Középdunántúli Napló, 1957. október (1. évfolyam, 231-257. szám)

1957-10-01 / 231. szám

középdünántali AZ MSZMP VESZPRÉM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A M MEGYEI TANÁCS LAPJA I. évfolyam — 231. szám. ARA 50 FILLÉR Kedd, 1957. október 1. «Legyetek hűek a zászlóhoz...! A zirci munkásőrség zászlóavató ünnepsége Zászlót avatott és ünnepélyes es­­­küt tett a zirci „Lőwy Sándor“ mun­­kásőrszázad. Vasárnap reggel örömtől csillogó szemű, mosolygó munkásőrök gyü­lekeztek a zirci pártbizottság udvará­ban. A jó időnek örültek, mert a szombati esős, szeles idő után, gyö­nyörű őszi napsütés köszöntött Zircre. Már hetek óta készültek a név­adó, zászlóavató ünneps­gükre. Féltizenegy után néhány perccel sorakoztak, hogy a bányászzenekar után a parkban elhelyezett dísztri­bünhöz vonuljanak. Az utcákon fel­harsanó pattogó indulók, a csizmák ütemes dobbanása, többszáz érdeklő­dőt vonzott a térre. A hatalmas, feldíszített emelvény előtt megálltak a sorok. Velük szem­ben az emelvény két oldalán felállí­tott géppuska s golyószóró ragyogott. Közepén három bányászegyenruhás férfi tartotta az át­adandó vörös se­lyemzászlót. Pontosan 11 órakor gördült a mun­­kásőrség megyei parancsnokhelyette­­sének kocsija a térre. A parancsnok a jelentés vétele után üdvözölte a századot, s a Rákóczi induló zenéje mellett az emelvényre lépett. Ott már helyet foglaltak a munkásőrség országos parancsnokságának, a me­gyei pártbizottságnak képviselői, va­lamint a járás politikai és társadalmi szerveinek vezetői. A Himnusz után Semsei György elvtárs, az MSZMP járási bizottsá­gának megbízott titkára mondott ün­nepi beszédet. A­­politikai helyzet és a munkásőr­ség feladatainak ismertetése után felhívta a munkásőrök figyelmét kö­telességeik maradéktalan végrehajtá­sára. „Legyetek hűek a zászlóhoz, amelyért már annyi vér hullott. Ne engedjétek, hogy valaha is ellenforra­dalom lehessen országunkban!“ — mondotta többek között. A beszéd közben egyszercsak egy egymotoros sportrepülőgép jelent meg a tér felett. Néhány tiszteletkor után 15—16 méter magasságból virágcsok­rok hullottak a levegőből a nézők tö­megére. Pár perces repülés után a gép eltávozott az embersokaság integetése közepette. Az ünnepi beszéd után Lukács százados elvtárs felolvasta a Mun­kásőrség Országos Parancsnokának 44. sz. Díszparancsát, amely engedé­lyezte a századnak, hogy a Lőwy Sándor nevet felvegye. Tihanyi L­ajos elvtárs, bányaigazga­­tó, a dudari bányák nevében ezután rövid beszéd kíséretében átadta az új csapatzászlót. A század parancs­noka megható csendben térdre eresz­kedve, megcsókolta a zászlót, és ün­nepélyesen ígéretet tett a vörös zászló iránti töretlen hűségre. Ezután közel ötven szalagot kötöt­tek a zászlóra a járás különböző szer­vei, intézmény­ei. Az emlékezés első vörös szalagját lányi Lajos elvtárs, a mártírhalált halt Lőwy Sándor testvére kötötte fel. A zászlóavatást a század ünnepé­lyes esküje követte. Idős, fiatal, férfi és nő­ munkásőrök fogadták, hogy utolsó csepp vérükig hűek marad­nak a párthoz, a nép hatalmához. Az eskütételt követően szakasz­szakasz után, díszmenetben vonult el az emelvény előtt A fúvószenekar hangjára egyszerre dobbantak a hi­bák, egyszerre repültek tisztelgésre a fejek. Erő­ egység. Ezt mutatta a fel­vonult század. És elszántságot, félel­met nem ismerve harcol népünk min­den ellenségével, ha arra szükség lesz. Az ünnepséget díszebéd követte és késő estig jókedvvel ünnepelték a munkásőrök és vendégeik a szép na­pot, a nagy eseményt Kerékgyártó Kálmán nevét vette fel a tapolcai munkásőrszázad Ugyancsak vasárnap volt a tapol­cai munkásőrszázad zászlóavató ün­nepélye Tapolcán, a Sztálin-téren. Sok érdeklődő előtt tett esküt a század, amely Kerékgyártó Kálmán nevét vet­te fel. Kerékgyártó Kálmánt a párt küldte a Tanácsköztársaság idején Tapolcára. A bukás után a fehérter­ror áldozata lett. 1919. augusztus 5-én kivégezték az ellenforradalmárok. A munkásőrszázad csapatzászlajá­ra Kerékgyártó Rózsa, az elesett hős húga kötötte fel az első szalagot. A bensőséges, fegyelmezett ünne­pélyt díszebéd követte. Vetnek, szedegetnek, silóznak a Pusztamiskei Állami Gazdaságban A Pusztamiskei Állami Gazdaság­ban jelenleg a vetési, szedegetési és a silózási munkák folynak. A gazda­ság munkásai becsülettel küzdenek az őszi munkák sikeréért. A vetőszántási tenük 1196 hold. A szeptember 26-i dek­ád értékelés szerint, 934 hold ta­la­jelőkészí­tő munkát végeztek. A vetést megkezdték. Elsőnek az őszi takarmánykeveréket és az őszi árpát vetették el. Az őszi takarmánykeve­rék 250, az őszi árpa pedig 424 hol­don került elvetésre. Ezenkívül ve­tettek 60 hold bíbort, és 100 hold ro­zsot. A búza talaját szintén előkészí­tették 254 holdon, s a vetést a jövő héten megkezdik. A talajelőkészítéssel egyidőben jó ütemben halad az istállótrágyázás, valamint a szedegetések. Eddig 468 holdat istállótrágyáztak. A burgonya­szedés 50—60 holdon megtörtént. Még a földben van mintegy 60—65 hold­­nyi minőségi velőgumó. A szedése folyamatos. Nagy gondot fordítanak az állatállomány téli abraktakampá­­nyának biztosítására is. Jelenleg a tehenészetben 9,6 liter az istállóát­lag, a fejési pedig 12,1 liter. Ezt fo­kozni kívánják a gazdaság dolgozói. Ezért több silót készítenek a terve­rezett helyett. A silózási tervük 15.000 mázsa, a lény 16,061 mázsa. A siló csövesedő silókukoricából, sár­léból és melaszból áll. A jó abrak­takarmányból még készítenek. A szakszervezet gondoskodik a dolgozókról A Badacsonyi Állami Gazdaság szakszervezete gondoskodik a mun­kások életkorú meny­ém­ék javításá­ról. Ez a gondoskodás nem újkeletű. A szakszervezet vezetői különösen az októberi ellenforradalom után vé­geztek aktív tevékenységet. Ennek nyomán elsősorban a bérek emel­kedtek. Az 1956. és az 1957-es esz­tendők április havát összehasonlít­va, a bérek 14,2 százalékkal maga­sabbak. Az üdültetést is jól meg­szervezték. Varga Imre idős szőlő­munkás például Lillafüreden üdült életében először. Rajta kívül többen Hévízen és egyéb üdülőhelyeken töl­tötték pihenőjüket De nemcsak dol­gozókat, gyerekeket is beutaltak. A Budapestre indult gyermekek költ­ségeit a szakszervezet fedezte.­­ Eredménynek könyvelhető el töb­bek között az is, hogy a szakszerve­zeti munkások jórészének már biz­tosított a téli tüzelője, az ipari dol­gozók 10 órás műszakja 8 órára­­ csökkent, bevezették a félórás fize­tett ebédidőt, valamint a gépmű­hely és szállítórészleg dolgozói ha­vonta szappant kapnak tisztálkodási célra. Ezen intézkedések nyomán a dolgozók becsülettel helytállnak az előttük álló gazdasági feladatok végrehajtásában. úl proletárjai, egyesüljetek! Köszöntjük a Kínai Népköztársaságot fennállásának 8. évfordulója alkalmából ­ Végvári ünnepség Sümegen Az ünnepség tulajdonképpen m­ég szombaton este megkezdődött. Az est leszállta után a várból tárogató hang­ját vitte a szél, és látványos tűzijáték szórakoztatta a sümegieket. Vasárnap délután három órakor a sümegi­­várban rendezték — egybe­kötve a Néphadsereg Napjával —­as ünnepségeket. A több mint kétezer főnyi hallga­tóság előtt Gyimesi Andrárnak, a Hazafias Népfront Veszprém megyei bizottsága titkárának megnyitó be­széde után, Oben Ferenc honvédőr­nagy tanult enlékbeszédet. Ezt kö­vetően Záhonyi Ferenc, a Veszprém megyei Idegenforgalmi Hivatal veze­tője ismertette a sümegi vár történe­tét, továbbá elmondta, hogy pártunk és kormányunk, milyen jelentős ösz­­szegeket juttat a műemlékvédelemre. Ismertette, hogy ez évben a sümegi vár helyreállítására 250.000 forintot fordítottak, a következő évben pedig csaknem félmillió forritot. Beszédé­ben ismertette továbbá mindazokat a terveket, amelyekkel a sümegi vá­rat — és Sümeget — az idegenforga­lom hálózatába kívánja]­ kapcsolni. .4. ünnepi beszédek után a tapolcai honvédzenekar, a Sümegi Földmű­­vesszövetkezet népi tánccsoportja adott műsort. Pintér Tibor szavalata után sor került az emléktábla leleple­zésére. Este az Állami Faluszínház művé­szei szórakoztatták a Végvári Napok résztvevőit. A magyar államférfiak üdvözlő táviratai A Kínai Népköztársaság fenn­állásának nyolcadik évfordulója alkalmából Dobi István és Kádár János táviratban üdvözölte Mao Ce-tungot, a Kínai Népköztársa­ság elnökét, a Kínai Kommunista Párt elnökét, Liu Sao-csit, a Kí­nai Népköztársaság népi gyűlése állandó bizottsága elnökét és Csou Ln-lajt, a Kínai Népköztársaság Államtanácsa elnökét. * A Kínai Népköztársaság nagy nemzeti ünnepe alkalmából Hor­váth Imre külügyminiszter és Somogyi Miklós, a SZOT elnöke, ugyancsak táviratban üdvözölte Csou En-lajt és a Kínai Országos Szakszervezeti Szövetség Elnöksé­gét. (MTI) Tihanyban és Balatonfü­reden az indiai és szudáni küldöttek Az Interparlamentáris Unió ha­zánkban tartózkodó indiai és szudáni képviselői vasárnap Tihanyba láto­gattak. A vendégeket Barcs Sándor, az Elnöki Tanács tagja és Kádas István, az országgyűlés jegyzője kí­sérte. Balatonfüreden a képviselők né­hány percre megszakították útjukat, hogy felkeressék Rabindranath Tago­re, Nobel-díjas hindu költő emlékfá­ját és szobrát. Az indiai képviselők a szobor talapzatára babérkoszorút helyeztek, amelynek szalagján ez ol­vasható: „A népek közti békében és egyetértésben igazságot és szépséget látott“. Balatonfüredről Tihanyba mentek az indiai és szudáni vendégek, s megtekintették a félsziget nevezetes­­ségeit. (MTI) A magyar UNESCO küldöttség Belgrádba érkezett Belgrád (MTI) Kedden kezdődik Dubrovnikban az UNESCO európai nemzeti bizottságának második kon­ferenciája. Az UNESCO magyar nem­zeti bizottságát öttagú küldöttség képviseli, amelynek vezetője Jóború Magda művelődésügyi miniszterhe­lyettes, a bizottság elnöke. Tagjai között van Major Tamás főtitkár is. A küldöttség vasárnap a késő esti órákban Belgrádba érkezett, hétfőn tovább utaztak Dubrovnikba. A konferencia központi probléma­­ként megvitatja „a Kelet és a Nyu­gat kulturális értékeinek kölcsönös megismerések elnevezésű­­érvét, to­vábbá az egyes országok nemzeti bi­zottságainak tapasztalatait. Jordánia állandó ENSZ megbízottjának nyilatkozata New y­ork (TASZSZ). A sajtó kép­viselőinek arra a kérésére, hogy fűz­zön kommentárt a nemrégi közép­keleti eseményekhez, Harkai, Jordá­nia washingtoni nagykövete és ál­landó ENSZ megbízottja kijelentette, hogy az arabok szerint Szíria nem jelent katonai veszélyt egyetlen or­szágra sem. — A középkeleti arab országok — mondotta Hajkai nyilatkozatában — azért fegyverkeznek, hogy védekezni tudjanak Izrael állandó provokációi, vagy támadásai ellen. — A jordániai katonák — folytat­ta — nemcsak saját hazájukat fog­ják védelmezni támadás esetén, ha­nem védelmére sietnek bármely olyan arab országnak, amely táma­dás áldozatává válnék. A jordániai ENSZ megbízott meg­cáfolja a hivatalos amerikai szemé­lyek azon állításait, hogy Szíria fe­nyegeti Jordániát és a többi szomszé­dos országot. Amerikai uralkodó kö­rökben ezeket a koholmányokat arra használják fel, hogy Szíriát zsarolják és fenyegessék. Eredményeink jobbak, mint tavaly Az Inotai Alumíniu­­mk­ollóban a KISZ brigád kezdem­ényezte a ver­senyt Először ők értek el legjobb eredményt, de legutóbb már a többi brigádok is felzárkóztak. A 7-es szá­mú brigád lett az első 106.2 és a 3-as a második, 105.8 százalékos ered­ménnyel. A brigádok teljesítménye kádakra elosztva is jobb, mint a múlt évi volt. Javult a munkafegyelem és megszi­lárdult a technológiai fegyelem, ami­hez igen sok segítséget adott a párt- és a szakszervezet is. Az utóbbi időben csökkentek az „effektek", több a megelőző kád keze­lés, ami többletmunka ugyan a ko­hászok számára, de becsülettel el­végzik. Az öntőeső munkáját is össze lehet hasonlítani a múlt évivel. A csapatok szép eredményeket értek el az anyag­­takarékosságban. A múlt évben pél­dául csak szívócsőből 40 tonnát hasz­náltak el, míg az idén egész évre elegendő lesz 26,4 tonna. Ezenkívül azbesztlemezből, szívótömlőből és a vácuumüstök falazásához használt samott téglából is sokat megtakarítot­­tak. Míg a múlt évben a selejt 3,87 százalék volt, az idén már májusban 1,3, legutóbb pedig 1,07 százalék alá szorult. Van azonban még mit tennünk. A szakszervezetnek többet kellene fogl­­alkozni a verseny népszerűsítésével, a pártszervezetnek pedig a felvilágo­sító nevelő munkával. Az öntődében is van jogos panasz, amit orvosolni kell. Már a múlt évben ígérték az öntőtanfolyamot. Az öntők kérik, hogy szervezzék meg, mert szeretnének megismerkedni a hibák okaival, a hó­­lyagosodás, megrepedezés okaival. Igaz, hogy Borovits üzemvezető és Búzás művezető elvtársak ígéretet tettek, hogy munka közben elmagya­rázzák a hibák okait és az ellenük való védekezés lehetőségeit, de szük­,­ség lenne a tanfolyamra is. Az ered­mény biztos nem maradna el. Miklós István

Next