Vasmegye, 1949. október (5. évfolyam, 228-253. szám)

1949-10-01 / 228. szám

.%**» 6© fillér* V évfolyam, 228. szám. Ssombut Réfmsi eMrs hejél öntette* TervkélcsSn |egy®ésftffik már a második napos toil haladta az 5©© műiéi Szombathely, 1949 október 1. RÁKOSI MÁTYÁS ELVTARS HATALMAS BESZEDE a Rajk-per tamilság;alr4!9 Tiloéis és a® amerikai 1 kmpárisi 11sMfc aknamunkájáról^ a Tervkölcsön sikeréről és a békefront er©jért§I Péntekén délután 5 órakor kezdődött meg a Nagybuda­pesti Pártaktiva értekezlete a Sportcsarnokban, amelyen Rákosi Mátyás élvtárs hatal­mas bel- és külpolitikai jelen­tőségű beszédet mondott. A gyűlést Kovács István elv­­társ, a nagybudapesti párt­­szervezet titkára _ nyitotta ímeg, majd Rákosi elvtárs ‘kezdje meg nagy érdeklődés­sel várt beszédét. — Tisztelt Pártaktiva! — Összehívtuk Pártunk hagybudiaipesti vezetőit, hogy megtárgyaljuk velük Rajk és kémbandájának felszámolásá­val kapcsolatban a tanulsá­gokat és azokat a teendőket is, amelyek a legközelebbi időkben Pártunk és a dol­' öt esztendő óta arra let­tünk figyelmesek, hogy «z amerikai imperialisták na­gyon magabiztos hangon be­széltek, valami ,,Operation X“ nevű tervről, amelynek egyik fontba része abból ál­lott, hogy benyomulnak a népi demokráciák vezető pártjaiba. Ugyanakkor hal­lottunk ugynevze“t mélyértel­­mü fejtegetéseket; arról, hogy ß.z elmúlt két világháború ta­pasztalatai alapján helytelen volna az imperialisták részé­ről totális háborúra venni az irányt, azaz olyan háborúra, amely egyszerre az egész Szovjetunió vezette békefront ^megsemmisítését tűzi ki cé­lul. Ehelyett ezek az impe­rialista hangok bizonyos kor­látolt körű, határozott célok [érdekében folytatandó hábo­rúra akartak irányt venni, jModt már megértjük, hogy az ilyen korlátolt és körülha­­dárolt cél lett volna a népi 'demokráciák leszákxtásíl a 1,Szovjetunió oldaláról és az is ‘világos számunkra, hogy ez a ..hidegháború“ és a fokozott ‘kardesörtétés hozzátartozott 'a terv _ előkészitáféhez. Az imperialisták e korlátolt ter­vének tengelye és alapja az az árulókból, kémekből, Ges- I tapo-ügynökökből álló banda lett volna, amely ! ma Jugoszlávia élén áll. fennek lett volna az a felada­tta. hogy az amerikai impe­­iralisták megbízásából faltörő kosként Szerepeljen a népi demokráciák ellen. Rajkék ’leleplezése végre a maga mez­gozó magyar nép előtt álla­nak. Rajk kémbandájának leleplezése ma már teljes je­lentőségében áll előttünk. Si­került lelepleznünk az ellen­ség veszedelmes ötödik had­oszlopát, mely beszivárgott soraink írözé és a Párton és népi demokráciánkon belül készült titokban arra, hogy minden vívmányunkat meg­semmisítse. E leleplezéssel kapcsolatban fény derült •az amerikai imperialisták, spiclik, besúgók tervére, amely nem kevesebbet tűzött ki célul, mint hogy az uj világháború bevezeitéseképen az összes népi demokráciákat kiszakítsa a Szovjetunió ve­zette béketáborból és az im­perialisták táborába vigye át­lelenségében megvilágította a jugoszláv árulók üzelmek. A Eajk-per folyamán _ nyilván­valóvá vált, hogy Titoék ban­dájának árulása nem tavaly júniusban kezdődött, hogy ennek a bandának tagjai kü­lön és együttvéve hosszú esz­tendők óta mint rendőrspiclik, kémek, besiugók, provokáto­rok, Gestapo-ügynökök dol­goztak. Az is bebizonyítást nyert, hogy a rájuk vonat­kozó kompromittáló adatok a Gestapo irattárából az Egye­sült Államok kémszolgálatá­­maik kezébe kerültek és hogy a jugoszláv vezetők ma ugyan úgy végrehajtják az amerikai imperialisták és kémek uta­sításait, mint ahogy Rajk vég­rehajtotta Horthy rendőrsé­gének, később az amerikai és jugoszláv' kémszervezeieknek parancsait. Most már tudjuk, hogy a jelenlegi jugoszláv ve­zetők jelentékeny részét 1941-en a Gestapo küldte haza a, francia intemáló­­t&borókből. Fény derül ezzel kapcsolat­ban a jugoszláv szabadság­­harcokra is. Most már tud­juk, hogy mint Spanyol­­országban, a hősök mellett ott settenkedtek az árulók, a Rajkok is, úgy Jugoszláviá­ban a fasiszták ellen önfelál­­dozóan küzdő, mérhetetlen áldozatokat hozó jugoszláv hősök mellett oft nyüzsögtek a Tito, Rankovicc* Karclelj, Djilasz és a többi rendőr­­spiclik. akiknek egyik fő fel­adatúik a szabadságharc fo­lyamán az volt, hogy a jugo­szláv dolgozó nép legjobb fiainak, Antcn Jcvanovics­­nak és H6br®ndnak küzdel­mét ellensúlyozzák. Most már tudjuk, hogy Ti'oék sa­ját erősítésükre az angol és amerikai kémek, és spiclik egész hadát hívták Jugoszlá­viába. Most már tudjuk, hogy Titoék egyik fő gondja a felszabadító háború alatt az volt-, hogy minél több öntu­datos harcos, a jugoszláv nép minél több ’igaz fia pusztul­jon el ebben a küzdelemben. Brankov, a budapesti jugo­szláv követség volt ügyvivője nemcsak arról rántotta le a lep­let. hogy Tiíonak a hátsóm siütt gyanús tárgyalásai voltak „ né­metekkel, de arról is. hogy szá­zával ölette meg azokat a sza. badságharcosonat, ekik az ame­rikai imperialistákkal szemben a Szovjetunióban látták népük támogatóját. Most már tudjuk Rajk vallomásából, hogy az egész jugoszláv „szocializmus“ csak látszatra készült, csak en­gedmény volt a dolgozó jugo­szláv tömegek felé. és azzal a merész céllal hozták lé re, hogy Titoék igy hlühatósabban tud. jak leplezni az imperialisták terveit a népi demokráciákkal és a Szovjetunióval szentben. A per rávilágított arra, bogy amig a népi demokráciákban, a régi rend, a reakció nem volt le­verve, addig az imperialista Tito Jugoszláviáját mint straté­gád tatralékot kezelték. Ennek a tarteléknak ezidőben külön jelentőséget adott az, hogy szo­cialistának tudt'a magát kiját­szani és mint ilyen, a népi de­mokráciák országaiban kémei, diplomáciája cs befolyása révén nagy segítséget tudott nyújtani a mit sem sejtő népi demokrá­ciákkal szemben. Amikor azon­ban a harc eldőlt, a reakciót a népi demokráciák leverték, ami. kor a jugoszláv árulók emerikai urai a stratégiai tartalékot, Tito bandáját kénytelenek vol­taic a hírre első vonalába dobni. Rankovics erről nyugodtan azt mondta Rajkmak ,a felszabadu­lás utón, lB45-ben, 1846-ban a helyzet olyan volt, hogy Jugo­szlávia nyugodtan maradhatott a háttérben, kljáttzva látszóla­gos forradalmisi'.gé.t u Szovjet­unió és a többi népi demokrati­kus országok fele. Nekünk — mármint Jugoszláviának — ek­kor kellemetlen feladatokat a Szovjetunió ellen és a népi de­mokráciák ellen nem kellett vállalni. Hz »Operation X": terv a népi demokráciák megdöntésére A reakciós erők veresége után —■ máit Rankovics mon­dotta — a beizet azonban cny­nyira megváltozott, hogy Jugo­szláviának az eddigi tartalék­­szerepet betöltő mivoltát fel kellett adnia és magának Jugo­szláviának kellett előtérbe lép­ni. Jugoszlávia lett a népi de­mokratikus kormányzati rend­szerek megdöntésére irányuló harcban a rohamcsapat. Ná­lunk, Magyarországon ez annyit jelentett, hogy Rajk és bandája utasítást topott arra, hogy fegy­veres erővel állítsák vissza Ma­gyarországon a kapitalizmust. Ebben az utasításban nemcsak az volt benne, hogy az ország minden reakciós erejére kell tá. msszkodni, de a terv végrehaj­­fásához megkapták volna az angol-amerikai zónában össze­gyűjtött nyilasokat, csendőrö­ket. horthysta tiszteket és ami még fontosabb, a jugoszláv árulók fegyveres haderejét. Az ilyen fegyveres orv;ámadás ki­egészítő része lett volna valami nemzetközi konfliktus, melynek le kellett volna kötni a Szovjet­unió erejét és ugyancsak ki­egészítő részei lettek volna kü­lönböző zavargások, köztük a katolikus reakció mozgósításé, •amely a többi népi demokrá­ciák számára megnehezítette volna, hogy az igy megtáma­dott Magyarország segítségére siessenek. Ennek a tervnek fé­nyénél értjük meg többek kö­zött. hogy miért tartott és tart Jugoszlávia gazdasági erejéhez mérten óriási hadsereget. Ez a hadsereg tudvalevőleg irőnként 700.'ő00 főt számolt. Ma már vil­­lágos, hogy Tito is amerikai gazdáinak utasításait követte, akik jugoszláv katonák vérével h/ajto'tták volna végre tervüket, híven ahhoz a közmondáshoz, mely szerint más kezével kell kikapartatni a geszenyét a fűz­ből. Ez volt az „Operation X“, &z amerikai imperialisták titkos terve, melynek minden részlete azt bizonyítja, hogy az ameri­kai imperialista rendőr- és Gsstapo-iskolót járt provokáto­rok, Tito, Rankovics, Gyilasz közös szerzeményei. A Rajk-banda leleplezése fényt vetett ezekre az aljas ter­vekre és mellékesen fényt ve­tett itrra is, hogy a jugoszláv árulók nem az idén augusztus­ban határozták el, hogy a görög szabadságharc megfojtásában segédkezet nyújtanak, hanem mint már Rankovics jugoszláv belügyminiszter Rajkkal kö­zötte, tavaly kész volt a terv Tito és a görög mcnarcha-Rajk imperialista megbí­zói szívósan terjesztették, hogy Rajk valami nemzeti vonalat képvisel, hogy a Kommunista Párt proletár szárnyával szemben valami értelmiségi irányzatot jelent­fasiszták együttműködésére. Fény derült erra is, hogy Mind­­szenty és társainak demokrácia­­ellenes működése nem volt; va­lami elszigetelt jelenség, hanem) szerves része volt az amerikai imperialisták és jugoszláv bé­renceik közös űzőiméinek. Együttműködés aVati^'án, az imperialisták és Titoék között Rankovics jugoszláv belügy­miniszter, mint Rajk közli, dón. tőén aláhúzta azt, hogy figyeli tek fel arna, hogy „már abban! az időben, tehát 1943 októberé­ben, mikor vele beszélgettem,' Mindszenty ez eddiginél sok­kal élesebb, leplezetlen politikai támadást vezet a kormány el-! len“. Rankovics megmondotta,: hogy ez nem Mindszenty eajátí feje és meggyőződése alapján történ^ A népi , demokratikus országokba n a demokratikus szocialista fejlődés megakadó-1 lyozására a Vatikán minders nejét is harcba keil vetni Artt is mondta, hogyha az iskolák' államosítása körül Mindezen ly; ki tudott váltani egy kis patt rasztzendüléijt a kormány intéz­kedésével szemben, Mindszenty; most különböző nagyhatalmi'; körök sugallatára és a Vatikáni sugallatára olyan mindenre el-j szánt politikát fog folytatni,: hogy január végére, februárra*; 1943-ben odáig érjenek az ese­mények, hogy ne egy Póospetrtt legyen, hanem minden várme­gyében, városban, járásban,; falvakban hasonló , zendülések, robbanjanak ki a demokratikus központi kormányzattal szem. ben. Ezzel kapcsolatban Rajk rámutatott arra, hogy ,a. reak­ciós ka'olikus klérus megmoz­dulás: it Csehszlovákiában és Lengyelországban, ő azonnal úgy értékelte, mint az «meri. t ?:iak által megrendezett. Mind ­­szentyvel párhuzamos akciókat. Végül fény derült arra is, hogy mi lett volna a következménye, ha az amerikai imperialisták, Ttto és Rajkék terve sikerű:. ViTóban megdöbbentő! Ha a terv sikerül, Magyarország fél­amerikai gyarmattá vált volna, melyet Tito és ,a belgrádi csa­­tcrr.li egyéb szemett) albérletbe kapott volna meg ős melyet' Tito spiclijei, rajkilásáák. roh­an to nők. páiffyak, bánantt.íők, íme, most világos, ki fte a Rajk, síkíből a nemzeti ügy bajnokát akarta faragni a reakció. íme. itt van a Effim­­ze'i, esz értelmiségi iníSby: Magyarország mint az af­rikai imperialisták jttgokzSBo. A Rajk-per leleplezte a jugoszláv kémek és amerikai megbízóik terveit mint helytartók kormányé:; t-ak volna. Fasiszta rendszer*, félgyafméM^iiHM szántak Magyarországnak

Next

/
Thumbnails
Contents