szépfaludy Örlössy Ferencz .31 Lisznyai Kálmán ___ ._. ... ... ___ 33 Lisznyai és Vahot Imre ___ . ___ 33 Tóth János vallás- és közoktatásügyi állam­titkár _ ... ... 35 Thury Zoltán ... .. ... .__ 35 Scholtz Gusztáv, ág. ev. uj püspök... ... 36 Hőgyes Endre ... ... 37 Merkader Kamill ... ... 38 Podlóczi Horváth Ádám .... ... ... _ 39 Kacziány Ödön... _ ... ___ ... __ 39 Semmelweis Ignácz . ... ... ... 40 Felekyné Munkácsy Flóra _. __. ___ 40 Telepy Károly ___ 40 Liszt Ferencz egy eddig kiadatlan arczképe 41 Kubelik János két kis leánya (2 kép) ... 42 A főrendiház új tagjai: Benczúr Gyula. — Szabó Miklós. — Miklós Ödön 43 Ottó királyi herczeg . _ ... ___ ... 45 Fayer László ... ... ... ... ... ... 46 Kimnach László ... ... ... 46 Kubinyi Albert ... ... ___ 47 Laukó Károly___ ... __. __. ... ... 47 Báró Prónay Dezső ... ... _ 48 Herepey Károly ... ... ... ___ .... 48 Báró Kaas Ivor. . __. ... __. ___ ___ 49 Vidor Pál ... ... 49 De Caux Mimi ... ... ... ___ ... 50 Acsády Ignácz... ___ ... ... _ . 51 b) Külföldiek: Radowitz József, Németország meghatalma­zottja az algezirási konferenczián .. Franczia köztársasági elnökjelöltek: Fallières Armand. — Donnier Pál.. ... ... ... 3 Az új köztársasági elnök, Falliéres és neje 3 Mozart.. ... ... ... ... ... ... ___ 4 IX. Keresztély az elhúnyt dán király ... 5 VII. Frigyes, az új dán király __ 5 Battenberg Ena herczegnő XIII. Alfonz spa­nyol király jegyese ... ___ ___ _._ 5 Falliéresné . ... ... __. 5 Két finn énekesnő: B. Ackte Anno. — Jarnefel­ Markki... ... ... ... ... 5 Az új franczia miniszterek: Sarrien. — Clemenceau. — Bourgeois — Briand. — Poincaré... ... ... ... 12 Slavik József hegedűművész... ... ... 13 Renz Ernőné. ... ... ... ... ... 17 Umberto olasz trónörökös. Az olasz királyné fölvétele. ... ... ... ... 19 Gróf Tolsztoj Leó legújabb orosz képe ... 19 Puccini Giacomo ... ... ... ... 20 Ibsen Henrik ... ... ... ... ... 22 Az orosz duma vezéremberei: Karejev. — Petrunkevics. — Gróf Heyden. — Vinaver. Nabokov ... ... ... ... 22 Atherson Gertrud amerikai irónő A spanyol királyi pár ... ... .. Péter szerb király ___ Trepov és Kozlov tábornok . _. Az orosz trónörökös.__ ___ ... Szám ... 22 23 ... 23 30 40 Schönaich Ferencz közös hadügyminiszter 45 Báró Aehrenthal-Lexa Alajos külügymi­niszter ___ 45 Hötzendorf Konrád Ferencz altábornagy, a vezérkar új főnöke ___ ... ... 47 Holger Drachmann... ... ... 48 II. Mű­tárgyak. Telepy Károly festményeinek kiállításából (5 kép) _._ 4 Magyar-Mannheimer Gusztáv festményeinek kiállításából (5 kép) ... ... ... ... 4 Szinyei Merse Pál festményeiből (4 kép) 5 Tull Ödön festményeiből (3 kép) ... ___ 5 Gróf Andrássy Gyula mellszobra. Ligeti Miklós szoborműve ... ... ___ 6 Kiadatlan arczképek Ernszt Lajos magyar történeti képgyűjteményéből: Mátyás ki­rály. — Zrínyi a költő. — Wesselényi nádor _ ... ... ... ... 6 A Nemzeti Múzeum új Korvin-Kódexe (2 kép) . . . ... ... ... 7 Heyer Arthur festményeinek kiállításából (2 kép) — 7 A Munkácsy-szobor pályázatról (4 kép). 7 Lionardo da Vinci műveiből: Önarczkép. — Mona Lisa arczképe. — Tanulmány fej. — Rajz . 8 Iványi-Grünwald Béla festményeinek gyűj­teményes kiállításából (2 kép) ... ... 9 Zichy Mihály műveiből: Rajz a millenniumi menethez. — A bor hatalma. — A pusz­títás géniuszának diadala. — II. Sándor czár és kísérete a medvevadászat után. — A skócziai udvari vadászatokból. II. Sán­dor czár vadászkalandja. — Arany János «Az ünneprontók» czimű balladájához. — A Messiás. — II. Sándor czár körútján egy falu határába érkezik ... 10­llusztráczió Lord Byron «Don Juan»­jához. — Xénia nagyherczegnő lakodalma. Illusztráczió Lermontov «Démon»-jáh­oz. Fantázia a paletta előtt. — Mary her­czegnő. — Luther Wartburgban. — A millenniumi menethez készített toll­rajzokból ___ ... ___ 11 Tréfás rajza, melyet unokájának küldött 12 Szenes Fülöp festményeinek kiállításából: Judit. — Az elmúlás... ... ... — 12 Vaszary János festményeinek kiállításáról: Interieurban. — Részes aratók. — Nógrád­megyei nők ._. ... ... ... —­­_— 13 A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállí­tásából : Háry Gyula: Hollandi szél­malom. — Ujváry Ignácz: Kis oroszi rév. — Aggházy Gyula: Alföldi táj bikákkal. — Füredi Rikhárd: Könyves Kálmán. — Benczúr Gyula: Gr. Széchenyi Gyula arczképe. — Stetka Gyula: Arcz­kép. — Neogrády Antal: Az éhezők. — Pállya Czelesztin: Kenyerestársak. — Hegedűs László: Lámpa mellett. — Kimnach László: «De furákat beszél'. — Kacziány Ödön: Golgotha ... 14 Pásztor János: Búcsúzkodás. — Pajtás Seám Ödön: Kincstári toilette. — Vérszomjas borbély. — Skutezky Döme : Üst-kovácsok. László Fülöp: Gróf Zichy Ernő arcz­képe. — Uferbach Jenő: Vitatkozó szo­czialisták .. ... ... 16 Bihari Sándor műveiből: Leánynéző. — Bíró előtt ... 14 Consummatum est. Kacziány Ödön rajza 15 A kassai honvédszobor. Horvai és Szamo­volszky szoborműve ___ ___ __. 15 Gróf Zichy István műveinek kiállításából (4 kép) ... 15 Tavasz. Neogrády Antal rajza. __. ... 15 Veres Pálné szobra. Kiss György szobor­műve _ ... ... . ... — __ 18 A «Nemzeti Szalon» grafikai kiállításából: Kezdi Kovács László: Fagy. — Glatz Oszkár: Ebédnél. — Rubovics Márk: Ejnye, de jó. — Orczy Gyula: Tulipán­bélyeg. — Déry Béla: Alkony a Zala partján... ... — 18 A l'hoto-club kiállításából: Gróf Eszterházy Mihály: Első hó. — Magyar Js. Emil: Bellaggiói parkrészlet. — Kiss Zoltán: Holdas est. — Balogh Rezső: Jó étvágy 20 Az amateur fényképészek országos szövet­ségének kiállításából: Kohlmann Artúr, Siesta. — Hűvös István: Czigány leány, Sinkó József: Kőrösparti legelő ... ... 20 Mentényi Sándor: Vasárnap délután. — Földiák György: Velenczei halászok ___ 23 A rodostói rom. kath. templomnak küldött misemondó ruha ___ ... ... — ... 20 Washington budapesti szobrának mintája Bezerédy Gyulától ... ... 23 Ferenczy István műveiből: Önarczkép. — Pallas Athéné. — A Mátyás-emlék utolsó gipszmintája ... __. — ... ... ... 25 Rembrandt festményeiből: Rembrandt és neje. — Tájkép romokkal. — Az angyal megjelenik a pásztoroknak. — Éjjeli őrség. — Clement de Jonghe metszet­kiadó képmása. — A betegeket gyógyító Jézus. — Abraham France régiséggyűjtő képmása. — Szent Jeromos. — Lázár föltámasztása ... ... ___ ___ — ... 28 Klauzál Gábor szobra Szegeden. Ifj. Vastagh György szoborműve _ ... — 35 Kocsi Patkó János. — E. Kovács Gyula. Bóna József szoborművei ___ ... ... 36 Jókai szobra a Svábhegyen. Jankovics Gyula .... szoborműve ... — ... — /37 ' Kacziány Ödön festményeinek kiállításából: Az ő nótája. — Krisztus a lámpával ... 38 A zárda romjai. — Vár-égés... ... ... 39 Otthon. Tóth-Molnár Ferencz eredeti kő­rajza . ... ... ... . ... ___ ... 30 Semmelweis szobra. Stróbl Alajos szobor­müve (3 kép) 40 Kézsmárszky Tivadar mellszobra a buda­pesti tud. egyetem I. szülészeti klinikáján A király szobra Karánsebesen. Bollinger Gaál Rezső szobormüve.. ... ... ... A Balassa János emlékére vert érem (2 kép) Rákóczi domborművű arczképe Lukácsi Lajostól 43 Kezdi-Kovács László festményeinek kiállítá­sából : Őszi táj. — Hazafelé ... . — VI. Pius pápa síremléke és XIII. Clemens pápa síremléke Canovától. — VII. Sándor pápa síremléke Berninitől. — XH. Inno­centius pápa síremléke... ... ... 45 45

Next

/
Thumbnails
Contents