Középdunántúli Napló, 1957. március (1. évfolyam, 51-78. szám)

1957-03-01 / 51. szám

KÖZÉPDUNÁNTFLI Világ proletárjai, egyesüljetek! NAPLI, A Veszprém meggyei Tanács és a Magyar Szocialista Munkáspárt napilapja I. évfolyam — 51. szám. ÁRA 50 FILLÉR Péntek, 1957. március 1. Mai számunkból: Vájártanulók Tanítás a vízről 5 percre a világ körül A nyereség növekedésével emelkedik a dolgozók keresete is Asszonyoknak , lányoknak Sport A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes Központi Bizottságának határozata szervezeti és személyi kérdésekben A Központi Bizottság elhatároz­ta a párt vezető szerveinek meg­erősítését. Az ideiglenes Központi Bizottságot 14 taggal, az Intéző Bizottságot 2 taggal kiegészítette. Az Intéző Bizottság mellett meg­szabott hatáskörrel létrehozta a Központi Bizottság öt tagú Tit­kárságát, valamint öt tagú Köz­ponti Ellenőrző Bizottságot. A vezető szerveket újonnan bevá­lasztott elvtársakkal kiegészítve, az alább közölt összetételben erő­sítette meg: Az MSZMP Központi Bizottságának tagjai: 1. Aczél György építőmunkás, vállalati igazgató, 2. Apró Antal építőmunkás, iparügyi miniszter, 3. Benke Valéria tanítónő, a Rádió alelnöke, 4. Biszku Béla szerszámlakatos, pártmunkás, 5. Cservenka Ferencné textilmunkás, pártmunkás, 6. Dobronoki Gyula sütőipari munkás, vállalati igazgató, 7. Dögei Imre földműves, földművelésügyi miniszter, 3. Fehér Lajos újságíró, pártmunkás, 9. Fock Jenő műszerész, a SZOT titkára, 10. Földes László asztalos, miniszterhelyettes, 11. Friss István közgazdász, 12. Gáspár Sándor autószerelő, a SZOT főtitkára, 13. Gyenes Antal közgazdász, újságíró, 14. Horváth Imre lakatos, külügyminiszter, 15. Kádár János műszerész, miniszterelnök, 16. Kállai Gyula újságíró, pártmunkás, 17. Kiss Árpád mérnök, a Tervhivatal elnöke, 18. Kiss Dezső szerszámlakatos, pártmunkás, 19. Kiss Károly bőripari munkás, pártmunkás, 20. K. Nagy Sándor kertész, a túrkevei Búzakalász TSZ elnöke, 21. Komócsin Zoltán kereskedelmi alkalmazott, pártmunkás, 22. Kossa István közlekedési alkalmazott, pénzügyminiszter, 23. Köböl József műasztalos, pártmunkás, 24. Major Tamás színművész, színházigazgató, 25. Marosán György sütőipari munkás, államminiszter, 26. Dr. Mü­nnich Ferenc jogász, miniszterelnökhelyettes, 27. Németh Károly húsipari munkás, pártmunkás, 28. Nyers Rezső nyomdász, megbízott minisztériumi vezető, 29. Pothornyik József bányász, trösztigazgató, 30. Révész Géza nemesfémipari munkás, altábornagy, 31. Rónai Sándor kőműves, az országgyűlés elnöke, 32. Sándor József szűcsipari munkás, pártmunkás, 33. Sándor Kálmán kubikos, pártmunkás, 34. Somogyi Miklós építőmunkás, a SZOT elnöke. 35. Szurdi István textilmunkás, pártmunkás. 36 Tömne István kárpitossegéd, miniszterhelyettes. 37. Úszta Gyula erdész, vezérőrnagy. Az Intéző Bizottság tagjai: A Központi Ellenőrző Bizottság tagjai: Asztalos Géza vasmunkás, pártmunkás,­­• Maróti Károly közlekedési alkalmazott, tanácselnök, Mózes Viktor szabósegéd, nyugdíjas, Dr. Nezvál Ferenc bőripari munkás, megbízott minisztériumi vezető, Péteri István textilmunkás, pártmunkás, Apró Antal Biszku Béla Fehér Lajos Kádár János Kállai Gyula A Titkárság tagjai: Kádár János, a Központi Bizottság elnöke, Fock Jenő, a Központi Bizottság titkára, Kállai Gyula, a Központi Bizottság titkára, Kiss Károly, a Központi Bizottság titkára, Marosán György, a Központi Bizottság titkára, Kiss Károly Marosán György dr. Mü­nnich Ferenc Rónai Sándor Somogyi Miklós Megalakult a Művelődésügyi Beruházási Vállalat Az oktatási és népművelési intéz­mények felújítási és beruházási munkáinak lebonyolítására Művelő­désügyi Beruházási Vállalat ala­kult. A vállalat szakszerűbben, ta­karékosabban és jobb minőségben végezheti majd a nagyobb műszaki felkészültséget igénylő feladatokat épít majd nyolctantermes, vagy ennél nagyobb iskolát, nagyobb mű­velődési otthonokat, színházakat. A tervezéstől az átadásig minden munkát a vállalat végez el. Ingyen kapnak facsemetét és slangot az egyéni gazdák Az ország fokozott fásítása ér­dekében az erdőgazdaságok az idén ingyen bocsátják az egyéni gazdák rendelkezésére a szükséges cseme­­j­téket és subángokat. Eddig már­­ több mint 20 millió csemetét és kö­rülbelül 800 000 subángot igényel­tek a gazdák az ország különböző vidékeiről. A termelt készletek en­nél sokkal nagyobb igények kielé­gítését is lehetővé teszik, ezért min­denki, aki fásítani kíván, jelentse be facsemete igényét a helyi ta­nácsnál. ­ A Szoccialista Munkáspárt Ideiglenes Közportti Bizottságának ülése A Magyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes Központi Bizottsága 1957. február 26-án ülést tartott. A Központi Bizottság Kádár János és Kiss Károly elvtársak ,előadói beszédei alapján megtárgyalta az 1. Idő­szerű kérdések és feladatok, valamint a 2. Szervezeti és személyi kérdések című napirendi pontokat. A két napirendi pont együttes tárgyalása során az előadókon kívül 17 elvtárs szólalt fel. A Központi Bizottság a na­pirendi pontokkal kapcsolatban több határozatot hozott. A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes Központi Bizottságának határozata az időszerű kérdésekről és feladatokról A Központi Bizottság megállapítja, hogy az ellenforradalmi erőkkel foly­tatott szakadatlan harc közben, a de­cemberi párthatározat végrehajtása ék eredményeként, jelentős sikerek szü-A proletárdiktatúra, a népi demok­rácia vezető erejének, a pártnak épí­tése alapjában véve egészségesen és kielégítő ütemben halad előre. Párt­tagságunk jelenleg heti állagban 8— 12 ezer fővel növekszik és túlhaladta a 190 ezret. A városi pártszervezete­ken kívül az ország falvainak 75 százalékában megalakult a pártszer­vezet, a párt alapszervezeteinek szá­ma lényegesen meghaladta a 8 ezret. A párt központi lapja, a Népsza­badság, hétköznap 620 ezer, vasár­nap 690 ezer példányszámban jelenik meg, az egyéni előfizetők száma el­érte a 250 ezret, lettek mind a politikai, mind a gaz­dasági és kulturális élet, mind a párt- és a tömegszervezetek fejlesztése ie­ A párt rendezvényeit általában a magasfokú látogatottság, az élénk, szabad elvi és építőjellegű vita, az üres, sablonos vonások eltűnése, a harcos hangulat és egység jellemzi. A párt egészséges fejlődését első­sorban azzal értük el, hogy élesen el­határoltuk magunkat a Nagy Imre— Losonczy-féle pártellenes csoporttól, szilárd és megalkuvás nélküli harcot folytattunk mindazok fűlért, akik meg­kísérelték e káros, végeredményben az ellenforradalom céljait szolgáló po­litika felújítását pártunkban. Visszavertük azt az ellenforradal­mi támadást is, amelyet a „sztáliniz­mus“, ,,rákosizmus" hamis jelszavá­val indítottak pártunk ellen, azzal a céllal, hogy a párt újjászervezését gátolják, a becsületes, aktív kommu­­nistákat befeketítsék és üldözzék. A pártépítés eredményei továbbá annak a határozottságnak köszönhe­tők, amellyel Központi Bizottságunk fellépett és fellép a szektás politika veszélye ellen is. E veszély leküzdése érdekében biztosítottuk a vezető szer­vek megfelelő személyi összetételét, hathatós intézkedéseket tettünk a belső pártdemokrácia érvényesülésé­re, a párt tevékenységének az önkén­tes társadalmi munka alapjára való helyezésére. A függetlenített pártappa­­rátus létszámát’ 64 százalékkal csök­kentettük. Politikánk szilárd elvi alapokra való helyezésével és következetes gya­korlati keresztülvitelével sikerült lesz­(folytatás a 2. oldalon) I. A párt építése Letették az esküt a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány új tagjai A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Mü­nnich Feren­cet, a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyet­tesét a kormány első elnökhelyettesévé, Biszku Bélát belügyminisz­terré, dr. Doleschall Frigyest egészségügyi miniszterré, Kállai Gyulát művelődésügyi miniszterré és Révész Gézát honvédelmi mi­niszterré — a kormány tagjaivá — megválasztotta. Az Elnöki Tanács Rónai Sándort, az országgyűlés elnökét a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányban viselt tagsági tisztsége alól felmentette. A kormány új tagjai csütörtökön letették az esküt. Az eskü­letételnél jelen volt Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke, Kádár János, a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke, dr. Münnich Ferenc, a kormány első elnökhelyet­tese, Apró Antal iparügyi miniszter, és Kristóf István, Az Elnöki Tanács titkára. (MTI) Két új bányaműszer készül A föld mélyén dolgozó bányászok biztonságát különféle berendezések védik, amelyek ellenőrzésére eddig külföldről szereztük be a műszereket. Most ü­­­zeripar hozzálátott két ilyen berendezés gyártásához. Az egyik a tradégráf, az Óragyár­­ban készül. Ezt a műszert a bányalif­­tek mozgásának ellenőrzésére használ­ják. A berendezés jelzi, ha a lift a megengedettnél gyorsabban halad, sőt a szabálytalanságot fel is jegyzi, így bármikor ellenőrizhetik a liftke­zelők munkáját. A másik készüléket a Laboratóriu­mi Felszerelések Gyárában állítják össze. Ez a bányák szellőztetésére ügyel és jelzi, ha a szellőztető beren­dezések nem juttatnak elegendő leve­gőt a járatokba. (MTI) Üdvözlő távirat a Német Néphadsereg Napja alkalmából WILLI STOPH vezérezredes elvtársnak, a Német Demokratikus Köztársaság nemzetvédelmi miniszterének Berlin. Március 1. a Német Néphadsereg Napja alkalmából forró jókívánságai­mat küldöm önnek és a német nép hadserege egész személyi állományá­nak. Sok sikert kívánok a német nép igazi ügye védelmezőjének, a Német Néphadseregnek. Budapest, 1957. február 28. DR. MÜNNICH FERENC a Magyar Népköztársaság fegyve­e­res erők és közbiztonsági ügyek minisztere. (MTI) 1277 vagon szén Szerdán a Várpalotai Szénbá­nyászati Tröszt 537, a középdu­nántúli bányászok pedig 740 va­gon szenet termeltek. Várpalotán valamennyi bánya tervtúlteljesí­tésről adott számot. Ezúttal Ernő­­bánya dolgozói értek el legjobb eredményt 136 százalékos tervtel­jesítést. A Középdunántúlon Pusztavám és Dudar kivételével ugyancsak túlteljesítették a tervet. Dudaron bányatűz akadályozta a munkát, míg Pusztavámon az átszerelések miatt maradtak el. Az ajkai bá­nyászok értek el legjobb ered­ményt, 135,6 százalékos tervtelje­sítést.

Next

/
Thumbnails
Contents