Középdunántúli Napló, 1957. július (1. évfolyam, 154-179. szám)

1957-07-02 / 154. szám

KÖZÉPDUNAINT&LI­KUJ NAPLÓ AZ MSZMP VESZPRÉM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA I. évfolyam — 154. szám. ARA 50 FILLÉR Kedd, 1957. július 3. Aratják a rozsot és a búzát , vetik a másodnövényeket A megye déli részein, különösen a Balaton mentén számos he­lyen már javában vágják a rozsot. Három községben: Gyulakeszi­­ben, Köveskálon és Vonyarcvashegyen egy-egy táblában már hoz­záláttak a búza aratásához is. A termelőszövetkezeti és egyénileg dolgozó parasztság szorgal­máról tanúskodik, hogy a tapolcai és a keszthelyi járásban mint­egy 500—600 kát. holdon végeztek tarlóhántást. Ugyancsak a ta­polcai járásban a frissen hántott tarlóba mintegy 350—400 holdon elvetették a másodnövényeket is. Hasznos volt a két várpalotai erőmű összevonása Két hónappal ezelőtt csatolták az inotai November 7. Erőműhöz a Várpalotai Erőművet. Eddig ugyanis a Győri Áramszolgáltató Vállalat­hoz tartozott. Az átcsatolás előnye már most megmutatkozik. A két erő­mű ugyanis egy városban van és sokkal nagyobb segítséget tudnak ad­ni a várpalotaiaknak, s ezenkívül az adminisztratív és műszaki létszámot csökkenteni tudták. Csökkent a várpalotai telephelyre eső közteher is. A két erőmű közti kapcsolat meg­javult. Ezenkívül a gazdasági ered­mények is ékesen bizonyítják az át­szervezés hasznosságát. A második negyedév első két hónapjában a két vállalat 1,343.000 forint megtakarí­tást ért el. A második negyedévre már 1,404.000 forint nyereséget ter­veztek, amit jelentősen túlteljesítet­tek. / Leszállították az életmentő gyógyszerek árait Az Országos Árhivatal elnöke utasítást adott az életmentő gyógyszerek: Isonicid, Tetaminal, Tetran, Chlorocid, Vitamin B. 13, Grombin-fibrin, (stb.) árának le­szállítására. Ezeket a gyógyszere­ket-a gümőkór, a szamárköhögés, a vészes vérszegénység, stb. ese­tén használják. Az ipar felkészült a fokozott gyártásra, hogy ezek az életmentő gyógyszerek most már olcsóbban és a szükséges mennyiségben álljanak a rászoru­lók rendelkezésére. Pározt­ató telep méheknek Tüskevár határában az elmúlt napokban kísérleti méhpároztató telep kezdte meg működését. Az Országos Méhészeti Szövetkezeti Központ ezzel a pároztató telep­pel megalapozza a tiszta fajtájú, törzskönyvezésre alkalmas méh­­törzsek tenyésztését és elszaporí­­tását. Az erdőktől övezett völgy­katlanban létesített telep negyven „apacsaládja” rövid néhány év alatt az ország egész méhállomá­­nyát felfrissíti majd, s a törzsmé­­hek átörökített, ellenálló, szívós szervezetét, az átlagosnál hosz­­szabb szipókáját, s egyéb előnyös tulajdonságát a kaptárak sok­milliárdnyi lakója hasznosíthatja a mézgyűjtésben és a virágok beporzásában. (MTI) PHENJAN (TASZSZ) A Cso­szön Ilbo című délkoreai lap be­számolt a délkoreai amerikai megszálló csapatok katonáinak újabb gaztetteiről. Nemrégiben Phocson faluban két amerikai őr­mester udvarolni kezdett a kato­nai tábor mellett elhaladó két ko­reai lánynak. Mikor visszauta­sításban részesültek, az amerikai őrmesterek súlyosan bántalmaz­ták a két nőt. Egyiküket egy har­mincöt méter mély szakadékba taszították, ahol a szerencsétlen szörnyethalt. A másik lányt sú­lyos sérülésekkel kórházba szál­lították. LONDON (Reuter) Vasárnap éj­félkor 10 000 tudós indult roham­ra a világ minden táján, hogy megfejtse földünk és a kozmikus erők titkait. Ekkor kezdődött meg a 18 hónapos nemzetközi geofizi­kai év, amelynek kutatómunkái­ban 61 ország tudósai vesznek részt. A nemzetközi geofizikai év első kutató napja csütörtökön lesz. Minden hónapban három ilyen kutató napot tartanak, időnkint pedig többnapos „nemzetközi me­teorológiai intervallumokat.’’ BERLIN (MTI) A közelmúltban a Német Kommunista Párt, áme­nét Adenauer hatóságai egy év­­vel ezelőtt betiltottak, megtartot­ta kongresszusát. A kongresszu­son Max Reimann, a Központi Bi­zottság első titkára tartott beszá­molót. Bevezetőben kiemelte, hogy a német nép békét, biztonságot, demokráciát, szociális haladást kíván és Németországnak békés, demokratikus állammá való újra­egyesítéséért küzd. Ezzel szem­ben is, — mint mondotta — a Szövetségi Köztársaság uralkodó köreinek politikája ellentétben áll a német nép követelésével és nemzeti érdekeivel. HANOI (MTI) A Vietnámi Hír­szolgálati Iroda jelenti, hogy a délvietnámi Nemzetgyűlés új meg­torló törvényt fogadott el, amely­nek értelmében egytől­ öt évig terjedő börtönbüntetésre és va­gyonelkobzásra ítélhető bárki, akit „kommunista tevékenység­ben’’ találnak vétkesnek. ATHÉN (MTI) Észak-Görögor­­szágot az AB jelentése szerint he­ves szélviharok, majd jégeső sö­pörte végig. A középmacedóniai Sztruma folyó kiáradt és több­ezer hold dohányföldet, szőlőt és veteményeskertet öntött el. Becs­lések szerint a termés 50—100 szá­zaléka pusztult el az árvíz, vagy a tojásnagyságú jégeső következ­tében. Emberéletben keletkezett veszteségről még nincsenek ada­tok. Világ proletárjai, egyesüljetek ! Mai számunkból: Cuo­m ha m­­óélra emelkednek az ajkai bányászházak Mikor arassunk ? Vasárnapi sportesemények A Magyar Szocialista M Min­­káspárt országos értekezletének határozata Lapunk vasárnapi számában közöltük az MSZMP országos értekezlete határozatának 1. pontját. Mai számunkban közöljük a határozat további részét. 11. A párt fejlődése és a további feladatok 1. A Magyar Szocialista Mun­káspárt bár tevékenységét néhány lényeges új vonás jellemzi — nem új párt, hanem a munkásosztály újjászervezett marxista-leninista pártja, élcsapata, amely az MDP volt tagságának legszilárdabb, legáldozatkészebb részét egyesíti. Az az elvileg és politikailag helytelen és káros határozat, amely kimondta a párt feloszlatá­sát és az MSZMP-nek megalakít­­tását mint teljesen új, a Magyar Dolgozók Pártjától független párt­nak létrehozását, a párt erőinek a legkritikusabb időpontban való teljes megbénítását eredményezte. Ez a határozat a legsúlyosabb időben dezorganizálta a forrada­lom erőit. Nagy Imre és csoport­ja revizionista pártot akart létre­hozni, amely a „nemzeti kommu­nizmus” hamis jelszavával a bur­­zsoá nacionalizmus alapjára he­lyezkedett volna. Nagy Imréék­­kel szorosan együttműködve, a magyar munkásosztály egységét próbálták megbontani a jobbolda­li szociáldemokraták, a külön szo­ciáldemokrata párt megalakításá­nak kezdeményezésével. A mun­kásosztály pártja és egysége ellen intézett támadás a munkáshata­lom elleni támadás szerves része volt.­­ Az MSZMP első intéző bizottsá­gának november 4-e előtt hozott határozatait, mint a marxizimus­­leninizmussal ellentétben álló ha­tározatokat, az országos pártérte­kezlet elveii. A Magyar Szocialista Munkás­párt vezetésében a munkásosztály forradalmi elmélete és politikája attól az időtől kezdve érvénye­sült, amikor november 2-án a párt egészséges elemei új ideiglenes központot szerveztek, kirekesztve abból az osztályáruló Nagy Imre-­­ Losonczy csoport tagjait. Az országos pártértekezlet he­lyesli a Központi Bizottság dön­téseit, amelyeket a munkásosz­tály forradalmi pártjának újjá-­­ szervezéséről, vezető szerepének­­ érvényesítéséséről és a párttal szemben álló antimarxista néze­tek és politikai támadások vissza­veréséről hozott. Helyes volt szembeszállni azokkal az ellenfor­radalmi nézetekkel és törekvések­kel, amelyekkel a párt üzemi szervezésének feladását akarták elérni. Helyes volt szembeszállni a párt vezető szerepét tagadó azon nézetekkel is, amelyek a szak­­szervezeteket függetleníteni akar­­j­­ák a munkásosztály forradalmi­­ pártjától. Ugyancsak helyes volt,­­ hogy visszautasították a jugo­szláv vezető elvtársak által felve­tett antileninista nézeteket, ame­lyek alapján javasolták a magyar kommunistáknak, hogy a párt új­jászervezése helyett a munkásta­nácsokat tegyék meg a politikai vezetés szerveivé. Az országos pártértekezlet megállapítja, hogy a párt újjászervezése az ellenfor­radalmi erők elleni szívós harc­ban sikerrel befejeződött Az újjászervezett párt eszmei és politikai vezetése biztosítja ma ismét a Magyar Népköztársaság állami és társadalmi életének kommunista irányítását, a prole­tárdiktatúra erejét. A párt újjászervezése során a párttagság számát és összetételét tekintve, általában egészségesen fejlődött. A párttagság létszáma jelenleg 345.733, ez a volt MDP- tagság 40,2 százalékát teszi ki. A párttagság társadalmi összetétele a következőképpen alakul: a párt­tagság 57,9 százaléka munkás, 16,7 százaléka paraszt, 6,9 száza­léka értelmiségi, 10,4 százaléka eredetileg alkalmazott és 8,1 szá­zaléka egyéb kategóriákból tevő­dik össze. A párttagok 85,2 százaléka tagja volt az MDP-nek, a párttagság 32,1 százalékát olyan elvtársak te­szik ki, akik 1945 előtt, illetve 1945 óta párttagok voltak. A párt­­alapszervezetek száma 12.985. A párt további erősítése érdeké­ben mindenekelőtt a párttagok marxista-leninista nevelésére, és a pártmunkába való bevonásra kell törekedni. A párttagság so­rait elsősorban a termelésben közvetlenül résztvevő munkások, dolgozó parasztok és az értelmi­ség legjobbjaival, új tagok és tag­jelöltek felvételével kell erősíteni. 2. A pártszervezetek előtt álló alapvető feladat a párt ideológiai és szervezeti egységének megszi­lárdítása. A párt csak a marxista-leninis­ta elmélet segítségével tudja­ he­lyesen meghatározni és megoldani azokat a feladatokat, amelyek a szocializmus építése során előtte állanak. Ez elengedhetetlenül szükségessé teszi, hogy őrizzük a marxista-leninista elmélet tiszta­ságát, s erősítsük a párt elméleti alapjait. A párt elméleti és politikai te­vékenységében ma az egyik alap­vető feladat az elmúlt esztendők­ben oda szélesen benyomult revi­zionista nézetek és az ezek nyo­mán lábrakapott megalkuvás és osztályárulás maradványainak megsemmisítése." A revizionista nézetek burzsoá és kispolgári né­zetek, amelyek a munkásosz­tály eszmei és politikai le­fegyverzését és a burzsoázia előtti behódolást eredménye­zik. A revizionista nézetek képvi­selőinek útja a marxista-leninista elméletet meghamisító ideológiai fellépéstől a frakcióharcon keresz­tül törvényszerűen az osztályáru­­láshoz, a burzsoázia táborába va­ló átálláshoz vezet. Ezt az utat járta meg milliók szeme előtt Nagy Imre és cso­portja. A revizionizmus, az úgy­nevezett nemzeti kommunista né­zetek az osztályellenséggel való megbékélés nézetei, éppen ezért az ellenforradalom erőivel szem­beni harc első feltételeként esz­meileg is, politikailag is meg kell semmisíteni a nézeteket, s képvi­selőiket pedig ki kell űzni a párt­ból, eszmei harcot kell folytatni a revizionizmussal szembeni békü­­lékenység megnyilvánulásaival. Következetes harcot kell vívnia a pártnak a marxizmus-leniniz­­mus dogmatikus kezelése és az annak következményeképpen je­lentkező szektás politika újjáéle­dése ellen. Ez az elméleti és poli­tikai torzulás a személyi kultusz éveiben nálunk nagy méreteket öltött, és súlyos károkat okozott a párt elméleti és prolitikai mun­kájában. Lazította a párt és a tö­megek kapcsolatát, aláásta a pro­letárdiktatúra erejét. Az ilyen jel­legű hibák kiújulásának veszélye két okból is fennáll. Először az­ért, mert a dogmatizmus és a szektás szemlélet bizonyos mérté­kig megmaradt sokak gondolko­dásmódjában. Másodszor azért, mert a párt újjászervezésének si­kerei, a párt jelenleg egészsége­sen fejlődő tömegkapcsolatai egyeseket máris elbizakodottá tesznek és a tömegek körében végzendő politikai munka lebe­csülésére csábítanak. Márpedig szektás pozíciókból sem a tömege­kért, sem a revizionizmus ellen nem lehet sikerrel harcolni. A volt Rákosi-Gerő féle veze­tés dogmatikus és szektás hibái fontos tanulságok a párt számára. Ez a vezetés a korábbi években helyesen, a marxista-leninista el­mélet alapján dolgozott a töme­gek között és a tömegekért. E ve­zetés akkor nagy eredményeket ért el a párt és a nép javára. Az eredményes munka természetes következményeképpen e vezetés iránt erős bizalom, nagy megbe­csülés és tisztelet fejlődött ki és ez sokféle formában megnyilvá­nult. A munkában sorozatosan el­ért sikerek és a tömegek körében élvezett rokonszenv a vezetést ké­­­­sőbb elbizakodottá tette, egyes vezetők tévedhetetlennek tartot­ták magukat. A gyakorlati munka tapasztalatainak marxista-leni­nista elemzését felváltotta a dog­mák hangoztatása, a vezetés elbü­rokratizálódása s a tömegektől va­ló elszakadás, ami súlyos károkat okozott a párt életében. Mind a revizionizmus elleni harcban, mind a dogmatikus irányzat kiújulásának lehetősége elleni harcban fontos fegyverünk a marxista ismeretelmélet. A szubjektív szemléleti módot ki kell űzni a párt munkájából. A revizionizmus és a dogmatizmus szöges ellentétben állnak egymás­sal, de közös vonásuk, hogy egyaránt kispolgári gyökerekből táplálkoznak. A marxista isme­retelmélettel szembenálló mind­két hiba szubjektív szemléletre és gyakorlatra vezet, és — amint ezt az élet nálunk bebizonyította — táplálja egymást: egyik a má­siknak forrása is. A párt vala­mennyi szervezetének érvényesí­tenie­­ kell tevékenységében a marxista ismeretelméletet, amely a valóságból indul ki és a konk­rét valóságra építi politikáját. A pártnak jelenleg az elméleti és politikai munkában a harcot elsősorban a revizionista nézetek és az ellenforradalmár ellenség­gel való mindenfajta megalkuvó. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents