Középdunántúli Napló, 1957. szeptember (1. évfolyam, 206-229. szám)

1957-09-01 / 206. szám

2 Az NDK küldöttei a bonni parlament elnökségénél Berlin. (MN­) Az 1953-ban meg­választott bonni parlament megtar­totta utolsó ülését. Az ülés az atom­erő felhasználása körüli harcban zajlott le. A vitában újra összeütkö­zésre került egymással a kormány és az ellenzék. A Német Demokratikus Köztár­saság három népi kamarai képvise­lője az ülés megkezdése előtt fel­kereste a bonni parlament elnöki hi­vatalát, ott levelet nyújtott át, is­mételten utalva a nyugat-német hadsereg atomfegyverekkel történő felszereléséből fakadó veszélyekre. A három képviselő javasolta leve­lében, hogy a parlament elnöksége hozza a parlament tagjainak tudo­mására a következő javaslatokat: A két német állam állapodjék meg abban, hogy 1. megtiltja atomfegyverek és atombombák német területen törté­nő állomásoztatását, valamint az atomháború propagálását; 2. mindkét német állam kilép a NATO-ból, illetőleg a varsói szerző­désből. Megszüntetik a hadkötele­zettséget Nyugat-Németországban és megállapodnak a két állam had­erejének kérdésében; 3. közösen, vagy külön-külön a négy nagyhatalomhoz fordulnak an­nak érdekében, hogy ezek fokozato­san vonják vissza csapataikat Né­metország mindkét részéből. Habár a parlament elnöki titkár­sága ígéretet tett arra, hogy a leve­let eljuttatja az illetékesekhez. Az elnökség formai okokból úgy határo­zott, hogy nem veszi tudomásul a levél érkezését. Kinevezték hazánk új mongóliai nagykövetét A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Boldoczki Jánost rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövetté nevezte ki és megbízta a Magyar Népköztársa­ság Ulan Bator-i nagykövetségének vezetésével. Kikiáltották Maláj függetlenségét Kuala Lumpur­ (AFP) Szombaton a Kuala­ Lumpur-i „Merdeka“ sta­dionban tartott ünnepségen hivata­losan kikiáltották a Maláj Államszö­vetség függetlenségét. A független­ségi kiáltványt Abdul Rahman her­ceg, miniszterelnök olvasta fel, aki néhány perccel azelőtt vette át a hatalom átadásának okmányait a gloucesteri hercegtől, az angol ko­rona képviselőjétől. A függetlenségi nyilatkozat fel­olvasása először maláj, majd angol nyelven történt meg Utána a tömeg hétszer egymásután kiáltotta: „Mer­deka“ (szabadság) és a nemzeti himnusz hangjai mellett felvonták az árbocra a maláji lobogót. Az ün­nepség a Korán egy versének felol­vasásával, százegy ágyúlövéssel, tíz­perces imával, valamint színes lég­gömbök feleresztésével ért véget. Száz­hiárom bányász, műszaki vezető, mérnök, minisztériumi alkalmazott kapott kormánykitüntetést Szombaton délelőtt az Országház­ban ünnepséget tartottak, amelyen a szén, olaj, bauxit, érc és ásvány­bányász­ legobb dolgozóit, műsza­ki vezetőit tüntették ki. Az ünnep­ségen részt vett Dobi István, a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke, Czottner Sándor ne­hézipari miniszter, Blaha Béla, a Bányász Szakszervezet elnöke, a Szovjetunió, a Kínai Népköztársa­ság, a Csehszlovák Köztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, Franciaország hazánkba érkezett bá­nyászküldöttsége Dobi István beszédében üdvözölte a VII. bányásznap alkalmából a szén, olaj, bauxit, érc és ásványbányászo­kat és a bányásznapra hazánkba ér­kezett külföldi bányászküldöttsége­ket. Majd rövid beszéd után Dobi Ist­ván átadta száz bányásznak és mű­szaki vezetőnek a „Szocialista Mun­káért Érdemérem“, és ötvenhárom bányászati dolgozónak a „Munka Érdemérem“ kitüntetést. A kitün­tetettek nevében Lévárdy Ferenc, a Dorogi Szénbányászati Tröszt igaz­gatója mondott köszönetet. Bányászaink pénteki eredménye: 82 ezer 901 tonna szén A Nehézipari Minisztérium tá­jékoztatási osztálya jelenti: Augusztus 30-án a szénbányá­szat napi termelése 82 901 tonna szén volt. Ezzel napi tervét 119,4 százalékra teljesítette. Kiváló tel­jesítményt ért el a Borsodi Szén­­bányászati Tröszt, amely 146,2 százalékra teljesítette napi tervét. Jó eredménnyel dolgozott vala­mennyi széntrösztünk. Rendelet a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjainak baleseti kártalanításáról A magyar forradalmi munkás­paraszt kormány a Termelőszövet­kezeti Tanács javaslatára rendeletet hozott a mezőgazdasági termelőszö­vetkezetek tagjainak üzemi baleset, vagy munkaképességcsökkenés ese­tében történő társadalombiztosítási ellátása érdekében. Eszerint a mezőgazdasági terme­lőszövetkezet tagjai üzemi baleset, vagy foglalkozási betegség által oko­­zott munkaképességcsökkenés vagy megrokkanás esetében az 1954. évi 28. számú törvényerejű rendelet rendelkezései szerint baleseti jára­dékra, illetőleg rokkantsági nyugdíj­ra, az üzemi baleset vagy foglalko­zási betegség következtében meghalt sérült és meghalt rokkantsági nyug­díjas özvegye özvegyi nyugdíjra, ár­vái árvaellátásra, szülője pedig szü­lői nyugdíjra jogosult Az említett ellátásokat havi 800 forint összegű átlagjövedelem alapján kell megál­lapítani. A mezőgazdasági termelőszövet­kezet tagja mindaddig, amíg az Üzé­­rcataMK vaily foglalkozási beteg­ség következtében gyógykezelésre szorul, a betegségi biztosításnak üzemi baleset esetében járó szolgál­tatásaira is jogosult. Az üzemi baleset vagy a foglalko­zási betegség következtében sérült termelőszövetkezeti tag a baleseti járadék, illetőleg a rokkantsági nyugdíj megállapításáig — táppénz helyett — kártalanítási segélyben részesül. A kártalanítási segély a rendelet­ben meghatározott havi átlagjöve­delem 65 százaléka; ha a kártalaní­tási segélyt nem teljes naptári hó­napra kell fizetni, a kártalanítási se­gély napi összege az átlagjövedelem 65 százalékának egyharmincad ré­sze, vagyis kereken napi 17 forint. A rendeleten alapuló kártalanítás költségeinek fedezésére a mezőgaz­dasági termelőszövetkezeteknek bal­eseti biztosítási díjat kell fizetniök. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1957. évi június hó 15. napjától kez­dődően alkalmazni kell. KÖZÉPDUNÁNTÚLI napló Magyar államférfiak üdvözlő távirata Vietnam nemzeti ünnepe alkalmából Dobi István, Kádár János és Hor­váth Imre Vietnam nemzeti ünnepe alkalmából táviratot küldött Ho Si Minh elnöknek és Phan Van Dong­nak, a Vietnami Demokratikus Köz­társaság Minisztertanácsa elnökének és külügyminiszterének. Külföldi hírek NICOSIA (AP) Az itteni rendkívüli törvényszék pénteken két fiatal cip­rusi görögöt fegyver- és lőszerrejtege­tés miatt halálra ítélt • TOKIO (AP) Kisi japán minisz­terelnök második délkeletázsiai kör­útján Indonéziát, Ausztráliát, Új- Zeélandot, Dél-Vietnamot, Laoszt, Kambodzsát és a Fülöp-szigeteket lá­togatja meg. • KAIRO (AP) Az Al Ahram pén­teki jelentése szerint Egyiptom teljes bevétele a Szuezi-csatorna átkelési költségeiből felülmúlja a 11 millió fontot • BEIRUT (AFP) A libanoni kor­mány pénteken harmincnyolc szava­zattal 17 ellenében — egy tartózko­dás mellett — bizalmat kapott. A balatoni hajójáratokról A MAHART Vezérigazgatósága közli, hogy a szeptember 2-án élet­be lépő balatoni őszi menetrendben feltüntetett hajójáratokon kívül, te­kintettel a Balatoni Hetek várható utasforgalmára, több nyári hajójá­­ratot is közlekedtet a további intéz­kedésig. A Keszthely—Badacsony közötti járat naponta, a Balaton­­földvár—Tihany—Balatonfüred kö­zötti helyi járat naponta, a Balaton­kenese—Balatonfüred— Badacsony­i hosszújárat kedden és pénteken köz­lekedik. Csoportos utazások részére ezenkívül külön hajókat lehet igény­be venni bármely balatoni hajóállo­másról. Tegnap nyitották meg a Balatoni Heteket Az elmúlt évek során már hagyo­mányossá vált Balatoni Heteket az idén ismét megrendezik. Egy hó­napon át nagyszerű események zaj­lanak a Balaton környékének 22 helységében. A keszthelyi, a bala­tonfüredi és a siófoki Idegenforgal­mi Hivatal rendszeres autótúrákat indít a Balaton legszebb helyeire. A posta szeptemberben „Balatoni He­tek 1957.“ feliratú bélyegzőt hasz­nál Budapesten, Siófokon, Balaton­füred­en és Keszthelyen. A Balatoni Hetek megnyitó ün­nepségét tegnap Siófokon tartották. Siófokon a Magyar Meteorológiai Társaság III. vándorgyűlését rende­zik meg. Balatonfüreden három na­pon át a történészek tartják kong­resszusukat. Ugyanitt orvos-kong­resszust tartanak, Keszthelyen me­zőgazdasági tudományos ankétra kerül sor. Balatonfüreden és Bala­­tonföldváron borászati ankétot ren­deznek. Balatonlellén pedig faragó népművész találkozót tartanak. Keszthelyen tartják a Helikon ün­nepségeket. Megnyitják a négy évszak a Ba­latonon című fotóművészeti, a Ba­laton a képzőművészetben című, va­lamint a népművészeti és az akvá­rium kiállítást Tihanyban. Keszthe­lyen herendi porcelán, Balatonföld­­váron képzőművészeti kiállítást ren­deznek és megnyílik Balatonszár­­j szón a József Attila emlékmúzeum . Balatonfüreden leleplezik a Garay­­ János emléktáblát és Balatonboglá-­­­ron irodalmi estre kerül sor. Meg­rendezik a közkedvelt bo-hetet is. ” 1957. szeptember . Tiltakozunk! A magyar nép a saját bőrén érezte az ellenforradalom pusztítását Mi, a Veszprémi Vegyipari Egyetem tanárai és dolgozói tiltakozunk az ellen, hogy az ENSZ alapokmányát durván megsértve, a Magyar Népköztársaság belügyeibe beavatkozva, az ENSZ rendkívüli ülésszaka megtárgyalja az ötösbizottság koholt vádakra épülő rágalmazó jelen­tését. Örömmel üdvözöltük népköztársaságunk ENSZ-be való felvételét, meggyőződésünk volt, hogy a népek barátságát és békés együttélését nagyban elősegítheti az ENSZ munkája és az alapokmány tiszteletben­­tartása. A magyarországi ellenforradalmi események ilyen jelentés alapján történő megtárgyalása viszont durva megsértése az ENSZ alapokmá­nyának és leplezetlen beavatkozás országunk belügyeibe s alkotmányos rendjébe, amit a leghatározottabban visszautasítunk. A magyar nép saját bőrén érezte az ellenforradalom pusztítását, éppen ezért visszautasít minden olyan kísérletet, ami a véres októberi eseményeket valamiféle haladó demokratikus megmozdulásnak próbálná feltüntetni. Mi nyugodt életet akarunk, munkával akarjuk mihamarabb begyógyítani azokat a sebeket, amiket az ellenforradalom hazánk testén ejtett. Ehhez a munkához mi az ENSZ-től megértést és jószándékot vá­runk, nem pedig azt, hogy nélkülünk készített, hamis jelentés megtár­gyalásával országunkat rágalmazzák. A Veszprémi Vegyipari Egyetem tanárai és dolgozói. Az ötösbizottsági jelentés elferdíti a tényeket Mi, a Veszprém megyei Kisipari Szövetkezetek dolgozói tiltakozunk az ENSZ ötösbizottságának jelenté­se és annak az ENSZ közgyűlésén való megtárgyalása ellen. Az ötös­bizottsági jelentés a valóságnak az elferdítése, mely hamis tanúk, el­­lenforradalmárok és disszidensek meghallgatása alapján lett összeál­lítva. Ez a jelentés támadás a ma­gyar nép ellen, s durva beavatkozás belügyeinkbe. Hazánkban törvényes munkás­­paraszt kormány van, mely élvezi a magyar nép bizalmát. Miért kíván­ják a nyugati hatalmak, hogy az ENSZ nem létező magyar kérdésről tárgyaljon? — Meg akarják mér­gezni a nemzetközi légkört és ezt kihasználva, leplezni próbálják a Közel- és Közép-Keleten, valamint Észak-Afrikában elkövetett bűnei­ket? A Veszprém megyei Kisipari Szövetkezetek dolgozói. Az ellenforradalmat a belső reakció és a nyugati burzsoázia készítette elő Tiltakozunk a „magyar ügy" tár­gyalása ellen. Az ötösbizottság ál­tal előterjesztett jelentés durván beavatkozik hazánk belügyeibe. Ezért mi, Keszthely munkásőrei tiltako­zunk, hogy az ENSZ megtárgyalja az úgynevezett „magyar ügyet“. Tiltakozunk azért, mert az ENSZ- nek ez a tevékenysége hazánk bel­ügyeibe való durva beavatkozást je­lent, s ellenkezik az ENSZ alapok­mányában foglaltakkal. Mi a leghatározottabban kijelent­jük, hogy október 23-án hazánkban ellenforradalom volt és­ ennek elő­készítésében nemcsak a belső reak­ció vett részt, hanem támogatták a nyugati tőkés országok is. Elítélünk minden olyan ténykedést, amely ha­zánk belügyeibe beavatkozik és gá­tolja a szocializmust építő munkán­kat. Keszthelyi Munkásőrség. Visszautasítjuk és elítéljük az ENSZ durva beavatkozását Csatlakozva az egész ország dolgo­zóinak jogos felháborodásához, vissza­utasítjuk és elítéljük az ENSZ durva és belügyeinkbe való jogtalan beavat­kozását. Követeljük, hogy az ENSZ alapok­mányának megfelelően foglalkozzon az imperialisták Közép-Keleten elkö­vetett gaztetteivel és ne akarja az úgy­nevezett magyar ügy tárgyalásának napirendre tűzésével ezeket elkendőz­ni. Amennyiben mégis foglalkozni kí­ván a nálunk októberben kirobbantott ellenforradalommal, úgy Dag Ham­marskjöld úr fogadja el kormányunk meghívását és itt győződjön meg a le­folyt eseményekről. Tapolca és Környéke Kiskereskedelmi Vállalat nődolgozói. Az ENSZ ötösbizottságának jelentését törvénytelennek és rágalmazónak tekintjük Mi asszonyok, édesanyák, tudjuk,­­ hogy előre elkészített ellenforrada­lom tombolt hazánkban, amely a régi rend urainak kezére akarta visszajuttatni szocialista vívmá­nyainkat és szabadságunkat. Éppen ezért az ENSZ ötösbizottságának je­lentését törvénytelennek és rágal­mazónak tekintjük. A disszidensek­­től és a hazaárulóktól, mint pl. Ki­rály Béla, Kéthly Anna, Mindszenty és hasonlóktól származó hamis tanú­vallomásokat senki nem nevezheti megbízhatónak. Az ENSZ főtitkárát, Dag Ham­marskjöld urat kormányunk meg­hívta Budapestre, ahol saját maga meggyőződhetett volna az igazság­ról. Mi, a tapolcai járási nőtanács asz­­szonyai határozottan kijelentjük: dicsőség illeti a szovjet katonákat, mert életük kockáztatásával segítet­tek nekünk megvédeni a néphatal­mat, a becsületes embereket, hazánk függetlenségét a nyugati imperialis­táktól és az általuk támogatott el­lenforradalmároktól. Tiltakozunk az ellen, hogy az ENSZ tárgyalja a mi ügyünket. Ne­künk, édesanyáknak jogunk van ah­hoz, hogy tiltakozzunk az öldöklés, a fosztogatás, az erkölcstelenség fel­­magasztalása ellen. Nem engedhet­jük, hogy a tartós béke megóvására létrejött nemzetközi szervezetet ilyen politikai célokra felhasználják. Ez már nemcsak a mi ügyünk, ha­nem minden asszonyé, aki aggódva nézi a világ sorsát. Tapolca járási Nőtanács. Kijelentjük, hogy a jelentésben foglaltak szégyentelen rágalmak Mi, a Keszthelyi Cipész, Ruházati, J­tak szégyentelen rágalmak, melyeket Fodrász, Mezőgazdasági Kisipari Ter-­j hazaáruló ellenforradalmárok valló­in előszö­vetkezetek dolgozói, mély­ fel-­­­másából szedtek össze. Tiltakozunk, háborodásunkat fejezzük ki az ENSZ , hogy az ENSZ közgyűlése beleavat­­úgynevezett ötösbizottsága által szola­j­kozzon hazánk belügyeibe. gáltatott valótlan állítások miatt. Ki­ ! A Keszthelyi Kisipari Szövetkezet jelentjük, hogy a jelentésben foglal­ dolgozói.

Next