Vasárnapi Ujság – 1909

A „Vasárnapi Újság" 1909. évi folyamának tartalma. a) Hazaiak. Szám Liszt Ferencz 9 éves korában ... ... 1 Liszt Ferencz anyja fiatalkorában _ 1 Vízvári Gyula . ... ___ ... ... 1 Halmi Artúr önarczképe _ ... ... 2 Báró Splényi Ödön ._. ... .... _ ... 2 Joannovics György ... ... ... 3 Szamossy László _ . _ ... ... ... 3 Kempelen Farkas ... ... ... ... 5 Thaly Kálmán ... ... ... _ ... ... 6 Pákh Károly _ ... ..... ___ 6 Hanusz István ... _ _ ... ... ... ... 8 Markovics Ilka ... .._ _ ... _. 8 Két jubiláló lelkész: Kálmán Dezső és Lágler Sándor .. ... ... ... ... 9 Báró Kornfeld Zsigmond . ... . - 10 Abonyi Lajos ifjúkori arczképe. Jókai Mór festménye . _._ ... — ... — — 10 Hodossy Imre ... ... ... ___ ... ... 10 Petőfi Sándor. Benczúr Gyula festménye 11 Follért Károly . ..... 11 Kossuth Lajos. Tu­ry Gyula festménye ... 12 Csávolszky Lajos ... ... ... ... ... 12 Maderspach Károly és neje (3 arczkép) .. 13 Böszörményi László _ ... ... 13 Kautz Gyula. Horovitz Lipót festménye __ 14 Thanhoffer Lajos _ ... ... .... ... 14 Erkel Gyula . ... ... ... ... _._ 14 Morelli Gusztáv műtermében ... ... 14 Dr. Plichta Soma. ... ... 16 Benczúr Gyula festőállványa előtt _ ... 17 Popovics Sándor _ ... ... ... ... ... 17 Náday Ferencz ... ... ... ... — 17 Körösi Csom­a Sándor ... ... ... 18 Eszterházy Miklós herczeg, Haydn párt­fogója ... ... ... — 22 Erzsébet királyné arczképe a 60-as évek­ből. Schrotzberg festménye ... ... . . 22 Festetics Mari grófnő, Koller fényképe... 22 Darbay-Scheller György ezredes. — 22 Böckh János .. ... ... ... 23 Könyves Tóth Kálmán ... ... ... — 25 Gróf Zichy Géza ... ... ... ... ... 31 Lukács Antal ... ... ... ... ... ... 33 A XVI. Nemzetközi orvosi kongresszus elnök­sége és szakosztályi elnökei (32 arczkép) 35 József nádor ... ... ... ... 38 Báró Alvinczy József tábornagy. ... ... 38 Thaly Kálmán... . .. ... .... . . 40 Kossuth Lajos Tódor, Thaly Kálmán és Kossuth Ferencz ... ... ... . ... 40 Schöfft Ágoston . ... ... ... 40 Tornai Gyula ... ... ... ... ... ... 41 Kazinczy Ferencz .. ... ... ... ... 44 Boskovics Ignácz ... ... ... ... ... 44 Szüry Dénes ... 45 Gyulai Pál, R. Hirsch Nelli és Glatz Oszkár rajzai és Balogh Rudolf fényképe után .. ... ... . ... 46 Gál Sándor, a képviselőház új elnöke... 47 A képviselőház új alelnökei: Návay Lajos, Rakovszky István .­­ 47 Dr. Tóth Lajos ... ... ... ... 48 Czigler Győző ... ... 48 Gopcsa László .. ... ... 48 Az új műegyetem építői, Petz Samu és Hauszmann Alajos műegyetemi tanárok, az új műegyetem építőirodájának tag­jaival . ... ... 48 Damjanich Jánosné ... ... . . ... 49 Dr. Nécsey László ... ... ... 49 Katona József, Botkovics Ignácz festménye 50 Török Pál ref. superintendens . ... — 50 Bulyovszky Lilla ... - - 51 Petőfi szülei. Orlai Petrich Soma rajzai ... 52 Galner Gyula 52. Csöke Ferencz 62 5 Halmi Artúr festményeinek kiállításából (6 kép) ... ... .. . ... — - 2 Női arczkép. Mányoky Ádám festménye 4 Túry Gyula mennyezetképei a nagyváradi Szent László-templomban (3 kép) 4 Jézus megkeresztelése. Carlo Maratta oltár­képe a Santa Maria degli Angeliben ... Bremm Ritta festményeinek kiállításából (4 kép) ... — — —­­ 6 Külföldi iparművészeti iskolák kiállítása az iparművészeti múzeumban — ... — A Műcsarnok grafikai kiállításából: Márki András: Olasz idill. — Klette Gusztáv: Tájkép. — Dr. Markó Károly: Jézus Pétert az anyaszentegyház fejévé teszi. — Brocky Károly: Női tanulmányfej. — Barabás Miklós: Művésznő. — Edvi Illés Aladár: Borjak. — Székely Árpád: Paraszt­udvar. — Báró Mednyánszky László: Téli tanulmány. — Mendlik Oszkár: Viharos hangulat a Biskájai öbölben. — plakettje... ... ... ... — Bonheur Róza festményeiből (4 kép) Az aradi Kossuth-szobor (4 kép) . ... A «Gödöllőiek» kiállítása a Nemzeti Sza­lonban: Nagy Sándorné: Séta. — G­róf Zichy István: Két patak.—Korixf.i Kriesch Aladár: A boroszlói béke. — Madonna.­­Nagy Sándor: Sakuntala­n _ ... — 40 Tornai Gyula kiállítása a Műcsarnokban (5 kép) ... ... — 41 Eurydice, Ferenczy István összetörött szoborműve, egybeállítva ... ... — 41 Ferenczy István szobra. Vaszary László szoborműve — ... ... — — — 41 Anders Zorn műveinek kiállítása a Szép­művészeti Múzeumban (6 kép) ... 42 H. Rákóczi Ferencz. Rotkovics Ignácz fest­ménye — — — — — — — 44 Síim Roskovics Ignácz festményei a budapesti görög-katholikus templomban (4 kép) 44 A «Könyves Kálmán, őszi tárlatáról: Fesztyné Jókai Róza : Gyermekkocsi falun. — Vörös Ernő: Virágárusok pihe­nője. — Vajda Zsigmond: A jó dada. — Csók István : Verandán. — Hollósy Simon : Tisza partja ... _ ... 44 A Képzőművészeti Társulat téli kiállításá­ból. Komáromi Kati Endre : Pillangó kis­asszony. — Pentelei Molnár János: Har­mincz ezüstpénz. — Tüll Ödön: Tunisi vásár. — Déry Béla : A Zujder-tó mellől. — Knopp Imre : Csipkeiskola Baranóban. — Skutezky Döme: Rézhámorból. — Endrey Sándor : A rczkép. — Gerster Károly: H. Dóra kisasszony. — Jendrassik Jenő : Tanácskozás. — Pörge Gergely: Kolopi kaszinó. — Bosch Árpád: Sibica. — N­o­grády Antal: Vakáczión. — Spányik Kor­nél : Utolsó öltések. — Bruck Miksa: Mise előtt. — Spányi Béla: Őszi delelő. — Hegedűs László: Levélírás közben. — Vajda Zsigmond: A barátnők . . ... 47 Teles Ede: A. D. úrasszony mellszobra. — Szenes Fülöp: Női arczkép. — Istók János : Fülöp Áron mellszobra. Poll Hugó: Paraszt gyerek. — Littkei Antal : Vén flótás. — Bosznay István: Fatornyú templom. — Berkes Antal: Este a Klotild­paloták előtt — Kacziány Ödön: Bujdosó hold. — Olgyay Viktor: Erdei fenyők. — Róna József: József és Potifárné . _. ... Dante szobra. Canciani szoborműve _ _ 47 A Rákóczi-síremlék pályatervei (6 kép) ... 48 A Lionardo da Vincinek tulajdonított viasz Flóra-szobor, melyet a berlini múzeum vásárolt meg ... ... ... ... ... 48 Gróf Andrássy Dénes krasznahorkai kép­tárából : Gróf Andrássy Géza: Erdő. — Walter Firle: Reggelinél. — Böcklin: Tavaszest. —­ühde: Krisztus sírbatétele. — Kovalszki: Farkasoktól megtámadott postakocsi ... ... ... ... 51 A «Művészház­ kiállításáról : Borszéky Frigyes : Márta. — Góth Móricz: Varrónő 51 Régi magyar fafaragások (5 kép) ... ... 51 Jézus Szent Józseffel. Roskovics Ignácz festménye ... ... ... ... ... 52 Petőfi otthon. Orlai Petrich Soma festménye 52 A Nemzeti Szalon jubiláris téli kiállításá­ról. Mendlik Oszkár: Sirocco. Pettenhofen Ágost: Légyott (2 kép). — Vajda Zsig­mond : Dunapart. — Kacziány Ödön: A leselkedő. — Lechner Ödön: Sevres ... 52 a) Hazaiak.­ ­ u ... 1 Vágvölgyi képek: Oroszlánkő. — Lednicz. — Trencsén. — Beczkó.— Csejthe.—A szulyói völgy. — Budatin. ... ... ... ... ... 1 A fiumei Villa Giuseppe (8 kép) ... A Wechselmann-féle alapítványból létesített új vakok háza a Városligetben ... 1 Tátralomnicz. — A tátralomniczi refor­mátus templom és környéke. — Sétaút a lomniczi Palota-szálló előtti erdőben. Izabella főherczegasszony felvételei ... 3 Tél a pusztán ... ... -- 3 Éjszakai fényképek Budáról (5 kép) 4 A veszprémi új színház (3 kép) Szendrey Julia szülőhelyéről 1 kés 1 A Csengery-villa az Aréna-úton A keszthelyi Kerti színház (3 kép) — 6 Renaissance-kori magyar műemlékek: A késmárki campanile. — A poprádi A­ KÉPEK ÉS RAJZOK JEGYZÉKE. Rauscher Lajos: Szélaknai részlet. — Stein János: Utolsó Ítélet. Kacziány Ödön: Morseques. — Cserna Károly: A zarándok.— Erdőssy Béla: Locs-prés.— Strobentz Frigyes : Leányfej. — Wellmann Róbert: Női arczkép fszám b) Külföldiek. Szám Wittgenstein herczegnő (2 kép) ... — 1 Sven Holst Jensen ... _ _ ... ... 1 Sztratimirovics György ... _ ___ 1 Nordenskjöld Ottó ... ... ... ... 2 Jean Eichepin . ... ... ... ... ...­­.) Szerb miniszterek: Zsivkovics hadügymi­niszter. — Novakovics miniszterelnök. — Pasics közmunkaminiszter ... ... ... 1-1 Arczképek a balkáni bonyodalmakhoz: Schoen német külügyi államtitkár. — Aehrenthal osztrák magyar külügyminisz­ter. — Zsvolszky orosz külügyminisz­ter. — Tittoni olasz külügyminiszter. — Grey angol külügyi államtitkár. — Bülow német birodalmi kanc­ellár. — Pichon franczia külügyminiszter ... ... ... 14 Pataud, a párisi szoczialista szakszerveze­tek vezére . .... ... ... ... ... 18 V. Mehemed az új török szultán .... 19 A török szultánok arczképei I. Ozmántól mostanáig (31 arczkép) __ .. ... ... A török mozgalmak vezérférfijai: Ahmed Eiza. — Husszein Hilmi basa. bey. Mahmud—Sevket . ... Mistral . . ... ... ... ... Haydn József (2 arczkép) Gilles de Bais franczia marsall, szakállú herczeg eredetije Enver kék­ 19 ... 23 Bethmann Hollweg, az új német kanczellár 30 31 ... 34 34 Ahmed Mirza, az új perzsa sah A czár és a walesi herczeg. Svidersky Rudolf ... ... Sorel Ágnes.. ... ... ... . ... 37 Dr. Cook sarkutazó-ruhájában . ... 37 Az éjszaki sark fölfedezői: Peary. — Cook 38 Beauharnais Eugén, franczia fővezér . ... 38 Harriman, amerikai vasútkirály .... 38 Bu-Hamara, marokkói trónkövetelő . ... 39 Fulton, az első gőzhajó-építő . 41 Assisi Szent Ferencz ... ... ... ._ 41 Ferrer ... ... ... ... 43 Riza Tevfik bey... ... ... . ... 44 Ito herczeg ... ... ... 45 II. Mánuel portugál király (2 kép) __ 42 Zabir Matild, a dán miniszterelnök neje 47 Tipaldosz, a lázadó görög tengerészek vezére 47 H. Lipót, az elhúnyt belga király. ... 52 I. Albert, az új belga király ... ... ... 52 A Nobel-díj nyertesei: Lagerlöf Zelmu. D'Estononelles báró. — Dr. Kocher Tivadar. — Braun Ferdinánd. — Marconi Vilmos. — Oatwald Vilmos .... 52 ... ... ... A M. I. É. N. K. kiállítása a Nemzeti Sza­lonban : Glatz Oszkár : Leány babával. — Ferenczy Valér: Fuvolás. — Ferenczy Károly: Női arczkép. — Magyar-Mann­heimer Gusztáv: Fürdő gyermekek. — Rippl-Rónai József: Piacsek bácsi a Niklay-lányokkal. — Fényes Adolf: Látó-Nemes Marczell képgyűjteményéből. Lawrence Thomas: Mrs. Boyle arczképe.— Jorckens Jacob : Jób. — Dirk van Daelen : Mulató társaság. — Goya Francisco: Mulatók. — Bryn Bartholomeus : Krisztus siratása. — Wynants Jan: Tájkép. 10 Kauffmann Angelia műveinek kiállításából (7 kép) ... ... ... ... ... ... ... 14 Golgotha: Kacziány Ödön rajza ... ... 15 A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállí­tásából : Benczúr Gyula: A nemzet hódo­lása a király előtt Magyarország ezer­éves fönnállása alkalmából. — Skotezky Döme: Néma ájtatosság. — Bruck Lajos : Szórakozás a kastélyban. — Neogrády Antal: Téli séta. — Kézdi Kovács László : Klasszikus táj. — Tüll Ödön: Mosó asszonyok. — Siklódy Lőrincz: Kis leány mellszobra. — Istók János : Szabad hajdú 15 Baditz Ottó: Hazafelé. — Rottmann Mozart: Tánczhoz készül. — Kacziány Ödön : Pax. — Aggházy Gyula: Lako­dalom. Jendrassik Jenő: Rózsi. — Márk Lajos : Női arczkép. — Páll Hugó : Hazafelé. — Markó Ernő: Máramaros­szigeti udvar ... . ... ... 16 Részletek Benczúr Gyula milleniumi nagy festményéről (2 kép) ... 17 A «Magyar Művésznők Egyesületének» nemzetközi kiállításáról: Büttner Helén: Magyar ökrök. — Breithut-Munk: Inte­­rieur. — Koroknyai Ottóné: Melegedő cziczák. — Soós Elemérné : Körmenet. — Hadzsy Olga: Női arczkép. D'Epinay Mária: A korcsolyák. — L. Propper Aranka: A mese ..... 17 A «Madonna-tipus« czimű közleményhez (12 kép) ....... ... ... ... 18 A Nemzeti Szalon tavaszi kiállításából: Kacziány Ödön : Salome. Márk Lajos : Nevető leány. — Miets Frigyes: Hollandi leány. — Berkes Antal: Ősz felé. — Coulin Artúr: Székely parasztleány. Tölgyessy Artúr: Pipacsos rét. — Zem­­­plényi Tivadar: Kertben. — Bruck Miksa: Zborói vásártér. — Vörös Ernő: Reggel Antal Gábor püspök arczképe. Istók János II. Műtárgyak. 23 | 25 27 1­39 ! III. Táj- és úti képek, epük , rajzok. 2­5 48

Next

/
Thumbnails
Contents