Középdunántúli Napló, 1957. június (1. évfolyam, 128-153. szám)

1957-06-01 / 128. szám

KÖZÉPDUMITÚLI Világ proletárjai, egyesületek! NAP Az MSZMP Veszprém megyei Bizottsága és a Megyei Tanács napilapja I. évfolyam — 128. szám. ARA 50 FILLÉR Szombat, 1957. június 1. Mai számunkból: Az országos pártértekezlet előtt Keszthelyi jegyzetek A kenőolaj és a népgazdaság Gerey-féle „kupli" — új változatban Nagyobbrészt külföldről kap­juk bányáink részére a szállító­­kötelet, elég drágán. A bánya­­műszakiak sokat törték a fejüket, miként lehetne meghosszabbítani­­ a kötél élettartamát. Gerey László, a Középdunántúli Széntröszt gépészeti osztályveze­tője, újfajta „kuplit” szerkesztett. A Gerey-féle kupli lehetővé teszi az erők olyan irányú terelését, hogy a kötél nem tö­rik meg. Gyakorlatban kipróbálták és be is vált. Kezelése azonban az előző „kuplikkal” szemben nehezebb. A szállítószemélyzet emiatt nem szívesen használta. Bizonyos mér­tékben a munkát is lassította. A régi „kuplik’’ könnyen kezel­hetők, de viszont a kötelet törik. A Dudari Szénbányánál gondol­tak egyet és összeházasították a két jó tulajdonságot. Meghagyták a régi „kuplit” és ráhegesztettek egy kart, mely tulajdonképpen tereli az erőt. Az ötlet eredménye: a kötelet is kíméli és kezelése is könnyű. Utolsó lépésként már csak a bányarendészet engedélye szüksé­ges és utána Dudaron minden kuplit átalakítanak Remélhetően ez az elképzelés is hozzájárul a szén önköltségének csökkentésé­hez. Kapálóekét gyártanak a pápai Vas, Fém- és Képjavító Vállalatnál Mindenféle, fajta kapásnövény töltögetésére és kapálására al­kalmas kapálóekét gyártanak a Pápai Vas-, Fém- és Gépjavító Vállalatnál. 1956-ban 500-at, az idén eddig 120-at készítettek. Eb­ből már 70 darabot leszállítottak, a többit a napokban küldik a földművesszövetkezetnek. Az eddigi gyakorlattól eltérően a gépjavító nem a nagykereske­delemnek, hanem egyenesen a földművesszövetkezeteknek szál­lítja az ekéket, s így gyorsabban kerül a vevőkhöz. Képviselői fogadónap a Hazafias Népfrontnál Pénteken Hegyi Jánosné országgyűlési képviselő tartott foga­dónapot a Hazafias Népfront Megyei Irodájának helyiségében. A képviselőt ez alkalommal is több panasszal, kéréssel keresték fel. A veszprémi zenei irányú általános iskola szülői munkaközössége felszerelési és tantermi nehézséggel kapcsolatosan kérte segítségét. Ezenkívül még lakásügyekkel, egyetemi felvételi kérdésekkel for­dultak Hegyi Jánosnéhoz. A kiskereskedelemben is bevezetik a járulékos bérezést A Belkereskedelmi Misztérium­ban kétnapos országos munkaügyi értekezletet tartot ak, amelyen az el­múlt hat hónap munkáját és az elkö­vetkező időszak feladatait tárgyalták meg. Az értekezlet helytelenítette azt a gyakorlatot, hogy a kiskereskedelem­ben a jutalék, illetve a prémiumrend­szer helyett átmenetileg egy bizonyos összegben megállapított pótlékot fi­zetnek ki. Ez a bérrendszer nem ösz­tönző. Ellenben beváltotta a hozzá­fűzött reményeket a jutalékos bér­rendszer, amelyet a közétkeztetési hálózatban alkalmaztak elsőként Amennyiben az áruforgalom és az áruellátás helyzete megengedi, a kis­kereskedelemben is rátérnek a jutalé­kos bérezésre. A jutalékrendszer mel­lett visszaállítják a boltvezetők és helyettesek prémiumrendszerét is. Méhészek találkozója Tapolcán Nagy volt a sürgés-forgás a ta­polcai gazdakör helyiségében va­sárnap a reggeli órákban. Motor­­kerékpáron és vonattal érkeztek meg a méhész tanfolyam hall­gatói a vizsgára. A vizsgabizottságban helyet foglalt a községi tanács vb. elnö­ke, aki egyúttal a vizsgabizottság elnöki tisztségét is betöltötte, majd Vesztróczi Ferenc, a tanfo­lyam vezetője, Mohos Károly, a méhész szakcsoport vezetője, to­vábbá a járási tanács vb. mező­­gazdasági osztályának képviselő­je is. Az üdvözlő beszédek, majd Vesztróczi Ferenc tanfolyamve­zető beszámolója után megkez­­dődött a vizsga. A hallgatók na­gyon jól felkészültek a vizsgára, melynek befejezése után a vizs­gabizottság elnöke kiosztotta a hallgatók részére az oklevelet. A hallgatók nevében Horváth Já­nosné mondott köszönetet a tan­folyam vezetőinek. A hallgatók közöl minden ré­teg képviselte magát: tisztviselő, dolgozó paraszt, tsz tag, iparos, és tanuló. Négy női hallgatója is volt a tanfolyamnak. Mohos Ká­roly szakcsoport vezető elmondot­ta, hogy a méhészeti szakcsoport komoly munkát végez Tapolcán. A tanfolyamtól függetlenül a szakcsoport tagjai szakmailag fel­készültek, mert a szakcsoporton belül rendszeres továbbképzés fo­lyik. Magyarszéki József Néhány napra „bekö­tötték" a nyálat a nemes­­vámosi juhászok. Vizsgá­ra készülnek. Ilyenkor elmarad a le­geltetés. Új „köntösbe“ öltözködnek a juhok. Meg­szabadulnak meleg bun­dájuktól. Nyírás van Vilmapusz­­tán. A juhok körbe kava­rognak. Szeretnének sza­badulni, de a hodályból nincs menekvés. Külön helyiséget ren­deztek be a nyíráshoz. Széles deszkapadló a nyi­­róasztal. Erre ültetik fel a juhokat. Az ollók ütem­re csattannak. A fürge ke­zek „vetkőztetek" a jó­szágot. — Birkát kérek! — hal­latszik. Lajos, a birkafogó kész­ségesen ugrik és elkap egyet a sok közül. — A vezér! — mondja. — Jó lesz az, csak hozd — sürgeti Tóth Kálmán, a juhász. Az asztalig egyedül is bír a vezérrel, de utána nem. Ketten teszik a nyi­­tóasztalra a hatalmas ál­latot. A juhász belemar­kol a bundájába, a kez A­ teljesen befedi a gyapjú — Micsoda gyapjú ez ■­­s fogja ollóját. Kiváncsian várta min­denki, mennyit ad a ve­zér. Egynegyed óra múlva mérlegre került a gyapjú. — Erős hét kiló — mondja a mérő. — Én is így számítot­tam — így a juhász. Míg egy másik juhot kap, meg­tudjuk tőle, hogy 230 ju­hot gondoz. Ebből 199 anyajuh. Mind ellett. A szaporulat 219 darab. Most 496 darab birkát nyírnak meg összesen Eközött 50 darab törzs­könyvezett. A nyitási át­­lag 4,80 kiló. — Jobb a tavalyinál — jegyzi meg a tsz-elnök. — Mennyi jövedelemre számítanak? — Hát, 20 mázsa gyap­­­jút várunk, de ahogy fi­zetnek, nem is csalatko­zunk. 20 mázsa gyapjúért a Gyapjútermeltető Válla­lat 73—74 ezer forintot fizet — mondja. — Mennyit nyírnak meg egy nap? — Általában 25 — 30 da­rabot, de aki ügyes, az a harmincat is felülmúlja — válaszol Mariska néni. A látogatásunk alatt három gyapjúszállító zsák telt meg gyapjúval. — Ez a nyolcadik — mondja Sövényházi elv­társ. Az idén általában jobb a gyapjúátlag mint tavaly volt. S ennek örül­nek a tsz-tagok. Lassan dél felé jár az idő. Birkagulyás szaga terjeng a levegőben ... * Németh Mária:­ ­ BIRKÁN­YIRÁS N­­KISZ és az Úttörőszövetség köszönti a pedagógusokat A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Országos Szervező Bi­zottsága és a Magyar Úttörő Szö­vetség országos vezetősége pénteken köszöntötte a magyar tanítókat és tanárokat, az országos pedagógus nap alkalmából. Azokat a tanítókat és tanárokat köszöntjük ma — hangzik a levél­ben —, akik a népünk és ifjúságunk jövője ellen támadó ellenforradalom útján újra tanítványaik elé léptek, hogy begyógyítsák az ellenforrada­lom okozta sebeket és a szocializ­mus, a nemzetköziséggel párosuló igaz hazafiság magasztos eszméjét plántálják az ifjúság lelkébe. Hisszük, hogy a Magyar Szocia­lista Munkáspárt és a forradalmi munkás-paraszt kormány vezette közös munkát siker koronázza. A kisapáti tsz növeli szőlőkultúráját A kisapáti Kossuth Termelőszö­vetkezet tagjai elhatározták: gya­rapítják szőlőkultúrájukat. Tavaly két holdat telepítettek. Ezen az ápo­lási munkát már elvégezték. Most készülnek újabb két hold szőlő tele­pítésére. A talaját forgatják, az oltványokat pedig az ősszel telepí­tik el. Vízlágyító és ivóvíz­tisztító berendezés az ipari kiállításon A KIM Szerelőipari Vállalat ez alkalommal először egy kor­szerű vízlágyító berendezést mu­tat be. Ez a kazánok tápvizének, hűtővizeknek, nagymosodák vi­zének lágyítására szolgál és ily­­er módon növeli az üzembiztonsá­got és csökkenti a szénfogyasz­tást. A vállalat víztelenítő beren­dezéseket is gyárt s ily módon az ország kútjainak ivóvizét élvez­hetővé teszi. Húsz új Totó-Lottó kirendeltség A szelvényforgalom zavartalan lebonyolítására s a Lottó játéko­sok kérésére a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság szélesíti kiren­deltséghálózatát. Országszerte mintegy húsz új Totó-Lottó iro­dát nyitnak. ­ Újjáalakult a Hazafias Népfront ajkai és veszprémi elnöksége Az ellenforradalom hatására a Hazafias Népfront helyi szervei­nek jórésze széthullott. Most fo­lyamatosan újjáalakulnak, hogy működésükkel elősegítsék a párt- és kormány célkitűzéseinek meg­valósítását, felkarolják a helyi kezdeményezéseket, javaslatokat a szocialista építés számára. Ajka községben május 28-án alakult újjá a népfront-elnökség. Elnökké Mihályfi Gyulát, el­nökhelyettesekké Molnár Pé­tert és Horváth Lászlót, tit­kárrá Rakonczai Jánost, el­nökségi tagokká Geier Lipót, Tóth József és Tolnai Pálnét választották meg. Az ülésen több kérdést tárgyal­tak meg, amelyekkel kapcsolato­san határozatot is hoztak. Esze­rint a népfront-bizottság elnökét minden tanácsülésre, szükség esetén vb ülésre is, meghívják. A bizottság minden hónapban legalább egyszer, ha az szükséges, több esetben is, ülést tart. Meg­indítják a „Népakarat a Gyer­mekvárosért” mozgalmat, mely­nek célját hangoshíradón és pla­kátok útján ismertetik a lakosság között. A Hazafias Népfront meg­tárgyalja Ajka község városren­dezési tervét. A népfront-bizottság elnöke kérte a tagokat, hogy nyitott szemmel járjanak, vegyék észre a tennivalókat, hallgassák meg a dolgozók kívánságait, terjesszék azokat a tanács elé. Veszprém városban a népfront­bizottság szintén május 28-án alakult újjá. Elnökké Dr. Pilinszky Ká­rolyt, titkárrá Dr. Borsi Lő­­rincet, az elnökség tagjainak Kajser Józsefnét, Pávits Sán­dort és Szabó Lászlónét vá­lasztották meg. Az ülésen határozatot hoztak gazdasági-, kulturális-, közneve­lési-, idegenforgalmi- és mező­gazdasági bizottságok alakításá­ra. A bizottságok a pénteki nap­pal már meg is kezdték munká­jukat. „A Népakarat a Gyermekvárosért“ mozgalom hírei Péntekig a Hazafias Népfront me­gyei irodájával az alábbi helyekről kö­zölték a gyermekváros létesítésére fo­lyó gyűjtés eredményét: A Veszprémi Kiskereskedelmi Vál­lalat dolgozói 42100 forintot gyűjtöttek. Várszegi József 100, Siklósi Sándor 70, Dénes György, László Dezső, Kecskés Imréné 50—50 forintot, Simon József, Haraszti Antal 40—40 forintot, Prevics Ferencné, Lankesz Károlyné pedig 30 —30 forintot adott a nemes célra. * A gyermekváros létesítésére in­dult mozgalomhoz egyre több község felnőtt lakossága is csatla­kozik. A községi tanácsok végre­hajtó bizottságai és a tanácstagok ismertetik a mozgalom célkitűzé­seit és szervezik a gyűjtést. Fo­dor Jenő tanácselnök levélben közölte, hogy Marcalgergelyi és Vinár községekből 1124 forintot küldtek el a gyermekváros léte­sítéséhez. Kapolcsról 805 forintot fizettek be. Bakonyszentkirály Községi Tanács­tól közölték, hogy a községből 1175,70, Lesencefalu községből 141,50, Farkas­gyepű községből 229, Ajkarendek köz­ségből 721, Doba községből 412, Pécsely községből 834, Káptalantóti községből 1061, Aszólő községből pedig 200 forin­tot fizettek be a gyermekváros csekk­számlájára. A Kemenesszentpéteri Általános Is­kola 162, a Vanyolai Általános Iskola 157, a Vörösberényi Általános Iskola 444,20, a Tósokberéndi Általános Iskola 334,12, a Bakonyszücsi Általános Isko­la 90, a Vonyarcvashegyi Általános Is­kola 110,50, a Balatonkenesei Általános Iskola 288,10, a Balatoncsicsó-Szentan­­talfai Körzeti Általános Iskola 360, a Kamondi Általános Iskola 184,70, a Papkeszi Általános Iskola 253,70, a Csopaki Általános Iskola pedig 208,40 forintot küldött el a 211 666 „A Nép­akarat a Gyermekvárosért” csekk­számlára. Horváth Ottó, a Hazafias Népi front pápai járási titkára telefonon közölte, hogy eddig 21 község csat­lakozott a mozgalomhoz és mintegy 10.000 forintot gyűjtöttek. A gyűj­tött összeg nagyobb részét az iskolád sok adták össze, de a mozgalom egy­re terjed a községek lakossága köré­ben is, Magyargencsen például 1200, Csóton 1100, Bakonytamásiban pe­dig 810 forintot gyűjtöttek. A járási tanács dolgozói 520 forintot küldtek el a gyermekváros létesítéséhez. • A tótvázsonyi általános iskola 206, a magyarpolányi 223,70, a pulai 401, a malomsoki 284, a cserszegtomaji 241,40, a bakony­­koppányi 30, a keszthelyi fiúis­kola 200, a mihályfai 532, a ba­­konyszentlászlói 330, a pápaderes­­kei iskola pedig 68 forintot, a ta­polcai általános leányiskola II./a. osztálya 61 forintot, a marcaltői általános iskola úttörői 860,20 fo­rintot küldtek el a 211.666 „A Népakarat a Gyermekvárosért’3 csekkszámlára.

Next