Vas Népe, 1968. augusztus (13. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-25 / 199. szám

­ Milyen a közlekedési helyzet a körmendi járásban? LEGTÖBB BALESET A 8-ASON — ITTAS LOVASKOCSI-HAJTÓK — MEGELŐZÉS­BEN AZ ÉLEN: VASALJA, EGYHÁZASHOLLÓS, CSAKANYDOROSZLÓ — A HIBÁK­NÁL „SZORÍT A CIPŐ” — A KÖRMENDI „MÉREG-KANYAR” A körmendi járás legfor­galmasabb útjai a 8-as szá­mú fő közlekedési útvonal, a 86-os számú fő közlekedési útvonal, azaz a Barátság út­ja, és a Körmendet Zalaeger­szeggel összekötő útvonal. A 8-ason egymást érik a bél­és külföldi járművek, s fő útvonalról lévén szó nem is kis sebességgel közlekednek. Ugyancsak ezen az útvona­lon haladnak a fa- és az olaj­­szállítmányok, egyszóval nagy az út telítettsége, egyre csök­ken az áteresztőképessége. A nagy forgalom mellett azonban — szerencsére — nem történt túl sok közlekedési baleset. A járás területén az idén az első félévben 29 baleset történt. Ebből öt súlyos, 17 könnyű sérüléssel végződött. Hét esetben nem sérült meg senki. Az adatok nagyjából egyeznek a tavalyi év ha­sonló időszakának adataival. Ez annál is inkább dicséretes, mivel a gépjárművek száma rohamosan emelkedik, s az utak egyre telítettebbé vál­nak. A legtöbb baleset — 13 — a 8-ason fordult elő dél­után 16 óra tájban, amikor véget ért a munkaidő, az emberek sietnek a vonatok­hoz, autóbuszokhoz. A bal­esetet okozók között három külföldit is találni, mind­hárman túl gyorsan hajtot­tak.­ S­ ha már a balesetek okait vizsgáljuk, el kell mondani, hogy a legtöbbet gondatlan­ság, figyelmetlenség, szabály­talan kanyarodás okozza. Még mindig gyakori az ittasság. Az esetek nagy több­ségében ez általában a lovas­­kocsi-hajtóknál és a kerék­párosoknál fordul elő. Úgy vélik, rájuk nem vonatkoz­nak a KRESZ szabályai. A jövőben az illetékesek az eddiginél is szigorúbban jár­nak majd el az ittas veze­tőkkel szemben, hiszen azok nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyezte­tik. A körmendi járásban nagy gondot fordítanak a közúti balesetek megelőzésére. Mint azt Szigeti Lajos alhadnagy, a járási rendőrkapitányság közlekedési előadója elmond­ta, a Közúti Balesetelhárítási Tanáccsal, az Autóklub helyi csoportjával közösen a télen közlekedési akadémiát szer­veztek, amelyet 99-en vé­geztek el. A Körmenden meg­rendezett akadémián a helyi és a szentgotthárdi autóklub­tagok vettek részt a szent­gotthárdi állami gazdaság gépjárművezetői és a rátóti Nagymezze termelőszövetke­zet vontatóvezetői. Ez utóbbiak vezetőit dicsé­ret illeti, amiért az akadémia költségeit a gépjárművezetők helyett fedezték, tudva, szük­séges, hogy a gépjárműveze­tők jól ismerjék járműveiket és a közlekedési szabályokat. A közlekedési akadémián kívül Vasalján, Szarvasken­­den, Hegyhátsálon, Csákány­­doroszlón, Egyházasrádócon, Egyházashollóson és Nádas­­don a termelőszövetkezetek vontatóvezetőinek részvételé­vel 5 előadásból álló ismeret­­terjesztő tanfolyamot szervez­tek. Ezen a legaktívabbak a vasaljaiak, az egyházasholló­­siak és a csákánydoroszlóiak voltak. Különösen nagy elis­merést érdemel a vasaljai és az egyházashollósi művelődé­si otthon igazgatója, valamint Balla Árpád, a csákánydo­­roszlói tsz elnöke, akik lelki­­ismeretesen szervezték meg az előadásokat. A gyermekbalesetek meg­előzése érdekében, a szünidő előtt mégegyszer átismételtet­­ték az általános iskolai tanu­lókkal a tanévben elsajátított közlekedési ismereteket és fel­hívták figyelmüket a szünidő baleseti veszélyeire. Közel kétezer felsőtagozatos iskolás vett részt a szünidő előtti megelőző foglalkozásokon. Hogy az év folyamán jól elsajátították a KRESZ-isme­­reteket a gyerekek, bizonyít­ja, a megyei KRESZ-vetélke­­dőn csapatversenyben a har­madikak lettek. Körmenden egyébként 21 közlekedési út­törő tevékenykedik, akik rend­szeresen, különösen iskola­idényben teljesítenek szolgá­latot. Az idén ősszel ismét foly­tatják a felnőttek és a gyer­mekek KRESZ-oktatását. A járás útviszonyai jónak mondhatók. „Szorít a cipő” a Körmend és Nádasd közötti útvonalon. Ezen a szakaszon ugyanis szűk a Barátság útja. Bár elhelyezték az útszűküle­teket jelző közúti táblákat, mégis előfordul egy-egy bal­nak szűkeknek, a Rába- és eset. Főleg a hidak bizonyul­nak szűkeknek, a Ráb­a- és a két csöm­öci híd. Addig is, míg ezek szélesítésére, he­lyettük újak építésére nem kerül sor, fokozottabb gond­dal vezessenek a járműveze­tők, hiszen ez elsősorban a saját érdekük. Az úttest fe­lületét azonban máris meg­lehetne javítani, s szélesíte­ni. A járás többi útjai sem elhanyagoltak. Az útak 90 százaléka portalanított, ame­lyeknek portalanítására pe­dig még eddig nem került sor, azokat a KPM rendben tartja. Évente 30 kilométer hosszú útszakaszt korszerűsí­tenek, jövő év végére pedig csaknem valamennyi útját portalanítják a körmendi já­rásnak. Ezzel egyidőben tár­sadalmi munkában készül­nek a járdák is. A tanácsi kezelésben lévő utak közül többet kellene javítani. Körmenden például a Mártírok útját és a Tán­csics Mihály utcát. Gyakori eset, hogy egyes termelő­üzemek járművei a közútra sarat hordanak fel a mellék­­utakról, mezei utakról. Eze­ket, mint például a körmendi 2. számú téglagyárat és a körmendi Vörös Csillag ter­melőszövetkezet Rákóczi úti telepét a rendőrség figyel­meztette, hogy telephelyük­ről az úttestig építsenek fel­járót, így elkerülhető, hogy balesetet előidéző sor ke­rüljön az úttestre. A téglagyár már ígéretet tett az út elkészítésére, re­mélhetőleg a termelőszövet­kezet is követi majd példáját. Szépen halad Körmenden a Rákóczi út építése. A hely­beliek bíznak abban, hogy a már elkészült 300 méternyi útszakaszt még további kö­veti. A közlekedés biztonságát elősegítik a jelzőtáblák is. Tavaly a rendőrség a KPM és a tanács illetékeseivel kö­zösen felmérte, hova milyen jelzőtáblát szükséges felállí­tani, illetve melyek elavultak, melyeket kell megszüntetni. Negyven jelzőtáblát helyez­tek el a közutakon. Ami a tanácsokra háruló jelzőtáb­lák kihelyezését illeti, sincs fennakadás. (Némi észrevé­tel. A Deák Ferenc és az Arany János utca kereszte­ződésénél elhelyezett egyirá­nyú utcát jelző táblára, azon­ban nem ártana, ha a szük­séges nyilakat is felfestenék, mert így értelmetlen.) A körmendiek egyik legna­gyobb gondja a vasúti „töö­­regkanyar”. A járművezetők nevezték el így. Egyrészt azért, mert a veszélyes ka­nyar nem látható be kellő­képpen, másrészt pedig a gyakran hosszú időre leenge­dett sorompó miatt. A megol­dás egy felüljáró építése le­hetne, ez azonban —, s ezt a körmendiek is tudják — nem kis pénzbe kerülne. Ad­dig is azonban, míg végleges megoldás nem születik, köny­­nyen beláthatóvá kell tenni a kanyart. Célszerű lenne a sorompó mindkét oldalán olyan kerítést építeni a jelen­legi helyett, amely lehetővé teszi a veszélytelen kanya­rodást és kivágni a körmen­di oldalon a szabad belátást gátló bokrokat, fákat. Feszes nadrág a divat Mit szólsz hozzá, hogyan bámulják a motoromat!? (Földes Vilmos rajza) Két perc telefon Valánsped ügyben — Halló, Volán iroda? — Tessék. Itt Kiss László, az iroda helyettes vezetője. — Hallották, hogy a közel­múltban egy Budapesten meg­tartott sajtótájékoztatón Ju­hász József, az Autóközleke­dési Tröszt szakosztályveze­tője bejelentette: az autóköz­lekedési tröszt augusztus 1é­től új szolgáltatást vezetett be, a Volánsped ajándékszolgá­­latot. Elmondaná, mi a szol­gáltatás lényege? — A megrendelő Budapes­ten, Egerben, Pécsett, Szege­den, Veszprémben, Győrben, Miskolcon és Szombathelyen bármelyik Volán utazási iro­dánál, TEFU-, vagy IBUSZ- irodánál megrendelheti az ajándékot — 1200 cikk között választhat, a cikklista felöleli a világtól kezdve a háztartási gépekig, az­ italféleségektől a kerámiáig az ajándékok soka­ságát — és a címzett a kivá­lasztott tárgyat 24 óra lefor­gása alatt megkapja. Az em­lített városoknak természete­sen mindegyikébe, vagy az Il­lető megye bármely községé­be lehet ajándékot küldeni a fenti módon. Távolabbi terv: a szolgáltatás kiterjesztése még több vidéki városra, sőt esetleg nemzetiközi viszony­latra is. Foglalkozik az autó­­közlekedési tröszt azzal a gon­dolattal, hogy megszervezik vidéki városokból vidéki váro­sokba, vidéki városokból üdü­lőtelepekre épületanyagok be­szerzését és szállítását is. — Az elképzelés érdekes és újszerű. A szombathelyi Volán iroda bonyolított-e már le valamiféle ajándékozási ak­ciót? — Igen, mindjárt a szolgál­tatás érvénybelépésének első napján. Budapestről Szombat­­hel­yre, a Hadnagy utcába küldtek egy fiatal lánynak 5 szál piros rózsát. — S mennyit kell mindezért fizetni? — Nálunk a cikklistán vala­mennyi cikk ára megyénként megtalálható. Egerben például 10 forint a szegfű szálja. A vevő a virág- és az­ ottani fu­varköltséget fizeti meg, tehát nem drága. Tessék csak kipró­bálni. .. — Köszönöm. A feleségem aligha örülne neki... VAS NÉPE Kártevők Utcasarok. Frissen festett gyalogátkelőhelyek. Mesz­­sziről gépkocsi közeledik. Vezetője, bár messziről látja a festékes kannákat, az istennek sem fordítaná el kicsit a kormányt, hanem gátlástalanul végighajt a még meg nem száradt, festett területen, jónéhány méteren keresztül fe­hér csíkot húzva maga után az úttesten. A KPM 285 ezer forintot fordít az idén útburkolati jelek, gyalogátkelőhelyek, záró- terelő vonalak, járműfor­galom elől elzárt területek felfestékezésére. Nem kis pénz ez, de ha meggondoljuk, hogy mindezek a gépjárműve­zetők és a gyalogosok biztonságát, életét, testi épségét védik, megéri. Éppen ezért mélységesen elítélhető azok­nak a járművezetőknek a magatartása, akik mindezt sem­mibe nem veszik, sőt nem egy esetben szándékosan ron­gálják a frissen festett útrészeket. * Budapest után úgy látszik Szombathelyen is „divatba jött”, hogy egyesek csáki szalmájának nézik a köztulaj­dont. A szombathelyi Villamosvasút vezetői elpanaszolták, hogy, az utasok, amikor a kalauz, vagy a villamosvezető nem látja, rongálják a villamost. Előfordult olyan, hogy egyszerűen elvitték a légfékszabályozómérő zárófedelét, (vajon mire lehet azt használni?!) a kapaszkodókat el­görbítik, az üléseket felvagdalják, az újonnan festett ko­csikat összekarcolják. A villamosvasút nem kis pénz ál­doz arra, hogy korszerű körülmények között, kényelme­sen utazhassanak a szombathelyiek és a vidékiek, ezért mindenképpen felháborító az effajta garázda cselekedet Úgy véljük, egy-egy tettenért rongáló szigorú felelősségre vonása a többieket is visszariasztaná eléggé el nem ítél­hető cselekedetüktől. .. Tüskék A napokban levelet kapott szerkesztőségünk, amelyben a levélíró kifogásolja, hogy Kör­menden ünnepnapokon tilos behajtani a Central Étterem, illetőleg a vele szemben levő cukrászda elé. Az utcán ugyanis tábla tiltja a behaj­tást. A levélíróval együtt mi is azt kérdezzük, hogy a köz­ségnek eme forgalmas hellén, ahol több vendéglátóipari he­lyiség is található, miért nem engedik meg a behajtást, azaz miért nem csak az átmenő forgalmat tiltják ki? Lehetséges, hogy mi va­gyunk naivak, mert úgy kép­zeljük, természetes dolog, hogy egy-egy vendéglátóipari egy­ség elé gépjárművel oda le­het hajtani, s nem kell attól jó néhány száz méterrel odább parkolni. Balesetveszélyes hely Egy­házasrádócon a 86-os számú fő közlekedési útvonal és a Malom út kereszteződése. Je­lenleg is semmiféle tábla nem jelzi az útkereszteződést, s így ott a jobbkéz szabály érvé­nyes. Eszerint, ha valaki Kör­mend felől érkezik, elsőbbsé­get kell adnia a forgalmat alig lebonyolító Malom út felől közlekedőnek. A 86-oson haladó viszont természetesnek érzi azt, hogy övé az elsőbb­ség, hiszen lényegesen forgal­masabb úton halad. A rendőr­ség már egy évvel ezelőtt fel­hívta az egyházasrádóci köz­ségi tanács figyelmét: az em­lített útkereszteződésnél a Ma­lom utca felől helyezzenek el egy elsőbbségadást kötelező táblát. Ez azonban azóta sem készült el. A községi tanács arra hivatkozik, hogy nincs pénzügyi fedezete a tábla el­készíttetésére. Tekintettel arra, hogy egy közúti jelzőtábla — mint­­a szóban forgó is — elkészítése maximum 450 forint, nem tudjuk elhinni, hogy ezt az összeget az egyházasrádóci községi tanács ne tudná elő­teremteni. Vagy talán arra várnak, hogy ez a „hatalmas” összeg közadakozásból gyűljön össze. ..? Vizsgáznak a villamosvezetők rendszerű vezetői igazolványt kell megszerezniök. Szombat­helyen — egyelőre — troli­buszok még nem, de villa­mosok járnak. A jelenlegi ve­zetőiknek, mivel is­merik a fennálló közlekedési szabályo­kat, nem kell vizsgát tenniük, azonban őket az eddiginél na­gyobb szigorúsággal ellenőr­zik. Eszerint ha hibát követ­nek el, épp úgy be lehet vonni az ellenőrző lapjukat, mint bármilyen más gépjár­művezetőnek. Például, ha a Bajcsy-Zsilinszky utcai meg­állóból kihajtanak a Köztár­saság tér felé, és nem adják meg az elsőbbséget — noha erre tábla is figyelmeztet — a Köztársaság tér, illetőleg a Tolbuhin út felől közlekedő járműveknek, megbüntethetik őket. A villamosvezetők jó KRESZ-ismereteit dicséri, hogy eddig esetlen egyet sem kellett közülük megbüntet­niük, mert betartották a sza­bályokat. Reméljük, a jövőben is csak ezeket mondhatjuk el a sárga kocsik kapitányairól. Megváltozik azonban az új villamosvezetők vizsgáztatási rendszere. Szigorúbb követel­­­ményeknek kell ugyanis eleget tenniük. A műszaki követel­­ményeken kívül vizsgázniuk kell a KR­ESZ-ből, a forgalmi utasításból és pályaalkalmas­ságból is. A KPM és a BM 7/1968. (VI. 19.) KPM—BM. számú együttes rendelete szerint a villamos- és a trolibuszveze­tőknek szeptember 1-től új innen—onnan — HÉT CENTIMÉTER vastag burkolatot kap Ba­­logunyom és Rábahidvég közötti az itatásos henger­léssel készülő útvonal. Ugyanakkor a jelenleg négy méter széles utat hat mé­terre szélesítik. ÚJ HIDAT ÉPÍTENEK jö­vőre a szentgotthárd—rábafü­­zesi útvonalon nyolcmillió forintos költséggel. A híd már az új út nyomvonalán készül. — AZ IDÉN ADJÁK ÁT a határidő előtt elkészülő rábagyarmati Rába-hídat, amelynek költségei elérik a 3,5 millió forintot. Ezzel az utolsó fahíd is megszűnik a Rábán, az állami utakon. — ÚJ TÍPUSÚ, NAGY MÉ­RETŰ, nemzetközileg is el­fogadott útirányjelző és tá­jékoztató közúti jelzőtáblá­kat helyeznek el a KPM Közúti Igazgatóság dolgozói jövőre, a 8-as számú főút­vonal mentén. Hasonlókat helyeztek el az idén a 84-es számú főútvonalon. Az oldalt írta­­ és összeállította: Zentai Pál 1968. augusztus 25. Vasárnap

Next

/
Thumbnails
Contents