Középdunántúli Napló, 1957. augusztus (1. évfolyam, 180-205. szám)

1957-08-01 / 180. szám

I Világ proletárjai, egyesüljetek! küzépbünAnthu NAPLÓ AZ MSZMP VESZPRÉM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA I. évfolyam — 180. szárr ARA 50 FILLÉR Csütörtök, 1957. augusztus 1. Mai számunkból: Csillaghullás Hétről hétre — Pápán A tanácsok munkájának néhány tapasztalata a pápai járásban A Megyei Helység-Loüó 8. húzása Felhívás a megye dolgozó parasztságához! Minden erőt mozgósítsunk az aratás, a behordás és cséplés mielőbbi befejezésére A rendkívüli csapadékos időjá­rás az aratási, hordási és cséplési munkák időbeni végrehajtását ko­moly mértékben akadályozta. A lehullott csapadék komoly káro­kat okozott, mivel a gabonák fo­kozottabb mértékben lettek kité­ve a pergési veszélynek, másrészt nőtt a veszteség, a beázott keresz­tekben beállott csírázások révén. A további károk elkerülése vé­gett szükséges, hogy a dolgozó pa­rasztok mind a termelőszövetke­zetekben és egyéni gazdaságok­ban a jelenlegi kedvező időjárást fokozottabban kihasználják, hogy a hátralévő munkákat minimális veszteséggel, legrövidebb időn belül befejezhessék. A veszteség­nek legjobban azok a gabonák vannak kitéve, amelyek jelenleg is lábon állnak. Ugyanakkor fel­tétlenül nagy gondot kell fordíta­ni a beázott, átnedvesedett ke­resztek szárítására is. A szárítást a keresztek szétszedése útján ha-A Szakszervezetek Megj'ei Tanácsa a MEDOSZ Területi Bizottságának je­lentése alapján tárgyalta az aratás, cséplés jelenlegi helyzetét, a mezőgaz­dasági dolgozók ellátásával kapcsola­tos tapasztalatokat. A dolgozók alapvető élelmiszerekkel való ellátása általában kielégítő. Ko­moly hiba azonban, hogy a földműves­­szövetkeyietek most nem. kellő mérték­ben alkalmazták a korábban jól bevált A Csabrendeki Gépállomás jól felkészült a cséplés zavartalan le­bonyolítására. A gépeket időben és jól kijavították, üzemanyaguk ele­gendő és eddig mindössze egy gépen kellett javítást végezni munka köz­ben. A mai nappal teljes ütemben megkezdik a cséplést. Tegnap érte­kezleten beszélték meg a gépállomás Július 15-én kezdték meg a gabo­­nacséplést a Nemesgulácsi Gépállo­más cséplőgépei. Először előlegcsép­­léseket végeztek, az utóbbi napokban pedig teljes ütemben folyik a munka. ladéktalanul meg kell kezdeni. A megszáradt kévéket lehetőleg ne rakják ismét keresztekbe, mivel ennek következtében a pergés fo­kozódik. A legcélszerűbb, ha a szárítással egyidőben a behordást is megkezdik és a megszáradt gabonát asztagolják. A hordási munka meggyorsítása, a cséplés beindulása és folyamatos, zavar­talan végzése a további vesztesé­gek elkerülése végett jelenleg igen fontos feladat. A megye ter­melőszövetkezeteiben és egyéni gazdaságaiban a learatott gaboná­nak még csak igen kis része került behordásra, így gabonáink nagy része továbbra is ki van té­ve a károsodásnak és a cséplőgé­pek sem tudnak folyanjatosan dolgozni. Szükséges ezért, hogy a termelőszövetkezetek és egyéni parasztok minden rendelkezésük­re álló szállítóeszközt és a kézi munkaerőt a következő napokban a hordás végrehajtására mozgó­sítsák. A munka ^gyorsabb vég­mozgőbüféket. Helyenként clgaretta­­htány Is van. Az aratás, cséplés munkájának gyor­sabb ütemű befejezését komoly mér­tékben akadályozza a rossz időjárás mellett az, hogy egyes gépállomások gépjeihez nincsen elegendő cséplőcsa­pat. A helyi tanácson és a közalkalma­zottak szakszervezete a hiányzó csép­lőcsapatok szervezéséhez adjanak több segítséget. dolgozói a legfontosabb feladatokat. A napokban az eddigi 18—20 gép helyett 40 cséplőgép áll munkába. A cséplőgépek többségénél cséplő ­­munkacsapatok dolgoznak majd. Jó idő esetén 100 métermázsát csépel­nek naponta. A hangulat jó, hiszen szép termésre és jó keresetre szá­míthatnak a munkások. A tapolcai járás termelőszövetkezetei­ben és községeiben jelenleg 20 csép­lőgép csépeli az őszi árpát, rozsot és a búzát. rehajtását segíti elő, ha erre a munkára a dolgozó parasztok egymást kölcsönösen kisegítik. Nagy figyelmet kell fordítani, hogy az asztagokba csak száraz gabona kerüljön, mivel a nedves gabona asztagolása a csírázás okozta káron kívül, a cséplési munkát is nehezíti. A még lábon álló gabona gyors learatása, a behordás meggyorsí­tása, a gabonacséplés fokozottabb végzése elsősorban a termelőszö­vetkezetek és egyéni parasztok ér­deke, mivel a szemveszteség csök­kentésével több gabonát takarít­hatnak be és így a jövedelmük is nagyobb. Éppen ezért dolgozó pa­rasztságunk a kedvező időt ki­használva, minden erővel mun­kálkodjon azon, hogy kenyerünk minél előbb biztos helyre kerül­jön. Megyei Tanács VB. Hazafias Népfront Megyei Bizottsága. Híradás Apácatornáról 95 százalékra á.inak az aratással Az eső után megélénkült a határ. A kukoricák, répák jól fejlődnek. A kaszák is megpendültek, igaz már nem sok munka vár rájuk. Csak némely helyeken látni lábon álló gabonát. Dolgozó parasztságunk szorgalmasan dolgozik. Az aratási munka 95 szá­zalékban befejeződött. Az aratással egyidőben folyik a tarlóhántás és másod vetés. Jó termésátlagok Községünkben az árpaelőleg csép­­lése megkezdődött A termésátlagok biztatóak. Őszi árpából 14—15 mázsa között mozog az átlag. Van olyan termelőnk, mint Tornai Endre, aki 18 mázsás átlagtermést ért el. ő az egyik legjobban gazdálkodó. Ért a földmű­veléshez. De a többi termelő is elé­­gedett a terméseredménnyel. A nagy cséplést a hét végén kezd­jük meg. Előre elkészítettük a csép­lőgépek menettervét. A gazdákat ér­tesítettük, mikor és hol kezdődik a cséplés. A behordásnál a termelők segítik egymást, így gyorsabban ha­lad ez a munka. Sült kenyeret kérünk Szeretnénk foglalkozni az áruellá­tással. Községünk szövetkezeti boltja a Kerta és Vidéke Fmsz-hez tartozik. Az ellátás általában kielégítő. De van egy nagy gondunk: a kenyérel­látás. Az utóbbi időben napról-napra ismétlődik, hogy rossz, savanyú, szin­te ehetetlen kenyeret küld a kertai sütőüzem. Már panasszal fordultunk a sütőüzemhez, de a válasz újból csak sületlen kenyér volt. Arra kérjük az illetékeseket, hogy süssenek ehető kenyeret és jobban gazdálkodjanak az állam készletével. Zéman Tmre vb. elnök. Cséplőgépek duruzsolnak a keszthelyi járásban A keszthelyi járásban már a múlt hét végén beindultak a cséplőgé­pek. A teljes munka azonban az esőzés megszűntével, a héten kezdődött, ielenleg 30—31 cséplőgép dolgozik a járás termelőszövetkezeteiben és köz­légeiben. Mindössze Vindornyalakon és Zalaszántón nem indult be telje­len a cséplés, de ezekben a községekben is rövidesen sor kerül erre. A cséplőgépeket traktorok hajijait, egy helyen pedig villanymotor dolgozik. Eddig különösebb fennakadás nem történt, üzemanyagból van elegendő, csupán hordóhiánnyal küzdenek. A cséplőgépek zöménél cséplőgép munkacsapatok dolgoznak. Nyolc géphez azonban nem tudtak munkacsapatot biztosítani, s itt Italáltában dolgoznak az emberek. Naponta átlagosan 90—100 mázsát elcsépel egy gép. Már minden fajta gabonából került a dobba. A cséplőgépeknél dol­­tpzák arra törekednek, hogy mielőbb végezzenek a gabona cséplésével. Cséplési hírek Több segítséget a cséplőcsapatok szervezéséhez Negyven cséplőgép állt munkába a sümegi járásban A tapolcai járásban is beindultak a gépek Eredményessn íolnezlak az íszaMnántúli Ámszolgáltató Vállalat da'gazái A vállalat a második negyedévi tervét 119 százalékra teljesítette, 98,8 százalékos tervszerűséggel. Az önköltséget 10,4 százalékkal csökken­tették. A vállalat dolgozói derekasan dolgoznak, ezt bizonyítja az is, hogy a veszprémi üzletigazgatóságnál 65 ezer forintot takarítottak meg a II, negyedévben és a tervteljesítésük 121,5 százalék a negyedév végén. De nem maradtak le a pápaiak sem, akik 130 százalékos tervtelje­sítéssel fejezték be a második negyedévet, a veszprémi építési osztály pe­dig 121,2 százalékra áll. Nem lehet büntetlenül kését emelni a munkáshatalomra Július 31-én, szerdán hirdetett ítéletet a Megyei Bíróság a várpalotai gyilkos ellenforradalmárok ügyében Rezi József és társai állnak a bíró­ság előtt, hogy elnyerjék méltó bün­tetésüket a népi demokratikus ál­lamrend megdöntésére szervezett fegyveres ellenforradalmi mozga­lomban betöltött szerepükért. A bí­róság június 23-tól július 31-ig le­folytatott tárgyalás és mintegy 170 tanú vallomása alapján lefolytatott bizonyító eljárások után bűnösnek mondta ki Rezi József I. rendű, Mol­nár József II. rendű vádlottakat, va­lamint távollevő társaikat, ifj. Ha­­rasta Gyulát, Bagyula Rudolfot, Szabó Sándort népi demokratikus államrendünk megdöntésére irányuló mozgalomban vezető tevékenység­ben való részvételért. Szarvas Jó­zsefet ezen felül gyilkosságra való rábírás bűntettében, Lancsárovics József vádlottat csak rablás bűntet­tében, míg a többieket a fenti moz­galomban való tevékeny részvételért mondta ki bűnösnek. A büntetés kiszabása során Rezi Józsefet 12 évi, Wéber Mihályt 12 évi, Szántó Lajost 8 évi, Moinár Fe­rencet életfogytig tartó, Me'drik Istvánt 6 évi, Novák Ferencet 10 évi, Dobor Jánost 3 évi, Simondán Mi­hályt 4 évi, Kurics Jenőt 3 évi, Káll­­ni Lászlót 9 évi. Árvái Sándort 7 évi, Szakács Károlyt 4 évi, Dora Lajost 6 évi, Kun Józsefet 3 évi Bárint Ká­rolyt 4 évi, Lancsárovics Józsefet 2 és fél évi, Földi Bélát 5 évi börtön­tüntetésre ítélte. Ugyancsak ítéle­tet hozott a távollevők ügyében, akik közül ifj. Harasta Gyulát, Szabó Sándort és Szarvas Józsefet halálra, Bagyula Rudolfot életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet nem jogerős. Az ítélet ki­hirdetése után a vádlottak és a vé­dők szinte kivétel nélkül gondolko­dási időt kértek, illetve fellebbeztek. Hasznosítják a veszendőbe menő szénsavat A szénsav egy része eddig veszendőbe ment a Péti Nitrogénmüvek­ben. A vegyiszerelő vállalat már most hoz­zákezdett egy olyan részleg szereléséhez, amelynek segítségével két új terméket állíta­nak elő a veszendőbe ment szénsavból. Az üzem valószínűleg jövő év elején készül el s évente 1000—1200 ton­na szódabikarbónát és 200—250 torma ammo­­niumhidrokarbonátot gyárt majd. A szénsav értékesí­tésének másik részét úgy oldják meg, hogy a széngenerátorok alá vízgőz helyeit szénsa­vat fuvatnak. Évente kb. 150 000 forint meg­takarításra számítanak, Á fsz tagokból szerveztek cséplőcsapatot A gici Alkotmány Termelőszövetkezetben a kombájn aratta búza 10,20 mázsa átlagterméssel fizetett. — Ennél több lesz az átlagunk — mondják. Amit a tsz tagok kézzel és aratógóppel arattak, arról még jobb ter­mést várnak. A végleges eredményt azonban csak cséplés után tudják meg. A cséplést megkezdték, maguk a tsz tagok alakítottak egy cséplő­­csaDatot. 21610 tonna szén előny 21610 tonna előnyt szerzett a két széntröszt július 29-ig. Az oroszlánré­szét természetesen a Középdunántúli Szénröszt, mintegy 15 000 tonnát. A KDT bányái közül legjobb eredményt Pusztavám érte el, 119 százalékával, a többi bánya 110 százalék alatt van. Javult a helyzet a Várpalotai Szén­trösztnél. Minden bánya teljesítette július 29-én a napi tervét. Legszebb teljesítményt a Beszálló-akna ért el, 121,5 százalékot. 110 százalék feletti eredményt ért el az Ernő-bánya és S. II. akna is. f Újfajta védőbevonat a rozsdásodás ellen Ki ne ismerné a Népstadion óriási eredményhirdető tábláit? A betű vagy szám pontos méretét azonban kevesen ismerik. Egy-egy betű vagy szám 60 cm magas és 40 cm széles. Az eredményhirdető acéltáblák a Keleti-pályaudvar közelsége miatt korommal is szennyezettek, s így erősen ki vannak téve a rozsdá­­sodásnak, az idő előtti tönkremenésnek. A Népstadion igazgatósága a rozsdásodás elleni védőbevonat kidolgozásával megbízta ez Általános Géptervező Iroda Felületvédelmi Szaktanácsadó Szolgálatát, amely — sorozatos korróziós ellenőrző kísérletek alapján — a védőbevonatot ki­dolgozta. Az új matt-fekete színű védőbevonat az eddig ismert és or­szágosan használt bevonatokkal szemben többszörös élettartamot biz­tosít. Szakemberek véleménye szerint az eddigi két évenkénti rozsda elleni bevonás helyett erre a jövőben csupán tízévenként lesz szükséfl.

Next

/
Thumbnails
Contents