Középdunántúli Napló, 1957. április (1. évfolyam, 79-101. szám)

1957-04-02 / 79. szám

KÖZÉPDUNÁNTULI Világ proletárjai, egyesüljetek! A Veszprém meg­yei Tanács és a Magyar Szocialista munkáspárt napilapja I. évfolyam — 79. szám. ARA 50 FILLÉR Kedd, 1957. április 2. Kádár János elvtárs távirata N. N­. Bulganyin és H. Sz. Hruscsov elvtársaknak a Szovjetunió határainak elhagyásakor N. A. BULGANYIN ÉS N. SZ. HRUSCSOV ELVTÁRSAKNAK Moszkva, Kreml. Amikor az Önök hatalmas és szép országát elhagyjuk, enged­jék meg, hogy a Magyar Népköztársaság kormány- és pártküldött­sége nevében kifejezésre juttassam mélységes megelégedésünket tárgyalásaink eredményeivel kapcsolatban. A Magyar Népköztársaság kormány- és pártküldöttsége őszinte köszönetét fejezik ki a Szovjetunió kormányának, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának és személy szerint Önöknek, Bulganyin és Hruscsov elvtársak, a tárgyalások folya­mán a Magyar Népköztársaság iránt tanúsított megértésükért, va­lamint a szívélyes, meleg és baráti vendégszeretetért. Felejthetetlen marad számunkra az a meleg, testvéri fogadta­tás, amelyben a szovjet dolgozók, munkások, kolhozparasztok, ér­telmiségi dolgozók személyes találkozásaink alkalmával bennünket részesítettek. Megállapodásaink nagy segítséget jelentenek számunkra a Ma­gyar Népköztársaság erősítése, biztonságának növelése szempont­jából és elmélyítik a magyar és a szovjet nép igaz barátságát. Meg vagyok győződve arról, hogy az országaink között a pro­letárinternacionalizmus szellemében folytatott baráti tárgyalások eredményei erősítik az egész szocialista tábort és a népek közötti béke ügyét is. KÁDÁR JÁNOS, a magyar kormány- és pártküldöttség vezetője. Kövessék a versenyre hívó szót Új felhívás látott napvilágot la­punk vasárnapi számának első ol­dalán. Horváth Sándor, a Jókai­­bánya Kossuth-díjas frontmestere szólította versenyre brigádjával a Középdunántúl valamennyi front­brigádját. Csak üdvözölni lehet ezt a kezdeményezést, hisz az ellen­­forradalmi események óta megyénk területén az első. Most is azok a kezdeményezők akik az elmúlt időkben is a legtöbbet fáradoztak a több és olcsóbb termelésért, azért, mert érezték, hogy egyedül ez az alapja a jobb élet megteremtésé­nek. Az ellenforradalom jól látta a szocialista munkaverseny fontossá­gát, éppen ezért hordott össze rá hetet-havat, azt hogy „kisajtolja a munkások vérét“ stb. Követelték a darabbérek eltörlését mindenütt, ott is, ahol az szinte halálos ítéle­tet jelent az üzemre. Sok helyen belátták azóta, hogy lehetetlen ott béremelésről beszélni, ahol a ter­melés csökken, ugyanakkor a ter­melési költségek emelkednek. Ha drágábban termelünk, akkor ter­mészetesen az árakat is emelnünk kellene. Ezt pedig egyetlen dolgo­zó sem akarhatja. Az ellenforra­dalom okozta milliárdos károk helyrehozása csakis úgy képzelhető el, ha ki-ki a maga területén a le­hető legtöbbet teszi a több, jobb és olcsóbb termelés érdekében. Sok helyen lehet ma már talál­kozni munkásokka­l, akik beszélnek a versenyről. Legtöbb szó esik azonban a hibákról, bürokratikus vonásokról. Kétségtelen, voltak ilyen hibák. Nem egyszer a dolgo­zók megkérdezése nélkül döntöt­tek, az sem volt ritka, hogy nem vették figyelembe a helyi sajátos­ságokat stb. Az is biztos, hogy már október előtt is történtek intézke­dések, amelyek éppen a hibák ki­javítását segítették elő. Az elmúlt hetekben nem egy ember kérdezte meg, vajon lesz-e szocialista munkaverseny? A pél­dák most már igazolják, hisz az ország területén már több helyről is lehet hallani róla és Horváth Sándorék felhívása is azt bizonyít­ja, lesz, de olyan, amit a dolgozók kezdeményeznek. Érdemes foglalkozni azzal is, hogy mit tűztek maguk elé célul. A termelékenység emelését, a tel­jesítmények növelését. Azt, hogy jó minőségű szenet termelnek és nem akármilyen áron akarnak ter­melni. Takarékoskodni akarnak a drága, import bányafával úgy, hogy ha a lehetőségeik még nem is olyan jók jelenleg, fokozatosan visszatérnek a korábban éppen Horváth Sándor által kezdeménye­zett módszerre — acéltámokkal helyettesítik a fát. Országos érdek ez? Igen. És egyben egyéni érdek is. Ha többet termelnek, több lesz a kereset, ha olcsóbban termelnek, többet tud adni az állam, több la­kást építeni, több ruhát, több köz­szükségleti cikket gyártani, hogy a keresetéért ki mit akar, meg is tudja vásárolni. Sok múlik most a bányászokon. Sokkal nagyobbak a feladataik, mint bármikor is voltak. Kevés a jól képzett bányász és sok az új dolgozó. Nem feledkeztek meg ar­ról sem, hogy az új dolgozókat ne­kik, az idősebb bányászoknak kell megtanítaniuk a bonyolult mester­ség titkaira, fogásaira. Havonta öt új dolgozó betanítását vállalták. A hívó szó elhangzott. A Hor­váth frontbrigád várja a többi frontbrigádok csatlakozását. Hogy lesz követőjük, versenytársuk a bányászok között, arra már abból is lehet következtetni, hogy mind­két szénbányászati trösztünk ha­táridő előtt teljesítette a negyed­éves tervet és bányászaink sok-sok tonna szer­et adtak az országnak terven felül Reméljük, hogy ápri­lisban már az anyagtakarékosság terén az önköltség alakulásában is sokkal szebb eredményekről adha­tunk számot. Ezt kell elősegíteni a most kibontakozó munkaverseny­nek is. Ezt a példát kell követni megyénk többi üzemében is, hisz az egymással való vetélkedésben ér­vényesülhet csak igazán a dolgozók alkotókészsége. Csakis a versennyel gyorsíthatjuk meg a károk helyre­­állítását, a jobb élet megteremté­sének alapját. 14 038 tonna A KDT bányái változatlanul jól termelnek, szombati teljesítményük tröszti szinten több mint 8700 tonna szén, ami 112 százaléknak felel meg. Havi tervüket 108,4 százalékra telje­sítették. A bányák közül legjobb teljesít­ményt Pusztavám és Balinka érte el, 118,9, illetve 115,1 százalékkal. A szombati termelési napon a Vár­palotai Tröszt 105,8 százalékot érte el, ami tonnában több mint 5200. A jó eredmény ellenére sem tudtak havi terv le­n­i,a tudásukat behozni, vál­tozatlanul a 100 százalék alatt van­nak. A külfejtésen szombaton majd­nem 150 százalékot értek el, övék a legszebb eredmény. A két tröszt együttesen 14,038 ton­na szenet termelt szombaton. Pedagógus nagygyűlés Veszprémben Szombaton, március 30-án a Me­gyei Tanács Végrehajtó Bizottsága és Művelődési Osztálya a mozi helyisé­gében Pedagógus nagygyűlést tar­tott, mintegy 400 résztvevővel. A nagygyűlés előadója Kónya Al­bert elvtárs, művelődésügyi minisz­terhelyettes volt, akinek beszédét a megjelentek lelkesen fogadták. A nagygyűlés a pedagógusok időszerű problémáival foglalkozott. Vizsgáztak a kü­lsővati ezüstkalászos tanfolyamon Mindig sok hallgatója volt a külsővati ezüstkalászos tanfolyam­nak. A beiratkozott személyeken kívül nagyon sokan mentek el az órákra. A tanfolyamon megismer­kedtek a mezőgazdaságban alkal­mazott új módszerekkel, amit a nyár folyamán gyakorlatban is meg­valósítottak. Például a helyes trá­­gyakezelést gyakorlatban is csinál­ják, vagy a műtrágya kísérletezé­seket sem mulasztották el. Az ezüstkalászos tanfolyam hall­gatói a napokban adtak számot az eddig tanultakról. Március 26-án tartották meg a záróvizsgát. Har­mincnégyen vizsgáztak, akik kö­zött 12 nő is volt. A tanfolyam hall­gatói között csak hat idősebb volt, a többi fiatal. A vizsga eredményes volt. " Mai stábikból: Van és kell is pártszervezet a Jókai­­bányában A mi demokráciánk és az övék Amivel Veszprém történetírói még adósak Akik a rejtett kincset keresik S port ! Magyar árucikkek külföldön A Terimpex Külkereskedelmi Vállalat ebben az évben számos külföldi vásáron mutatja be ex­portcikkeit, élelmiszeriparunk, me­zőgazdaságunk termékeit. A ma­gyar vállalatok kollektív bemutató­val vesznek részt a milánói, a poz­­nani, a stockholmi, a bécsi és az utrechti, a tuniszi, a párizsi, az őszi lipcsei és a frankfurti vásáro­kon. Önálló bemutatót rendeznek Kölnben, ahol kizárólag élelmiszer kiállítás lesz. Hazaérkezett a szovjetizallérból a magyar­ kormány- és pártkürkiönség. Lelkes fogadtatás a ferihegyi repülőtéren — Dr. Münnich Ferenc és Kádár János beszéde Vasárnap visszaérkezett a Szovjetunióból a magyar kormány- és párt­küldöttség, amely részt vett a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány, valamint a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének kor­mánya közötti tárgyalásokon és pártközi tárgyalásokat folytatott a Szovjetunió Kommunista Pártja kép­viselőivel. A magyar kormány- és pártküldöttséget Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának elnöke, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke vezette. A vasárnap déli órákban a ferihegyi repülőtér hatalmas betonpályáit, a terraszokat az örömteli várako­zás légköre jellemezte. Ezrével jöttek el a kormány- és pártküldöttség üdvözlésére a budapesti üzemek, intéz­mények dolgozói. A repülőtér betonján felsorakozott a honvédség díszőrsége és a csepeliek zászlajával a bu­dapesti munkásőrség díszezrede. A küldöttség fogadására megjelent Biszku Béla, Marosán György, dr. Münnich Ferenc, Hónai Sándor, az MSZMP intéző bizottságának tagjai, Fock Jenő, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Kossa István pénzügyminiszter, Dögei Imre földművelésügyi miniszter, Doleschall Frigyes dr. egészségügyi miniszter, Kiss Árpád, az Országos Tervhivatal elnöke, valamint a magyar politikai, gazdasági és kulturális élet sok vezető személyisége. Jelen volt a fogadásnál V. V. Asztafjev, a Szovjetunió magyarországi nagykövetségének ideiglenes sény­­vivője, valamint a követség tagjai. Ott volt a fogadásnál több budapesti külképviselet vezetője. Pontosan 13 órakor szállt le a repülőtér kifutójára a párt- és kormányküldöttség két különrepülőgépe: Iljusin-mintájú szovjet utasszállító gépek. A hatalmas tömeg lelkes tapsa közettette szálltak ki a repülőgépből a küldöttség tagjai, akiket elsőnek dr. Münnich Ferenc, a kormány első elnökhelyettese, Marosán György éil­­lamminiszter, Biszku Béla belügyminiszter, Rónai Sándor, az országgyűlés elnöke, az MSZMP intézőbizottsá­gának tagjai, valamint V. V. Asztajjev, a Szovjetunió magyarországi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője üdvözöltek. Felhangzott a díszjel, tiszteletadást teljesítettek a honvédség és a munkásőrség alakulatai, majd Kádár János, Dobi István, dr. Münnich Ferenc és Révész Géza elléptek a felsorakozott alakulatok előtt és üdvözöl­ték azokat. Felcsendült a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió himnusza. Majd a megjelentek lelkes ün­neplése közepette lépett a díszemelvényre Kádár János. Dobi István és dr. Münnich Ferenc Úttörők vörös szegfűcsokrokkal kedveskedtek a kormány és a párt vezető­nek, akik üdvözölték a diplomáciai testület jelen­levő tagjait és a fogadásukra megjelent személyiségeket. A pártot, a szovjet-magyar barátságot éltették a megjelentek, miközben dr. Münnich Ferenc, a kormány első elnökhelyettese lépett a mikrofonhoz, hogy egész népünk nevében üdvözölje a párt- és kormányküldöttséget. Kedves Elvtársak! Kedves Bará­taim! Pártunk és egész dolgozó né­pünk nagy érdeklődéssel és várako­zással figyelte párt- és kormánydele­gációnk moszkvai útját. Az a fogad­tatás, amelyben a világ leghatalma­sabb országának vezetői és népe ré­szesített Benneteket, kifejezésre jut­tatva a Szovjetunió szocialista poli­tikájának egyik alapvető elvét, hogy a nagy és kis népek barátsága az egyenlőségen, egymás megbecsülésén, egymás független államiságának tisz­teletben tartásán alapszik.­­ Ez a fogadtatás­­közvetlen, me­leg, baráti légkört teremtett, amely­ben őszinte, gyümölcsöző tárgyalá­sokat lehetett folytatni. Dolgozó né­pünk tisztában volt azzal, hogy eze­ken a tárgyalásokon napirendre ke­rül az ellenforradalom ütötte sebeink gyógyításának kérdése, a Szovjetunió által eddig nyújtott óriási anyagi és erkölcsi segítség és további felemel­kedésünk biztosításának problémája. A napirendre tűzött kérdések meg­oldása mellett e tárgyalások célja az is volt, hogy még szorosabbra fűzzük, kimélyítsük országaink szövetségi és baráti jóviszonyát.­­ Örömmel vettük tudomásul, hogy a tárgyalások a várt eredmény­­nyel jártak. Most már lehetővé vá­lik, hogy a felemelkedés alapfeltéte­leinek, saját erőfeszítéseinknek sz­íni­­(Folytatás a 2. oldalon)

Next